Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại Công ty TNHH Thanh Phong

Là một sinh viên Chuyên ngành Thương mại Quốc tế, được thực tập tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thanh Phong- một công ty kinh doanh đa ngành trong đó hoạt động nhập khẩu giữ vai trò chính, tuy nhiên hoạt động nhập khẩu của Công ty còn có nhiều hạn chế. Chính vì vậy em đã mạnh dạn chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại Công ty TNHH Thanh Phong ” làm luận văn của mình. Em hi vọng rằng đề tài này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Công ty, nhất là trong hoạt động nhập khẩu.

doc85 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 15/12/2012 | Lượt xem: 3901 | Lượt tải: 36download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại Công ty TNHH Thanh Phong, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Më ®Çu Trong giai ®o¹n hiÖn nay, khi mµ xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang diÔn ra hÕt søc s«i ®éng, c¸c quèc gia trong ®ã cã ViÖt nam ®ang lç lùc hÕt m×nh ®Ó héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi th× ho¹t ®éng Th­¬ng m¹i Quèc tÕ cã vai trß hÕt søc to lín trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Êt n­íc vµ sù lín m¹nh cña c¸c doanh nghiÖp. NhËp khÈu cïng víi xuÊt khÈu lµ hai mÆt cÊu thµnh ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ. NhËp khÈu gióp: bæ xung nguyªn vËt liÖu, hµng ho¸ cho c¸c doanh nghiÖp; më réng kh¶ n¨ng tiªu dïng trong n­íc b»ng viÖc cung cÊp c¸c hµng ho¸ mµ trong thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh c¸c doanh nghiÖp trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc, s¶n xuÊt kh«ng ®ñ ®¸p øng nhu cÇu, hoÆc s¶n xuÊt víi chi phÝ cao; gãp phÇn vµo sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Lý do chän ®Ò tµi Lµ mét sinh viªn Chuyªn ngµnh Th­¬ng m¹i Quèc tÕ, ®­îc thùc tËp t¹i C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Thanh Phong- mét c«ng ty kinh doanh ®a ngµnh trong ®ã ho¹t ®éng nhËp khÈu gi÷ vai trß chÝnh, tuy nhiªn ho¹t ®éng nhËp khÈu cña C«ng ty cßn cã nhiÒu h¹n chÕ. ChÝnh v× vËy em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh nhËp khÈu t¹i C«ng ty TNHH Thanh Phong ” lµm luËn v¨n cña m×nh. Em hi väng r»ng ®Ò tµi nµy sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cho C«ng ty, nhÊt lµ trong ho¹t ®éng nhËp khÈu. Môc ®Ých nghiªn cøu Tæng hîp, ®¸nh gi¸ nh÷ng c¬ së luËn vÒ quy tr×nh nhËp khÈu ®Ó ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hiÖn nay. Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty TNHH Thanh phong, quy tr×nh nhËp khÈu t¹i C«ng ty. Tõ ®ã, ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn quy tr×nh nhËp khÈu cho C«ng ty. §èi t­îng, ph¹m vi nghiªn cøu Nghiªn cøu quy tr×nh ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng nhËp khÈu t¹i C«ng ty TNHH Thanh phong nãi riªng. Cô thÓ lµ c¸c c«ng viÖc: nghiªn cøu thÞ tr­êng; giao dÞch, ®µm ph¸n, kÝ kÕt hîp ®ång nhËp khÈu; tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu trong giai ®o¹n tõ n¨m 2001 ®Õn nay. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu §Ó nghiªn cøu ®Ò tµi nµy, trong qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin ®Ó ph©n tÝch lµm râ vÊn ®Ò, em ®· sö dông mét sè ph­¬ng ph¸p sau: Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra pháng vÊn, ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp, ph­¬ng ph¸p so s¸nh… KÕt cÊu cña luËn v¨n Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, luËn v¨n ®­îc chia lµm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng I: Lý luËn chung vÒ quy tr×nh nhËp khÈu Ch­¬ng nµy ®­a ra c¸c c¬ së lý luËn chung nhÊt vÒ ho¹t ®éng nhËp khÈu vµ quy tr×nh cña ho¹t ®éng nhËp khÈu. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng quy tr×nh nhËp khÈu t¹i C«ng ty TNHH Thanh Phong Ch­¬ng nµy kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty TNHH Thanh Phong; ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t nhËp khÈu cña C«ng ty th«ng qua viÖc vËn dông c¬ së lý luËn ®· tr×nh bµy ë Ch­¬ng I; ®­a nhËn xÐt vÒ quy tr×nh nhËp khÈu cña C«ng ty, nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i. Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh nhËp khÈu t¹i C«ng ty TNHH Thanh Phong Ch­¬ng nµy ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh nhËp khÈu t¹i C«ng ty. C¸c gi¶i ph¸p ®­îc ®­a ra dùa trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng nhËp khÈu cña C«ng ty ë Ch­¬ng II, ®ång thêi dùa trªn ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty trong thêi gian tíi. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o, TiÕn sü NguyÔn ThÞ M·o ®· tËn t×nh h­íng dÉn em thùc hiÖn luËn v¨n nµy. §ång thêi, em còng xin c¶m ¬n Ban Gi¸m ®èc, c¸c anh chÞ nh©n viªn trong C«ng ty TNHH Thanh Phong ®· gióp em rÊt nhiÒu trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty vµ trong viÖc thu thËp sè liÖu cho bµi luËn v¨n nµy. Ch­¬ng I Lý luËn chung vÒ quy tr×nh nhËp khÈu Vai trß cña nhËp khÈu víi nÒn kinh tÕ quèc d©n Kh¸i niÖm NhËp khÈu lµ ho¹t ®éng mua hµng ho¸ vµ dÞch vô tõ n­íc ngoµi ®Ó phôc vô cho nhu cÇu trong n­íc hoÆc t¸i xuÊt khÈu nh»m môc ®Ých thu lîi. Ho¹t ®éng nhËp khÈu cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: Mét lµ, thÞ tr­êng nhËp khÈu rÊt ®a d¹ng. Mçi quèc gia cã lîi thÕ vÒ s¶n xuÊt mét sè lo¹i hµng ho¸ nhÊt ®Þnh, do ®ã nhµ nhËp khÈu cã thÓ lùa chän nhËp khÈu hµng ho¸ tõ nh÷ng quèc gia ®em l¹i lîi Ých cao nhÊt cho ho¹t ®éng nhËp khÈu cña m×nh. Hai lµ, kh¸ch hµng ®Çu vµo (nguån cung øng), ®Çu ra (kh¸ch hµng) cña doanh nghiÖp rÊt ®a d¹ng nã ®­îc thay ®æi theo nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc. Nguån cung øng hoÆc kh¸ch hµng ®Çu ra cã thÓ æn ®Þnh hoÆc biÕn ®æi, tËp trung hoÆc ®a d¹ng phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn kinh doanh cña doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng thÝch nghi vµ ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng còng nh­ nh÷ng biÕn ®éng cña nguån cung øng. Víi ®Æc ®iÓm nµy doanh nghiÖp cã thÓ cã c¬ héi lùa chän c¸c ®èi t¸c kinh doanh phï hîp ®Ó ®em l¹i lîi nhuËn cao nhÊt cho doanh nghiÖp cña m×nh. Ba lµ, cã nhiÒu ph­¬ng thøc thanh to¸n. Cã nhiÒu ph­¬ng thøc thanh to¸n trong kinh doanh nhËp khÈu gi÷a c¸c bªn nh­ : ph­¬ng thøc nhê thu ( Collection), ph­¬ng thøc chuyÓn tiÒn ( Remitance), ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ( Documentary credit),… ViÖc sö dông ph­¬ng thøc thanh to¸n nµo lµ do hai bªn tù tho¶ thuËn vµ ®­îc quy ®Þnh trong ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång. Do vËy, nhµ nhËp khÈu cÇn chó ý ®Ó lùa chän ph­¬ng thøc thanh to¸n phï hîp nhÊt víi ®iÒu kiÖn cña m×nh. Bèn lµ, ho¹t ®éng nhËp khÈu chÞu sù chi phèi cña nhiÒu hÖ thèng luËt ph¸p, tËp qu¸n. NhËp khÈu lµ ho¹t ®éng cã sù tham gia cña c¸c ®èi t¸c cã quèc tÞch kh¸c nhau nªn chÞu sù chi phèi cña c¸c hÖ thèng luËt ph¸p nh­ luËt quèc tÕ, tËp qu¸n bu«n b¸n quèc tÕ, luËt quèc gia. N¨m lµ, cã nhiÒu ph­¬ng thøc vËn chuyÓn. Ho¹t ®éng nhËp khÈu liªn quan trùc tiÕp ®Õn yÕu tè n­íc ngoµi, hµng hãa ®­îc vËn chuyÓn qua biªn giíi c¸c quèc gia, hµng ho¸ th­êng cã khèi l­îng lín vµ ®­îc vËn chuyÓn qua ®­êng biÓn, ®­êng hµng kh«ng, ®­êng s¾t, hay ®a ph­¬ng thøc. 2. Vai trß cña ho¹t ®éng nhËp khÈu §èi víi doanh nghiÖp: Ho¹t ®éng nhËp khÈu lµm ®a d¹ng ho¸ ®Çu vµo cho c¸c doanh nghiÖp, gãp phÇn gióp doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n. §Çu vµo ë ®©y cã thÓ lµ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, nguyªn phô liÖu, linh kiÖn cÇn thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p; lµ hµng ho¸, dÞch vô ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn cña doanh nghiÖp ®­îc n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n cña m×nh, ®Æc biÖt lµ trong viÖc giao dÞch, ®µm ph¸n, kÝ kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång th­¬ng m¹i quèc tÕ. NhËp khÈu cã hiÖu qu¶ sÏ mang l¹i lîi nhuËn cho doanh, gióp doanh nghiÖp cã thÓ ®Çu t­ kinh doanh vµo nh÷ng lÜnh vùc kh¸c, më réng ph¹m vi kinh doanh cña m×nh. §èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n: Thø nhÊt, nhËp khÈu gióp tËn dông n¨ng lùc s¶n xuÊt cña quèc gia kh¸c, lµm cho thÞ tr­êng hµng ho¸ dÞch vô trong n­íc thªm phong phó. Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ hiÖn nay, ®Æc biÖt lµ trong xu thÕ héi nhËp vµ ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ th× nhu cÇu vÒ hµng ho¸, dÞch vô phôc vô cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña ng­êi d©n lµ rÊt lín vµ th­êng xuyªn biÕn ®æi, s¶n xuÊt trong n­íc tÊt nhiªn kh«ng thÓ ®¸p øng ®Çy ®ñ cho tÊt c¶ c¸c nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ, chÝnh v× vËy nhËp khÈu cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc bæ xung nh÷ng hµng ho¸ mµ trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc, s¶n xuÊt ®­îc nh­ng ch­a ®ñ ®¸p øng nhu cÇu, hoÆc s¶n xuÊt víi chi phÝ qu¸ cao. NhËp khÈu gióp cho cung cÇu trë lªn trïng khíp h¬n, n©ng cao sù lùa chän cho ng­êi d©n. MÆt kh¸c, viÖc nhËp khÈu sÏ lµm cho tÝnh c¹nh tranh trong viÖc cung øng hµng ho¸ dich vô t¨ng lªn, thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp trong n­íc ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, ®iÒu nµy lµm t¨ng lîi Ých cho ng­êi tiªu dïng. Thø hai, nhËp khÈu gióp chóng ta cã thÓ chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, thay thÕ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu b»ng c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Trong ®iÒu kiÖn cña n­íc ta hiÖn nay, viÖc nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, nhËp khÈu c«ng nghÖ lµ rÊt cÇn thiÕt. Bëi lÏ, n­íc ta lµ mét n­íc chËm ph¸t triÓn, ®ang trong giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ tham gia vµo qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, chóng ta rÊt cÇn c¸c m¸y mãc hiÖn ®¹i, nguyªn vËt liÖu, linh kiÖn ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Cïng víi viÖc nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm hµng hãa, dÞch vô ®¬n thuÇn lµ viÖc nhËp khÈu c«ng nghÖ, chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ kinh nghiÖm s¶n xuÊt. Thø ba, nhËp khÈu gióp lµm l¹nh m¹nh ho¸ thÞ tr­êng trong n­íc, n©ng cao tÝnh c¹nh tranh, gi¶m ®éc quyÒn. ViÖt nam hiÖn nay vÉn ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi, do ®ã vÉn cßn kh¸ nhiÒu tµn d­ mµ thêi bao cÊp ®Ó l¹i nh­ lµ t×nh tr¹ng ®éc quyÒn cña mét sè tæng c«ng ty, doanh nghiÖp nhµ n­íc, t¸c phong qu¶n lý mÖnh lÖnh tËp trung vµ quan liªu, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt thÊp. Ho¹t ®éng nhËp khÈu sÏ gióp cho hµng ho¸ dÞch vô ë thÞ tr­êng trong n­íc trë lªn phong phó h¬n, lµm cho c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i th× ph¶i n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh vÒ chÊt l­îng, gi¸ c¶, th¸i ®é phôc vô kh¸ch hµng. Cuèi cïng, nhËp khÈu gióp c©n b»ng c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ, mét quèc gia kh«ng thÓ chØ cã xuÊt khÈu mµ kh«ng nhËp khÈu. NhËp khÈu lµ mét trong hai ho¹t ®éng chÝnh cña ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng, nã mét mÆt lµm c©n b»ng c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ, mét mÆt thóc ®Èy xuÊt khÈu ph¸t triÓn, ®©y lµ hai ho¹t ®éng kh«ng thÓ t¸ch rêi nhau cña mét nÒn kinh tÕ. C¸c ph­¬ng thøc nhËp khÈu Cã nhiÒu ph­¬ng thøc nhËp khÈu kh¸c nhau. Mçi doanh nghiÖp thùc hiÖn kinh doanh nhËp khÈu theo mét hay mét sè ph­¬ng thøc x¸c ®Þnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ môc tiªu cô thÓ cña m×nh. D­íi ®©y, lµ c¸c ph­¬ng thøc nhËp khÈu chñ yÕu: NhËp khÈu trùc tiÕp Hµng ho¸ ®­îc mua trùc tiÕp cña n­íc ngoµi kh«ng th«ng qua trung gian. Bªn xuÊt khÈu giao hµng trùc tiÕp cho bªn nhËp khÈu. Trong ph­¬ng thøc nµy, doanh nghiÖp kinh doanh nhËp khÈu ph¶i trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng t×m kiÕm ®èi t¸c, ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång ... vµ ph¶i tù bá vèn ®Ó tæ chøc kinh doanh hµng nhËp khÈu, ph¶i chÞu mäi chi phÝ giao dÞch, nghiªn cøu thÞ tr­êng, giao nhËn, l­u kho b·i, nép thuÕ, tiªu thô hµng ho¸. Trªn c¬ së nghiªn cøu kÜ thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ, tÝnh to¸n chÝnh x¸c chi phÝ, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu, tu©n thñ ®óng chÝnh s¸ch, luËt ph¸p quèc gia vµ ph¸p luËt quèc tÕ. C¸c doanh nghiÖp kinh doanh nhËp khÈu ph¶i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cña m×nh. Møc ®é rñi ro cña ho¹t ®éng nhËp khÈu trùc tiÕp cao h¬n so víi nhËp khÈu uû th¸c nh­ng nã ®em ®Õn sù chñ ®éng h¬n cho nhµ nhËp khÈu, gi¶m thiÓu nh÷ng hiÓu lÇm kh«ng ®¸ng cã, gi¶m ®­îc chi phÝ trung gian. NhËp khÈu uû th¸c Lµ h×nh thøc nhËp khÈu gi¸n tiÕp th«ng qua trung gian th­¬ng m¹i, bªn nhê uû th¸c sÏ ph¶i tr¶ mét kho¶n tiÒn cho bªn nhËn uû th¸c d­íi h×nh thøc lµ phÝ uû th¸c, cßn bªn nhËn uû th¸c cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®óng nh­ néi dung cña hîp ®ång uû th¸c ®· ®­îc ký kÕt gi÷a c¸c bªn. Doanh nghiÖp kinh doanh nhËp khÈu nhËn uû th¸c sÏ kh«ng ph¶i bá vèn, kh«ng ph¶i xin h¹n ng¹ch, kh«ng cÇn quan t©m nhiÒu ®Õn thÞ tr­êng tiªu thô cho hµng ho¸ mµ chØ nhËn ®¹i diÖn cho bªn uû th¸c tiÕn hµnh giao dÞch, ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång, lµm thñ tôc nhËp hµng còng nh­ thay mÆt bªn uû th¸c khiÕu n¹i, ®ßi båi th­êng víi ®èi t¸c n­íc ngoµi khi cã tæn thÊt. Khi tiÕn hµnh nhËp khÈu uû th¸c, doanh nghiÖp kinh doanh nhËp khÈu nhËn uû th¸c sÏ ph¶i lËp hai hîp ®ång lµ hîp ®ång nhËp khÈu ký víi ®èi t¸c n­íc ngoµi vµ mét hîp ®ång nhËn uû th¸c nhËp khÈu víi bªn uû th¸c. NhËp khÈu liªn doanh NhËp khÈu liªn doanh lµ ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ trªn c¬ së liªn kÕt kinh tÕ mét c¸ch tù nguyÖn gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong ®ã cã Ýt nhÊt mét bªn lµ doanh nghiÖp kinh doanh nhËp khÈu trùc tiÕp nh»m phèi hîp c¸c kÜ n¨ng ®Ó cïng giao dÞch vµ ®Ò ra c¸c chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu, h­íng ho¹t ®éng nµy sao cho cã lîi nhÊt cho tÊt c¶ c¸c bªn tham gia, cïng chia lîi nhuËn vµ cïng chÞu lç theo tû lÖ vèn gãp trong liªn doanh. So víi h×nh thøc nhËp khÈu trùc tiÕp th× doanh nghiÖp sÏ bít rñi ro v× mçi doanh nghiÖp tham gia liªn doanh nhËp khÈu sÏ ph¶i gãp mét phÇn vèn nhÊt ®Þnh. QuyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn tû lÖ theo vèn ®ãng gãp. ViÖc ph©n chia chi phÝ, nép thuÕ hay chia lç l·i ®Òu dù trªn tû lÖ vèn ®ãng gãp ®· ®­îc tho¶ thuËn. Doanh nghiÖp kinh doanh nhËp khÈu trùc tiÕp trong liªn doanh ph¶i ký hai lo¹i hîp ®ång, mét hîp ®ång víi ®èi t¸c b¸n hµng n­íc ngoµi vµ hîp ®ång liªn doanh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. NhËp khÈu hµng ®æi hµng NhËp khÈu hµng ®æi hµng cïng víi trao ®æi bï trõ lµ hai lo¹i nghiÖp vô chñ yÕu cña bu«n b¸n ®èi l­u, nã lµ h×nh thøc nhËp khÈu ®i ®«i víi xuÊt khÈu, thanh to¸n cho ho¹t ®éng nµy kh«ng dïng tiÒn mµ chÝnh lµ hµng ho¸. Môc ®Ých cña nhËp khÈu ®æi hµng lµ võa thu l·i tõ ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu vµ võa xuÊt khÈu ®­îc hµng ho¸ trong n­íc ra n­íc ngoµi. H×nh thøc nµy rÊt cã lîi v× cïng mét lóc võa nhËp khÈu l¹i cã thÓ xuÊt khÈu hµng ho¸. Hµng ho¸ nhËp khÈu vµ xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ t­¬ng ®­¬ng nhau, c©n b»ng vÒ mÆt hµng, gi¸ c¶, ®iÒu kiÖn giao hµng còng nh­ tæng gi¸ trÞ trao ®æi hµng ho¸. Trong h×nh thøc nµy th× ng­êi mua còng ®ång thêi lµ ng­êi b¸n . NhËp khÈu t¸i xuÊt §©y lµ ph­¬ng thøc mµ theo NghÞ ®Þnh 57/1998/N§-CP vµ QuyÕt ®Þnh 1311/1998/Q§-BTM quy ®Þnh: “ t¹m nhËp t¸i xuÊt lµ viÖc th­¬ng nh©n ViÖt nam mua hµng cña mét sè n­íc råi b¸n cho mét n­íc kh¸c, cã lµm thñ tôc nhËp khÈu hµng ho¸ vµo ViÖt nam vµ lµm thñ tôc xuÊt khÈu chÝnh hµng ho¸ ®ã ra khái ViÖt nam”. Giao dÞch nµy lµ nh»m thu vÒ mét l­îng ngo¹i tÖ lín h¬n so víi sè vãn bá ra ban ®Çu. Quy tr×nh nhËp khÈu t¹i c¸c doanh nghiÖp Ho¹t ®éng nhËp khÈu nãi riªng vµ ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ nãi chung lµ nh÷ng ho¹t ®éng rÊt phøc t¹p, hµm chøa nhiÒu rñi ro ®ßi hái ng­êi thùc hiÖn ph¶i cã tr×nh ®é nghiÖp vô, n¨ng lùc chuyªn m«n cao. Do ®ã, ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ muèn cã hiÖu qu¶ th× ph¶i tu©n thñ mét quy tr×nh khoa häc, néi dung tõng nghiÖp vô trong quy tr×nh ph¶i ®­îc thùc hiÖn thËt tèt. Tuy nhiªn, sè l­îng vµ néi dung c¸c nghiÖp vô trong quy tr×nh mµ c¸c nhµ nhËp khÈu ¸p dông kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i gièng nhau. Bëi lÏ, sè l­îng vµ néi dung c«ng viÖc mµ nhµ nhËp khÈu ph¶i lµm chÞu ¶nh h­ëng vµ phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau nh­: Phô thuéc vµo sù qu¶n lý cña nhµ n­íc ®èi víi mÆt hµng mµ doanh nghiÖp nhËp khÈu; theo ®ã, cã nh÷ng mÆt hµng ph¶i xin giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu, cã nh÷ng mÆt hµng kh«ng cÇn xin giÊy phÐp. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn râ trong quyÕt ®Þnh 46/2001/Q§-TTg ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2001 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, quy ®Þnh râ nh÷ng mÆt hµng nµo thuéc diÖn: CÊm nhËp, cÊm xuÊt; nhËp, xuÊt cã ®iÒu kiÖn. Phô thuéc vµo ph­¬ng thøc vµ ®iÒu kiÖn thanh to¸n quèc tÕ : Mçi ph­¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ ®ßi hái nhµ nhËp khÈu ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c nhau vµo c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau ®Ó ®¶m b¶o viÖc thanh to¸n ®­îc diÔn ra tr«i ch¶y. 1. Nghiªn cøu thÞ tr­êng Nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ mét kh©u rÊt quan träng trong quy tr×nh nhËp khÈu. Nghiªn cøu thÞ tr­êng sÏ lµ nÒn t¶ng, c¬ së ®Ó tõ ®ã c«ng ty cã kÕ ho¹ch, chiÕn l­îc nhËp khÈu hµng hãa. Khi nghiªn cøu thÞ tr­êng, nhµ nhËp khÈu ph¶i tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái sau: NhËp khÈu mÆt hµng g×? NhËp vµo thêi ®iÓm nµo th× tèt nhÊt? Dung l­îng cña thÞ tr­êng , thÞ phÇn cña C«ng ty lµ bao nhiªu? ViÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng trong ho¹t ®éng nhËp khÈu kh«ng nh÷ng ®ßi hßi ph¶i nghiªn cøu thÞ tr­êng trong n­íc ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu mµ cßn ph¶i nghiªn cøu thÞ tr­êng ngoµi n­íc ®Ó tõ ®ã lùa chän nguån cung øng tèt nhÊt. Nghiªn cøu thÞ tr­êng trong n­íc Nghiªn cøu thÞ tr­êng trong n­íc lµ b­íc ®Çu tiªn mµ doanh nghiÖp cÇn ph¶i lµm tr­íc tiÕn hµnh ho¹t ®éng khÈu hµng hãa. ViÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng trong n­íc gióp cho doanh nghiÖp x¸c ®Þnh nhu cÇu thÞ tr­êng, mÆt hµng cÇn nhËp khÈu vµ gi¸ c¶, møc ®é c¹nh tranh trong viÖc cung øng hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp muèn nhËp khÈu. Khi nghiªn cøu thÞ tr­êng trong n­íc, nhµ nhËp khÈu cÇn c¨n cø vµo: t×nh h×nh tiªu thô mÆt hµng ®ã ë trong n­íc; t×nh h×nh gi¸ c¶ mÆt hµng ®ã trong n­íc; t×nh h×nh s¶n xuÊt mÆt hµng ®ã ë trong n­íc; kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu. 1.2 Nghiªn cøu thÞ tr­êng n­íc ngoµi Nghiªn cøu thÞ tr­êng n­íc ngoµi lµ c«ng viÖc gióp nhµ nhËp khÈu x¸c ®Þnh ®­îc nguån hµng, gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng nguån hµng, lùa chän ®­îc nhµ cung øng…Nghiªn cøu thÞ tr­êng n­íc ngoµi lµ c«ng viÖc rÊt khã kh¨n vµ phøc t¹p do sù kh¸c biÖt lín gi÷a c¸c n­íc vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, ®Þa lý. Nghiªn cøu thÞ tr­êng n­íc ngoµi bao gåm nh÷ng néi dung sau: Nghiªn cøu ®èi t¸c kinh doanh n­íc ngoµi: §©y lµ mét kh©u quan träng ®ßi hái nhµ nhËp khÈu ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu thËn träng vµ chÝnh x¸c. CÇn tiÕn hµnh nghiªn cøu x¸c ®Þnh xem t×nh h×nh s¶n xuÊt, cung øng mÆt hµng nµy trªn thÞ tr­êng quèc tÕ nh­ thÕ nµo. Cã bao nhiªu ®èi t¸c cã thÓ cung øng mÆt hµng nµy. CÇn ph¶i nghiªn cøu kü c¸c ®èi t¸c vÒ: t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, kh¶ n¨ng cung øng hµng hãa, uy tÝn trong kinh doanh, chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ hµng hãa. Tõ ®ã, nhµ nhËp khÈu sÏ lùa chän mét ®èi t¸c thÝch hîp nhÊt cho m×nh. Nghiªn cøu vÒ gi¸ c¶ hµng hãa: ViÖc x¸c ®Þnh ®óng gi¸ hµng hãa nhËp khÈu cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña nhµ nhËp khÈu. Gi¸ c¶ trong ho¹t ®éng nhËp khÈu lµ gi¸ c¶ quèc tÕ, gi¸ quèc tÕ cã tÝnh chÊt ®¹i diÖn ®èi víi mét lo¹i hµng hãa trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Gi¸ ®ã ph¶i lµ gi¸ giao dÞch th­¬ng m¹i th«ng th­êng, kh«ng kÌm theo mét ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt nµo vµ thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi ®­îc. Gi¸ c¶ cña hµng ho¸ phô thuéc vµo c¸c nh©n tè : nh©n tè chu kú; nh©n tè c¹nh tranh; quan hÖ cung cÇu; sù biÕn ®éng cña tØ gi¸ hèi ®o¸i. Trªn c¬ së ph©n tÝch ®óng ®¾n c¸c nh©n tè lµm ¶nh h­ëng tíi gi¸ c¶, nhµ nhËp khÈu n¾m ®­îc xu h­íng biÕn ®éng cña chóng. Tõ ®ã, nhµ nhËp khÈu tiÕn hµnh viÖc x¸c ®Þnh møc gi¸ cho lo¹i hµng mµ hä cã chñ tr­¬ng nhËp khÈu. 2. Giao dÞch, ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång ViÖc giao dÞch, ®µm ph¸n, kÝ kÕt hîp ®ång lµ hÕt søc quan träng ®èi víi nhµ nhËp khÈu, nã ¶nh h­ëng lín ®Õn hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng nhËp khÈu vµ c¸c nghiÖp vô tiÕp theo trong quy tr×nh. Do vËy, nhµ nhËp khÈu cÇn nghiªn cøu kü cµng tr­íc khi thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô nµy, nã bao gåm c¸c c«ng viÖc chÝnh sau: 2.1 Giao dÞch Giao dÞch trong th­¬ng m¹i quèc tÕ ®­îc hiÓu lµ viÖc trao ®æi th«ng tin vÒ c¸c ®iÒu kiÖn th­¬ng m¹i gi÷a c¸c bªn tham gia. 2.1.1 C¸c b­íc giao dÞch Hái gi¸ ( Inquiry ) Hái gi¸ lµ viÖc ng­êi mua ®Ò nghÞ ng­êi b¸n cho biÕt gi¸ c¶ vµ c¸c ®iÒu kiÖn th­¬ng m¹i cÇn thiÕt kh¸c ®Ó mua hµng; viÖc hái gi¸ kh«ng rµng buéc tr¸ch nhiÖm ph¸p lý nªn ng­êi mua cã thÓ göi hái gi¸ ®Õn nhiÒu n¬i kh¸c nhau. Trªn c¬ së th«ng tin thu ®­îc, ng­êi mua sÏ quyÕt ®Þnh lùa chän ng­êi cung cÊp. Chµo hµng, b¸o gi¸ ( Offer ) Chµo hµng lµ mét ®Ò nghÞ kÝ kÕt hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ víi néi dung quy ®Þnh vÒ: Tªn hµng, sè l­îng, chÊt l­îng, gi¸ c¶, ph­¬ng thøc thanh to¸n…Chµo hµng cã thÓ do ng­êi b¸n hoÆc ng­êi mua ®­a ra, khi ng­êi b¸n ®­a ra th× gäi lµ chµo b¸n hµng, khi ng­êi mua ®ua ra th× gäi lµ chµo mua hµng. Cã hai lo¹i chµo hµng lµ: chµo hµng cè ®Þnh ( Firm offer ), vµ chµo hµng tù do ( Free offer ). Trong th­ chµo hµng cÇn giíi thiÖu vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty m×nh, kh¶ n¨ng bu«n b¸n kinh doanh mÆt hµng g× vµ uy tÝn cña c«ng ty ®Ó bªn b¸n, bªn mua cã sù hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ ®èi t¸c kinh doanh. Tõ ®ã t¹o ®­îc lßng tin vµ më ra kh¶ n¨ng giao dÞch bu«n b¸n cao h¬n. Th­ chµo hµng cÇn x¸c ®Þnh gi¸ giao dÞch hîp lý, bao gåm tÊt c¶ chi phÝ ph¸t sinh cïng c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c trong giao dÞch bu«n b¸n. §Æt hµng ( Order ) §Æt hµng lµ lêi ®Ò nghÞ kÝ kÕt hîp ®ång th­¬ng m¹i cña ng­êi mua, vÒ nguyªn t¾c nã ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ néi dung cÇn thiÕt cho viÖc kÝ kÕt hîp ®ång. Trªn thùc tÕ, ng­êi ta chØ ®Æt hµng víi c¸c kh¸ch hµng cã quan hÖ th­êng xuyªn. Do vËy, ®Æt hµng chØ nªu: tªn hµng, quy c¸ch, phÈm chÊt, sè l­îng, thêi gian giao hµng. Nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c, hai bªn ¸p dông ®iÒu kiÖn chung ®· tháa thuËn hoÆc theo hîp ®ång ®· ký trong giao dÞch tr­íc. Hoµn gi¸ ( Counter- offer ) Khi ng­êi nhËn chµo hµng kh«ng chÊp thuËn hoµn toµn chµo hµng ®ã, ®­a ra ®Ò nghÞ míi, th× ®Ò nghÞ nµy ®­îc gäi lµ hoµn gi¸. Khi cã hoµn gi¸, chµo hµng tr­íc ®ã coi nh­ hñy bá. ChÊp nhËn ( Acceptance ) ChÊ