Phân tích thực trạng công tác trả lương tại Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghệ cao Hoà Lạc

Tiền lương là một phạm trù kinh tế có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội. Nó tác động lớn đến việc phát triển kinh tế, ổn định và cải thiện đời sống xã hội. Vì vậy dưới mọi hình thái kinh tế xã hội, tiền lương và việc áp dụng các hình thức trả lương là một nhân tố quyết định sự hiệu quả của các hoạt động của doanh nghiệp. Nếu hình thức trả lương hợp lý sẽ tạo động lực cho người lao động, tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật liệu, giảm chi phí. Ngược lại hình thức trả lương không hợp lý sẽ khiến họ không thoã mãn về tiền lương họ nhận được. Do đó họ sẽ không nhiệt huyết để tăng năng suất, không tiết kiệm vật tư, làm tổn thất chi phí, gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất kinh doanh. Ở nước ta hình thức trả lương theo sản phẩm và hình thức trả lương theo thời gian đang được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp. Tuy vậy các hình thức trả lương luôn phải luôn kèm theo một só điều kiện nhất định để có thể trả lương một cách hợp lý, đúng đắn và có hiệu quả. Vì vậy chúng ta cần phải hoàn thiện các hình thức đó thì mới phát huy tác dụng của tiền lương, nếu không sẽ tác dụng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh, phát sinh mâu thuẫn về lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động, làm suy giảm động lực lao động và sự sáng tạo của họ. Do đó vấn đề lựa chọn một hình thức trả lương hợp lý, trả lương lao động vừa đúng công sức họ bỏ ra, lại vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Xuất phát từ vai trò to lớn của tiền lương, do đó sau một thời gian thức tập tại Công ty Phát Triển Hạ Tầng Khu Công Nghệ Cao Hoà Lạc, với sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo PHẠM THỊ HẠNH NHÂN cùng các Cán bộ công nhân viên làm việc tại Công ty Phát triển hạ tầng em đã nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty Phát Triển Hạ Tầng Khu Công Nghệ Cao Hoà Lạc” nhằm đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương của Công ty. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. Các doanh nghiệp lựa chọn hình thức trả lương hợp lý có thể tiết kiệm được chi phí tiền lương mà vẫn kích thích được người lao động, khi tiền lương được trả hợp lý sẽ tạo động lực cho người lao động làm việc tốt hơn và giá trị thặng dư do lao động của họ đem lại là vô cùng to lớn. Vì vậy không ngừng hoàn thiện công tác trả lương là yêu cầu khách quan đối với mỗi doanh nghiệp. Với nhận thức đó đề tài: Hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty Phát Triển Tầng Khu Công Nghệ Cao Hoà Lạc nhằm mục đích sau: Đ Về lý thuyết: Hệ thống hoá kiến thức về tiền lương. Đ Về thực tiễn: áp dụng lý thuyết phân tích, đánh giá công tác trả lương của Công ty Phát Triển Hạ Tầng đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty.

doc83 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/12/2013 | Lượt xem: 1433 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích thực trạng công tác trả lương tại Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghệ cao Hoà Lạc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời mở đầu I. Lý do chọn đề tài: Tiền lương là một phạm trù kinh tế có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội. Nó tác động lớn đến việc phát triển kinh tế, ổn định và cải thiện đời sống xã hội. Vì vậy dưới mọi hình thái kinh tế xã hội, tiền lương và việc áp dụng các hình thức trả lương là một nhân tố quyết định sự hiệu quả của các hoạt động của doanh nghiệp. Nếu hình thức trả lương hợp lý sẽ tạo động lực cho người lao động, tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật liệu, giảm chi phí. Ngược lại hình thức trả lương không hợp lý sẽ khiến họ không thoã mãn về tiền lương họ nhận được. Do đó họ sẽ không nhiệt huyết để tăng năng suất, không tiết kiệm vật tư, làm tổn thất chi phí, gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất kinh doanh. ở nước ta hình thức trả lương theo sản phẩm và hình thức trả lương theo thời gian đang được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp. Tuy vậy các hình thức trả lương luôn phải luôn kèm theo một só điều kiện nhất định để có thể trả lương một cách hợp lý, đúng đắn và có hiệu quả. Vì vậy chúng ta cần phải hoàn thiện các hình thức đó thì mới phát huy tác dụng của tiền lương, nếu không sẽ tác dụng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh, phát sinh mâu thuẫn về lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động, làm suy giảm động lực lao động và sự sáng tạo của họ. Do đó vấn đề lựa chọn một hình thức trả lương hợp lý, trả lương lao động vừa đúng công sức họ bỏ ra, lại vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Xuất phát từ vai trò to lớn của tiền lương, do đó sau một thời gian thức tập tại Công ty Phát Triển Hạ Tầng Khu Công Nghệ Cao Hoà Lạc, với sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo Phạm Thị Hạnh Nhân cùng các Cán bộ công nhân viên làm việc tại Công ty Phát triển hạ tầng em đã nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty Phát Triển Hạ Tầng Khu Công Nghệ Cao Hoà Lạc” nhằm đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương của Công ty. II. Mục đích nghiên cứu. Các doanh nghiệp lựa chọn hình thức trả lương hợp lý có thể tiết kiệm được chi phí tiền lương mà vẫn kích thích được người lao động, khi tiền lương được trả hợp lý sẽ tạo động lực cho người lao động làm việc tốt hơn và giá trị thặng dư do lao động của họ đem lại là vô cùng to lớn. Vì vậy không ngừng hoàn thiện công tác trả lương là yêu cầu khách quan đối với mỗi doanh nghiệp. Với nhận thức đó đề tài: Hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty Phát Triển Tầng Khu Công Nghệ Cao Hoà Lạc nhằm mục đích sau: Về lý thuyết: Hệ thống hoá kiến thức về tiền lương. Về thực tiễn: áp dụng lý thuyết phân tích, đánh giá công tác trả lương của Công ty Phát Triển Hạ Tầng đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty. III. Phương pháp nghiên cứu: Đồ án đã áp dụng một số phương pháp như biểu bảng, thống kê, tổng hợp, phân tích làm rõ công tác trả lương tại Công ty Phát triển hạ tầng và sử dụng số liệu trong bảng tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh cuối năm, các số liệu trong tổng hợp của phòng tổ chức hành, phòng kế toán, Kế hoạch phòng kỹ thuật của Công ty Phát Triển Hạ Tầng. Với mục đích như vậy Đồ án sẽ bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Phần I : Cơ sở lý luận về công tác trả lương. Phần II : Phân tích thực trạng công tác trả lương tại Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghệ cao Hoà Lạc. Phần III : Một số giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghệ cao Hoà Lạc. Phaàn I Cụ sụỷ lyự luaọn veà coõng taực traỷ lửụng 1.1 Khaựi nieọm tieàn lửụng: Trong thửùc teỏ, khaựi nieọm vaứ cụ caỏu tieàn lửụng raỏt ủa daùng ụỷ caực nửụực treõn theỏ giụựi. Tieàn lửụng coự theồ coự nhieàu teõn goùi khaực nhau nhử tieàứn coõng, tieàn lửụng, thuứ lao lao ủoọng, thu nhaọp lao ủoọng... ễÛ Phaựp, sửù traỷ coõng hieồu laứ tieàn lửụng, hoaởc lửụng boồng cụ baỷn, bỡnh thửụứng hay toỏi thieồu vaứ moùi thửự lụùi ớch hay phuù khoaỷn khaực, ủửụùc traỷ trửùc tieỏp hay giaựn tieỏp baốứng tieàn hay hieọn vaọt, maứ ngửụứi sửỷ duùng lao ủoọng traỷ cho ngửụứi lao ủoọng theo vieọc laứm cuỷa hoù. Coứn tieàn lửụng ụỷ ẹaứi Loan bao goàm moùi khoaỷn thuứ lao maứ ngửụứi coõng nhaõn nhaọn ủửụùc do laứm vieọc, baỏt luaọn laứ duứng tieàn lửụng, lửụng boồng, phuù caỏp coự tớnh lửụng, tieàn thửụỷng hoaởc duứng moùi danh nghúa khaực ủeồ traỷ cho ho ùtheo giụứ, ngaứy thaựng, theo saỷn phaồm… Theo toồ chửực lao ủoọng quoỏc teỏ (ILO) ủũnh nghúa: tieàn lửụng laứ sửù traỷ coõng thu nhaọp, baỏt luaọn teõn goùi hay caựch tớnh theỏ naứo , maứ coự theồ bieồu hieọn baống tieàn ủửụùc aỏn ủũnh baống thoỷa thuaọn giửừa ngửụứi sửỷ duùng lao ủoọng vaứ ngửụứi lao ủoọng, hoaởc baống phaựp luaọt, baống phaựp quy quoỏc gia do ngửụứi sửỷ duùng lao ủoọng phaỷi traỷ theo hụùp ủoàõng lao ủoọng ủửụùc vieỏt ra hay thoỷa thuaọn baống mieọng. ễÛ Vieọt Nam hieọn nay coự sửù phaõn bieọt caực yeỏu toỏ trong toồng thu nhaọp cuỷa ngửụứi lao ủoọng tửứ coõng vieọc: tieàn lửụng (lửụng cụ baỷn), phuù caỏp, tieàn thửụỷng vaứ phuực lụùi. Theo quan ủieồm caỷi caựch tieàn lửụng naờm 1993: tieàn lửụng laứ giaự caỷ sửực lao ủoọng, ủửụùc hỡnh thaứnh qua sửù thoỷa thuaọn giửừa ngửụứi sửỷ duùng lao ủoọng vaứ ngửụứi lao ủoọng phuứ hụùp vụựi quan heọ cung caàu veà sửực lao ủoọng trong neàn kinh teỏ hũ trửụứng. Tieàn lửụng cuỷa ngửụứi lao ủoọng do hai beõn thoỷa thuaọn trong hụùp ủoàng lao ủoọng vaứ traỷ theo naờng suaỏt lao ủoọng, chaỏt lửụùng vaứ hieọu quaỷ coõng vieọc. 1.2 Baỷn chaỏt cuỷa tieàn lửụng: Veà maởt kinh teỏ: tieàn lửụng laứ phaàn ủoỏựi troùng cuỷa sửực lao ủoọng maứ ngửụứi lao ủoọng ủaừ cung caỏp cho ngửụứi sửỷ duùng lao ủoọng. Qua hụùp ủoàng lao ủoọng, ngửụứi lao ủoọng vaứ ngửụứi sửỷ duùng lao ủoọng ủaừ cam keỏt trao ủoồi haứng hoựa sửực lao ủoọng: ngửụứi lao ủoọng cung caỏp sửực lao ủoọng cuỷa mỡnh trong moọt khoaỷng thụứi gian naứo ủoự vaứ seừ ủửụùc nhaọn moọt khoaỷn tieàn lửụng theo thoỷa thuaọn tửứ ngửụứi sửỷ duùng lao ủoọng. Sụ ủoà 1.2: Moõ hỡnh trao ủoồi haứng hoựa sửực lao ủoọng: + Thụứi gian ủaừ cung caỏp vụựi cửụứng ủoọ hao phớ sửực lao ủoọng. + Trỡnh ủoọ tay ngheà ủaừ tớch luừy ủửụùc + Tinh thaàn, ủoọng cụ laứm vieọc + Tieàn lửụng cụ baỷn + Phuù caỏp, trụù caỏp xaừ hoọi + Thửụỷng (trớch 1 phaàn lụùi nhuaọn) + Cụ hoọi thaờng tieỏn vaứ phaựt trieồn ngheà Ngửụứi lao ủoọng Ngửụứi sửỷ duùng lao ủoọng Sửực lao ủoọng Traỷ coõng lao ủoọng Tieàn lửụng cụ baỷn ủửụùc xaực ủũnh treõn cụ sụỷ tớnh ủuỷ caực nhu caàu veà sinh hoùc, veà xaừ hoọi hoùc, veà ủoọ phửực taùp coõng vieọc vaứ mửực ủoọ tieõu hao lao ủoọng trong caực ủieàu kieọn lao ủoọng trung bỡnh cuỷa ửứng ngaứnh ngheà. Tieàn lửụng cụ baỷn ủửụùc ủửụùc sửỷ duùng roọng raừi ụỷ caực doanh ngieọp nhaứ nửụực, ụỷ caực khu vửùc haứnh chớnh sửù nghieọp vaứ ủửụùc xaực ủũnh thoõng qua heọ thoỏng thang baỷng lửụng do nhaứ nửụực quy ủũnh. Coứn phuù caỏp lửụng laứ tieàn traỷ coõng lao ủoọng ngoaứi tieàn lửụng cụ baỷn, buứ ủaộp theõm cho ngửụứi lao ủoọng khi hoù phaỷi laứm vieọc trong ủieàu kieọn khoõng oồn ủũnh hoaởc khoõng thuaọn lụùi maứ chửa ủửụùc tớnh lửụng cụ baỷn. Veà maởt xaừ hoọi : Tieàn lửụng laứ khoaỷn thu nhaọp cuỷa ngửụứi lao ủoọng ủeồ buứ ủaộp nhu caàu toỏi thieồu cuỷa ngửụứi lao ủoọng ụỷ moọt thụứi ủieồm kih teỏ – xaừ hoọi nhaỏt ủũnh. Khoaỷn tieàn ủoự phaỷi ủửụùc thoỷa thuaọn giửừa ngửụứi lao ủoọng vaứ ngửụứi sửỷ duùng lao ủoọng coự tớnh ủeỏn mửực lửụng toỏi thieồu do nhaứ nửụực ban haứnh. Trong ủoự, mửực lửụng toỏi thieồu laứ khoaỷn tieàn lửụng traỷ cho ngửụứi lao ủoọng ụỷ mửực ủụn giaỷn nhaỏt, khoõng phaỷi ủaứo taùo, ủuỷ ủeồ taựi saỷn xuaỏt sửực lao ủoọng cho hoù vaứ moọt phaàn cho gia ủỡnh hoù. Noựi roừ hụn, ủoự laứ soỏ tieàn baỷo ủaỷm cho ngửụứi lao ủoọng naứy coự theồ mua ủửụùc nhửừng tử lieọu sinh hoaùt caàn thieỏt ủeồ taựi saỷn xuaỏt sửực lao ủoọng cuỷa baỷn thaõn vaứ coự daứnh moọt phaàn ủeồ nuoi con cuừng nhử baỷo hieồm luực heỏt tuoồi lao ủoọng. Ngoaứi tieàn lửụng cụ baỷn, ngửụứi lao ủoọng coứn coự phuù caỏp lửụng, tieàn thửụỷng vaứ caực loaùi phuực lụùi. Ngaứy nay, khi xaừ hoọi caứng phaựt trieồn ụỷ trỡnh ủoọ cao, thỡ cuoọc soỏng con ngửụứi ủaừ vaứ ủang ủửụùc caỷi thieọn roừ reọt, trỡnh ủoọ vaờn hoựa chuyeõn moõn cuỷa ngửụứi lao ủoọng ủửụùc naõng cao khoõng ngửứng, thỡ ngoaứi tieàn lửụng cụ baỷn, phuù caỏp, thửụỷng vaứ phuực lụùi, ngửụứi lao ủoọng coứn muoỏn coự cụ hoọi thaờng tieỏn trong ngheà nghieọp, ủửụùc thửùc sửù kớnh troùng vaứ laứm chuỷ trong coõng vieọc… thỡ tieàn lửụng coứn coự yự nghúa nhử laứ moọt khoaỷn ủaàu tử cho ngửụứi lao ủoọng ủeồ khoõng ngửứng phaựt trieồn con ngửụứi moọt caựch toaứn dieọn. 1.3 Vai troứ cuỷa tieàn lửụng 1. Vai troứ taựi saỷn xuaỏt sửực lao ủoọng: Sau moói quaự trỡnh lao ủoọng saỷn xuaỏt, sửực lao ủoọng bũ hao moứn, do ủoự phaỷi coự sửù buứ ủaộp hao phớ sửực lao ủoọng ủaừ tieõu hao. Baống tieàn lửụng cuỷa mỡnh, ngửụứi lao ủoọng seừ mua saộm ủửụùc moọt khoỏi lửụùng haứng hoựa sinh hoaùt vaứ dũch vuù nhaỏt ủũnh (ba goàm caực haứng hoựa thieỏt yeỏu nhử lửụng thửùc, thửùc phaồm, aờn maởc, thuoỏc men chửừa beọnh, ủi laùi, hoùc haứnh, giaỷ trớ… vaứ caực dũch vuù caàn thieỏt khaực) baỷo ủaỷm cho sửù taựi saỷn xuaỏt giaỷn ủụn vaứ taựi saỷn saỷn xuaỏt mụỷ roọng sửực lao ủoọng cuỷa ngửụứi lao ủoọng (ủeồ nuoõi con vaứ moọt phaàn tớch luừy). 2. Vai troứ baỷo hieồm cho ngửụứi lao ủoọng: Ngửụứi lao ủoọng trớch moọt phaàn tieàn lửụng cuỷa mỡnh ủeồ mua baỷo hieồm xaừ hoọi vaứ y teỏ ủeỷ phoứng nhửừng khi gaởp ruỷi ro vaứ coự lửụng hửu luực veà giaứ. 3. Vai troứ ủieàu tieỏt vaứ kớch thớch: Moói ngaứnh ngheà , moói coõng vieọc coự tớnh chaỏt phửực taùp veà kyừ thuaỏt khaực nhau, do ủoự ngửụứi lao ủoọng coự trỡnh ủoọ laứnh ngheà cao hụn, laứm vieọc vụựi caực coõng vieọc phửực taùp hụn, trong caực dieàu kieọn khoự khaờn vaứ naởng nhoùc hụn thỡ chaộc chaộn phaỷi ủửụùc traỷ coõng cao hụn. ẹoỏi vụựi caực coõng vieọc khaồn caỏp vaứ khoự khaờn, cuừng nhử caỏc coõng vieọc caàn ủoọng vieõn sửực lao ủoọng nhieàu hụn, nhanh hụn thỡ tieàn lửụng vaứ tieàng thửụỷng coự taực duùng kớch thớch coự hieọu quaỷ. 1.4 Nhửừng nguyeõn taộc chung nhaỏt cuỷa coõng taực tieàn lửụng Vụựi neàn kinh teỏ nhieàu thaứnh phaàn hoaùt ủoọng theo cụ cheỏ thũ trửụứng coự sửù quaỷn lyự vú moõ cuỷa Nhaứ nửụực ủoứi hoỷi khi toồ chửực cheỏ ủoọ tieàn lửụng cho ngửụứi lao ủoọng caàn thieỏt phaỷi tuaõn thuỷ theo nhửừng yeõu caàu coự tớnh nguyeõn taộc sau: ẹaỷm baỷo tớnh phuứ hụùp cuỷa cheỏ ủoọ tieàn lửụng vụựi ủieàu kieọn kinh teỏ ủaỏt nửụực trong tửứng thụứi kyứ, phaỷi dửùa treõn ủũnh hửụựng phaựt trieồn kinh teỏ xaừ hoọi coự tớnh chieỏn lửụùc cuỷa ủaỏt nửụực. Toỏc ủoọ taờng tieàn lửụng bỡnh quaõn phaỷi thaỏp hụn toỏc ủoọ taờng naờng suaỏt lao ủoọng, coự nhử vaọy thỡ mụựi coự khaỷ naờng tớch luừy taựi saỷn xuaỏt mụỷ roọng ủoàng thụứi baỷo ủaỷm taựi saỷn xuaỏt sửực lao ủoọng vaứ khoõng ngửứng naõng cao ủụứi soỏng vaọt chaỏt tinh thaàn cho ngửụứi lao ủoọng. ẹaỷm baỷo quan heọ hụùp lyự giửừa tớch luyừ vaứ tieõu duứng, baỷo ủaỷm taực duùng kớch thớch saỷn xuaỏt, hai vaỏn ủeà naứy phaỷi soỏngong ủoàng nhaỏt ủeồ coự tyỷ leọ thớch hụùp giửừa tớch luừy vaứ tieõu duứng ủoứi hoỷi chuựng ta phaỷi giaỷ quyeỏt ủuựng ủaộn moỏi quan heọ 3 lụùi ớch Nhaứ nửụực, taọp theồ vaứ caự nhaõn. Thửùc hieọn tớnh nguyeõn taộc phaõn phoỏi lao ủoọng vaứ hieọu quaỷ saỷn xuaỏt kinh doanh. Tieàn lửụng dửùa treõn cụ sụỷ nguyeõn taộc phaõn phoỏi theo lao ủoọng laứ tieàn lửụng tửụng ửựng vụựi soõ lửụùng vaứ chaỏt lửụùng lao ủoọng maứ moói caự nhaõn ủoựng goựp, phaõn phoỏi theo lao ủoọng chớnh laứ thửụực ủo giaự trũ lao ủoọng cuỷa ngửụứi coõng nhaõn vaứ ủeồ xaực ủũnh phaàn ủoựng goựp cuừng nhử phaàn hửụỷng thuù cuỷa ngửụứi lao ủoọng. 1.5 Caực nhaõn toỏ aỷnh hửụỷng ủeỏn tieàn coõng lao ủoọng Caực nhaõn toỏ aỷnh ủeỏn vieọc traỷ lửụng raỏt ủa daùng, phong phuự, vaứ coự theồ trỡnh baứy theo caực nhoựm cụ sụỷ dửụựi ủaõy: Sụ ủoà 1.5 Caực nhaõn toỏ aỷnh hửụỷng tụựi tieàn coõng lao ủoọng Baỷn thaõn coõng vieọc ẹoọ phửực taùp cuỷa vũ trớ ủaỷm nhieọm Xaừ hoọi vaứ thũ trửụứng lao ủoọng Sửù phaựt trieồn cuỷa neàn kinh teỏ xaừ hoọi Chi phớ sinh oaùt Luaọt phaựp Lủ vaứ lửụng toỏi thieồu Lửụng trung bỡnh treõn thũ trửụứng lao ủoọng… Baỷn thaõn ngửụứi lao ủoọng Khaỷ naờng hieọn taùi (kieỏn thửực, tay ngheà) Tieàm naờng caự nhaõn trong tửụng lai Thaõm nieõn vaứ mửực ủoọ trung thaứnh vụựi doanh nghieọp Mửực ủoọ hoaứn thaứnh coõng vieọc… Tieàn coõng hay tieàn lửụng cuỷa ngửụứi lao ủoọng Doanh nghieọp Khaỷ naờng taứi chớnh Hieọu quaỷ kinh doanh Chớnh saựch tieàn lửụng trong tửứng gia ủoaùn Vaờn hoựa doanh nghieọp… 1.6 Caực cheỏ ủoọ tieàn lửụng cuỷa nhaứ nửụực aựp duùng cho caực doanh nghieọp: 1.6.1 Cheỏ ủoọ tieàn lửụng theo caỏp baọc Traỷ lửụng theo caỏp baọc laứ traỷ lửụng cho ngửụứi lao ủoọng thoõng qua chaỏt lửụùng coõng vieọc theồ hieọn mửực ủoọ phửực taùp cuỷa coõng vieọc vaứ trỡnh ủoọ tay ngheà cuỷa coõng nhaõn. Nhaứ nửụực ban haứnh tieõu chuaồn caỏp baọc kyừ thuaọt trong ủoự xaực ủũnh ủoọ phửực taùp cuỷa coõng vieọc vaứ trỡnh ủoọ tay ngheà cuỷa coõng nhaõn, caực doanh nghieọp dửùa treõn tieõu chuaồn kyừ thuaọt xaực ủũnh ủoọ phửực taùp cuỷa coõng vieọc ủụn vũ mỡnh maứ xaộp xeỏp baọc, coõng vieọc vaứ traỷ lửụng cho ngửụứi lao ủoọng. Thang baỷng lửụng laứ baỷng xaực ủũnh quan heọ veà tieàn lửụng giửừa coõng nhaõn cuứng ngheà hoaởc nhoựm ngheà gioỏng nhau theo caỏp baọc cuỷa hoù. Moói baỷng lửụng goàm moọt soỏ baọc lửụng vaứ heọ soỏ lửụng tửụng ửựng, heọ soỏ lửụng bieồu thũ mửực ủoọ phửực taùp giửừa baọc lửụng coõng vieọc do lao ủoọng ủụn giaỷn nhaỏt: Mửực lửụng = Heọ soỏ lửụng x Mửực lửụng toỏi thieồu 1.6.2 Cheỏ ủoọ lửụng chửực danh Laứ hỡnh thửực traỷ lửụng cho ngửụứi lao ủoọng dửùa treõn chaỏt lửụùng lao ủoọng cuỷa caực loaùi vieõn chửực , laứ cụ sụỷ ủeồ traỷ lửụng phuứ hụùp vụựi trỡnh ủoọ chuyeõn moõn vaứ chửực danh cuỷa coõng vieọc ẹoỏi tửụùng aựp duùng: laứ caực caựn boọ nhaõn vieõn trong doanh nghieọp cuừng nhử trong cụ quan haứnh chớnh sửù nghieọp vaứ lửùc lửụùng vuừ trang khi hoù ủang ủaỷm nhaọn caực chửực vuù trong doanh nghieọp ủoự. Baỷng lửụng chửực danh: laứ baỷng quy ủũnh caực mửực lửụng cho tửứng chửực danh coõng taực bao goàm: chửực vuù coõng taực, heọ soỏ baỷng lửụng chửực danh vaứ soỏ baọc cuỷa baỷng lửụng. Mửực lửụng chửực danh laứ soỏ tieàn lửụng do Nhaứ nửụực quy ủũnh ủeồ traỷ lửụng cho caựn boọ coõng nhaõn vieõn theo chửực danh coõng taực trong dụn vũ, mửực lửụng chửực danh cuừng ủửụùc tớnh tửụng tửù nhử mửực lửụng caỏp baọc. LCD =(LTT * HCD) + PC LC : mửực lửụng chửực danh LTT : mửực lửụng toỏi thieồu HCH : heọ soỏ lửụng chửực danh PC : phuù caỏp 1.6.3 Phuù caỏp vaứ thu nhaọp khaực: Nhaứ nửụực ban haứnh baồy loaùi phuù caỏp lửụng Phuù caỏp khu vửùc: aựp duùng cho nhửừng nụi xa xoõi heỷo laựnh, ủieàu kieọn khoự khaờn khớ haọu khaộc nghieọt goàm 7 mửực {0,1 đ 0,7} so vụựi mửực lửụng toỏi thieồu. Phuù caỏp ủoọc haùi: nguy hieồm aựp duùng vụựi caực ngaứnh ngheà, coõng vieọc laứm trong ủieàu kieọn ủoọc haùi nguy hieồm goàm boỏn mửực {0,1 đ 0,4} so vụựi mửực lửụng toỏi thieồu. Phuù caỏp traựch nhieọm: goàm 3 mửực {0,1 đ 0,3} so vụựi mửực lửụng toỏi thieồu. Phuù caỏp laứm ủeõm: Laứm ủeõm thửụứng xuyeõn mửực 0,4 lửụng caỏp baọc; Laứm ủeõm khoõng thửụứng xuyeõn mửực 0,3 lửụng caỏp baọc. Phuù caỏp thu huựt lao ủoọng: aựp duùng cho nhửừng ngửụứi laứm ụỷ khu vửùc vuứng kinh teỏ mụựi, ủaỷo xa, coự ủieàu kieọn ủũa lyự, giao thoõng khoự khaờn, cụ sụỷ haù taàng chửa coự, Phuù caỏp naứy chổ ủửụùc hửụỷng trong thụứi gian tửứ 3 ủeỏn 5 naờm goàm 4 mửực {0,2 0,3 0,5 0,7} so vụựi mửực lửụng toỏi thieồu. Phuù caỏp ủaột ủoỷ: aựp duùng cho nhửừng nụi coự chổ soỏ sinh hoaùt cao hụn thu nhaọp cuỷa ngửụứi lao ủoọng goàm 5 mửực {0,1 0,15 0,2 0,25 0,3} so vụựi mửực lửụng toỏi thieồu. Phuù caỏp lửu ủoọng: aựp duùng cho moọt soỏ ngaứnh ngheà thửụứng xuyeõn thay ủoồi ủũa ủieồm laứm vieọc vaứ nụi ụỷ goàm 3 mửực {0,2 0,4 0,6} so vụựi mửực lửụng toỏi thieồu. Khi laứm theõm giụỷ thỡ giụứ laứm theõm ủửụùc hửụỷng 150% tieàn lửụng so vụựi ngaứy thửụứng, laứm theõm ngaứy leó, ngaứy chuỷ nhaọt hửụỷng 200% lửụng cụ baỷn. 1.7 Quyừ tieàn lửụng cuỷa doanh nghieọp 1.7.1 Khaựi nieọm veà quyừ tieàn lửụng Quyừ tieàn lửụng: laứ toồng soỏ tieàn duứng ủeồ traỷ lửụng cho coõng nhaõn vieõn chửực do doanh nghieọp (cụ quan) quaỷn lyự, sửỷ duùng bao goàm: Tieàn lửụng caỏõp baọc (coứn goùi laứ boọ phaọn tieàn lửụng cụ baỷn hay tieàn lửụng coỏ ủũnh) Tieàn lửụng bieỏn ủoồi: bao goàm caực khoaỷn phuù caỏp vaứ tieàn thửụỷng. Quyừ lửụng baựo caựo: laứ toồng soỏ tieàn thửùc teỏ ủaừ chi trong ủoự nhửừng khoaỷn khoõng ủửụùc laọp trong keỏ hoaùch nhaờn phaỷi chi do nhửừng thieỏu soựt trong toồ chửực saỷn xuaỏt, toồ chửực lao ủoọng, hoaởc do ủieàu kieọn saỷn xuaỏt khoõng bỡnh thửụứng nhửng khi laọp keỏ hoaùch chửa tớnh ủeỏn nhử tieàn lửụng phaỷi traỷ cho thụứigian ngửứng vieọc, laứm laùi saỷn phaồm hoỷng. Quyừ lửụng theo keỏ hoaùch: laứ toồng soỏ tieàn lửụng dửù tớnh theo lửụng caỏp baọc vaứ caực khoaỷn phuù caỏp thuoọc quyừ tieàn lửụng duứng ủeồ traỷ cho coõng nhaõn, vieõn chửực theo soỏ lửụùng vaứ chaỏt lửụùng lao ủoọng khi hoaứn thaứnh keỏ hoaùch saỷn xuaỏt trong ủieàu kieọn bỡnh thửụứng. ẹeồ xaõy dửùng quyừ tieàn lửụng keỏ hoaùch ngửụứi ta dửùa theo moọt soỏ phửụng phaựp nhử sau: 1.7.2 Xaực ủũch toồng quyừ lửụng caờn cửự vaứo kyứ keỏ hoaùch lao ủoọng vaứ tieàn lửụng bỡnh quaõn cuỷa kyứ keỏ hoaùch Coõng thửực: QLKH : toồng quyừ lửụng keỏ hoaùch SKH : soỏ lao ủoọng cuỷa kyứ keỏ hoaùch Lbq : lửụng bỡnh quaõn cuỷa kyứ keỏ hoaùch 1.7.3 Xaực ủũnh toồng quyừ lửụng caờn cửự vaứo ủụn giaự tieàn lửụng vaứ nhieọn vuù keỏ hoaùch saỷn xuaỏt: Coõng thửực (ủoàng) Lủgi : ủụn giaự tieàn lửụng cuỷa moọt ủụn vũ saỷn phaồm QLKhi : saỷn lửụùng saỷn xuaỏt kyứ keỏ hoaùch n : soỏ maởt haứng saỷn xuaỏt ẹeồ xaực ủũnh ủụn giaự tieàn lửụng cuỷa moọt ủụn vũ saỷn phaồm ta coự coõng thửực sau: (ủoàng) Tủmi : ủũnh mửực thụứi gian cuỷa bửụực coõng vieọc Lgi : mửực lửụng giụứ cuỷa coõng vieọc Phửụng phaựp naứy ủeồ xaực ủũnh lửụng cuỷa coõng nhaõn saỷn xuaỏt chớnh vaứ phuù coự ủũnh mửực lao ủoọng. 1.7.4 Xaực ủũnh quyừ lửụng theo heọ soỏ lao ủoọng: Ngửụứi ta chia toồg quyừ lửụng keỏ hoaùch laứm hai loaùi: coỏ ủũnh vaứ bieỏn ủoồi tyỷ leọ vụựi saỷn phaồm. Quyừ lửụng khoõng thay ủoồi theo saỷn lửụùng: Quyừ lửụng thay ủoồi theo saỷn lửụùng: QLKH : quyừ lửụng keỏ hoaùch QLbc : quyừ lửụng baựo caựo QSLbc : saỷn lửụùng kyứ baựo caựo QSLKH : saỷn lửụùng kyứ keỏ hoaùch Toồng quyừ lửụng chung cuỷa naờm keỏ hoaùch ủửụùc tớnh ủeồ laọp laọp keỏ hoaùch toồng chi veà tieàn lửụng cuỷa doanh nghieọp ủửụùc xaực ủũnh: QC = QKH + QPC + Qbs + QThg QC : toồng quyừ lửụng chung cuỷa naờm keỏ hoaùch QKH : toồng quyừ lửụng tyỷ leọ naờm keỏ hoaùch ủeồ xaõy dửùng ủụn giaự tieàn lửụng Qbs : quyừ tieàn lửụng boồ xung theo keỏ hoaùch. Quyừ naứy ủửụùc traỷ cho thụứi gian keỏ hoaùch khoõng tham gia saỷn xuaỏt ủửụùc hửụỷng lửụng theo cheỏ ủoọ quy ủũnh. QPC : Quyừ caực khoaỷn phuù caỏp lửụng vaứ caực cheỏ ủoọ khaực khoõng tớnh vaứo ủụn giaự tieàn lửụng theo quy ủũnh QThg : quyừ lửụng laứm theõm giụứ. 1.7.5 Xaực ủũnh toồng quyừ lửụng thửùc hieọn theo keỏt quaỷ saỷn xuaỏt kinh doanh Cong thửực: QTH = (VẹG + CSXKD) + QPC + QBS + Q+TG QTH : toồng quyừ lửụng thửùc hieọn. VẹG : ủụn giaự tieàn lửụng ủửụùc doanh nghieọp duyeọt. CSXKD : chổ tieõu saỷn xuaỏt kinh doanh theo toồng soỏ saỷn phaồm haứng hoaự thửùc hieọn. 1.8 Caực phửụng phaựp xaực ủũnh ủụn giaự tieàn lửụng Caờn cửự vaứo tớnh chaỏt, ủaởc ủieồm saỷn xuaỏt kinh doanh, cụ caỏu toồ chửực vaứ chổ tieõu kinh teỏ gaộn vụựi vieọc traỷ lửụng sao cho coự hieọu quaỷ nhaỏt, doanh nghieọp coự theồ lửùa choùn nhieọm vuù naờm keỏ hoaùch baứng caực chổ tieõu sau ủeồ xaõy dửùng ủụn giaự tieàn lửụng. Toồng saỷn phaồm (keồ caỷ saỷn phaồm quy ủoồi) baống hieọùn vaọt. Toồng doanh thu (toồng doanh soỏ). Toồng thu trửứ toồng chi. Lụùi nhuaọn. Vieọc xaực ủũnh nhieọm vuù naờm keỏ hoaùch theo caực chổ tieõu neõu treõn caàn phaỷi baỷo ủaỷm nhửừng yeõu caàu sau: Saựt vụựi tỡnh hỡnh thửùc teỏ vaứ gaộn vụựi vieọc thửùc hieọn nhieọm vuù saỷn xuaỏt kinh doanh cuỷa naờm trửực lieàn keà. Toồng saỷn phaồm baống hieọn vaọt ủửụùc quy ủoồi tửụng ử
Luận văn liên quan