Luận văn Tóm tắt Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀTÀI Phân tích hiệu quảhoạt động không chỉcó ý nghiã quan trọng đối với bản thân Công ty mà còn có ý nghĩa đối với những đối tượng khác quan tâm đến công ty đặc biệt là nhà đầu tư, ngân hàng, nhà cung cấp.vì phân tích hiệu quảhoạt động sẽgiúp cho họcó những thông tin đểcó những quyết định chính xác hơn, kịp thời hơn. Bên cạnh đó, việc phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp chưa được quan tâm và thực hiện một cách khoa học, chính vì vậy mà các thông tin vềtài chính đểcung cấp cho các nhà quản trịcông ty, các nhà đầu tư, chưa thực sựcó tính thuyết phục, chưa phát huy hết vai trò đối với công tác quản lý, điều hành công ty. Và cũng từyêu cầu phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh nói chung và phân tích hiệu quả tài chính nói riêng phục vụcho tính minh bạch và công khai hoá các hoạt động công ty cổphần càng có ý nghĩa quan trọng. Do vậy xuất phát từnhu cầu thông tin giải đáp cho vấn đềtrên tác giảchọn đềtài “Phân tích hiệu quảhoạt động tại Công ty Cổphần Nhựa Đà Nẵng” làm đềtài nghiên cứu cho luận văn 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu hiệu quảhoạt động nhằm làm rõ kết quả kinh doanh dưới tác động của các yếu tố bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp, đặc biệt là một số tiềm năng chưa được khai thác tại Công ty Cổphần Nhựa Đà Nẵng. Trên cơsở đó đưa ra một sốgiải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổphần Nhựa Đà nẵng

pdf14 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 03/04/2014 | Lượt xem: 2739 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Tóm tắt Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HUYỀN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ: QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2011 2 Công trình ñược hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS. HOÀNG TÙNG Phản biện 1:………………………………………. Phản biện 2:……………………………………….. Luận văn sẽ ñược bảo vệ tại hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày.12..tháng.08 năm 2011. Có thể tìm hiểu luận văn tại:  - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 3 MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Phân tích hiệu quả hoạt ñộng không chỉ có ý nghiã quan trọng ñối với bản thân Công ty mà còn có ý nghĩa ñối với những ñối tượng khác quan tâm ñến công ty ñặc biệt là nhà ñầu tư, ngân hàng, nhà cung cấp...vì phân tích hiệu quả hoạt ñộng sẽ giúp cho họ có những thông tin ñể có những quyết ñịnh chính xác hơn, kịp thời hơn. Bên cạnh ñó, việc phân tích hiệu quả hoạt ñộng của doanh nghiệp chưa ñược quan tâm và thực hiện một cách khoa học, chính vì vậy mà các thông tin về tài chính ñể cung cấp cho các nhà quản trị công ty, các nhà ñầu tư,…chưa thực sự có tính thuyết phục, chưa phát huy hết vai trò ñối với công tác quản lý, ñiều hành công ty. Và cũng từ yêu cầu phân tích hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh nói chung và phân tích hiệu quả tài chính nói riêng phục vụ cho tính minh bạch và công khai hoá các hoạt ñộng công ty cổ phần càng có ý nghĩa quan trọng. Do vậy xuất phát từ nhu cầu thông tin giải ñáp cho vấn ñề trên tác giả chọn ñề tài “Phân tích hiệu quả hoạt ñộng tại Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng” làm ñề tài nghiên cứu cho luận văn 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu hiệu quả hoạt ñộng nhằm làm rõ kết quả kinh doanh dưới tác ñộng của các yếu tố bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp, ñặc biệt là một số tiềm năng chưa ñược khai thác tại Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng. Trên cơ sở ñó ñưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ñộng tại Công ty Cổ phần Nhựa Đà nẵng 3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu của luận văn: - Nghiên cứu những vấn ñề lý luận về phân tích hiệu quả hoạt ñộng. 4 - Nghiên cứu hiệu quả hoạt ñộng tại Công ty và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng tại Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng. Phạm vi nghiên cứu: Hiệu quả hoạt ñộng của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng từ năm 2006 ñến năm 2010 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Luận văn sử dụng phương pháp cụ thể bao gồm: Phương pháp chi tiết, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích tỷ lệ, phương pháp phân tích liên hoàn, phương pháp quy nạp diễn dịch và các phương pháp khác 5. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN - Đánh giá ñược hiệu quả hoạt ñộng của Công ty giai ñoạn 2006-2010. - Những kết quả nghiên cứu phân tích hiệu quả hoạt ñộng tại Công ty có giá trị áp dụng chung cho các công ty cổ phần khác, ñặc biệt là các công ty cổ phần ñã niêm yết, ñăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, ñồng thời ñưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng, sản xuất kinh doanh của công ty 6. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN Ngoài các phần mở ñầu, kết luận và phụ lục, Luận văn gồm có ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích hiệu quả hoạt ñộng tại các công ty cổ phần Chương 2: Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng và phân tích hiệu quả hoạt ñộng tại Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng Chương 3: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ñộng tại Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng 5 CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 1.1. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC QUAN ĐIỂM VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG Hiệu quả hoạt ñộng theo nghĩa chung nhất ñược hiểu là các lợi ích kinh tế, xã hội ñạt ñược từ quá trình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Hay nói cách khác hiệu quả hoạt ñộng bao gồm 2 mặt hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội, trong ñó hiệu quả kinh tế có ý nghĩa quyết ñịnh. Hiệu quả kinh tế: Là một phạm trù kinh tế phản ánh trình ñộ sử dụngcác nguồn nhân tài, vật lực của doanh nghiệp hoặc xã hội ñể ñạt ñược kết quả cao nhất với chi phí thấp nhất. Hiệu quả kinh tế là so sánh giữa kết quả ñạt ñược với chi phí bỏ ra (hoặc so sánh giữa kết quả ñầu ra và yếu tố ñầu vào) ñể ñạt ñược kết quả ñó, hiệu quả kinh tế chủ yếu ñược phản ánh thông qua chỉ tiêu lợi nhuận ñạt ñược từ quá trình hoạt ñộng của doanh nghiệp. Hiệu quả xã hội: Phản ánh lợi ích về mặt xã hội ñạt ñược từ quá trình hoạt ñộng kinh doanh, là việc giải quyết công ăn việc làm cho ngừời lao ñộng và thúc ñẩy sản xuất phát triển, hiệu quả xã hội còn ñược biểu hiện thông qua thực hiện các chính sách xã hội của Nhà nước Về bản chất, hoạt ñộng của các doanh nghiệp chủ yếu vì mục ñích tối ña hóa lợi nhuận với mức rủi ro có thể chấp nhận ñược. Các doanh nghiệp cần có sự kết hợp hài hòa giữa mục tiêu tăng lợi nhuận với hạn chế rủi ro. Khả năng sinh lời là mục tiêu quan trọng hơn vì với thu nhập cao giúp bảo toàn và phát triển vốn, tăng giá trị của 6 doanh nghiệp. Chính vì vậy, luận văn chỉ xem khả năng sinh lời là chỉ tiêu cơ bản ñánh giá hiệu quả hoạt ñộng của doanh nghiệp. Với quan ñiểm này, hiệu quả hoạt ñộng của doanh nghiệp nghiên cứu trong phần này ñược xem xét một cách tổng thể bao gồm hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh và hiệu quả hoạt ñộng tài chính 1.2. THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 1.2.1. Các thông tin bên trong - Bảng cân ñối kế toán - Báo cáo kết quả kinh doanh - Các báo cáo chi tiết 1.2.2. Các thông tin bên ngoài doanh nghiệp - Nhân tố thuộc môi trường vĩ mô - Các thông tin theo ngành kinh tế 1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP. 1.3.1. Phương pháp phân tích ñịnh lượng 1.3.1.1. Phương pháp chi tiết 1.3.1.2. Phương pháp so sánh 1.3.1.3. Phương pháp thay thế liên hoàn 1.3.2. Phương pháp phân tích ñịnh tính 1.4. NHỮNG NHÂN TỐ CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP. 1.4.1. Các nhân tố bên trong 1.4.2. Các nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài 1.5. CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 7 1.5.1. Chỉ tiêu phân tích hiệu quả cá biệt 1.5.1.1. Hiệu suất sử dụng tài sản doanh nghiệp 1.5.1.2. Hiệu suất sử dụng TSCĐ (hay vốn cố ñịnh) 1.5.1.3.. Hiệu suất sử dụng lao ñộng của doanh nghiệp 1.5.1.4. Hiệu suất sử dụng vốn lưu ñộng 1.5.2. Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tổng hợp 1.5.2.1. Chỉ tiêu phân tích khả năng sinh lời từ các hoạt ñộng của doanh nghiệp 1.5.2.2. Chỉ tiêu phân tích khả năng sinh lời của tài sản 1.6. CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.6.1. Chỉ tiêu tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) 1.6.2. Các nhân tố ảnh hưởng ñến khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu 1.6.2.1. Hiệu quả kinh doanh 1.6.2.2. Độ lớn ñòn bảy tài chính 1.7. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU CHỨNG KHOÁN KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 Chương I ñã nêu nội dung phân tích hiệu quả hoạt ñộng và các quan ñiểm về hiệu quả, các phương pháp sử dụng chủ yếu trong phân tích, cũng như nội dung, phương pháp hay nguồn số liệu phục vụ cho việc phân tích hiệu quả hoạt ñộng của công ty ñồng thời trình bày các nhân tố ảnh hưởng ñến hiệu quả hoạt ñộng, dựa trên cơ sở ñó xây dựng quy trình phân tích hiệu quả hoạt ñộng tại công ty. Đây là cơ sở ñể ñề tài tiến hành thu thập dữ liệu phân tích hiệu quả hoạt ñộng của công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng. 8 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG 2.1.1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển Quá trình hình thành: Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng trước ñây là Nhà máy Nhựa Đà Nẵng trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng ñược thành lập ngày 22/01/1976. Công ty hoạt ñộng sản xuất kinh doanh các mặt hàng thuộc ngành kinh tế công nghiệp gia công sản phẩm từ chất dẻo, các sản phẩm chủ yếu là bao bì xi măng, ống nước các loại phục vụ công, nông, ngư nghiệp, xây dựng và các sản phẩm gia dụng. Đại hội ñồng Cổ ñông thành lập của Công ty ñược tổ chức vào ngày 02/12/2000. Ngày 19/11/2001, cổ phiếu của Công ty ñược chính thức niêm yết, ñược giao dịch vào ngày 28/11/2001 tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (nay là SGDCK HCM), mã chứng khoán DPC, theo giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số 3203000011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần ñầu ngày 11/12/2000 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và cơ cấu bộ máy quản lý Công ty 2.1.3. Tình hình sản xuất và kinh doanh của công ty 2.1.3.1. Tình hình sản xuất 2.1.3.2. Tình hình kinh doanh 2.2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và cơ cấu bộ máy quản lý Công ty 9 2.2.1. Quy trình phân tích hiệu quả hoạt ñộng tại Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng 2.2. 2. Phân tích hiệu quả KD tại công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng 2.2.2.1. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả cá biệt Hiệu suất sử dụng tài sản của Công ty qua 5 năm tương ñối ổn ñịnh và theo xu hướng tăng dần, tuy nhiên ñể xem xét ñến hiệu quả cá biệt ñầy ñủ nhất cần xem xét ñến chỉ tiêu hiệu suất sử dụng tài sản cố ñịnh và ñồng doanh thu hiệu suất sử dụng vốn lưu ñộng. Hiệu suất sử dụng tài sản cố ñịnh qua các năm cũng có xu hướng tăng lên, riêng năm 2009 thấp hơn so với năm 2008. Nhưng qua năm 2010 lại tăng lên so với năm 2009. Qua tìm hiểu nguyên nhân là do năm 2009 công ty có sự ñầu tư thêm tài sản mở rộng kinh doanh, mua sắm thêm máy móc, thiết bị ñể ñổi mới công nghệ. Hiệu suất sử dụng lao ñộng ngày càng tăng và tăng cao nhất là năm 2010. Sau khi liên kết với Công ty Cổ phần Bình Minh, hầu hết các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh cá biệt của doanh nghiệp ñều tăng hơn so với giai ñoạn trước. Mặc dù tỷ số hiệu suất sử dụng tài sản năm 2009 có giảm xuống nhưng vẫn cao hơn hiệu suất của cả giai ñoạn, như vậy Công ty ñã khai thác tốt năng lực tài sản cố ñịnh hiện có. Số vòng quay của vốn lưu ñộng thấp, như vậy vốn lưu ñộng sử dụng chưa có hiệu quả. Điều này chứng tỏ sau khi liên kết các loại tài sản của Công ty ñược sử dụng hiệu quả hơn so với trước ñây. Nguyên nhân là do Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh là một thương hiệu lớn, có bề dày kinh nghiệm nên khả năng cạnh tranh của Công ty là tương ñối cao. Với sự phối hợp của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh cùng với chính sách quản lý ñiều hành mềm dẻo, linh hoạt, chủ ñộng nên hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của công ty không những 10 vẫn ñảm bảo mà còn tăng trưởng hơn trước. Doanh thu thuần và thu nhập hoạt ñộng ñều tăng so và tăng mạnh hơn so với tài sản bình quân, tài sản cố ñịnh, và vốn lưu ñộng. Do ñó, các chỉ tiêu hiệu suất sử dụng tài sản, hiệu suất sử dụng TSCĐ, hay số vòng quay vốn lưu ñộng giai ñoạn sau ñều tăng. Để có thể nhận xét chính xác hơn nỗ lực của doanh nghiệp về việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực của mình, ta so sánh các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh cá biệt của công ty với năm doanh nghiệp cùng ngành Bảng 2.8: Bảng so sánh hiệu quả kinh doanh cá biệt Công ty CP Nhựa Đà Nẵng với 5 doanh nghiệp cùng ngành giai ñoạn 2006-2010 CHỈ TIÊU Nhựa Đà Nẵng Nhựa Bình Minh Nhựa Tiền Phong Nhựa Rạng Đông Nhựa Đồng Nai Chỉ tiêu TB ngành 1 Hiệu suất sử dụng tài sản 1.73 1.55 1.96 1.66 1.43 1.67 2 Hiệu suất sử dụng TSCĐ 8.1 6.07 10.8 3.44 6.81 7.04 3 Hiệu suất sử dụng VLĐ 2.21 3.11 2.57 3.46 1.92 2.65 Nguồn: BCTC của Công Ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng, Nhựa Bình Minh, Nhựa Tiền Phong, Nhựa Rạng Đông, Nhựa Đồng Nai Qua bảng 2.8 ta thấy: Hiệu suất sử dụng tài sản và hiệu suất sử dụng tài sản cố ñịnh của Công Ty Cổ Phần Nhựa Đà Nẵng chỉ thấp hơn so với Công ty cổ phần Nhựa Tiền Phong, tuy nhiên vẫn cao hơn chỉ tiêu trung bình ngành. Hiệu suất sử dụng vốn lưu ñộng của công ty chỉ cao hơn Công Ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai còn lại ñều thấp hơn. Nguyên nhân của hiện tượng này là do Công ty chưa có một 11 chính sách tín dụng hợp lý, công tác tổ chức quản lý thu hồi nợ chưa chặt chẽ dẫn ñến tình trạng vốn bị chiếm dụng, tuy công ty ñã khắc phục nhưng chưa hiệu quả cao, ñây là một xu hướng chưa tốt. Tài sản cố ñịnh và vốn lưu ñộng cũng tăng chứng tỏ Công ty ñang ñổi mới thiết bị mở rộng sản xuất kinh doanh, ñiều này hứa hẹn sự phát triển bền vững, lâu dài trong tương lai của Công ty. Các chỉ tiêu hiệu quả năm 2009 có giảm so với năm 2008 là do ñây là thời ñiểm công ty mở rộng quy mô kinh doanh nên ñầu tư mạnh vào TSCĐ, Công ty chủ ñộng xây dựng kế hoạch mua nguyên liệu ñặc biệt là nguyên liệu nhập khẩu và có chính sách dự trữ nguyên vật liệu vì vậy hàng tồn kho của doanh nghiệp chiếm tỷ trọng tương ñối cao trong tổng tài sản, giá của nguyên liệu tăng mạnh trong ngắn hạn do biến ñộng của thị trường thế giới, trong khi giá bán sản phẩm không thể tăng tương ứng làm ảnh hưởng ñến hiệu quả hoạt ñộng của Công ty. Nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm và giá cả luôn có sự biến ñộng thường xuyên nên ñể ñảm bảo cho giá thành ít bị ảnh hưởng, doanh nghiệp phải dự trữ với khối lượng lớn nên tỷ lệ hàng tồn kho cao. Công tác thu hồi nợ chưa chặt chẽ dẫn ñến tình trạng vốn bị chiếm dụng, tuy công ty ñã khắc phục nhưng chưa hiệu quả cao, ñây là một xu hướng chưa tốt. 2.2.2.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh tổng hợp a. Phân tích khả năng sinh lời từ các hoạt ñộng của Công ty Khả năng sinh lời chung từ các hoạt ñộng của Công ty qua các năm có xu hướng tăng lên. Đây là một dấu hiệu rất tốt thể hiện nỗ lực của công ty trong việc tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, cần chú ý là lợi nhuận ñể tính chỉ tiêu trên bao gồm lợi nhuận của cả 3 hoạt ñộng, trong ñó lợi nhuận hoạt ñộng khác thường không ñảm bảo cho sự tích lũy ổn ñịnh, còn lợi nhuận hoạt ñộng tài chính có liên quan ñến mức 12 ñộ huy ñộng vốn của Công ty. Có thể thấy khả năng sinh lời từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều tiến bộ. Nếu loại trừ tác ñộng của chính sách khấu hao thì khả năng sinh lời của Công ty từ hoạt ñộng kinh doanh năm 2006 ñến năm 2008 có giảm xuống tuy nhiên không ñáng kể, nhưng ñến năm 2009 và năm 2010 có tăng, ñây là một dấu hiệu lạc quan thể hiện những nỗ lực của Công ty trong việc tiết kiệm chi phí, việc ñầu tư máy móc thiết bị, mở rộng nhà xưởng ñã góp phần làm tăng năng suất lao ñộng, tăng chất lượng sản phẩm, giảm thấp chi phí hoạt ñộng làm tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần giảm nên ñã nâng cao lợi nhuận thuần b. Phân tích khả năng sinh lời tài sản của Công ty Khả năng sinh lời tài sản qua các năm có xu hướng ngày càng tăng thể hiện, ñây là một dấu hiệu rất tốt cho tình hình hoạt ñộng của Công ty. Sở dĩ như vậy là do trong giai ñoạn này cả lợi nhuận trước thuế và tài sản bình quân ñều tăng nhưng tốc ñộ tăng của lợi nhuận cao hơn tốc ñộ tăng tài sản. Kết quả phân tích cho thấy, khả năng sinh lời tài sản của Công ty có chiều hướng tăng do hiệu suất sử dụng tài sản và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần tác ñộng, tuy nhiên năm 2009 công ty ñã ñầu tư thêm thiết bị, máy móc.. nhưng sử dụng chưa hết công suất vì vậy hiệu suất sử dụng tài sản ñã tác ñộng giảm ñến khả năng sinh lời của tài sản. Qua năm 2010 do tác ñộng của tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước giá cả của các loại nguyên liệu ñều tăng cao, tốc ñộ tăng của chi phí cao hơn tốc ñộ tăng của doanh thu ñã tác ñộng theo hướng ngược lại ñến khả năng sinh lời của tài sản. Để loại trừ ảnh hưởng của cấu trúc vốn ñến khả năng sinh lời của tài sản thì cần xem xét chỉ tiêu tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản. Ta thấy RE ñều tăng qua các năm, Công ty ñã sử dụng ñồng vốn hiệu quả. Như vậy, ta có thể kết luận khả năng sinh lời của tài 13 sản của công ty ngày càng cao qua các năm, ñây là một dấu hiệu tốt ñối với công ty. Để có thể nhận xét chính xác ta so sánh các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh tổng hợp của công ty với năm doanh nghiệp cùng ngành, cùng niêm yiết trên thị trường chứng khoán giai ñoạn 2006 – 2010 qua số liệu ở bảng sau Bảng 2.13: Bảng so sánh hiệu quả KD tổng hợp của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng với 5 doanh nghiệp cùng ngành giai ñoạn 2006-2010 CHỈ TIÊU Nhựa Đà Nẵng Nhựa Bình Minh Nhựa Tiền Phong Nhựa Đồng Nai Nhựa Rạng Đông Số liệu TB ngành 1.Tỷ suất LN trước thuế trên DTT (%) 6.99 19.37 17.08 5.91 2.61 10.4 2.Tỷ suất LN thuần SXKD trên DTT SXKD (%) 6.87 19.25 17.74 5.82 1.81 10.3 3.Tỷsuất LN/DTTSXKD khi loại trừ chính sách KH (%) 10.16 22.95 19.23 9.42 7.33 13.8 4. Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA) (%) 12.12 30.05 32.07 7.79 4.20 17.2 5. Tỷ suất sinh lời kinh tế của TS (%) 13.53 30.51 33.24 9.85 5.82 18.6 Nguồn: Báo cáo tài chính của các công ty giai ñoạn 2006 - 2010 Từ bảng 2.13 ta thấy các chỉ tiêu phản ảnh hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ Phần Nhựa Đà Nẵng so với các doanh nghiệp cùng ngành cao hơn Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông và Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai. So với chỉ tiêu trung bình ngành cũng ñều thấp hơn Kết luận: Từ kết quả phân tích trên cho thấy công ty vẫn còn những tồn tại, ñặc biệt là hiệu quả cá biệt, nguyên nhân chủ yếu của những 14 tồn tại này là hiệu suất sử dụng TSCĐ năm 2009 bị giảm sút. Tốc ñộ quay vòng vẫn còn chậm do tốc ñộ luân chuyển của hàng tồn kho và các khoản phải thu thấp. Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí vì vậy, trong thời gian ñến Công ty cần phát huy hơn nữa các biện pháp tiết kiệm chi phí 2.2.3. Phân tích hiệu quả tài chính của Công ty Cổ Phần Nhựa Đà Nẵng 2.2.3.1. Phân tích chỉ tiêu tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) Bảng 2. 14: Bảng phân tích khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu. Năm Chỉ tiêu ĐVT 2006 2007 2008 2009 2010 1.Lợi nhuận sau thuế 1000ñ 2.733.790 3.066.797 3.531.717 7.230.586 6,458,645 2.Vốn CSH 1000ñ 20.439.362 21.208.094 27.204.557 34.869.743 38,148,645 3. Tỷ suất sinh lời VCSH % 13.4 14.45 12.97 20.7 16.93 Giai ñoạn Trước khi tăng vốn CSH Sau khi tăng vốn CSH ROE bình quân 13.93 16.87 ROE b/q cả giai ñoạn 15.69 Nguồn: Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng Qua số liệu bảng 2.14: Cho thấy khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu có xu hướng tăng lên, bình quân chung cả giai ñoạn là 15.69% thể hiện cứ một ñồng vốn chủ sở hữu sẽ mang lại 15.69 ñồng lợi nhuận sau thuế. So sánh giai ñoạn trước và sau khi bổ sung thêm vốn chủ sở hữu ta thấy sau khi bổ sung thêm vốn hiệu quả tài chính tăng lên rõ 15 rệt. Lợi nhuận trên vốn tự chủ sở hữu bình quân chung cả giai ñoạn là 14,8% thể hiện cứ một ñồng vốn chủ sở hữu sẽ mang lại 14,8 ñồng lợi nhuận sau thuế, ñể làm rõ nhân tố nào ảnh hưởng ñến hiệu quả tài chính của công ty ta ñi vào phân tích các nhân tố ảnh hưởng sau 2.2.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng ñến hiệu quả tài chính Qua số liệu bảng 2.15 trong cuốn toàn văn, có thể nhận thấy tỷ suất tự tài trợ chiếm tỷ trọng lớn, nguyên nhân là năm 2008 Công ty Phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ ñông chiến lược với tổng số vốn huy ñộng là 22.372.800.000ñ, số vốn huy ñộng này chủ yếu ñược sử dụng ñể thanh toán bớt các khoản nợ ngắn và dài hạn, chưa ñầu tư nhiều cho hoạt ñộng KD. Tỷ suất sinh lời tài sản và tỷ suất sinh lời kinh tế cũng tăng ñều qua các năm. Tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản từ năm 2006 – 2010 ñều lớn hơn lãi suất vay, ñòn bẩy tài chính ñược gọi là ñòn bẩy dương. Trong trường hợp này nếu Công ty có nhu cầu vốn mở rộng KD nên gia tăng Nợ ñể phát huy hiệu ứng của ñòn bẩy tài chính một cách hiệu quả nhất. Khả năng thanh toán lãi vay tăng cũng làm hiệu quả tài chính cũng tăng lên. So sánh ROE với các Công ty cùng ngành qua bảng sau Bảng 2.16: Bảng so sánh tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ Phần Nhựa Đà Nẵng với 5 DN cùng ngành giai ñoạn 2006-2010 TỶ SU
Luận văn liên quan