Phần mềm Proteus chạy trong môi trường Window 32 bi

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ ngày càng phát triển không ngừng ngành tin học nói chung đã có mặt hầu như trong tất cả các ngành nghề từ đơn giản đến phức tạp . Công nghệ tin học đã giúp ích không nhỏ vào côngviệc giảng dạy và mang lại nhiều kết quả không nhỏ. Proteus VSM (Virtual Simulation Microprocessor) là chương trình tạo và chạy các mạch điện ,các mạch có vi xử lý và mô phỏng quá trình làm việc của mạch nguyên lý, giúp cho người học điện tử hình dung trực quan hơn vàothực tế của các linh kiện điện tử. Phần mềm Proteus VSM được viết bởi công ty Labcenter Electronics . Proteus đã được sử dụng khá rộng rãi trên 35 quốc gia . Proteus đã tự khẳng định thế mạnh của nó về mô phỏng các mạch nguyên lý sát với thực tế, trên 12 năm càng ngày nó càng được hoàn thiện và phát triển mạnh .Protesu cung cấp cho người sử dụng hầu như toàn bộ các linh kiện điện tử để người dùng có thể tạo ra được các mạch nguyên lý và sau cùng là chạy thử và so sánh với kết quả thực tế .Chính vì Proteus có thể tạo và chạy được các mạch đơn giản cũng như các mạch phức tạp nên có thể dùng nó trong giảng dạy, trong các phòng thí nhiệm điện tử cũng như trong thực hành vi xử lý Phần mềm Proteus chạy trong môi trường Window 32 bit , yêu cầu của nó về phần cứng cũng đơn giản CPU 300MHz trở lên.

pdf53 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1660 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phần mềm Proteus chạy trong môi trường Window 32 bi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luaän vaên toát nghieäp Sinh Vieân : Phaïm Quoác Hieäp CHÖÔNG I : GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ PROTEUS VSM I - Giôùi thieäu chung : Trong lónh vöïc khoa hoïc coâng ngheä ngaøy caøng phaùt trieån khoâng ngöøng ngaønh tin hoïc noùi chung ñaõ coù maët haàu nhö trong taát caû caùc ngaønh ngheà töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp . Coâng ngheä tin hoïc ñaõ giuùp ích khoâng nhoû vaøo coâng vieäc giaûng daïy vaø mang laïi nhieàu keát quaû khoâng nhoû. Proteus VSM (Virtual Simulation Microprocessor) laø chöông trình taïo vaø chaïy caùc maïch ñieän ,caùc maïch coù vi xöû lyù vaø moâ phoûng quaù trình laøm vieäc cuûa maïch nguyeân lyù, giuùp cho ngöôøi hoïc ñieän töû hình dung tröïc quan hôn vaøo thöïc teá cuûa caùc linh kieän ñieän töû. Phaàn meàm Proteus VSM ñöôïc vieát bôûi coâng ty Labcenter Electronics . Proteus ñaõ ñöôïc söû duïng khaù roäng raõi treân 35 quoác gia . Proteus ñaõ töï khaúng ñònh theá maïnh cuûa noù veà moâ phoûng caùc maïch nguyeân lyù saùt vôùi thöïc teá, treân 12 naêm caøng ngaøy noù caøng ñöôïc hoaøn thieän vaø phaùt trieån maïnh .Protesu cung caáp cho ngöôøi söû duïng haàu nhö toaøn boä caùc linh kieän ñieän töû ñeå ngöôøi duøng coù theå taïo ra ñöôïc caùc maïch nguyeân lyù vaø sau cuøng laø chaïy thöû vaø so saùnh vôùi keát quaû thöïc teá .Chính vì Proteus coù theå taïo vaø chaïy ñöôïc caùc maïch ñôn giaûn cuõng nhö caùc maïch phöùc taïp neân coù theå duøng noù trong giaûng daïy, trong caùc phoøng thí nhieäm ñieän töû cuõng nhö trong thöïc haønh vi xöû lyù … Phaàn meàm Proteus chaïy trong moâi tröôøng Window 32 bit , yeâu caàu cuûa noù veà phaàn cöùng cuõng ñôn giaûn CPU 300MHz trôû leân. II- Caùc chöùc naêng cô baûn cuûa Proteus. 1 . Caùc öu ñieåm: - Deã daøng taïo ra moät sô ñoà nguyeân lyù ñôn giaûn töø caùc maïch ñieän ñôn giaûn, ñeán caùc maïch coù boä laäp trình vi xöû lyù . - Deã daøng chænh söûa caùc ñaëc tính cuûa linh kieän treân sô ñoà nguyeân lyù : chænh söûa soá böôùc cuûa ñoäng cô böôùc, chænh söûa nguoàn nuoâi cho maïch ,thay ñoåi taàn soá hoaït ñoäng cô baûn cuûa vi xöû lyù… - Coâng cuï hoã trôï kieåm tra loåi thieát keá treân sô ñoà nguyeân lyù . Xem vaø löu laïi phaàn baùo loãi . - Chaïy moâ phoûng vaø phaân tích caùc tính chaát cuûa maïch ñieän cô baûn . Coâng cuï hoã trôï cho vieäc chaïy vaø moâ phoûng raát maïnh vaø chính xaùc . Caùc coâng cuï vaø ñoà thò hoã trôï maïnh cho vieäc phaân tích taàn soá , soùng , aâm thanh .. khoâng nhöng theá phaàn meàm coøn coù theâm caùc maùy phaân tích töø ñôn giaûn nhö : ñoàng hoà ño Voân, Ampe, ñeán caùc maùy ño dao ñoäng ,maùy taïo soùng dao ñoäng … - Ngoaøi ra Proteus coøn cung caáp cho ngöôøi söû duïng caùc coâng cuï maïnh maø caùc phaàn meàm khaùc haàu nhö khoâng coù. Chaúng haïn thö vieän LED vôùi caùc loaïi maøu saéc khaùc Luaän vaên toát nghieäp Sinh Vieân : Phaïm Quoác Hieäp nhau keå caû led 7 ñoaïn. Nhöng phaàn hieån thò maïnh nhaát maø Proteus cung caáp laø LCD, noù coù theå moâ phoûng cho raát nhieàu LCD töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp. - Moät caùi öu ñieåm nöõa cuûa Proteus laø coù theå moâ phoûng coâng cuï phaùt vaø thu tín hieäu töø caùc maïch giao tieáp vôùi maùy tính qua coâng cuï RS232 . Trong ñoù ngöôøi söû dung coù theå ñieáu khieån ñöôïc quaù trình truyeàn phaùt, toác ñoä Baud … giuùp cho ngöôøi laäp trình coù theå moâ phoûng caùc maët truyeàn phaùt tín hieäu . - Moät ñieåm maïnh khaùc cuûa Proteus laø cung caáp cho ngöôøi söû duïng coâng cuï bieân dòch cho caùc hoï vi xöû lyù nhö MSC51, AVR ,HC11 … Qua ñoù taïo ra caùc taäp tin HEX duøng ñeå naïp cho vi xöû lyù vaø taäp tin DSI duøng ñeå xem vaø chaïy kieåm tra töøng böôùc trong chöông trình moâ phoûng . - Ñoái vôùi caùc maïch vi xöû lyù Proteus khoâng nhöõng cung caáp hình aûnh thöïc teá cuûa caùc linh kieän xuaát maø coøn cung caáp cho ngöôøi laäp trình raát nhieàu caùc cöûa soå thoâng baùo caùc noäi dung cuûa boä nhôù, con troû, thanh ghi, … - Proteus coù moät thö vieän khaù lôùn vôùi hôn 6000 linh kieän caùc loaïi vaø caøng ngaøy caøng ñöôïc boå sung. Ngoaøi ra coøn coù keypad (ma traän phím taïo ñôn giaûn cho ngöôøi thieát keá khi caàn thao taùc treân caùc ma traän phím ). 2 - Khaû naêng öùng duïng : - Khaû naêng öùng duïng chính cuûa Proteus laø moâ phoûng , phaân tích caùc keát quaû töø caùc maïch nguyeân lyù. Proteus giuùp cho ngöôøi söû duïng coù theå thaáy tröôùc maïch thieát keá chaïy ñuùng hay sai tröôùc khi thieát keá treân bo maïch. - Caùc coâng cuï phuïc vuï cho vieäc phaân tích maïch coù ñoä chính xaùc khaù cao nhö ño voân hay ampe, maùy ño dao ñoäng . - Khaû naêng aùp duïng chöông trình Proteus vaøo trong giaûng daïy laø raát toát cho caùc thaày cuõng nhö cho sinh vieân hoïc taäp kyõ thuaät ñieän töû vì haàu nhö Proteus cung caáp gaàn nhö ñaày ñuû töø cô baûn ñeán phöùc taïp cho ngöôøi hoïc ñieän töû vaø vi xöû lyù. - Ñoái vôùi caùc sinh vieân thì Proteus neáu maø ñöôïc söû duïng roäng daõi thì noù gaàn nhö laø thaày daïy cho chính hoï ôû nhaø. Noù giuùp cho caùc sinh vieân töï hoïc, töï nhieân cöùu vaø thieát keá thöû caùc phaàn ñaõ hoïc vaø chaïy xem keát quaû vaø ruùt ra caùc baøi hoïc toát. Ñieàu cô baûn nhaát laø tieát kieäm tieàn cho sinh vieân khoâng coù ñieàu kieän maø laïi ham hoïc , ham nghieân cöùu. - Trong thöïc teá hieän nay haàu nhö phoøng thí nhieäm ñieän töû naøo xaây döïng leân cuõng phaûi toán khoâng ít ngaân saùch . Neáu Proteus ñöôïc öùng duïng qua moät maùy tính caùc thaày coù theå cung caáp cho sinh vieân haàu nhö toaøn boä caùc maïch ñieän ñôn giaûn ,hôn nöõa coù theå taïo ra caùc KIT vi xöû lyù duøng phuïc vuï cho vieäc thöïc haønh vi xöû lyù .Qua ñoù caùc thaày coù theå cung caáp cho caùc sinh vieân caùc maïch ñieän töû phuïc vuï trong quaù trình hoïc taäp töø ñoù sinh vieân coù theå töï nguyeân cöùu caùc baøi thöïc haønh tröôùc ôû nhaø tröôùc khi thöïc haønh thöïc teá treân moâ hình thaät söï vaø keát quaû chaéc chaén khoâng nhoû. Luaän vaên toát nghieäp Sinh Vieân : Phaïm Quoác Hieäp 3 - Khaû naêng phaân tích: - Phaân tích moät maïch ñôn giaûn. - Phaân tích caùc maïch caùc hoï vi xöû lyù. - Phaân tích maïch qua caùc ñoà thò, caùc maùy ño ví duï : + Phaân tích Analogue + Phaân tích Digital + Phaân tích taàn soá + Phaân tích aâm thanh + Phaân tích truyeàn phaùt döõ lieäu. Nhieàu vaø coøn raát nhieàu phöông phaùp phaân tích töø ñôn giaûn nhaát ñeán khaû naêng phaân tích phöùc taïp maø ngoaøi thöïc teá khi caàn phaân tích noù thì caàn raát nhieàu chi phí cuõng nhö coâng cuï söû duïng . - Phaân tích quaù taûi, quaù aùp , ñuû taûi … Proteus cung caáp cho ngöôøi söû duïng khaû naêng phaân tích quaù taûi giuùp ngöôøi söû duïng hình dung ñöôïc khi quaù taûi thì aûnh höôûng ñeán caùc linh kieän nhö theá naøo maø khoâng phaûi maát chi phí cuõng nhö an toaøn tuyeät ñoái. - Löu laïi caùc keát quaû phaân tích . 4 - Nhöôïc ñieåm : - Phaàn meàm naøo cuõng coù nhöôïc ñieåm cuûa noù do ñoù Proteus cuõng khoâng traùnh khoûi caùc nhöôc ñieåm : + Phaàn meàm do coâng ty cuûa nöôùc ngoaøi neân tính chaát baûn quyeàn khaù cao, vaø haàu nhö ít ñöôïc bieát ñeán neân raát khoù kieám ngoaøi thöïc teá . + Trong khi thieát keá coù nhieàu phaàn trong Proteus chaïy khoâng theo moät quy taéc naøo laøm ngöôøi söû duïng ñoâi luùc gaëp khoù khaên. + Söû duïng khaù phöùc taïp nhaát laø ñoái vôùi caùc maïch vi xöû lyù hay caùc maïch caàn chænh söûa caùc tính chaát caùc linh kieän (do quaù nhieàu tính chaát phaûi ñieàu chænh). + Phaàn meàm do coâng ty nöôùc ngoaøi vieát neân khoâng coù taøi lieäu naøo cung caáp hay höôùng daãn söû duïng . + Höôùng daãn söû duïng trong Proteus hoaøn toaøn baèng tieáng anh neân ñoøi hoûi ngöôøi söû duïng cuõng phaûi coù moät neàn taûng tieáng anh cô baûn neáu muoán söû duïng noù moät caùch hieäu quaû (nhaát laø tieáng anh chuyeân ngaønh veà ñieän töû). Luaän vaên toát nghieäp Sinh Vieân : Phaïm Quoác Hieäp Chöông II : VEÕ SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ I. GIÔÙI THIEÄU CHUNG. Baát kyø moät maïch ñieän naøo töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp, thì phaàn côn baûn nhaát cuûa noù laø sô ñoà nguyeân lyù. Döïa vaøo sô ñoà nguyeân lyù ngöôøi thieát keá cuõng nhö ngöôøi ñoïc hieåu ñöôïc moät phaàn hay toaøn phaàn nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch. Do ñoù sô ñoà nguyeân lyù laø moät phaàn khoâng theå thieáu ôû baát kyø maïch naøo cuõng nhö phaàn meàm naøo veà maïch ñieän. Qua ñoù tuøy töøng phaàn meàm coù theå phaân tích maïch ñeå ñöa ra caùc keát quaû thöïc nhieäm xem ñaït ñöôïc söï yeâu caàu chöa. Phaàn meàm Proteus cuõng khoâng ngoaïi leä böôùc ñaàu cuõng phaûi taïo ra sô ñoà nguyeân lyù ñeå döïa vaøo ñoù chöông trình coù theå phaân tích vaø so saùnh maïch vôùi keát quaû thöïc teá cuõng nhö kieåm tra caùc coâng thöùc tính toaùn . 1 - Caùch môû proteus trong window. - Khi Proteus ñöôïc caøi ñaët hoaøn chænh, ñeå môû Proteus vaøo Start -> Program -> Proteus Lite -> Choïn ISIS . Hình 2 -1 : menu môû chöông trình Proteus. - Ñeå coù theå môû nhanh phaàn meàm proteus ta keùo bieåu töôïng ra maøn hình ñeå sau ñoù coù theå môû nhanh. Hình 2 - 2 : Tieâu hình duøng ñeå môû nhanh Proteus VSM treân Desktop Luaän vaên toát nghieäp Sinh Vieân : Phaïm Quoác Hieäp 2 – Giao dieän cô baûn Proteus VSM. Sau khi môû chöông trình Proteus khi phaàn meàm khôûi ñoäng hoøan taát thì baïn seõ thaáy phaàn dao dieän cô baûn cuûa noù gaàn nhö sau: Hình 2 -3 : Giao dieän cô baûn sau khi khôûi ñoäng Proteus. Luaän vaên toát nghieäp Sinh Vieân : Phaïm Quoác Hieäp Neáu nhö chöông trình khoâng hieån thò ñaày ñuû ta coù theå vaøo menu View -> Toolbar ñeå loaïi boû hay theâm vaøo thanh coâng cuï mình caàn . Hình 2 - 4 : Menu duøng laáy caùc coâng cuï duøng trong thieát keá. Sau khi choïn Toolbar , chöông trình seõ ñöa ra moät cöûa soå cho ta choïn hay loaïi boû coâng cuï caàn. Hình 2 - 5 : Menu choïn hay loaïi boû thanh coâng cuï caàn thieát trong thieát keá. Trong ñoù :  File Toolbar : caùc coâng cuï thoâng thöôøng , taïo trang môùi , môû trang , löu trang …  View Toolbar : caùc coâng cuï phoùng to, thu nhoû, oâ löôùi …  Edit Toolbar : caùc coâng cuï chænh söûa , copy , xoùa …  Design Toolbar : caùc coâng cuï phuïc vuï trong thieát keá … Luaän vaên toát nghieäp Sinh Vieân : Phaïm Quoác Hieäp 3. Khaùi quaùt caùc bieåu töôïng duøng trong chöông trình : a. Caùc bieåu töôïng cô baûn : ♦ New : taïo trang thieát keá môùi. ♦ Open : môû trang ñaõ thieát keá. ♦ Save : löu trang ñang thieát keá. ♦ Print : in trang thieát keá. ♦ Print Area : in moät phaàn trang thieát keá. ♦ Import Section : môû file import ♦ Export Section : löu file import. b. Caùc bieåu töôïng thao taùc veà maøn hình : ♦ Redraw : veõ laïi maøn hình thieát keá (laøm töôi laïi maøn hình). ♦ Grid : baät taét oâ löôùi. ♦ False Origin : ♦ Cursor : ñaët bieåu töôïng con troû luoân coù daïng X ♦ Pan : di chuyeån trang thieát keá. ♦ Zoom in : phoùng lôùn trang thieát keá. ♦ Zoom out : thu nhoû trang thieát keá. ♦ View All : xem toaøn boä trang thieát keá. ♦ View Area : xem moät phaàn trang thieát keá. Luaän vaên toát nghieäp Sinh Vieân : Phaïm Quoác Hieäp c. Caùc bieåu töôïng chính trong Proteus. ♦ Component : môû cöûa soå linh kieän ñang thieát keá (cöûa soå device) ♦ Junction Dot : ñaët ñieåm noái. ♦ Wire Label : ñaët teân cho daây noái, teân cho Bus. ♦ Script : cheøn kòch baûn vaøo trang thieát keá. ♦ Bus : ñaët boù daây. ♦ Sub-Circuit : ñaët moät kí hieäu maïch. ♦ Instant Edit : chænh söûa linh kieän. ♦ Terminal : môû cöûa soå laáy nguoàn ,ñaát ♦ Device Pin : caùc kyù hieäu chaân. ♦ Graph : môû cöûa soå caùc ñoà thò moâ phoûng. ♦ Tape : coâng cuï phaùt Tap Recorder. ♦ Generator : môû cöûa soå caùc coâng cuï phaùt soùng : sin, DC, clock … ♦ Voltage Probe : laáy coâng cuï ñaët ñieåm doø voân. ♦ Current Probe : laáy coäng cuï ñaët ñieåm doø doøng ñieän. ♦ Multi Meter : laáy caùc maùy ño, maùy phaùt dao ñoäng … ♦ Line : laáy caùc daây noái maïch . ♦ Box , Circle, Arc ,2D Path : caùc daïng hình thieát keá,hình chöõ nhaät .troøn . . . ♦ Text : ñaët chuù thích vaøo trang thieát keá. ♦ Symbol : môû cöûa soå laáy caùc kí hieäu . ♦ Maker : laáy caùc kí hieäu thieát keá. Luaän vaên toát nghieäp Sinh Vieân : Phaïm Quoác Hieäp d. Caùc bieåu töôïng phuïc vuï trong thieát keá : ♦ Real Time Snap : baät taét tính baét ñieåm löôùi ,khaû naêng baét caùc ñoái töôïng khi con troû chuoät chæ vaøo . ♦ Wire Autorouter : baät taét tính ñieàu chænh ñöôøng veõ (töï ñoäng taïo ra vuoâng goùc khi ngöôùi söû duïng keùo xieân ñöôøng daây noái ) . ♦ Search & Tag : coâng cuï tìm kieám . ♦ Property Assigment Tool : vaøo cöûa soå chaân linh kieän ñang choïn ♦ New Sheet : taïo theâm trang môùi trong cuøng trang ñang thieát keá (trang thöù 2). ♦ Delete Sheet : xoùa moät trang dö. ♦ Goto Sheet : di chuyeån ñeán trang n. ♦ Zoom To Child : vaøo trang n. ♦ Return to Parent : ♦ Bill of Material : taïo taäp tin löö keát quaû tính chaát caùc linh kieän trong trang thieát keá. ♦ Electrical Rules Check : kieåm tra sô ñoà nguyeân lyù trong trang thieát keá. ♦ Nestlist to Ares : goïi chöông trình taïo maïch in. e. Caùc bieåu töôïng chænh söûa . ♦ Block Copy : sao cheùp moät khoái ñaõ choïn . ♦ Block Move : di chuyeån moät khoái ñaõ choïn . ♦ Block Delete : xoùa khoái ñaõ choïn . ♦ Pick Device / Symbol : môû cöûa soå thö vieän linh kieän . ♦ Make Device : môû cöûa soå chænh söûa caùc tính chaát linh kieän ñang ñöôïc choïn. ♦ Decompose : phaù vôõ ñoái töôïng ñang choïn thaønh nhieàu phaàn . ♦ Package Tool : môû cöûa soå thay ñoåi sô ñoà chaân linh kieän. Luaän vaên toát nghieäp Sinh Vieân : Phaïm Quoác Hieäp f. Caùc bieåu töôïng xoay , ñoái xöùng . ♦ Rotate Clockwise : xoay linh kieän ñöôïc choïn . ♦ Rotate Anti- clockwise : xoay linh kieän ñöôïc choïn (coù kieåm tra vaø veõ laïi daây). ♦ Flip X axis : ñoái xöùng linh kieän theo truïc Y. ♦ Flip Y axis : ñoái xöùng linh kieän theo truïc X. II – BÖÔÙC ÑAÀU THIEÁT KEÁ MAÏCH. 1. Caùch taïo moät trang thieát keá môùi . • Ñeå taïo moät trang môùi thieát keá maïch ta coù theå laøm theo caùc caùch sau: - Vaøo menu File -> New Design. - Choïn bieåu töôïng new design treân thang coâng cuï . 2. Ñaët teân cho baûn thieát keá. • Ñeå ñaët teân cho maïch thieát keá vaøo menu -> Design . • Sau ñoù choïn muïc Edit Desgin Properties . • Cöûa soå xuaát hieän nhö sau : ñaùnh vaøo caùc thoâng soá maïch thieá keá nhö tieâu ñeà (title) , ngöôøi thieát keá (Author ). Hình 2 - 6 : cöûa soå caøi ñaët teân cho maïch , ngöôøi thieát keá . Luaän vaên toát nghieäp Sinh Vieân : Phaïm Quoác Hieäp 3. Caøi ñaët khoå giaáy cho trang thieát keá. • Do tuøy töøng maïch thieát keá chuùng ta caàn phaûi ñaët hay caàn phaûi chænh söûa laïi khoå giaáy khi maø baûn thieát keá cuûa ta lôùn hôn khoå giaáy maëc ñònh ban ñaàu cuûa chöông trình laø A4. • Ñeå thay ñoåi khoå giaáy ta vaøo menu System -> choïn Set Sheet Sizes . • Trang cöûa soå löïa choïn khoå giaáy cho trang thieát keá coù daïng nhö sau: Hình 2 - 7 : cöûa soå choïn khoå giaáy cho trang thieá keá • Choïn khoå giaáy thieát keá vaø nhaán OK . • Trong quaù trình thieát keá neáu maïch lôùn hôn khoå giaáy ñaõ ñònh tröôùc ta duøng caùch naøy ñeå taêng khoå giaáy thieát keá lôùn hôn. 4. Caøi ñaët caùc thoâng soá maøu saéc cho baûn thieát keá . • Trong khi thieát keá moãi ngöôøi thieát keá ñeàu coù sôû thích rieâng veà maøu saéc trang thieát keá . • Ñeå caøi ñaët caùc thoâng soá cô baûn cho trang thieát keá nhö : maøu neàn ,maøu daây ,oâ löôùi ,caùc möùc ñieän aùp hay caùc möùc logic 0,1 … ta vaøo menu Template -> choïn Set Design Defauts . • Cöûa soå chænh söûa coù daïng nhö sau : Hình 2 - 8 : cöûa soå maøn hình chænh söûa caùc thoâng soá maøu saéc trang thieát keá. Luaän vaên toát nghieäp Sinh Vieân : Phaïm Quoác Hieäp • Sau khi chænh söûa thoâng soá caùc maøu theo sôû thích thì nhaán OK. III. CAÙC THAO TAÙC CÔ BAÛN TREÂN BAÛN VEÕ. 1. Phoùng to, thu nhoû, di chuyeån trang thieát keá. a. Ñeå phoùng to hay thu nhoû trang thieát keá coù theå dung nhieàu caùch : • Duøng chuoät : - Ñeå phoùng to hay thu nhoû coù theå duøng nuùt giöõa cuûa chuoät . Tröôùc heát phaûi choïn trang thieát keá baèng caùch nhaán chuoät phaûi taïi trang thieát keá , sau ñoù duøng nuùt giöõa chuoät phoùng to hay thu nhoû trang thieát keá. - Coù theå duøng phím Shift + chuoät traùi (giöõ vaø keùo thaønh cöûa soå) queùt phaàn cöûa soå caàn phoùng lôùn ñeå phoùng lôùn trang thieát keá theo kieåu Zoom Area . • Duøng coâng cuï : - Coù theå duøng caùc thanh coâng cuï ñeå phoùng to hoaëc thu nhoû : ñeå phoùng to choïn bieåu töôïng Zoom in , ñeå thu nhoû choïn bieåu töôïng Zoom Out . - Ngoaøi ra coù theå duøng menu : View -> Zoom in ñeå phoùng to , View -> Zoom out ñeå thu nhoû. • Duøng phím taét : - Ngoaøi ra ñeå phoùng to hay thu nhoû caùch nhanh choùng ta coù theå duøng caùc phím taét F6 ñeå phoùng to, F7 ñeå thu nhoû , keát hôïp vôùi di chuoät ñeán vò trí caàn phoùng to thu nhoû vaø nhaán phím taét. - Phím F8 duøng ñeå xem toaøn boä trang ñang thieát keá. b. Di chuyeån maøn hình thieát keá .  Caùc caùch di chuyeån maøn hình thieát keá : - Duøng bieåu töôïng treân thanh coâng cuï (Pan) vaø nhaán chuoät taïi vò trí caàn di chuyeån ñeán . - Duøng phím taét : F5 keát hôïp vôùi di chuoät ñeán caùc vò trí caàn di chuyeån . Chuù yù : khi duøng phím taét ñeå di chuyeån khi con troû coøn naèm trong khoå giaáy thieát keá thì môùi coù hieäu quaû ,neáu con troû naèm ngoaøi khoå giaáy seõ coù bieåu töôïng . 2. Caøi ñaët vaø huûy boû oâ löôùi. - Ñeå cho vieäc thieát keá deã daøng , khi thieát keá sô ñoà nguyeân lyù chuùng ta neân baät oâ löôùi cho trang thieát keá . - Ñeå baät oâ löôùi cho trang thieát keá vaøo menu View -> Grid hay nhaán phím taét G . - Hoaëc choïn bieåu töôïng treân thanh coâng cuï : 3. Caùc ñieàu chænh phuï trong menu View : - Redraw : khi thieát keá laáy , xoùa , quay hay di chuyeån maøn hình , chuùng ta seõ thaáy xuaát hieän caùc neùt khoâng veõ maø laïi coù hieän leân maøn hình thieát keá . Ñeå laøm maát caùc neùt ñoù chuùng ta duøng leäng Redraw trong menu View hay bieåu töôïng Redraw treân thanh coâng cuï , caùch ñôn giaûn nhaát laø duøng phím taét R . - Snap 10th, 50th, 100th, 500th duøng thay ñoåi tyû leä cuûa caùc oâ löôùi trong trang thieát keá. Luaän vaên toát nghieäp Sinh Vieân : Phaïm Quoác Hieäp IV. CAÙC THAO TAÙC CÔ BAÛN TREÂN LINH KIEÄN. 1. Caùch môû thö vieän linh kieän. Ñeå môû cöûa soå Library laáy linh kieän . - Treân menu ta choïn Library → Pick Device/Symbyl … Hình 2 – 9 : menu choïn thö vieän linh kieän - Hoaëc ta coù theå choïn vaøo bieåu töôïng : (Pick devices) ,treân thanh coâng cuï . - Hoaëc ta cuõng coù theå vaøo bieåu töôïng : Pick devices treân cöûa soå DEVICES. Hinh 2 – 10 : cöûa soå linh kieän DEVICES -Ta cuõng coù theå duøng phím taét P ñeå môû thö vieän. Luaän vaên toát nghieäp Sinh Vieân : Phaïm Quoác Hieäp Sau khi ta choïn môû thö vieän ( moät trong caùc caùch treân ) thì cöûa soå thö vieän seõ xuaát hieän nhö sau : Hình 2 – 11 : cöûa soå thö vieän laáy linh kieän Trong doù : - Keyword : tìm kieám linh kieän theo teân ñaùnh vaøo . - Category vaø Sub-catelogy : chöùa caùc thö vieän trong chöông trình Proteus . - Result : hieån thò caùc linh kieän khi choïn thö vieän hay ñaùnh teân treân muïc Keyword . - Schematic Preview : hieån thò hình daïnh cuûa linh kieän . - PCB Preview : hieån thò sô ñoà chaân linh kieän . 2. Caùch tìm vaø choïn linh kieän trong thö vieän vaøo cöûa soå Devices : Sau khi môû thö vieän xong , ñeå laáy linh kieän trong thö vieän vaøo cöûa soå Devices ta coù theå thöïc hieän theo caùc caùch sau : CAÙCH 1 : Luaän vaên toát nghieäp Sinh Vieân : Phaïm Quoác Hieäp - Ta coù theå ñaùnh chính xaùc teân linh kieän vaøo trong Keywords (Proteus coù khaû naêng doø tìm khoâng chính xaùc neáu nhö