Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Duy Tường

Việc gia nhập WTO v à trở thành thành viên th ứ 150 của tổ chức th ương mại thế giớiđã đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của nền kinh tế Việt Nam sau h ơn 21 năm chuy ển mình t ừ nền kinh tế hoá tập trung sang nền kinh tế thị tr ường dưới sự quản lý vĩ mô của nh à nước theo định h ướng Xã Hội Chủ Nghĩa.Với nền kinh tế mở cửa v à hội nhập như hiện nay thì sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng tr ở nên gay gắt. Để tránh rủi ro trong kinh doanh các doanh nghiệp cần phải th ường xuyên kiểm tra, đánh giá t ình hình tiêu th ụ, tình hình s ử dụng lao động, vật tư, tiền vốn, tình hình giá thành…Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp đúng đ ắn nhằm tăng năng suất, nâng cao chất l ượng sản phẩm, hạ giá th ành tăng lợi nhuận. V ì thế lợi nhuận l à mối quan tâm h àng đầu của các doanh nghiệp trong n ền kinh tế thị tr ường bởi nó có ý nghĩa quyết định đến sự tồn vong , khẳng định khả năng cạnh tranh, bản lĩnh doanh nghiệp. Có lợi nhuận doanh nghiệp sẽ có nguồn vốn quan trọng để tái sản xuất mở rộng, đóng góp v ào ngân sách Nhà nước thông qua các loại thuế; đồng thời một phần lợi nhuận sẽ đ ược dùng để trả cổ tức cho cổ đ ông (đối với công ty cổ phần) hoặc trích lập các quỹ để bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Do đó, thông qua vi ệc phân tích lợi nhuận giúp cho doanh nghiệp đánh giá mức độ tăng tr ưởng lợi nhuận v à mức độ hoàn thành k ế hoạch lợi nhuận của doanh nghiệp nhằm tìm ranhững nhân tố tích cực, nhân tố ti êu cực ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Từ đó đề ra các biện pháp, chính sách để phát huy nhân tố tích cực, loại bỏ nhân tố ti êu cực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và không ng ừng nâng cao lợi nhuận của doanh n ghiệp trong môi tr ường cạnh tranh hi ện nay. Vì thế có thể nói kết quả hoạt động kinh doanh l à cái nhìn t ổng quát về t ình hình doanh nghi ệp, nó phản ảnh những cái đạt đ ược cũng như những cái chưa đạt được của một chu kỳ sản xuất kinh doanh. Nhận thức đ ược tầm quan trọng đó nên em chọn đề tài: “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhi ệm hữu hạn th ương mại dịch vụ Duy T ường” để làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của m ình.

pdf80 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 02/01/2013 | Lượt xem: 2807 | Lượt tải: 29download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Duy Tường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TM DV Duy T ường GVHD: Cô Lê Phước Hương SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Giaoi DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Duy Tường Cty TNHH TM DV Duy Tường 2. Chi phí nguyên vật liệu CP NVL 3. Chi phí quản lý kinh doanh CP QLKD 4. Chi phí tài chính CP TC Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TM DV Duy T ường GVHD: Cô Lê Phước Hương SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Giaoii LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày ..... tháng ....... năm ...... Sinh viên thực hiện (ký và ghi họ tên) Nguyễn Thị Quỳnh Giao Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TM DV Duy T ường GVHD: Cô Lê Phước Hương SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Giaoiii LỜI CẢM TẠ Sau bốn năm dưới giảng đường Đại Học Cần Thơ với những kiến thức được tích lũy từ sự giảng dạy, chỉ dẫn nhiệt của quý Thầy Cô, của nhà trường nói chung và quý Thầy Cô Khoa Kinh tế & Quản Trị Kinh Doanh nói riêng đã truyền đạt những kiến thức xã hội và kiến thức chuyên môn vô cùng quý giá. Những kiến thức hữu ích đó sẽ trở thành hành trang giúp em có thể vượt qua những khó khăn, thử thách trong công việc cũng nh ư trong cuộc sống sau này và với gần ba tháng thực tập, tìm hiểu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Duy Tường, nhằm củng cố kiến thức đã học và rút ra những kinh nghiệm thực tiễn bổ sung cho lý luận, đến nay em đã hoàn thành đề tài tốt nghiệp của mình. Qua đây, em xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báo của quý thầy cô. Với tất cả lòng tôn kính, em xin gửi đến quý Thầy Cô Trường Đại học Cần Thơ và quý Thầy Cô Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh lòng biết ơn sâu sắc, đặc biệt là Cô Lê Phước Hương đã tận tình hướng dẫn giúp em hoàn thành luận văn với đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Duy Tường” Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các anh chị trong công ty đã chỉ dẫn, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt thời gian thực tập vừa qua, đặc biệt là các anh, chị trong phòng kế toán đã nhiệt tình hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc, truyền đạt những kiến thức thực tế bổ ích cho em ho àn thành luận văn này. Em xin kính chúc quý thầy, cô trong Khoa kinh tế - Quản trị kinh doanh; Ban giám đốc cùng các anh, chị trong Công ty dồi dào sức khoẻ, vui tươi, hạnh phúc và thành công trong công vi ệc cũng như cuộc sống. Chân thành cảm ơn Nguyễn Thị Quỳnh Giao Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TM DV Duy T ường GVHD: Cô Lê Phước Hương SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Giaoiv NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .................................................................................................................................. ................................................................................................................ ................. .................................................................................................................................. ........................................................................................................... ....................... .................................................................................................................................. ..................................................................................................... ............................. .................................................................................................................................. ............................................................................................... ................................... .................................................................................................................................. ......................................................................................... ......................................... .................................................................................................................................. ................................................................................... ............................................... .................................................................................................................................. ............................................................................. ..................................................... .................................................................................................................................. ....................................................................... ........................................................... .................................................................................................................................. ................................................................. ................................................................. .................................................................................................................................. ........................................................... ....................................................................... .................................................................................................................................. ..................................................... ............................................................................. .................................................................................................................................. Ngày …. tháng …. năm … . Thủ trưởng đơn vị (ký và ghi họ tên) Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TM DV Duy T ường GVHD: Cô Lê Phước Hương SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Giaov NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .................................................................................................................................. ............................................................................ ..................................................... .................................................................................................................................. ....................................................................... ........................................................... .................................................................................................................................. ................................................................. ................................................................. .................................................................................................................................. ........................................................... ....................................................................... .................................................................................................................................. ..................................................... ............................................................................. .................................................................................................................................. ............................................... ................................................................................... .................................................................................................................................. ......................................... ......................................................................................... .................................................................................................................................. ................................... ............................................................................................... .................................................................................................................................. ............................. ..................................................................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Ngày …. tháng …. năm … Giáo viên hướng dẫn (ký và ghi họ tên) Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TM DV Duy T ường GVHD: Cô Lê Phước Hương SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Giaovi MỤC LỤC DANH MỤC BIỂU BẢNG ................................ ................................ ................ ix DANH MỤC HÌNH ................................ ................................ ............................ x CHƯƠNG 1 ................................ ................................ ................................ ........1 GIỚI THIỆU ................................ ................................ ................................ .......1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU................................ ................................ .1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ................................ ................................ .....2 1.2.1. Mục tiêu chung ................................ ................................ .................. 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ................................ ................................ .................. 2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ................................ ................................ ........2 1.3.1 Thời gian ................................ ................................ ............................ 2 1.3.2 Không gian ................................ ................................ ......................... 2 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu ................................ ................................ .........2 CHƯƠNG 2 ................................ ................................ ................................ ........3 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................... 3 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ................................ ................................ ..........3 2.1.1. Sự cần thiết phải nghiên cứu hoạt động kinh doanh ........................... 3 2.1.2. Phân tích hoạt động kinh doanh ................................ ......................... 3 2.1.2.1. Khái niệm và ý nghĩa, nội dung và nhiệm vụ phân tích hoạt động kinh doanh ................................ ................................ ............................... 3 2.1.2.2. Khái quát về doanh thu, chi phí, lợi nhuận v à báo cáo tài chính ..5 2.1.2.3. Phân tích các ch ỉ tiêu tài chính ................................ .................... 8 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU ................................ ........................... 10 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ................................ ........................... 10 2.2.2. Phương pháp phân tích s ố liệu ................................ ......................... 10 CHƯƠNG 3 ................................ ................................ ................................ ......16 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ................................ ................................ .......16 CÔNG TY TNHH TM DV DUY TƯỜNG................................ ........................ 16 3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ................................ ............ 16 3.2. ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH, NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ............... 17 3.3. BỘ MÁY TỔ CHỨC ................................ ................................ .............. 17 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TM DV Duy T ường GVHD: Cô Lê Phước Hương SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Giaovii 3.4. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY TNHH TM DV DUY TƯỜNG ................................ ................................ ................................ ........18 3.4.1. Thuận lợi ................................ ................................ ......................... 18 3.4.2. Khó khăn ................................ ................................ ......................... 19 3.4.3. Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới ................. 19 CHƯƠNG 4 ................................ ................................ ................................ ......20 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV DUY TƯỜNG................................ ................................ .......... 20 4.1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM 2006 – 2008................................ ................................ ................................ ...20 4.1.1. Phân tích doanh thu theo cơ c ấu mặt hàng................................ ........23 4.1.2. Phân tích doanh thu theo các nhân t ố ảnh hưởng .............................. 30 4.1.2.1. Doanh thu năm 2008 so v ới năm 2007 ................................ .....30 4.1.2.2. Ảnh hưởng về lượng và giá đến tổng doanh thu: ....................... 31 4.2. PHÂN TÍCH CHI PHÍ................................ ................................ ............ 33 4.2.1. Kết cấu chi phí ................................ ................................ ................. 33 4.2.2. Phân tích biến động chi phí qua 3 năm 2006, 2007, 2008 ................. 34 4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN ................................ ............... 38 4.3.1. Phân tích chung tình hình lợi nhuận của công ty .............................. 38 4.3.2. Phân tích lợi nhuận theo kỳ kế hoạch ................................ ............... 40 4.3.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh................................ ................................ ................................ .........41 4.4. PHÂN TÍCH CÁC CH Ỉ SỐ TÀI CHÍNH................................ ................ 46 4.4.1. Phân tích các ch ỉ tiêu về khả năng thanh toán ................................ ..46 4.4.1.1. Tỷ số lưu động ................................ ................................ .......... 47 4.4.1.2. Khả năng thanh toán nhanh ................................ ....................... 48 4.4.2. Nhóm tỷ số về quản trị tài sản ................................ .......................... 48 4.4.2.1. Vòng quay hàng tồn kho ................................ ........................... 50 4.4.2.2. Kỳ thu tiền bình quân ................................ ................................ 50 4.4.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động................................ ................. 51 4.4.2.4. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định ................................ ............... 52 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TM DV Duy T ường GVHD: Cô Lê Phước Hương SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Giaoviii 4.4.2.5. Hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn ................................ ................... 53 4.4.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lợi ................................ .................. 53 4.4.3.1. Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu (ROS) ................................ .......... 55 4.4.3.2. Tỷ suất lợi nhuận/ tổng tài sản (ROA) ................................ .......55 4.4.3.3. Tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu (ROE) ................................ .55 Giải thích sơ đồ: ................................ ................................ ................................ 58 CHƯƠNG 5 ................................ ................................ ................................ ......59 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU Q UẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TM DV DUY TƯỜNG................................ ................................ .......... 59 5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN ................................ ............................ 59 5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ................................ ................................ ............. 60 5.2.1. Biện pháp làm tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh .................... 60 5.2.2. Biện pháp cải thiện tình hình tài chính ................................ ............. 63 5.2.3. Một số giải pháp khác ................................ ................................ ......64 CHƯƠNG 6 ................................ ................................ ................................ ......66 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ................................ ................................ 66 6.1. KẾT LUẬN ................................ ................................ ............................ 66 6.2. KIẾN NGHỊ ................................ ................................ ........................... 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................ ................................ ................. 68 PHỤ LỤC ................................ ................................ ................................ .........69 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TM DV Duy T ường GVHD: Cô Lê Phước Hương SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Giaoix DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM 2006 - 2008 ................................ ................................ ............................. 22 Bảng 2:DOANH THU CỦA CÔNG TY THEO KẾT CẤU MẶT H ÀNG KINH DOANH................................ ................................ ................................ ............ 24 Bảng 3: KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ BÁN CỦA TỪNG MẶT HÀNG .................. 30 Bảng 4: CHỈ SỐ TỔNG HỢP GIÁ, CHỈ TI ÊU LƯỢNG HÀNG HOÁ VÀ HỆ THỐNG CHỈ SỐ LIÊN HOÀN HAI NHÂN TỐ................................ ............... 31 Bảng 5: BIẾN ĐỘNG VỀ NHÂN TỐ L ƯỢNG VÀ NHÂN TỐ GIÁ................ 32 Bảng 6: KẾT CẤU CÁC LOẠI CHI PHÍ ................................ .......................... 33 Bảng 7: BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ QUA 3 NĂM ................................ .................. 35 Bảng 8: DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN THEO KỲ KẾ HOẠCH ........42 Bảng 9: DOANH THU VÀ TỔNG GIÁ VỐN 2007 – 2008 .............................. 43 Bảng 10: CÁC CHỈ SỐ VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN ............................... 47 Bảng 11: CÁC TỶ SỐ VỀ QUẢN TRỊ TÀI SẢN ................................ ............ 49 Bảng 12: CÁC CHỈ SỐ VỀ KHẢ NĂNG SINH LỢI ................................ ........54 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TM DV Duy T ường GVHD: Cô Lê Phước Hương SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Giaox DANH MỤC HÌNH Hình 1: BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH TM – DV DUY TƯỜNG ................................ ................................ ................................ .......................... 17 Hình 2:TỔNG DOANH THU QUA BA NĂM 2006 – 2008 ............................. 23 Hình 3: DOANH THU THEO CƠ CẤU MẶT HÀNG QUA BA NĂM ............ 25 2006 – 2008 ................................ ................................ ................................ ......25 Hình 4: DOANH THU CÁC MẶT HÀNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG QUA 3 NĂM 2006-2008 ................................ ................................ ............................... 27 Hình 5: DOANH THU CÁC MẶT HÀNG CÒN LẠI QUA.............................. 28 3 NĂM 2006-2008 ................................ ................................ ............................ 28 Hình 6: TỶ LỆ CHI PHÍ NVL QUA 3 NĂM 2004 -2006.......................
Luận văn liên quan