Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung - Dài hạn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thiệu Hóa

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà Nước đất nước ta ngày càng phát triển. Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã giành được những thành tựu to lớn, nhịp độ tăng trưởng về tổng sản phẩm trong nước đã vượt kế hoạch đề ra, nước ta đã từng bước đề ra các chiến lược để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế đang diễn ra trên toàn cầu Bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn còn những mặt hạn chế như: Tình hình xã hội còn nhiều tiêu cực, quản lý nhà nước về kinh tế còn lỏng lẻo, chỉ số giá tiêu dùng tăng đột biến Đảng và Nhà Nước ta đã xác định nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới là tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế đất nước. Muốn vậy, chúng ta cần phải có nguồn vốn trung - dài hạn lớn để xây dựng cơ sở hạ tầng, đổi mới công nghệ, trang bị kỹ thuật tiên tiến, đồng thời có sự nâng cấp mở rộng sản xuất kinh doanh đối với các thành phần kinh tế từ đó tạo đà cho sự phát triển. Có thể nói, chỉ có nguồn vốn trung - dài hạn mới giúp ta hoàn thành mục tiêu này. Do đó mà nguồn vốn trung - dài hạn đóng một vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế. Vậy chúng ta cần làm như thế nào để huy động và sử dụng một cách có hiệu quả nguồn vốn này, bởi, có nguồn vốn trung - dài hạn thôi là chưa đủ mà phải biết sử dụng hiệu quả nguồn vốn đó thì mới phát huy hết được vai trò tích cực cũng như chống lại sự lãng phí. Hay nói một cách khác, chỉ khi nào mở rộng gắn liền với nâng cao chất lượng tín dụng trung - dài hạn thì nguồn vốn trung - dài hạn mới phát huy được vai trò tích cực của mình. Bằng kiến thức được trang bị về mặt lý luận ở trường kết hợp với thực tiễn thực tập tại NH No&PTNT Thiệu Hóa đã giúp em xây dựng đề tài: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung - dài hạn tại chi nhánh Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thiệu Hóa ” làm báo cáo thực tập của mình.

pdf51 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 07/12/2013 | Lượt xem: 1317 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung - Dài hạn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thiệu Hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thành Vinh SVTH: Hoàng Thị Tình Lớp: 49B2 - TCNH 1 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đề tài: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung - dài hạn tại chi nhánh Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thiệu Hóa Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thành Vinh SVTH: Hoàng Thị Tình Lớp: 49B2 - TCNH 2 MỤC LỤC A. LỜI NÓI ĐẦU ........................................................................................ 1 1. Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................... 1 2. Mục đích nghiên cứu đề tài ........................................................................ 1 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................... 1 4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................ 2 5. Bố cục đề tài ............................................................................................... 2 PHẦN I TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THIỆU HÓA ..................... 3 1.1.Khái quát về quá trình hình thành và phát triển ........................................ 3 1.2. Cơ cấu tổ chức ......................................................................................... 4 1.2.1. Cơ cấu tổ chức ...................................................................................... 4 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban tại NH No&PTNT Thiệu Hóa ........................................................................... 5 1.2.2.1. Chức năng ......................................................................................... 6 1.2.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn ..................................................................... 6 1.3. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của NH No&PTNT Thiệu Hóa ............................................................................................... 7 1.3.1. Vị thế của ngân hàng trên địa bàn ......................................................... 7 1.3.1.1.Thực trạng của hệ thống ngân hàng trên địa bàn huyện Thiệu Hóa .......................................................................................................... 7 1.3.1.2. Thị phần của NH No&PTNT Thiệu Hóa trên địa bàn ........................ 8 1.3.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của NH No&PTNT Thiệu Hóa ............... 8 1.3.2.1. Hoạt động huy động vốn .................................................................... 8 1.3.2.2. Hoạt động tín dụng .......................................................................... 11 1.3.2.3. Doanh số cho vay – Doanh số thu nợ ............................................... 13 1.3.2.4.Tình hình nợ quá hạn tại chi nhánh ................................................... 13 Đơn vị: triệu đồng ........................................................................................ 14 1.3.2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh ......................................................... 14 1.3.2.6. Các hoạt động khác.......................................................................... 16 PHẦN II. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG – DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THIỆU HÓA ............................................................................. 18 2.1 Thực trạng chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại chi nhánh NH No&PTNT Thiệu Hóa ........................................................................... 18 2.1.1. Tình hình tạo lập và sử dụng nguồn vốn trung – dài hạn ..................... 18 2.1.1.1. Các văn bản thực hiện quy chế cho vay ........................................... 18 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thành Vinh SVTH: Hoàng Thị Tình Lớp: 49B2 - TCNH 3 2.1.1.2. Tạo lập nguồn vốn ........................................................................... 22 2.1.1.3. Tình hình đầu tư tín dụng trung – dài hạn ........................................ 24 2.1.1.4. Doanh số cho vay – Doanh số thu nợ trung - dài hạn ....................... 25 2.1.1.5. Phân tích nợ quá hạn ........................................................................ 26 2.1.1.6. Vấn đề trả nợ gốc trước hạn đối với cho vay.................................... 27 2.1.1.7. Tỷ lệ mất vốn và mức sinh lời ......................................................... 28 2.1.2.Tín dụng trung – dài hạn tại Chi nhánh NH No&PTNT Thiệu Hóa – Những kết quả đạt được và tồn tại ............................................... 29 2.1.2.1. Kết quả đạt được .............................................................................. 29 2.1.2.2 Những tồn tại và nguyên nhân .......................................................... 31 2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại Chi nhánh NH No&PTNT Thiệu Hóa .......................................................... 34 2.2.1.Định hướng phát triển thời gian tới của ngân hàng .............................. 34 2.2.1.1. Công tác huy động vốn .................................................................... 34 2.2.1.2. Công tác tín dụng và thẩm định ....................................................... 34 2.2.1.3. Công tác tiếp thị và dịch vụ khách hàng........................................... 35 2.2.1.4. Các công tác thanh toán và an toàn kho quỹ .................................... 35 2.2.1.5. Công tác kiểm tra nội bộ .................................................................. 35 2.2.1.6. Công tác tổ chức hành chính ............................................................ 35 2.1.1.7. Công tác điện toán. .......................................................................... 35 2.2.2. Giải pháp mở rộng cho vay và nâng cao chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại chi nhánh ngân hàng No&PTNT Thiệu Hóa ............. 36 2.2.2.1.Giải pháp trực tiếp ............................................................................ 36 2.2.2.2.Giải pháp hỗ trợ ................................................................................ 40 2.2.3. Một số kiến nghị ................................................................................. 41 2.2.3.1. Kiến nghị đối với nhà nước ............................................................. 41 2.2.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước ........................................... 42 2.2.3.3. Kiến nghị đối với NHNo&PTNT Việt Nam ..................................... 43 2.2.3.4. Kiến nghị đối với các khách hàng vay vốn....................................... 43 2.2.3.5. Kiến nghị đối với chi nhánh ngân hàng No&PTNT Thiệu Hóa ............. 43 KẾT LUẬN .................................................................................................. 44 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thành Vinh SVTH: Hoàng Thị Tình Lớp: 49B2 - TCNH 4 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1. NH No&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2. CBTD Cán bộ tín dụng 3. CBNV Cán bộ nhân viên 4. CIC Hệ thống thông tin tín dụng 5. NQH Nợ quá hạn 6. TCTD Tổ chức tín dụng 7. TCKT Tổ chức kinh tế 8. TCXH Tổ chức xã hội 9. TW Trung ương 10. NHNN Ngân hàng Nhà nước 11. HĐQT Hội đồng quản trị 12. TNHH Trách nhiệm hữu hạn 13. CN–GTVT - XD Công nghiệp – Giao thông vận tải – Xây dựng 14. DNNQD Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 15. DV Dịch vụ 16. CNH – HĐH Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa 17. DSCV Doanh số cho vay 18. DSTN Doanh số thu nợ Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thành Vinh SVTH: Hoàng Thị Tình Lớp: 49B2 - TCNH 5 DANH MỤC BẢNG BIỂU 1. Sơ đồ 1.1 Tổ chức bộ máy NH No&PTNT Thiệu Hóa 2. Bảng 1.1 Mạng lưới hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn 3. Bảng 1.2 Tình hình huy động vốn theo thành phần kinh tế 4. Bảng 1.3 Tình hình huy động vốn nội tệ, ngoại tệ quy đổi 5. Bảng 1.4 Số liệu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế 6. Bảng 1.5 Số liệu dư nợ cho vay theo ngành kinh tế 7. Bảng 1.6 Tình hình Cho vay – Thu nợ 8. Bảng 1.7 Tình hình NQH phân theo tiêu chuẩn nợ 9. Bảng 1.8 Kết quả hoạt động kinh doanh của NH No&PTNT Thiệu Hóa 10. Bảng 1.9 Chỉ tiêu kế hoạch các năm 11. Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn trung dài hạn 12. Bảng 2.2 Tình hình đầu tư tín dụng trung – dài hạn 13. Bảng 2.3 Tỷ lệ dư nợ 14. Bảng 2.4 Doanh số cho vay- Doanh số thu nợ trung – dài hạn 15. Bảng 2.5 Phân tích nợ quá hạn 16. Bảng 2.6 Mức sinh lời vốn cho vay trung – dài hạn Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thành Vinh SVTH: Hoàng Thị Tình Lớp: 49B2 - TCNH 1 A. LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà Nước đất nước ta ngày càng phát triển. Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã giành được những thành tựu to lớn, nhịp độ tăng trưởng về tổng sản phẩm trong nước đã vượt kế hoạch đề ra, nước ta đã từng bước đề ra các chiến lược để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế đang diễn ra trên toàn cầu…Bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn còn những mặt hạn chế như: Tình hình xã hội còn nhiều tiêu cực, quản lý nhà nước về kinh tế còn lỏng lẻo, chỉ số giá tiêu dùng tăng đột biến…Đảng và Nhà Nước ta đã xác định nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới là tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế đất nước. Muốn vậy, chúng ta cần phải có nguồn vốn trung - dài hạn lớn để xây dựng cơ sở hạ tầng, đổi mới công nghệ, trang bị kỹ thuật tiên tiến, đồng thời có sự nâng cấp mở rộng sản xuất kinh doanh đối với các thành phần kinh tế từ đó tạo đà cho sự phát triển. Có thể nói, chỉ có nguồn vốn trung - dài hạn mới giúp ta hoàn thành mục tiêu này. Do đó mà nguồn vốn trung - dài hạn đóng một vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế. Vậy chúng ta cần làm như thế nào để huy động và sử dụng một cách có hiệu quả nguồn vốn này, bởi, có nguồn vốn trung - dài hạn thôi là chưa đủ mà phải biết sử dụng hiệu quả nguồn vốn đó thì mới phát huy hết được vai trò tích cực cũng như chống lại sự lãng phí. Hay nói một cách khác, chỉ khi nào mở rộng gắn liền với nâng cao chất lượng tín dụng trung - dài hạn thì nguồn vốn trung - dài hạn mới phát huy được vai trò tích cực của mình. Bằng kiến thức được trang bị về mặt lý luận ở trường kết hợp với thực tiễn thực tập tại NH No&PTNT Thiệu Hóa đã giúp em xây dựng đề tài: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung - dài hạn tại chi nhánh Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thiệu Hóa ” làm báo cáo thực tập của mình. 2. Mục đích nghiên cứu đề tài - Đi sâu phân tích thực trạng tín dụng trung – dài hạn của NH No&PTNT Thiệu Hóa - Đề nghị một số giải pháp và kiến nghị nhằm làm tăng tính hiệu quả trong công tác tín dụng tại ngân hàng. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu thực trạng tín dụng trung – dài hạn tại ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Thiệu Hóa - Phạm vi nghiên cứu: Tình hình hoạt động tín dụng trung – dài hạn Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thành Vinh SVTH: Hoàng Thị Tình Lớp: 49B2 - TCNH 2 trong tổng thể hoạt động tín dụng của NH No&PTNT Chi nhánh Thiệu Hóa từ 2009 đến 2011 4. Phương pháp nghiên cứu Dựa trên một số kiến thức đã học ở giảng đường cùng với những lí luận bản thân và thực tế diễn ra về hoạt động tín dụng trung – dài hạn nói chung và NH No&PTNT Thiệu Hóa nói riêng. Kết hợp với một số phương pháp thống kê, so sánh, phân tích để đánh giá tình hình. 5. Bố cục đề tài Đề tài ngoài lời nói đầu và kết luận thì nội dung được chia làm 2 phần: PhầnI: Tổng quan về Ngân hàng No&PTNT Thiệu Hóa PhầnII: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung - dài hạn tại chi nhánh Ngân Hàng No&PTNT Thiệu Hóa Thanh Hóa, tháng 3 năm 2012 Sinh viên Hoàng Thị Tình Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thành Vinh SVTH: Hoàng Thị Tình Lớp: 49B2 - TCNH 3 PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THIỆU HÓA 1.1.Khái quát về quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng Phát triển nông thôn Việt Nam (tiền thân của NH No&PTNT Việt nam ngày nay) là một trong số năm ngân hàng thương mại nhà nước được thành lập ngày 26/03/1988 với vai trò phục vụ phát triển nông nghiệp – nông thôn – nông dân. Đến nay với hơn 2000 chi nhánh và phòng giao dịch, NH No&PTNT Việt Nam có mặt tại tất cả các tỉnh thành, huyện và xã. Đồng thời áp dụng mô hình ngân hàng lưu động giúp người dân gửi tiền, vay vốn và trả nợ rất có hiệu quả, được các tổ chức quốc tế như IMF, UNDP đánh giá cao. NH No&PTNT Thiệu Hóa là một trong số chi nhánh thuộc hệ thống NH No&PTNT Việt Nam. Tiền thân của NH No&PTNT Thiệu Hóa được hình thành từ một phòng thu Thiệu Hóa trực thuộc chi nhánh ngân hàng Quốc gia tỉnh Thanh Hóa. Ra đời theo sắc lệnh số: 15/SL ngày 06/05/1951 của chủ tịch nước Việt nam dân chủ cộng hòa “ Thiết lập ngân hàng Quốc gia Việt Nam” nhằm thực hiện 6 nhiệm vụ của ngân hàng mà sắc lệnh đã nêu. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, huyện Thiệu Hóa là vùng tự do nên phòng thu được giao nhiệm vụ chủ yếu là thu và quản lý ngân sách quốc gia phục vụ cho công cuộc kháng chiến. Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tháng 5/1954 miền Bắc hoàn toàn được giải phóng, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới: Miền Bắc bước vào thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, cải tạo các thành phần kinh tế... Từ nhiệm vụ bức thiết của cạc mạng, xét thấy để phòng thu sẽ không đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới, nên chi nhánh Ngân hàng quốc gia tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam cho thành lập Chi điếm ngân hàng quốc gia Việt Nam huyện Thiệu Hóa vào đầu năm 1957. Sau khi được thành lập Chi điếm Ngân hàng Quốc gia Việt Nam huyện Thiệu Hóa đã bắt tay ngay vào việc củng cố tổ chức, hình thành các tổ công tác như tổ kế toán, tổ tín dụng để phục vụ cho nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế trên địa bàn, trong giai đoạn này sự hình thành quan hệ sản xuất mới ở nông thôn ra đời, hàng trăm tổ đổi công trong sản xuất nông nghiệp, bước đầu xây dựng Hợp tác xã nông nghiệp bậc thấp. Ngày 21/01/1960 Tổng giám đốc đã ra thông tư số 20/VP – TH quy định Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thành Vinh SVTH: Hoàng Thị Tình Lớp: 49B2 - TCNH 4 gọi Ngân hàng Quốc gia Việt Nam là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Chi điếm ngân hàng Thiệu Hóa cũng được đổi tên từ đó. Năm 1997 huyện Thiệu Hóa được thành lập trở lại và ngân hàng cũng được thành lập theo QĐ số 475/NHNo – 02 ngày 12 tháng 9 năm 1997 của Tổng giám đốc NH No&PTNT Việt Nam, chính thức khai trương và hoạt động từ ngày 01/01/1998 trên cơ sở nhận bàn giao của 02 huyện Yên Định và Đông Sơn. Từ năm 1998 trở đi tên chính thức của Ngân hàng huyện Thiệu Hóa là: “ Chi nhánh NH No&PTNT huyện Thiệu Hóa” NH No&PTNT Thiệu Hóa có trụ sở giao dịch Tiểu khu 12 – Thị trấn Vạn Hà – huyện Thiệu Hóa – Thanh Hóa. NHNo & PTNT huyện Thiệu hóa trực thuộc NHNo&PTNT tỉnh Thanh hóa. Nhiệm vụ chủ yếu của NHNo&PTNT huyện Thiệu hóa là hoạt động kinh doanh tiền tệ tín dụng, dịch vụ ngân hàng trong địa bàn huyện Thiệu hóa đối với mọi ngành kinh tế, thành phần kinh tế như: nông nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, thương mại, và chủ yếu là phục vụ chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn theo nghị quyết TW Đảng lần thứ 5 khóa VII BCHTW Đảng đã ra nghị quyết “Đảng đã chủ trương đổi mới quản lý nông nghiệp, nhằm thực hiện giải phóng sức lao động...” NHNo&PTNT huyện Thiệu hóa đã tập trung vốn đầu tư vốn cho nông nghiệp, tăng năng suất cây trồng, đổi mới cơ cấu nông nghiệp hiện đại hóa nông thôn. Với phương thức đi vay để cho vay NHNo&PTNT Thiệu hóa rất coi trọng công tác huy động vốn thông qua huy động tại chỗ và đi vay, trong đó đặc biệt chú ý đến huy động đến huy động vốn tại địa phương, một mặt phát huy thế mạnh của mình là có mạng lưới rộng lớn so với các ngân hàng khác trong tỉnh, có đội ngũ cán bộ tương đối đồng đều về trình độ nghiệp vụ, có kinh nghiệm trong hoạt động tín dụng nông thôn, hăng say tận tình với công việc, mặt khác NHNo&PTNT Thiệu hóa liên tục có những hình thức huy động vốn đa dạng, thích hợp như mở tài khoản tiền gửi tư nhân, kỳ phiếu và tiết kiệm nội tệ và ngoại tệ với nhiều kỳ hạn khác nhau, lãi suất hấp dẫn, phong cách phục vụ tận tình chu đáo, được khách hàng tín nhiệm do đó công tác huy động vốn liên tục tăng trưởng. Từ ngày thành lập đến nay NHNo&PTNT huyện Thiệu Hoá luôn luôn ổn định và phát triển vững chắc, toàn diện cả về tổ chức bộ máy, nhân sự và chuyên môn nghiệp vụ cụ thể. 1.2. Cơ cấu tổ chức 1.2.1. Cơ cấu tổ chức Hiện nay NH No&PTNT Thiệu Hóa đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức theo đúng mô hình là đơn vị thành viên của NH No&PTNT tỉnh Thanh Hóa. Tại NH No&PTNT Thiệu Hóa có các phòng: Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thành Vinh SVTH: Hoàng Thị Tình Lớp: 49B2 - TCNH 5 - Phòng Kế toán – Ngân quỹ - Phòng Tín dụng - Phòng Hành chính Được thể hiện qua sơ đồ sau: Sơ đồ 1.1 : Tổ chức bộ máy NH No&PTNT Thiệu Hóa (Nguồn: NH No&PTNT Thiệu Hóa) Trên cơ sở mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh theo quy chế và tổ chức hoạt động của NHNo&PTNT Việt Nam, cấu tổ chức của Chi nhánh là tập trung theo chiều dọc, trong đó, Giám đốc sẽ điều hành công việc chung, tham mưu cho Giám đốc là hai Phó Giám đốc, một Phó giám đốc sẽ phụ trách, quản lý hoạt động tín dụng, một Phó Giám đóc sẽ điều hành hoạt động kế toán và ngân quỹ. Bộ máy tổ chức của Chi nhánh gọn nhẹ, đơn giản. NH No & PTNT huyện Thiệu hóa có 38 người, được biên chế vào các phòng bạn với số lượng như sau: + Phòng hành chính : 2 người. + Phòng kế toán- ngân quỹ : 14 người. + Phòng tín dụng : 19 người. 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban tại NH No&PTNT Thiệu Hóa - Giám đốc: Trực tiếp chỉ đạo các phần hành chủ yếu: khâu tổ chức, chỉ đạo điều hành chung. - Hai Phó giám đốc được phân công các nhiệm vụ: + Phó giám đốc thứ nhất: Phụ trách Tín dụng Giám đốc Phòng Kế toán Phòng Hành chính Phó Giám đốc Phó Giám đốc Phòng Tín dụng Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thành Vinh SVTH: Hoàng Thị Tình Lớp: 49B2 - TCNH 6 + Phó giám đốc thứ hai: Phụ trách Kế toán – tài chính - Phòng Kế toán – Ngân quỹ: Tổ chức các nghiệp vụ thanh toán, tài chính, hạch toán kế toán theo nguyên tắc chung và theo quy định của ngành. Tổ chức thanh toán điện tử trong cùng hệ thống, thanh toán bù trừ với các ngân hàng khác hệ thống trên địa bàn. Thực hiện các nghiệp vụ thu – chi tiền mặt, vận chuyển tiền và quản lý an toàn kho quỹ đồng thời thực hiện việc nộp thuế theo luật định. - Phòng Tín dụng: Thực hiện các nghiệp vụ tín dụng bao gồm: cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn với các hình thức đa dạng: Cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức tín dụng... đồng thời phòng cũng tiến hành tái thẩm định tình hình tài chính kinh tế để quyết định cho vây hay không? Nghiên cứu đề xuất áp dụng các mức lãi suất cho vay, huy động vốn cho phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân. Xây dựng các phương án chiến lược khách hàng, chiến lược marketing, chiến lược huy động vốn... - Phòng hành chính Thực hiện các công tác văn thư lưu trữ, hành chính quản trị. Giúp giám đốc quy hoạch cán bộ, sắp xếp bố trí cán bộ. thông báo các quyết định khen thưởng, kỷ luật, thực hiện các chính sách chế độ đối với người lao động. Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công nhân viên trong đơn vị theo các quyết định của đơn vị, của ngành. 1.2.2.1. Chức năng Chi nhánh Nh No&PTNT Thiệu Hóa thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ, tín dụng, thanh toán, dịch vụ ngân hàng và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản định chế có liên quan của ngành. 1.2.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn a. Huy động vốn - Khai thác nhận tiền gửi không kỳ hạn
Luận văn liên quan