Nghiên cứu xây dựng phần mềm dsx 1.0 hỗ trợ công tác giáo dục môi trường

Câu 1: Mưa axit là gì? a) Là mưa màtrong nước mưa độpH lớn hơn 5.65 b) Là mưa màtrong nước mưa độpH =6 c) Là mưa màtrong nước mưa thành phần pH nhỏhơn 5.65 Câu 2: Các hoạt động nông nghiệp có gây ô nhiễm môi trường không? a) Không gây ô nhiễm b) Gây ô nhiễmdo sửdụng hóa chất và phân bón cho cây c) Huỷhoại tầng ozon do quá trình tạo ra khí Metal từbùn, và các hóa chất dùng trong nông nghiệp cũng gây ô nhiễm Câu 3: Hiệu ứng nhà kính là gì? a) Là hiện tượng trái đất bịmột tầng khí bao bọc bên ngoài b) Là hiện tượng trái đất hấp thu nhiệt từmặt trời nhưng không thểtựgiải nhiệt ra bên ngoài c) Là hiện tượng xảy ra khi tầng OZON quá dày nên bao kín không đểtrái đất tựgiải nhiệt

pdf114 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 16/10/2013 | Lượt xem: 1568 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu xây dựng phần mềm dsx 1.0 hỗ trợ công tác giáo dục môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑHDL KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃÃ TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG CHUYEÂN NGAØNH : KYÕ THUAÄT MOÂI TRÖÔØNG MAÕ SOÁ NGAØNH : 108 GVHD : ThS. Thaùi Vaên Nam SVTH : Phaïm Ngoïc Tuaán Anh TP. Hoà Chí Minh, thaùng 12 naêm 2005 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC DLKTCN TP.HCM COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM ÑOÄC LAÄP – TÖÏ DO – HAÏNH PHUÙC ------------------- KHOA:MOÂI TRÖÔØNG BOÄ MOÂN: KYÕ THUAÄT MOÂI TRÖÔØNG. NHIEÄM VUÏ LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP HOÏ VAØ TEÂN: PHAÏM NGOÏC TUAÁN ANH .................................. MSSV: 10107002 ...................... NGAØNH: KYÕ THUAÄT MOÂI TRÖÔØNG ....................................... LÔÙP: 01ÑMT1 .......................... 1. Ñaàu ñeà Luaän vaên toát nghieäp: Nghieân cöùu xaây döïng phaàn meàm DSX1.0 hoã trôï coâng taùc giaùo duïc moâi tröôøng ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2. Nhieäm vuï (yeâu caàu veà noäi dung vaø soá lieäu ban ñaàu): - Tìm hieåu vaø naém baét sô löôïc veà noäi dung kieán thöùc thuoäc lónh vöïc moâi tröôøng cuûa ñoái töôïng hoïc sinh - Xaây döïng caùc yù töôûng vaø chöùc naêng cuûa phaàn meàm DSX1.0 - Thieát keá vaø xaây döïng phaàn meàm DSX1.0 vaø cô sôû döõ lieäu ñi keøm - Heä thoáng hoaù laïi chöông trình vaø vieát höôùng daãn söû dung - Vieát taøi lieäu baùo caùo ñoà aùn 3. Ngaøy giao Luaän vaên toát nghieäp: 17/09/2005 4. Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï: 10/12/2005 5. Hoï vaø teân ngöôøi höôùng daãn: Phaàn höôùng daãn: 1/ Th S THAÙI VAÊN NAM ........ Toaøn boä ............................................ 2/.................................................. ........................................................... Noäi dung vaø yeâu caàu Luaän vaên toát nghieäp ñaõ ñöôïc thoâng qua Boä moân Ngaøy ……..thaùng …….. naêm 2005 CHUÛ NHIEÄM BOÄ MOÂN (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN CHÍNH (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) PHAÀN DAØNH CHO KHOA, BOÄ MOÂN Ngöôøi duyeät (chaám sô boä): ..................................................... Ñôn vò: ................................................................................... Ngaøy baûo veä:.......................................................................... Ñieåm toång keát: ....................................................................... Nôi löu tröõ Luaän vaên toát nghieäp: ............................................ DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT - GDMT: Giaùo duïc moâi tröôøng - IT: Infomatic technology (Coâng ngheä thoâng tin) - BVMT: Baûo veä moâi tröôøng - TN-XH: Töï nhieân-Xaõ hoäi - LÑ-KT: Lao ñoäng-Kyõ thuaät - GDCD: Giaùo Duïc Coâng Daân - NXB: Nhaø xuaát baûn - DSN: Database Service Name (Teân dòch vuï truy xuaát cô sôû döõ lieäu) DANH MUÏÏC CAÙÙC BAÛÛNG TRONG BAÙÙO CAÙÙO ÑOÀÀ AÙN • Baûng 2.1: Tích hôïp GDMT trong caùc baäc hoïc ôû chaâu AÙ (R.C Sharma, 1994) • Baûng 2.2: Caùc chöông trình giaûng daïy coù lieân quan tôùi moâi tröôøng ôû baäc tieåu hoïc • Baûng 2.3: Caùc chöông trình giaûng daïy coù lieân quan tôùi moâi tröôøng ôû baäc trung hoïc cô sôû • Baûng 2.4: Chöông trình giaûng daïy coù lieân quan tôùi moâi tröôøng ôû baäc trung hoïc phoå thoâng • Baûng 4.1: Chi tieát veà kieåu döõ lieäu cuûa caùc tröôøng trong baûng CHDK • Baûng 4.2: Chi tieát veà kieåu döõ lieäu cuûa caùc tröôøng trong baûng SOSImage • Baûng 4.3: Chi tieát veà kieåu döõ lieäu cuûa caùc tröôøng trong baûng CHV1 • Baûng 4.4: Chi tieát veà kieåu döõ lieäu cuûa caùc tröôøng baûng TLV1 • Baûng 4.5: Chi tieát veà kieåu döõ lieäu cuûa caùc tröôøng baûng HINHNEN • Baûng 4.6: Chi tieát veà kieåu döõ lieäu cuûa caùc tröôøng baûng Thangdiem • Baûng 4.7: Chi tieát veà kieåu döõ lieäu cuûa caùc tröôøng baûng Result • Baûng 4.8: Chi tieát veà kieåu döõ lieäu cuûa caùc tröôøng baûng HinhV3 • Baûng 4.9: Chi tieát veà kieåu döõ lieäu cuûa caùc tröôøng baûng TraloiV3 • Baûng 4.10: Chi tieát veà kieåu döõ lieäu cuûa caùc tröôøng baûng Thisinh DANH MUÏÏC CAÙÙC HÌNH AÛÛNH SÖÛÛ DUÏÏNG TRONG BAÙÙO CAÙÙO ÑOÀÀ AÙÙN Hình 1: Hieån thò form chaøo möøng Trang 59 Hình 2: Giao dieän voøng thi SOS 60 Hình 3: Form thoâng baùo soá chìa khoùa 61 Hình 4: Form choïn chìa khoùa 61 Hình 5: Thoâng baùo thoâng tin khi choïn chìa khoùa 62 Hình 6: Hieån thò thoâng tin chuùc möøng khi choïn ñuùng chìa khoùa 63 Hình 7: Form thoâng baùo keát thuùc khi khoâng vöôït qua ñöôïc voøng1 63 Hình 8: Giao dieän chính cuûa voøng “Hieäp Syõ Haønh Ñoäng” 64 Hình 9: Form chính khi ñaõ ñöôïc giaûi ñaùp vaøi vuøng hình neàn 65 Hình 10: Form hieån thò caùc caâu hoûi cuûa voøng thi “Hieäp Syõ Haønh Ñoäng” 66 Hình 11: Form chuùc möøng giaûi ñaùp ñuùng hình neàn 67 Hình 12: Message Box hieån thò thoâng tin sau khi keát thuùc voøng 2 67 Hình 13: Form hieån thò voøng thi “Baûo Veä Maøu Xanh” 68 Hình 14: Form hieån thò keát thuùc cuoäc thi 69 Hình 15: Form chaám ñieåm voøng 3 70 Hình 16: Form hieån thò keát quaû thi cuûa thí sinh 71 Hình 17: Form choïn hình neàn cuûa voøng thi thöù 2 vaø hình cho voøng 3 72 Hình 18: Form caäp nhaät noäi dung caâu hoûi cuûa voøng thi SOS 73 Hình 19: Cöûa soå ODBC cuûa windown 74 Hình 20: Form hieån thò keá tieáp cuûa chöùc naêng taïo DSN 75 Hình 21: Form hieån thò keá tieáp cuûa chöùc naêng taïo DSN 75 Hình 22: Form hieån thò keát quaû cuûa vieäc taïo DSN 76 Hình 23: cöûa soå Add or Remove Programes cuûa windown 77 Phuï Luïc Ngaân haøng cô sôû döõ lieäu cuûa caùc voøng thi Trang PL 18 CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ PHẦN MỀM DSX 1.0 1. Vòng thi SOS Đây là một loại động vật quý hiếm và loài vật này có nguồn gốc từ đất nước Trung Quốc Hành động này của con người sẽ gián tiếp gây ra nạn lũ lụt thường xuyên Phuï Luïc Ngaân haøng cô sôû döõ lieäu cuûa caùc voøng thi Trang PL 19 Đây là hậu quả chung của sự ô nhiễm toàn cầu Địa danh này được xem là là phổi xanh của Thành phố Hồ Chí Minh Chặt phá rừng quá nhiều trong thời gian dài mà không trồng phục hồi sẽ trưc tiếp gây ra thảm hoạ này Phuï Luïc Ngaân haøng cô sôû döõ lieäu cuûa caùc voøng thi Trang PL 20 2. Vòng thi Bảo Vệ Màu Xanh Các hình biếm có thể dùng để gợi ý cho thí sinh bình luận bao gồm: Phuï Luïc Ngaân haøng cô sôû döõ lieäu cuûa caùc voøng thi Trang PL 21 Phuï Luïc Ngaân haøng cô sôû döõ lieäu cuûa caùc voøng thi Trang PL 22 Phuï Luïc Ngaân haøng cô sôû döõ lieäu cuûa caùc voøng thi Trang PL 23 Phuï Luïc Ngaân haøng cô sôû döõ lieäu cuûa caùc voøng thi Trang PL 24 Phuï Luïc Ngaân haøng cô sôû döõ lieäu cuûa caùc voøng thi Ngân hàng câu hỏi Vòng thi Hiệp Sỹ Hành Động Câu 1: Mưa axit là gì? a) Là mưa mà trong nước mưa độ pH lớn hơn 5.65 b) Là mưa mà trong nước mưa độ pH =6 c) Là mưa mà trong nước mưa thành phần pH nhỏ hơn 5.65 Câu 2: Các hoạt động nông nghiệp có gây ô nhiễm môi trường không? a) Không gây ô nhiễm b) Gây ô nhiễm do sử dụng hóa chất và phân bón cho cây c) Huỷ hoại tầng ozon do quá trình tạo ra khí Metal từ bùn, và các hóa chất dùng trong nông nghiệp cũng gây ô nhiễm Câu 3: Hiệu ứng nhà kính là gì? a) Là hiện tượng trái đất bị một tầng khí bao bọc bên ngoài b) Là hiện tượng trái đất hấp thu nhiệt từ mặt trời nhưng không thể tự giải nhiệt ra bên ngoài c) Là hiện tượng xảy ra khi tầng OZON quá dày nên bao kín không để trái đất tự giải nhiệt Câu 4: Hậu quả đáng quan tâm nhất của hiện tượng trái đất nóng dần lên là gì? a) Cây cối và sinh vật sẽ chết vì nhiệt độ quá cao b) Băng ở hai cực trái đất tan ra gây lũ và hạn hán ở nhiều nơi c) Lượng nước sẽ mất đi nhiều vì quá trình bốc hơi Câu 5: Nguyên nhân chính của hiện tượng mưa axit là gì? a) Do hoạt động đốt các nhiên liệu hóa thạch quá nhiều ở các thành phố công nghiệp b) Là do hiện tượng tự nhiên khi xảy ra hiện tượng mưa có kèm theo sấm sét c) Do có quá nhiều nhà máy sản xuất axit tại khu vực xảy ra mưa axit Trang PL 1 Phuï Luïc Ngaân haøng cô sôû döõ lieäu cuûa caùc voøng thi Câu 6: Nguyên nhân chính gây thủng tầng ozon là gì? a) Quá trình tự phân hủy ozon trong khí quyển b) Các khí CFC do con người thải vào phá huỷ tầng ozon c) Do các tia tử ngoại của mặt trời phá thủng Câu 7: Năng lượng nào xử dụng thì có hại nhất cho môi trường? a) Năng lượng hóa thạch (xăng, dầu...) b) Gỗ, củi c) Năng lượng điện Câu 8: Mưa axit gây ra hậu quả gì? a) Phá huỷ các công trình xây dựng và các cánh rừng b) Phá huỷ các khu rừng và gây chua đất, có hại cho trồng trọt nông nghiệp c) Cả hai câu trên đều đúng Câu 9: Giải pháp tốt nhất để ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải từ các nhà máy là gì? a) Nước tạo ra đến đâu, xử lý cho sạch ngay đến đó b) Thay đổi công nghệ và phương cách sản xuất để hạn chế tạo ta nước thải về khối lượng và mức độ độc hại c) Áp dụng cả hai cách trên Câu 10: El-nino là gì? a) Là tên gọi chúa hài đồng b) Là hiện tượng của các dòng biển nóng c) Là một thành phố sinh thái Câu 11: Du lịch sinh thái là gì? a) Là hình thức du lịch chủ yếu dựa vào các các khu vực thiên nhiên có tính sinh thái và hoang dã cao sẵn có b) Là hình thức du lịch có trách nhiệm với các khu thiên nhiên, là nơi bảo tồn môi trường và cải thiện phúc lợi cho nhân dân địa phương c) Là hình thức du lịch mà các khu du lịch đó được xây dựng và cải tạo bởi con người từ các điều kiện sẵn có sao cho kết quả cuối cùng là các khu sinh thái Trang PL 2 Phuï Luïc Ngaân haøng cô sôû döõ lieäu cuûa caùc voøng thi Câu 12: Tầng ozon có vai trò với trái đất như thế nào? a) Tầng ozon hạn chế các tia tử ngoại từ mặt trời chiếu xuống trái đất b) Tạo ra lượng oxi chủ yếu cho trái đất nhờ quá trình phân hủy O3 thành O2 c) Không có tác dụng nào quan trọng Câu 13: Ở các thành phố công nghiệp, không khí vào buổi nào là bị ô nhiễm nặng nhất a) Buổi sáng sớm b) Buổi trưa c) Buổi chiều tối Câu 14: ÔÛ caùc thaønh phoá lôùn, hieän töôïng möa phuøn laø coù lôïi hay coù haïi a) Coù lôïi b) Coù haïi c) Khoâng lôïi vaø khoâng haïi Câu 15: ngöôøi ta phaùt hieän ra loã thuûng taàng Ozone vaøo naêm naøo? a) 1973 b) 1975 c) 1979 Caâu 16: Taàng Ozone che chôû cho traùi ñaát choáng laïi söï xaâm nhaäp cuûa: a) Tia cöïc tím b) Tia töû ngoaïi c) Tia hoàng ngoaïi Caâu 17: Nhöõng naêm gaàn ñaây, möa axít xuaát hieän chuû yeáu ôû caùc tænh của vùng; a) Nam Boä b) Baéc Boä c) Trung Boä Trang PL 3 Phuï Luïc Ngaân haøng cô sôû döõ lieäu cuûa caùc voøng thi Caâu 18: VN coù bao nhieâu kieåu röøng? a) 6 kiểu b) 7 kiểu c) 8 kiểu Caâu 19: Vieät Nam coù bao nhieân khu baûo toàn? a) 55 khu b) 58 khu c) 61 khu Caâu 20: Nöôùc möa ôû TPHCM coù phaûi laø nöôùc saïch khoâng? a) Raát saïch b) Saïch c) Khoâng saïch Caâu 21: Khí quyeån coù bao nhieâu taàng? a) 3 tầng b) 4 tầng c) 5 tầng Caâu 22: Phuù döôõng hoùa laø söï thaâm nhaäp moät löôïng lôùn: a) N, P b) P, S c) N, S Caâu 23: Daân soá taêng leân daãn ñeán söùc eùp lôùn nhaát veà a) Taøi nguyeân vaø moâi tröôøng b) Thöïc phaåm c) Naêng löôïng Trang PL 4 Phuï Luïc Ngaân haøng cô sôû döõ lieäu cuûa caùc voøng thi Caâu 24: Hieäu öùng nhaø kính gaây ra do nhöõng chaát nhaân taïo nhö cloruofluorocacbon coù trong ngaønh: a) Coâng nghieäp b) Noâng nghieäp c) Giao thoâng vaän taûi Caâu 25: ngaøy moâi tröôøng theá giôùi naêm 1972 do toå chöùc naøo saùng laäp? a) FAO b) WHO c) UNEP Caâu 26: Hieän nay theá giôùi ñang phaûi ñoái maët vôùi 3 moái ñe doïa lieân quan ñeán oâ nhieãm khí quyeån: a) Hieäu öùng nhaø kính, Elnino vaø thuûng taàng Ozone b) Thuûng taàng Ozone, Hieäu öùng nhaø kính vaø Möa axít c) Elnino, Möa axít vaø Hieäu öùng nhaø kính Caâu 27: Trong khoâng khí, thaønh phaàn khí naøo chieám nhieàu nhaát? a) Nitô b) Oxy c) Cacbon Caâu 28: Moâi tröôøng laø gì? a) Laø thaønh phaàn khoâng khí xung quanh sinh vaät b) Bao goàm taát caû nhöõng yeáu toá xung quanh sinh vaät phuïc vuï cho söï soáng cuûa sinh vaät nhö khoâng khí, nöôùc vaø sinh vaät c) Laø nôi sinh soáng cuûa sinh vaät, bao goàm taát caû nhöõng gì bao quanh chuùng Caâu 29: Caùc nhaân toá sinh thaùi ñöôïc phaân chia nhö theá naøo a) Nhaân toá sinh thaùi voâ sinh vaø nhaân toá sinh thaùi höõu sinh b) Nhaân toá sinh thaùi con ngöôøi vaø nhaân toá sinh thaùi sinh vaät khaùc Trang PL 5 Phuï Luïc Ngaân haøng cô sôû döõ lieäu cuûa caùc voøng thi c) Nhaân toá sinh thaùi voâ sinh vaø nhaân toá sinh thaùi con ngöôøi Caâu 30: Giôùi haïn sinh thaùi laø gì? a) Laø giôùi haïn phaùt trieån toái ña cuûa moät yeáu toá sinh thaùi trong moâi tröôøng b) Laø giôùi haïn chòu ñöïng cuûa cô theå sinh vaät ñoái vôùi moät nhaân toá sinh thaùi nhaát ñònh c) Laø giôùi haïn phaùt trieån toái thieåu cho pheùp cuûa moät yeáu toá sinh thaùi trong moâi tröôøng Caâu 31: Giöõa caùc sinh vaät, khi coù söï hôïp taùc giöõa 2 loaøi maø trong ñoù moät beân coù lôïi coøn beân kia khoâng coù lôïi maø cuõng khoâng coù haïi thì ta goïi ñoù laø kieåu quan heä a) Coäng sinh b) Hoäi sinh c) Kyù sinh Caâu 32: Taäp hôïp caùc caù theå cuøng loaøi, sinh soáng trong moät khoaûng khoâng gian nhaát ñònh, ôû moät thôøi ñieåm nhaát ñònh laø khaùi nieäm cuûa a) Quaàn theå b) Quaàn xaõ c) Heä sinh thaùi Caâu 33: Naêm 2002 daân soá nöôùc ta laø bao nhieâu ngöôøi a) 79,9 trieäu ngöôøi b) 89,9 trieäu ngöôøi c) 69,9 trieäu ngöôøi Caâu 34: Hai nhoùm ñaát chieám dieän tích lôùn nhaát trong toång dieän tích taøi nguyeân ñaát ôû nöôùc ta laø a) Ñaát phuø sa vaø ñaát feralit b) Ñaát phuø sa vaø ñaát ñoû bazan c) Ñaát feralit vaø ñaát ñoû bazan Trang PL 6 Phuï Luïc Ngaân haøng cô sôû döõ lieäu cuûa caùc voøng thi Caâu 35: Naêm 2000, ñoä che phuû cuûa röøng tính chung toaøn quoác ôû nöôùc ta laø bao nhieâu % a) 35% b) 45% c) 55% Caâu 36: Hieän nay, moãi naêm caû nöôùc khai thaùc khoaûng bao nhieâu m3 goã a) 1,5 trieäu meùt khoái b) 2,5 trieäu meùt khoái c) 3,5 trieäu meùt khoái Caâu 37: Ñòa ñieåm naøo sau ñaây ñöôïc UNESCO coâng nhaän laø di saûn thieân nhieân theá giôùi a) Vònh Haï Long b) Hoà Ba Beå c) Röøng Nam Caùt Tieân Caâu 38: Ñaâu laø moät trong nhöõng höôùng ñaõ ñöôïc chính phuû ñaõ ñöa ra ñeå baûo veä taøi nguyeân vaø moâi tröôøng ven bieån a) Baûo veä röøng ngaäp maën hieän coù, ñoàng thôøi ñaåy maïnh caùc chöông trình troàng röøng ngaäp maën b) Thöïc hieän caùc chieán dòch vôùt raùc ñeå laøm saïch bieån c) Haïn cheá ñaùnh baét thuyû haûi saûn trong moät vaøi khu vöïc Caâu 39: Hieän nay tình hình phaùt trieån daân soá cuûa nöôùc ta ñang ôû daïng a) Buøng noå daân soá b) Phaùt trieån oån ñònh c) Daân soá oån ñònh Caâu 40: ÔÛ vuøng ñoàng baèng soâng Hoàng, caùc söï coá moâi tröôøng vaø thieân tai naøo thöôøng xaûy ra a) Luõ, haïn, xaâm nhaäp maën, tröôït ñaát Trang PL 7 Phuï Luïc Ngaân haøng cô sôû döõ lieäu cuûa caùc voøng thi b) Luõ, baõo, aùp thaáp nhieät ñôùi, haïn, xoùi lôû bôø soâng, loác c) Luõ, tröôït ñaát, haïn, loác Caâu 41: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng veà hieän töôïng nuùi löûa a) Laø moät hieän töôïng töï nhieân, nhöng coù aûnh höôûng xaáu ñeán moâi tröôøng b) Laø moät thaûm hoaï moâi tröôøng coù aûnh höôûng saâu saéc ñeán moâi tröôøng vaø xaõ hoäi c) Laø moät thaûm hoaï thieân nhieân nhöng chæ aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng con ngöôøi Caâu 42: Caùc hieän töôïng nhö naéng, möa, gioù xaûy ra trong moät thôøi gian ngaén ôû moät ñòa phöông ñöôïc goïi laø a) Thôøi tieát b) Khí haäu c) Thuyû vaên Caâu 43: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng veà hieän töôïng söông muoái a) Söông keát hôïp vôùi caùc thaønh phaàn khí trong töï nhieân taïo ra haït söông coù thaønh phaàn muoái beân trong b) Söông muoái laø söông hình thaønh luùc veà saùng trong ñieàu kieän nhieät ñoä haï xuoáng raát thaáp c) Söông muoái raát haïi cho caây troàng vì laøm bieán ñoåi thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa ñaát Caâu 44: Caùc hoà sau ôû Vieät Nam, hoà naøo laø hoà hoaøn toaøn do töï nhieân hình thaønh? a) Hoà Tô Nöng b) Hoà Trò An c) Hoà Thaùc Baø Caâu 45: Nôi naøo sau ñaây deã hình thaønh hoang maïc? a) Nôi naèm saâu trong luïc ñòa hoaëc nôi coù doøng bieån laïnh chaûy qua b) Nôi naèm saâu trong luïc ñòa hoaëc nôi coù doøng bieån noùng chaûy qua Trang PL 8 Phuï Luïc Ngaân haøng cô sôû döõ lieäu cuûa caùc voøng thi c) Nôi naèm gaàn bôø bieån nhöng coù doøng bieån noùng chaûy qua Caâu 46: Ñeå loaïi boû thaønh phaàn saét gaây oâ nhieãm trong nöôùc ngaàm ngöôøi ta thöôøng: a) Cho nöôùc chaûy qua giaøn möa hoaëc duøng caùc hoùa chaát ñeå phaûn öùng b) Bôm oxi vaøo beå chöùa nöôùc ngaàm hoaëc cho nöôùc chaûy qua giaøn möa c) Bôm oxi vaøo beå chöùa nöôùc ngaàm hay duøng caùc hoùa chaát ñeå phaûn öùng Caâu 47: Lôùp Ozon baûo veä traùi ñaát naèm ôû taàng naøo: a) Taàng cao khí quyeån b) Taàng ñoái löu c) Taàng bình löu Caâu 48: Trong thaønh phaàn khí gaây oâ nhieãm, giöõa khí CO vaø khí CO2, chaát naøo gaây nguy hieåm cho ngöôøi hôn a) CO ít nguy hieåm hôn CO2 b) CO nguy hieåm hôn CO2 c) Nguy hieåm nhö nhau Caâu 49: Trôøi möa vaø keøm theo saám seùt thì coù ñaëc ñieåm a) Coù lôïi cho noâng nghieäp nhöng coù haïi cho moâi tröôøng b) Coù lôïi cho moâi tröôøng nhöng coù haïi cho noâng nghieäp c) Khoâng coù lôïi cho caû moâi tröôøng vaø noâng nghieäp Caâu 50: Haønh ñoäng naøo sau ñaây neân ñöôïc khuyeán khích vôùi caùc di tích hang ñoäng nhö Phong Nha, Höông Tích a) Thaép nhieàu nhang ñeå vöøa thôø cuùng vöøa taïo söï vöõng chöùc cho caùc caáu truùc hang ñoäng b) Khoâng neân thaép nhieàu nhang ñeå baûo veä cho caáu truùc hang ñoäng c) Ñoát nhieàu hay ít nhang tuyø thuoäc sôû thích vì nhang ñeøn khoâng aûnh höôûng gì ñeán caáu truùc hang ñoäng Trang PL 9 Phuï Luïc Ngaân haøng cô sôû döõ lieäu cuûa caùc voøng thi Câu 51: “Tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một khoảng không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết gắn bó với nhau” là khái niệm của a) Hệ sinh thái b) Quần xã sinh vật c) Quần cư Câu 52: Có mấy dạng hệ sinh thái chính a) Hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái nước ngọt, hệ sinh thái nước mặn b) Hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái dưới nước c) Hệ sinh thái dưới nước, hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái đầm lầy Câu 53: Bieán ñoåi khí haäu laø gì? a) Laø söï thay ñoåi thaønh phaàn vaø chaát löôïng khí quyeån coù haïi cho MT soáng cuûa con ngöôøi vaø caùc sinh vaät treân Traùi Ñaát. b) Laø söï thay ñoåi naêng suaát sinh hoïc cuûa caùc heä sinh thaùi, chaát löôïng vaø thaønh phaàn cuûa thuyû quyeån. c) Laø söï thay ñoåi cuûa heä thoáng khí quyeån, thuyû quyeån, sinh quyeån, thaïch quyeån hieän taïi vaø trong töông lai bôûi caùc nguyeân nhaân töï nhieân vaø nhaân taïo C âu 54: DDT laø chaát coù trong: a) Thuoác tröø saâu b) Chaát phuï gia c) Thuoác taêng tröôûng Caâu 55: Yeáu toá naøo ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc baûo veä ñaát a) Khí haäu, thôøi tieát b) Caùc loaïi ñoäng vaät vaø con ngöôøi c) Caây xanh Trang PL 10 Phuï Luïc Ngaân haøng cô sôû döõ lieäu cuûa caùc voøng thi Caâu 56: Coù nhöõng daïng taøi nguyeân naøo a) Taøi nguyeân khoâng taùi sinh, taøi nguyeân taùi sinh vaø taøi nguyeân naêng löôïng vónh cöûu b) Taøi nguyeân khoaùng saûn, taøi nguyeân thieân nhieân, taøi nguyeân naêng löôïng c) Taøi nguyeân ñaát, taøi nguyeân nöôùc, taøi nguyeân khoâng khí Caâu 57: Taøi nguyeân thieân nhieân laø daïng taøi nguyeân a) Voâ taän, coù theå söû duïng thoaûi maùi b) Khoâng voâ taän, phaûi söû duïng hôïp lyù c) Laø loaïi taøi nguyeân khoâng theå phuïc hoài Caâu 58: Luaät baûo veä moâi tröôøng ôû VN coù hieäu löïc vaøo naêm naøo? a) 1994 b) 1995
Luận văn liên quan