Nghiên cứu tình hình thực tế kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh

Mục lục Trang Lời nói đầu1 Chương I: Tổng quan về công ty Cổ phần y tế Đức Minh3 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần y tế Đức Minh3 1.1.1Các giai đoạn phát triển của Công ty và thành tựu của công ty3 1.1.2 Những mốc son đánh dấu sự phát triển4 1.1.3 Tình hình tài chính và lao động của Công ty 1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh5 1.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty6 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận:6 1.3 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty CP Y tế Đức Minh.8 1.3.1 Đặc điểm kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của Công ty8 1.3.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cổ phần y tế Đức Minh10 2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh13 2.1. Những thông tin chung về tổ chức công tác kế toán của Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh13 2.2 Hệ thống sổ kế toán của Công ty:15 2.3. Đặc điểm quy trình kế toán của các phần hành kế toán chủ yếu tại Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh.16 2.3.1. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2.3.2 Hạch toán TSCĐ 16 2.3.3 Hạch toán kế toán vốn bằng tiền23 2.3.4 Hạch toán mua hàng và thanh toán với người bán24 2.3.5 Hạch toán k? toỏn bán hàng và thanh toán v?i ngu?i mua29 2.3.6 Hệ thống báo cáo kế toán của Công ty32 CHUONG II: TèNH HèNH TH?C T? K? TOÁN TI?N LUONG VÀ CÁC KHO?N TRÍCH THEO LUONG T?I CễNG TY C? PH?N Y T? é?C MINH 1. é?c di?m ti?n luong và cỏc kho?n trớch theo luong t?i Cụng ty C? ph?n Y t? é?c Minh34 34 1.1 Cỏch tớnh ti?n luong và ti?n thu?ng t?i Cụng ty C? ph?n Y t? é?c Minh41 1.2 Phuong phỏp tớnh b?o hi?m xó h?i và tr? c?p cho ngu?i lao d?ng43 2. K? toỏn nghi?p v? ti?n luong và cỏc kho?n trớch theo luong c?a Cụng ty c? ph?n y t? é?c Minh 2.1 Ch?ng t? k? toỏn và trỡnh t? luõn chuy?n ch?ng t? k? toỏn44 44 Chương III: Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần y tế đức minh 56 I. Phương pháp hoàn thiện công tác kế toán 56 II. Đánh giá ưu, nhược điểm về tình hình trả lương, hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần y tế Đức Minh57 Kết luận60 Tài liệu tham khảo61

doc62 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 24/12/2012 | Lượt xem: 1783 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu tình hình thực tế kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan