Luận văn Ứng dụng logic mờ trong hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - GIS) ra đời trên cơ sở phát triển của khoa học máy tính và đ-ợc ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành khoa học có liên quan đến xử lý dữ liệu không gian. GIS đ-ợc hình thành từ những năm 70 của thế kỷ tr-ớc và phát triển mạnh mẽ trong một hai chục năm trở lại đây. GIS đã trở thành công cụ hỗtrợ ra quyết định trong hầu hết các hoạt động kinh tế- xã hội, an ninh - quốcphòng, trong quản lý, quy hoạch, thăm dò, khai thác. Đối với GIS, các dữ liệu thu thập th-ờng không đầy đủ, không rõ ràng, không chắc chắn và mập mờ, điều đó dẫn đến dữ liệu và thông tin trong GIS là dữ liệu “không rõ ràng” hay dữ liệu “mờ”. Phân tích dữ liệu không gian bằng cách kết hợp nhiều nguồn dữ liệu đ-ợc khai thác từ các hệ thống thông tin địa lý là mục tiêu cao nhất của hầu hết các dự án GIS để diễntả, phân tích các ảnh h-ởng lẫn nhau, đ-a ra các mô hình dự báo và hỗ trợ ra quyết định. Khái niệm “không rõ ràng - mờ” là một đặc tr-ng vốn có của dữ liệu địa lý và có thể sinh ra do: Thông tin t-ơng ứng với chúng không đầy đủ; sự xuất hiện không ổn định khi thu thập, tập hợp các dữ liệu thuộc tính; việc sử dụng các diễn tả định tính đối với các giá trị thuộc tính và các mối quan hệ giữa chúng. Các hệ GIS th-ờng không sẵn sàng cho việc xử lý với các dữ liệu mờ vì thế cần phải có sự mở rộng cả về mô hình dữ liệu, các phép toán và lập luận để giảiquyết với dữ liệu mờtrong GIS làm cho hệ thống trở lên mềm dẻo hơn trong việc giải các bài toán không gian mà dữ liệu của chúng là các dữ liệu dạng mờ.

pdf97 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 02/12/2013 | Lượt xem: 1481 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Ứng dụng logic mờ trong hệ thống thông tin địa lý (GIS), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tr−êng ®¹i häc b¸ch khoa hµ néi --------------------------------------- luËn v¨n th¹c sÜ khoa häc øng dông logic mê trong hÖ thèng th«ng tin ®Þa lý (GIS) ngµnh: C«ng nghÖ th«ng tin m∙ sè:.............................................. trÇn v¨n ®oµi Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: TS. TrÇn §×nh KHANG hµ néi 2006 2 Lêi cam ®oan C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu trong luËn v¨n ngoµi nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh phæ biÕn mµ t¸c gi¶ ®· ®Ò cËp tíi d−íi d¹ng c¸c ®Þnh nghÜa vµ kh¸i niÖm lµ hoµn toµn míi nh÷ng vÊn ®Ò tham kh¶o còng ®−îc trÝch dÉn cô thÓ. C¸c h×nh vÏ, minh häa vµ kÕt qu¶ thùc nghiÖm do chÝnh t¸c gi¶ thùc hiÖn. Néi dung ®Ò tµi t¸c gi¶ ch−a c«ng bè trªn c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu kh¸c. T¸c gi¶ xin chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung cña luËn v¨n nµy. T¸c gi¶ TrÇn V¨n §oµi 3 Lêi c¸m ¬n LuËn v¨n cña em sÏ rÊt khã hoµn thµnh nÕu kh«ng cã sù truyÒn ®¹t kiÕn thøc quý b¸u vµ sù h−íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o TrÇn §×nh Khang. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n nh÷ng ý kiÕn ph¶n biÖn quý b¸u cña c¸c thÇy, c« gi¸o ®· ph¶n biÖn luËn v¨n nµy. Vµ xin ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c ý kiÕn tham luËn cña c¸c thÇy, c« gi¸o vµ c¸c b¹n trong héi nghÞ khoa häc lÇn thø 20 tr−êng §¹i häc B¸ch khoa Hµ Néi. Qua ®ã em n¾m b¾t sù quan t©m cña mäi ng−êi vµ c¸c h−íng cÇn lµm râ ®Ó ng−êi ®äc cã thÓ hiÓu ®−îc ý ®å cña t¸c gi¶. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n quý thÇy, c« trong Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin tr−êng §¹i häc B¸ch khoa Hµ Néi ®· tËn t×nh gi¶ng d¹y, truyÒn ®¹t nh÷ng kiÕn thøc quý b¸u trong suèt khãa häc lµm nÒn t¶ng cho em hoµn thµnh luËn v¨n nµy. Em còng xin c¸m ¬n c¸c thÇy, c« trong Trung t©m §µo t¹o sau §¹i häc ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó em hoµn thµnh khãa häc vµ luËn v¨n nµy. MÆc dï ®· cè g¾ng nç lùc hÕt m×nh, song ch¾c ch¾n luËn v¨n kh«ng khái cßn thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®−îc sù th«ng c¶m vµ chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy, c« gi¸o vµ c¸c b¹n còng nh− nh÷ng ai quan t©m tíi lÜnh vùc mµ luËn v¨n nµy thùc hiÖn. Hµ Néi, ngµy th¸ng 10 n¨m 2006 T¸c gi¶ TrÇn V¨n §oµi 4 Môc lôc Trang Lêi cam ®oan.............................................................................................. 2 Lêi c¸m ¬n ................................................................................................... 3 Danh môc c¸c ký hiÖu, c¸c ch÷ viÕt t¾t .................................... 6 Danh môc c¸c b¶ng................................................................................ 7 Danh môc c¸c h×nh vÏ, ®å thÞ ........................................................... 8 Më ®Çu......................................................................................................... 10 Ch−¬ng 1 - Tæng quan .......................................................................... 13 Ch−¬ng 2 - HÖ thèng th«ng tin ®Þa lý (GIS).............................. 17 2.1 Kh¸i niÖm .............................................................................................. 17 2.1.1 Mét sè ®Þnh nghÜa........................................................................... 18 2.1.2 LÞch sö ph¸t triÓn cña GIS .............................................................. 20 2.2 Thu thËp d÷ liÖu..................................................................................... 21 2.2.1 Thu thËp d÷ liÖu kh«ng gian........................................................... 22 2.2.2 Thu thËp d÷ liÖu thuéc tÝnh ............................................................ 22 2.3 Thao t¸c d÷ liÖu ..................................................................................... 22 2.4 Qu¶n lý d÷ liÖu ...................................................................................... 22 2.5 Truy vÊn vµ ph©n tÝch d÷ liÖu ................................................................ 23 2.6 HiÓn thÞ d÷ liÖu...................................................................................... 24 2.7 M« h×nh d÷ liÖu ..................................................................................... 25 2.8 C¸c ®èi t−îng trong GIS........................................................................ 26 2.9 KÕt nèi d÷ liÖu kh«ng gian vµ d÷ liÖu thuéc tÝnh .................................. 34 2.10 Chång xÕp vµ ph©n tÝch trong GIS ...................................................... 35 Ch−¬ng 3 - øng dông logic mê trong hÖ thèng th«ng tin ®Þa lý ........................................................................................................... 37 3.1 Giíi thiÖu chung .................................................................................... 37 3.1.1 Nguyªn lý më réng c¸c hÖ thèng GIS ............................................ 40 3.1.2 TÝnh kh«ng râ rµng vµ h¹n chÕ cña Logic râ trong GIS................. 40 3.1.3 TÝnh chÊt mê trong c¸c hÖ thèng GIS............................................. 43 3.2 Logic mê trong GIS............................................................................... 44 3.2.1 Kh¸i niÖm vÒ tËp hîp râ vµ tËp hîp mê.......................................... 44 3.2.2 HÖ mê trong GIS ............................................................................ 51 3.2.3 So s¸nh gi÷a Logic mê vµ logic râ (logic kinh ®iÓn) ..................... 56 3.3 M« h×nh d÷ liÖu kh«ng gian vµ c¸c phÐp to¸n ...................................... 57 3.3.1 M« h×nh d÷ liÖu kh«ng gian ........................................................... 57 3.3.2 Ph©n líp c¸c phÐp to¸n GIS............................................................ 58 3.4 Më réng m« h×nh d÷ liÖu víi Logic mê ................................................ 61 3.5 Më réng c¸c phÐp to¸n víi Logic mê ................................................... 61 5 3.5.1 PhÐp to¸n ph©n líp mê (Fuzzy Reclasification)............................. 62 3.5.2 PhÐp to¸n vïng ®Öm mê (Fuzzy Buffer)......................................... 63 3.5.3 Kho¶ng c¸ch mê (Fuzzy Distance) ................................................ 66 3.5.4 Chång xÕp mê (Fuzzy Overlay) ..................................................... 68 3.5.5 Lùa chän mê (Fuzzy Select), t×m kiÕm mê .................................... 69 3.5.6 Suy luËn mê.................................................................................... 70 3.6. Lùa chän vÞ trÝ dùa trªn mét chuçi c¸c phÐp to¸n GIS......................... 73 3.6.1 Lùa chän vÞ trÝ sö dông logic mê ................................................... 74 3.6.2 Bµi to¸n ra quyÕt ®Þnh kh«ng gian vµ logic mê.............................. 75 Ch−¬ng 4 - Gi¶i mét sè bµi to¸n b»ng øng dông logic mê trong GIS.................................................................................................... 79 4.1 T×m vÞ trÝ më réng thµnh phè Th¸i B×nh ............................................... 79 4.1.1 Ph¸t biÓu bµi to¸n ........................................................................... 79 4.1.2 Ph−¬ng ph¸p tiÕn hµnh ................................................................... 79 4.1.3 KÕt qu¶ ®¹t ®−îc............................................................................. 83 4.2 Bµi to¸n x¸c ®Þnh ®−êng ®i ng¾n nhÊt sö dông logic mê ...................... 88 4.2.1 Ph¸t biÓu bµi to¸n ........................................................................... 88 4.2.2 Ph−¬ng ph¸p tiÕn hµnh ................................................................... 88 4.2.3 KÕt qu¶ ®¹t ®−îc............................................................................. 90 4.3 Bµi to¸n t×m vÞ trÝ x©y dùng nhµ m¸y xi m¨ng ...................................... 90 4.3.1 Ph¸t biÓu bµi to¸n ........................................................................... 90 4.3.2 Ph−¬ng ph¸p tiÕn hµnh ................................................................... 91 4.3.3 KÕt qu¶ ®¹t ®−îc............................................................................. 94 KÕt luËn ..................................................................................................... 96 Tµi liÖu tham kh¶o............................................................................... 97 6 Danh môc c¸c ký hiÖu, c¸c ch÷ viÕt t¾t GIS - Lµ tõ viÕt t¾t cña: Geographic Infomation System Logic mê : Fuzzy Logic. TÝnh kh«ng râ rµng: Uncertainty. WebGIS : C«ng nghÖ ®−a b¶n ®å lªn m¹ng. DBMS : HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu. CSDL: C¬ së d÷ liÖu. Layer: C¸c ®èi t−îng cã cïng tÝnh chÊt nµo ®ã ®−îc nhãm víi nhau. Entities: C¸c thùc thÓ kh«ng gian. Table: B¶ng d÷ liÖu (kh«ng gian vµ thuéc tÝnh). IFF: NÕu vµ chØ nÕu. 7 Danh môc c¸c b¶ng B¶ng 2.1. So s¸nh m« h×nh d÷ liÖu Vector vµ Raster. ..................................... 26 B¶ng 3.1. B¶ng c¸c phÐp to¸n logic râ vµ mê ................................................. 49 B¶ng 3.2. B¶ng vÝ dô m« t¶ c¸c môc ph©n líp ................................................ 52 B¶ng 3.3. B¶ng minh häa vÝ dô gi¶i mê .......................................................... 56 B¶ng 3.4. B¶ng so s¸nh Logic mê vµ Logic râ................................................ 57 B¶ng 3.5. B¶ng ph©n líp c¸c phÐp to¸n trong GIS .......................................... 61 B¶ng 3.6. B¶ng minh häa ®é thuéc vÒ ®Þa tÇng............................................... 63 B¶ng 3.7. B¶ng minh häa ®é thuéc vÒ ®é dèc................................................. 63 B¶ng 4.1. B¶ng mê hãa líp th«ng tin ®Êt ........................................................ 80 B¶ng 4.2. B¶ng mê hãa líp th«ng tin ®Þa tÇng ................................................ 81 8 Danh môc c¸c h×nh vÏ, ®å thÞ H×nh 2.1. M« h×nh mét hÖ thèng th«ng tin ®Þa lý ........................................... 19 H×nh 2.2. LÞch sö ph¸t triÓn cña GIS. .............................................................. 21 H×nh 2.3. M« t¶ ph©n tÝch liÒn kÒ.................................................................... 24 H×nh 2.4. M« t¶ ph©n tÝch chång xÕp theo thêi gian....................................... 24 H×nh 2.5. C¸c ®èi t−îng ®iÓm trong GIS......................................................... 27 H×nh 2.6. C¸c ®èi t−îng d¹ng ®−êng trong GIS. ............................................. 27 H×nh 2.7. C¸c ®èi t−îng d¹ng vïng trong GIS. ............................................... 28 H×nh 2.8. C¸c ®èi t−îng d¹ng l−íi trong GIS.................................................. 29 H×nh 2.9. Ph©n t¸ch b¶n ®å thµnh c¸c líp ....................................................... 31 H×nh 2.10. ¶nh vÖ tinh còng ®−îc xö lý trong GIS.......................................... 31 H×nh 2.11. M« t¶ quan hÖ l©n cËn hai Polygon P1 vµ P2 ................................ 33 H×nh 2.12. M« t¶ quan hÖ bao hµm(polygon ®¶o)........................................... 34 H×nh 2.13. M« t¶ quan hÖ giao nhau cña hai polygon .................................... 34 H×nh 2.14. B¶ng m« t¶ c¸c tr−êng d÷ liÖu trong GIS ...................................... 35 H×nh 2.15. Chång xÕp chuçi c¸c líp b¶n ®å trong GIS................................... 36 H×nh 3.1. Nguyªn lý më réng c¸c hÖ GIS ....................................................... 40 H×nh 3.2. TÝnh kh«ng râ rµng trong GIS (Zhang & Goodchild 2002) ............ 41 H×nh 3.3. Ph©n lo¹i tÝnh chÊt kh«ng râ rµng trong GIS................................... 41 H×nh 3.4. TÝnh chÊt kh«ng râ rµng ph¸t sinh khi x¸c ®Þnh ranh giíi .............. 41 H×nh 3.5. Mét sè hµm mê vµ ph¹m vi tËp râ................................................... 45 H×nh 3.6. Hµm mê tuyÕn tÝnh.......................................................................... 46 H×nh 3.7. Hµm mê h×nh sin ............................................................................. 47 H×nh 3.8. Hµm mê Gaussian ........................................................................... 47 H×nh 3.9. TËp mê B bao hµm tËp mê A........................................................... 48 H×nh 3.10. Minh häa c¸c phÐp to¸n tËp hîp mê ............................................. 49 H×nh 3.11. HÖ mê ¸p dông trong GIS.............................................................. 51 H×nh 3.12. Ph©n tÝch víi tËp mê (tr¸i) vµ tËp râ (ph¶i) ................................... 57 H×nh 3.13. M« h×nh më réng ®èi víi c¸c b¶ng d÷ liÖu ................................... 61 H×nh 3.14. C¸c vÝ dô vÒ vïng ®Öm (®iÓm, ®−êng, vïng) ................................ 63 H×nh 3.15. PhÐp to¸n kho¶ng c¸ch mê gi÷a 2 vÞ trÝ(a);vÞ trÝ víi vïng mê(b) . 66 H×nh 3.16. M« t¶ chång xÕp c¸c líp ............................................................... 68 H×nh 3.17. M« t¶ chång xÕp mê cã träng sè................................................... 69 H×nh 3.18. PhÐp to¸n lùa chän mê .................................................................. 70 H×nh 4.1. Hµm mê sö dông líp th«ng tin më mang........................................ 80 H×nh 4.2. Hµm mê sö dông cho líp th«ng tin giao th«ng............................... 80 H×nh 4.3. Hµm mê sö dông cho líp th«ng tin « nhiÔm................................... 81 H×nh 4.4. Ph−¬ng tr×nh chång xÕp mê tÝnh to¸n trªn c¸c tr−êng .................... 82 H×nh 4.5. Thuéc tÝnh sau khi chång xÕp ......................................................... 83 H×nh 4.6. Vïng ®Öm mê hãa líp th«ng tin më mang thµnh phè..................... 83 H×nh 4.7. Vïng ®Öm mê hãa vÒ líp th«ng tin giao th«ng............................... 84 9 H×nh 4.8. Vïng ®Öm mê hãa líp th«ng tin « nhiÔm ....................................... 84 H×nh 4.9. Mê hãa líp th«ng tin ®Þa tÇng ®Êt yÕu ............................................ 85 H×nh 4.10. Mê hãa líp th«ng tin hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ................................ 85 H×nh 4.11. KÕt qu¶ sau khi chång xÕp ............................................................ 86 H×nh 4.12. Gi¶i mê l¸t c¾t α = 0.75 ................................................................ 86 H×nh 4.13. Gi¶i mê l¸t c¾t α = 0.7 .................................................................. 87 H×nh 4.14. Gi¶i mê l¸t c¾t α = 0.65 ................................................................ 87 H×nh 4.15. §å thÞ G cã h−íng V- mê.............................................................. 89 H×nh 4.16. §−êng ®i ng¾n nhÊt mê cña ®å thÞ mê G ...................................... 90 H×nh 4.17. Hµm mê sö dông líp th«ng tin gÇn má than................................. 91 H×nh 4.18. Hµm mê sö dông líp th«ng tin gÇn má ®Êt sÐt ............................. 92 H×nh 4.19. Hµm mê sö dông cho líp th«ng tin giao th«ng............................. 92 H×nh 4.20. Hµm mê sö dông líp th«ng tin gÇn má ®¸ v«i .............................. 93 H×nh 4.21. Hµm mê sö dông líp th«ng tin gÇn c¶ng ...................................... 93 H×nh 4.22. Hµm mê sö dông cho líp th«ng tin « nhiÔm................................. 94 H×nh 4.23. Gi¶i mê víi l¸t c¾t α = 0.33 .......................................................... 95 H×nh 4.24. Gi¶i mê lÊy l¸t c¾t α = 0.36 .......................................................... 95 10 Më ®Çu HÖ thèng th«ng tin ®Þa lý (Geographic Information System - GIS) ra ®êi trªn c¬ së ph¸t triÓn cña khoa häc m¸y tÝnh vµ ®−îc øng dông réng r·i trong nhiÒu ngµnh khoa häc cã liªn quan ®Õn xö lý d÷ liÖu kh«ng gian. GIS ®−îc h×nh thµnh tõ nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kû tr−íc vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong mét hai chôc n¨m trë l¹i ®©y. GIS ®· trë thµnh c«ng cô hç trî ra quyÕt ®Þnh trong hÇu hÕt c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi, an ninh - quèc phßng, trong qu¶n lý, quy ho¹ch, th¨m dß, khai th¸c... §èi víi GIS, c¸c d÷ liÖu thu thËp th−êng kh«ng ®Çy ®ñ, kh«ng râ rµng, kh«ng ch¾c ch¾n vµ mËp mê, ®iÒu ®ã dÉn ®Õn d÷ liÖu vµ th«ng tin trong GIS lµ d÷ liÖu “kh«ng râ rµng” hay d÷ liÖu “mê”. Ph©n tÝch d÷ liÖu kh«ng gian b»ng c¸ch kÕt hîp nhiÒu nguån d÷ liÖu ®−îc khai th¸c tõ c¸c hÖ thèng th«ng tin ®Þa lý lµ môc tiªu cao nhÊt cña hÇu hÕt c¸c dù ¸n GIS ®Ó diÔn t¶, ph©n tÝch c¸c ¶nh h−ëng lÉn nhau, ®−a ra c¸c m« h×nh dù b¸o vµ hç trî ra quyÕt ®Þnh. Kh¸i niÖm “kh«ng râ rµng - mê” lµ mét ®Æc tr−ng vèn cã cña d÷ liÖu ®Þa lý vµ cã thÓ sinh ra do: Th«ng tin t−¬ng øng víi chóng kh«ng ®Çy ®ñ; sù xuÊt hiÖn kh«ng æn ®Þnh khi thu thËp, tËp hîp c¸c d÷ liÖu thuéc tÝnh; viÖc sö dông c¸c diÔn t¶ ®Þnh tÝnh ®èi víi c¸c gi¸ trÞ thuéc tÝnh vµ c¸c mèi quan hÖ gi÷a chóng. C¸c hÖ GIS th−êng kh«ng s½n sµng cho viÖc xö lý víi c¸c d÷ liÖu mê v× thÕ cÇn ph¶i cã sù më réng c¶ vÒ m« h×nh d÷ liÖu, c¸c phÐp to¸n vµ lËp luËn ®Ó gi¶i quyÕt víi d÷ liÖu mê trong GIS lµm cho hÖ thèng trë lªn mÒm dÎo h¬n trong viÖc gi¶i c¸c bµi to¸n kh«ng gian mµ d÷ liÖu cña chóng lµ c¸c d÷ liÖu d¹ng mê. Theo ph−¬ng ph¸p truyÒn thèng khi xö lý, ph©n tÝch d÷ liÖu trong GIS c¸c thao t¸c d÷ liÖu thùc hiÖn mét c¸ch cøng nh¾c ®èi víi c¸c thñ tôc lËp luËn vµ ph©n tÝch. QuyÕt ®Þnh tæng thÓ ®−îc thùc hiÖn theo tõng b−íc cô thÓ vµ quy vÒ kÕt qu¶ ngay lËp tøc. Nh÷ng øng viªn nµo tho¶ ®iÒu kiÖn ®−îc gi÷ l¹i vµ c¸c øng viªn kh«ng tho¶ ®iÒu kiÖn sÏ bÞ lo¹i bá phô thuéc vµo gi¸ trÞ ng−ìng. 11 Thªm vµo ®ã c¸c quyÕt ®Þnh ®−a ra lµ b¾t buéc ®Ó biÓu diÔn c¸c rµng buéc cña chóng d−íi d¹ng c¸c ®iÒu kiÖn sè häc vµ c¸c ký hiÖu to¸n häc trong c¸c quan hÖ râ, chóng kh«ng cho phÐp sö dông c¸c ®iÒu kiÖn có ph¸p d−íi d¹ng ng«n ng÷ tù nhiªn. MÆt kh¸c kÕt qu¶ lùa chän dùa trªn c¸c ®iÒu kiÖn ®−îc x¸c ®Þnh lµ ngang nhau, kh«ng cã gi¸ trÞ träng sè cña c¸c ®èi t−îng. Mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p to¸n häc nghiªn cøu tÝnh chÊt “kh«ng râ rµng” cña kh«ng gian lµ lý thuyÕt tËp mê Zadeh (1965-1988). Nã sö dông ®é thuéc ®Ó diÔn t¶ mét c¸ thÓ tham gia trong mét tËp hîp. Sù kÕt hîp lý thuyÕt tËp mê vµ GIS lµ c¸c ®èi t−îng kh«ng gian “mê” ®Òu cã mét ®Æc tr−ng chung lµ chóng cã ranh giíi “kh«ng râ rµng” so víi c¸c ®èi t−îng kh«ng gian “râ”. Lý thuyÕt tËp mê lµ gi¶i ph¸p thÝch hîp nhÊt cho viÖc m« h×nh hãa d÷ liÖu “kh«ng râ rµng” vµ ®−a ra c¬ së lý thuyÕt ®Ó hç trî c¸c lËp luËn trªn d÷ liÖu nµy. Trong luËn v¨n nµy t¸c gi¶ ®Ò cËp tíi h−íng øng dông cña logic mê trong GIS nh»m môc ®Ých më réng vµ t¨ng c−êng c¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng GIS. Lµm cho hÖ thèng GIS trë lªn mÒm dÎo h¬n vµ øng dông thuËn lîi trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n vÒ kh«ng gian mµ d÷ liÖu cña nã lµ “kh«ng râ rµng” hay cßn gäi lµ d÷ liÖu “kh«ng gian mê”. T¸c gi¶ ®· cã thêi gian lµm viÖc vÒ hÖ thèng th«ng tin ®Þa lý - GIS trªn 15 n¨m. §· tham gia x©y dùng, ph©n tÝch vµ xö lý nhiÒu hÖ GIS. Nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c¸c chøc n¨ng trªn c¸c hÖ thèng nh−: GeoConcept, Mapinfo, ArcInfo, GeoMedia... ™ Môc tiªu cña luËn v¨n nµy chia lµm c¸c phÇn chÝnh sau: - Tæng quan, giíi thiÖu vai trß cña GIS trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi, khuynh h−íng ph¸t triÓn vµ h−íng nghiªn cøu cña ®Ò tµi. - Giíi thiÖu v¾n t¾t vÒ hÖ thèng GIS lÞch sö ph¸t triÓn, c¸c chøc n¨ng vµ c¸c kh¸i niÖm ®−îc sö dông trong ®Ò tµi. - øng dông logic mê trong GIS - ph©n tÝch tÝnh mËp mê cña d÷ liÖu trong GIS vµ c¸c giíi h¹n cña c¸c hÖ thèng GIS th−¬ng m¹i hiÖn nay 12 vµ viÖc cÇn thiÕt ph¶i më réng nã c¶ vÒ m« h×nh d÷ liÖu vµ c¸c phÐp to¸n trong GIS ®Ó phï hîp víi tÝnh mê cña d÷ liÖu. - øng dông trong gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n kh«ng gian - KÕt luËn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ nghiªn cøu trong ®Ò tµi. ™ §èi t−îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ c¸c hÖ thèng GIS vµ øng dông trong c¸c bµi to¸n quy ho¹ch kh«ng gian. ™ Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi ®−îc giíi h¹n ®èi c¸c ®èi t−îng trong kh«ng gian mµ ta coi nh− vÞ trÝ kh«ng gian cña c¸c ®èi t−îng nµy lµ nh÷ng ®èi t−îng râ. Tøc lµ vÞ trÝ cña nã ta coi nh− lµ chÝnh x¸c. Cßn sù kh«ng râ rµng ®èi víi vÞ trÝ cña nã (§iÓm mê, ®−êng mê, vïng mê) lµ h−íng nghiªn cøu trong t−¬ng lai. ™ ý nghÜa khoa häc cña ®Ò tµi: Lý thuyÕt tËp mê Zadeh (1965-1988) ra ®êi trªn 40 n¨m vµ ®· cã c¬ së khoa häc v÷ng ch¾c. Nh−ng viÖc øng dông logic mê trong c¸c hÖ thèng th«ng tin ®Þa lý míi c
Luận văn liên quan