Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần sông đà 606

MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU. 10 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6.06. 13 1.1. Khái quát chung . 13 1.1.1. Khái niệm về vốn. 13 1.1.2. Nguồn vốn kinh doanh. 13 1.1.2.1. Nguồn hình thành vốn kinh doanh. 13 1.1.2.2. Phân loại nguồn vốn. 15 1.1.3. Vai trò của vốn. 16 1.1.4. Nội dung của vốn. 17 1.1.4.1. Vốn kinh doanh. 17 1.1.4.2. Đầu tư vốn kinh doanh. 17 1.1.4.3. Bảo toàn vốn kinh doanh. 18 1.2. Phương pháp phân tích. 19 1.3. Hệ thống các chỉ tiêu để phân tích hiệu quả sử dụng vốn. 20 1.3.1. Hiệu quả sử dụng vốn cố định. 20 1.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 21 1.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. 23 1.3.4. Phân tích Dupont . . 24 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6.06. 26 2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Sông Đà 6.06. 26 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 26 2.1.2. Chức năng hoạt động của Công ty. 27 2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý và sản xuất của Công ty. 28 2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 28 2.1.3.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty. 30 2.1.4. Một số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 31 2.1.4.1. Nhân tố thuộc về lao động. 31 2.1.4.2. Nhân tố thuộc về vật liệu sử dụng. 31 2.1.4.3. Nhân tố thuộc về máy móc thiết bị. 32 2.1.4.4. Nhân tố thuộc về trình độ quản lý. 32 2.1.4.5. Nhân tố thuộc về môi trường kinh doanh. 33 2.1.5. Khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 33 2.1.6. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động SXKD . 34 2.1.6.1. Thuận lợi . 34 2.1.6.2. Khó khăn . 35 2.1.7. Phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới. 35 2.1.7.1 Mục tiêu phấn đấu: . 35 2.1.7.2. Một số biện pháp để thực hiện các mục tiêu trên:. 36 2.2. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Công ty. 37 2.2.1. Cơ cấu vốn và nguồn vốn của Công ty . 37 2.2.1.1. Cơ cấu vốn của Công ty . 37 2.2.1.2. Cơ cấu nguồn vốn của Công ty . 38 2.2.2. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định . 39 2.2.2.1. Phân tích kết cấu nguồn vốn cố định . 39 2.2.2.2. Khả năng đảm bảo nguồn vốn cố định . 40 2.2.2.3. Tình hình sử dụng tài sản cố định . 41 2.2.2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty. 42 2.2.2.5. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định . 43 2.2.3. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 44 2.2.3.1. Phân tích kết cấu nguồn vốn lưu động . 44 2.2.3.2. Khả năng đảm bảo nguồn vốn lưu động của Công ty. 46 2.2.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 46 2.2.4. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh . 49 2.2.4.1. Hệ số quay vòng vốn . 49 2.2.4.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh. 49 2.2.4.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu . 50 2.2.5. Phân tích Dupont . . 52 2.3. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn của Công ty. 55 2.3.1. Những kết quả đạt được. 55 2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân. . 55 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6.06 . 56 3.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nói chung 56 3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định .56 3.3.Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 58 KẾT LUẬN . 60

doc60 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 25/12/2012 | Lượt xem: 6630 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần sông đà 606, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................... 10 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6.06................................... 13 1.1. Khái quát chung .......................................................................... 13 1.1.1. Khái niệm về vốn.................................................................... 13 1.1.2. Nguồn vốn kinh doanh........................................................... 13 1.1.2.1. Nguồn hình thành vốn kinh doanh................................. 13 1.1.2.2. Phân loại nguồn vốn....................................................... 15 1.1.3. Vai trò của vốn....................................................................... 16 1.1.4. Nội dung của vốn................................................................... 17 1.1.4.1. Vốn kinh doanh.............................................................. 17 1.1.4.2. Đầu tư vốn kinh doanh................................................... 17 1.1.4.3. Bảo toàn vốn kinh doanh................................................ 18 1.2. Phương pháp phân tích................................................................. 19 1.3. Hệ thống các chỉ tiêu để phân tích hiệu quả sử dụng vốn........... 20 1.3.1. Hiệu quả sử dụng vốn cố định................................................ 20 1.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động ............................................. 21 1.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp.......... 23 1.3.4. Phân tích Dupont ........................................ .......................... 24 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6.06.................................................... 26 2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Sông Đà 6.06.................... 26 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty...................... 26 2.1.2. Chức năng hoạt động của Công ty......................................... 27 2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý và sản xuất của Công ty.................... 28 2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty.................... 28 2.1.3.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty................................ 30 2.1.4. Một số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 31 2.1.4.1. Nhân tố thuộc về lao động................................................ 31 2.1.4.2. Nhân tố thuộc về vật liệu sử dụng.................................... 31 2.1.4.3. Nhân tố thuộc về máy móc thiết bị................................... 32 2.1.4.4. Nhân tố thuộc về trình độ quản lý..................................... 32 2.1.4.5. Nhân tố thuộc về môi trường kinh doanh......................... 33 2.1.5. Khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ................. 33 2.1.6. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động SXKD .......... 34 2.1.6.1. Thuận lợi .......................................................................... 34 2.1.6.2. Khó khăn .......................................................................... 35 2.1.7. Phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới..... 35 2.1.7.1 Mục tiêu phấn đấu: ............................................................ 35 2.1.7.2. Một số biện pháp để thực hiện các mục tiêu trên:............ 36 2.2. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Công ty............ 37 2.2.1. Cơ cấu vốn và nguồn vốn của Công ty .................................. 37 2.2.1.1. Cơ cấu vốn của Công ty ................................................... 37 2.2.1.2. Cơ cấu nguồn vốn của Công ty ........................................ 38 2.2.2. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định ............ 39 2.2.2.1. Phân tích kết cấu nguồn vốn cố định ............................... 39 2.2.2.2. Khả năng đảm bảo nguồn vốn cố định ............................. 40 2.2.2.3. Tình hình sử dụng tài sản cố định .................................... 41 2.2.2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty....... 42 2.2.2.5. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định ..................................... 43 2.2.3. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động .......... 44 2.2.3.1. Phân tích kết cấu nguồn vốn lưu động ............................. 44 2.2.3.2. Khả năng đảm bảo nguồn vốn lưu động của Công ty....... 46 2.2.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động ....................................... 46 2.2.4. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ......................................... 49 2.2.4.1. Hệ số quay vòng vốn ........................................................ 49 2.2.4.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh............................. 49 2.2.4.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ............................. 50 2.2.5. Phân tích Dupont ......................... ......................................... 52 2.3. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn của Công ty................ 55 2.3.1. Những kết quả đạt được......................................................... 55 2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân. .............................................. 55 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6.06 ........................ 56 3.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nói chung 56 3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ...56 3.3.Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 58 KẾT LUẬN ............................................................................................. 60 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa  VCĐ - Vốn cố định  CĐ - Cố định  VLĐ - Vốn lưu động  LĐ - Lưu động  TSCĐ - Tài sản cố định  TSLĐ - Tài sản lưu động  QĐ-BXD - Quyết định - Bộ Xây dựng  ĐVT - Đơn vị tính  NSNN - Ngân sách Nhà nước  TC - Tài chính  XDCBDD - Xây dựng cơ bản dở dang  VCSH - Vốn chủ sở hữu  LN - Lợi nhuận  DT - Doanh thu  KD - Kinh doanh  BQ - Bình quân   DANH MỤC BẢNG BIỂU Số bảng Tên bảng  Bảng 1 Khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm 2004 - 2005  Bảng 2 Cơ cấu vốn của Công ty trong 2 năm 2004-2005  Bảng 3 Cơ cấu nguồn vốn của Công ty trong 2 năm 2004-2005  Bảng 4 Kết cấu vốn cố định trong 2 năm 2004-2005  Bảng 5 Khả năng đảm bảo nguồn vốn cố định trong 2 năm 2004-2005  Bảng 6 Tình hình sử dụng tài sản cố định trong 2 năm 2004-2005  Bảng 7 Hiệu quả sử dụng vốn cố định trong 2 năm 2004-2005  Bảng 8 Hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong 2 năm 2004-2005  Bảng 9 Kết cấu vốn lưu động trong 2 năm 2004-2005  Bảng 10 Khả năng đảm bảo nguồn vốn lưu động  Bảng 11 Tốc độ luân chuyển vốn lưu động  Bảng 12 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong 2 năm 2004-2005  Bảng 13 Hệ số quay vòng vốn của Công ty trong 2 năm 2004-2005  Bảng 14 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn kinh danh trong 2 năm 2004-2005  Bảng 15 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trong 2 năm 2004-2005   DANH MỤC SƠ ĐỒ Số sơ đồ Tên sơ đồ  Sơ đồ 1 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty  Sơ đồ 2 Cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty   LỜI MỞ ĐẦU Giới thiệu đề tài. Trong mỗi Doanh nghiệp, hiệu quả sản xuất kinh doanh là điều kiện cần thiết để quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Đồng thời là điều kiện tiền đề để đưa nền kinh tế quốc dân đi lên và phát triển mạnh mẽ. Hiệu quả nền kinh tế là thước đo hiệu quả sản xuất kinh doanh, phản ánh khả năng phát triển của Công ty. Do vậy, việc đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi đơn vị là rất cần thiết và quan trọng. Nó đòi hỏi phải đánh giá một cách toàn diện, để từ đó tìm ra những nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp. Nước ta đang trong thời kỳ xây dựng và mở rộng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng với công cuộc cải cách mậu dịch, tự do hóa trong thương mại đòi hỏi nhu cầu về vốn cho nền kinh tế và cho từng Doanh nghiệp đang là vấn đề lớn. Thực tiễn cho thấy, các Doanh nghiệp của nước ta hiện đang phải cạnh tranh khốc liệt để có thể tồn tại và có được chỗ đứng vững chắc trên thương trường, mà một trong những yếu tố quyết định cho sự thành công đó là tình hình sử dụng vốn có hiệu quả, làm thế nào để huy động nguồn ngân quỹ với chi phí thấp và phương thức thanh toán nhanh nhất. Tóm lại, doanh nghiệp phải hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả thì mới có thể đứng vững được trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai. Như chúng ta đã biết, một nền kinh tế được coi là phát triển thì phải có một kết cấu cơ sở hạ tầng vững chắc. Từ đó, đòi hỏi việc xây dựng các công trình, hạng mục hạ tầng ngày càng cao. Việt Nam nói chung, tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng cũng không nằm ngoài quy luật đó. Vì thế, ngành xây dựng hiện nay là ngành được Đảng và Nhà nước xem là ngành mũi nhọn trong chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội của đất nước. Do đó, để duy trì được thành quả này các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp phải hoạt động thật sự có hiệu quả, phải sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có, cải tiến máy móc thiết bị. Những vấn đề cần quan tâm giải quyết trên hết là hiệu quả trong việc sử dụng đồng vốn, góp phần ổn định tình hình tài chính của Doanh nghiệp, thúc đẩy nền kinh tế địa phương và nền kinh tế quốc dân. Xuất phát từ thực tiễn trên, được sự đồng tình của Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06, Trường đại học Thủy sản - Khoa Kinh tế và được sự chỉ dẫn nhiệt tình của Cô Đặng Thị Tâm Ngọc nên em quyết định chọn chuyên đề: “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Sông Đà 6.06” Mục tiêu nghiên cứu. Để thấy được hiệu quả sử dụng vốn, đề tài đặt ra những mục tiêu cần nghiên cứu sau: - Thực trạng tình hình sử dụng vốn của Công ty. - Thông qua kết quả kinh doanh để thấy được tình hình sử dụng vốn có hiệu quả hay không ? - Một số đề xuất nhằm nâng cao tình hình sử dụng vốn. Quá trình tiếp xúc tại Công ty cho chúng ta cái nhìn tổng quát về Công ty, đánh giá khái quát về hoạt động sản xuất kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, thấy được cách sử dụng vốn của Công ty. Nguồn vốn đó được huy động ra sao, được sử dụng như thế nào trong những năm qua, có mang lại hiệu quả như mong đợi hay không ? Và hiệu quả mang lại cao hay thấp ? Tóm lại, mục tiêu nghiên cứu là tình hình sử dụng vốn tại Công ty. Từ đó, đề ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn trong những năm tiếp theo. Nội dung nghiên cứu. Hiệu quả sử dụng vốn trong Doanh nghiệp có thể rõ hơn thông qua hiệu quả sản xuất kinh doanh, như chúng ta đã biết hoạt động kinh doanh chịu sự tác động của nhiều nhân tố khách quan như: chính sách, pháp luật của nhà nước, áp lực cạnh tranh, thị trường... Nhân tố chủ quan như: chi phí, giá cả, lợi nhuận, ... Nhưng trong chừng mực nào đó, đề tài chỉ đi sâu phân tích những nội dung sau: - Cơ cấu vốn trong công ty. - Tình hình sử dụng vốn của Công ty. - Khả năng bảo toàn vốn. - Hiệu quả sử dụng vốn. Phạm vi nghiên cứu. Kinh doanh là một quá trình phức tạp, diễn ra liên tục và lâu dài. Muốn đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của một Doanh nghiệp cần phải có thời gian nghiên cứu, đi sâu vào từng lĩnh vực họat động kinh doanh của Doanh nghiệp. Nhưng do thời gian thực tập và kiến thức còn hạn chế nên em chỉ nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn cố định, vốn lưu động và kết quả họat động sản xuất kinh doanh trong 2 năm, từ đó cho thấy hiệu quả sử dụng vốn của Công ty. Phương pháp nghiên cứu. Có nhiều phương pháp để phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Công ty, đề tài đã chọn những phương pháp sau: Thu thập số liệu: khi thực tập tại Công ty, để có được những thông tin sơ cấp em thường tiếp xúc với nhân viên, quan sát cách làm việc của họ tại Công ty. Liên hệ với các phòng, ban để có báo cáo tài chính, đồng thời tìm thêm trên sách, báo tài chính. Tham dự các buổi họp thu vốn hàng kỳ cùng với Ban thu vốn và thu hồi công nợ. Cách xử lý số liệu: Phương pháp thống kê: Chỉ tiêu thống kê là sự biểu hiện một cách tổng hợp đầy đủ về mặt lượng trong sự thống nhất về mặt chất của tổng thể hiện tượng trong điều kiện thời gian và đặc điểm cụ thể. Phương pháp thống kê được sử dụng chủ yếu là thu thập số liệu từ báo cáo tài chính, tổng hợp lại theo trình tự để thuận lợi cho quá trình phân tích. Phương pháp so sánh: Đây là phương pháp được áp dụng rất phổ biến, so sánh trong phân tích là đối chiếu các chỉ tiêu các hiện tượng kinh tế được lượng hóa có cùng một nội dung, có tính chất tương tự để xác định xu hướng biến động của các chỉ tiêu. Nó cho ta tổng hợp được những cái chung, tách ra được những nét riêng của chỉ tiêu được so sánh. Trên cơ sở đó, chúng ta có thể đánh giá được một cách khách quan về tình hình của Công ty, những mặt phát triển hay chưa phát triển, hiệu quả hay không hiệu quả để từ đó đưa ra cách giải quyết nhằm đạt được hiệu quả tối ưu. Kết cấu. Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo thì nội dung của chuyên đề gồm có ba chương: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6.06 1.1. KHÁI QUÁT CHUNG. 1.1.1. Khái niệm về vốn. Vốn được biểu hiện là giá trị của toàn bộ tài sản do Doanh nghiệp quản lý và sử dụng tại một thời điểm nhất định. Mỗi đồng vốn phải gắn liền với một chủ sỡ hữu nhất định. Tiền tệ là hình thái vốn ban đầu của Doanh nghiệp, nhưng chưa hẳn có tiền là có vốn. Tiền chỉ là dạng tiềm năng của vốn. Để biến thành vốn thì tiền phải đưa vào sản xuất kinh doanh với mục đích sinh lời. Như vậy: Vốn là lượng giá trị ứng trước của toàn bộ tài sản mà Doanh nghiệp kiểm soát để phục vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thu được lợi ích kinh tế trong tương lai. Vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh tồn tại dưới hai hình thức: Vốn cố định và vốn lưu động. 1.1.2. Nguồn vốn kinh doanh. 1.1.2.1. Nguồn hình thành vốn kinh doanh. Trong mỗi Doanh nghiệp, vốn kinh doanh có thể được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau. Bởi vậy, mỗi Doanh nghiệp cũng chỉ có thể khai thác, huy động trên những nguồn cung cấp ở một giới hạn nhất định. Từ đó cho thấy, việc huy động các nguồn vốn đã là điều khó, nhưng việc sử dụng có hiệu quả đồng vốn ấy lại càng khó khăn. Việc nghiên cứu, tìm tòi và để đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của mỗi Doanh nghiệp là rất cần thiết cho sự tồn tại, phát triển của Doanh nghiệp. Huy động được nguồn vốn để kinh doanh không thì chưa đủ mà phải có hình thức quản lý và sử dụng nguồn vốn ấy vào việc sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả, làm cho vốn ngày càng sinh lợi và đạt được chiến lược kinh tế cao. Đối với Doanh nghiệp, tổng số tài sản lớn hay nhỏ thể hiện quy mô hoạt động là rất quan trọng. Song nền kinh tế thị trường điều quan trọng là giá trị tài sản do Doanh nghiệp đang nắm giữ và sử dụng được hình thành từ những nguồn vốn nào. Nguồn vốn của Doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm pháp lý của Doanh nghiệp đối với từng loại tài sản của Doanh nghiệp. Trong điều kiện kinh tế thị trường, các Doanh nghiệp không chỉ sử dụng vốn của bản thân Doanh nghiệp mà còn sử dụng các nguồn vốn khác, trong đó nguồn vốn vay đóng một vai trò khá quan trọng. Do đó, nguồn vốn trong Doanh nghiệp được hình thành từ hai nguồn sau: a) Nợ phải trả: Là nghĩa vụ hiện tại của Doanh nghiệp phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà Doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình. Nợ phải trả xác định nghĩa vụ hiện tại của Doanh nghiệp khi Doanh nghiệp nhận về một tài sản, tham gia một cam kết hoặc phát sinh các nghĩa vụ pháp lý. Việc thanh toán các nghĩa vụ hiện tại có thể được thực hiện bằng nhiều cách như: trả bằng tiền, trả bằng tài sản khác, cung cấp dịch vụ, thay thế nghĩa vụ này bằng nghĩa vụ khác, chuyển đổi nghĩa vụ nợ phải trả thành vốn chủ sở hữu. Nợ phải trả phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua như mua hàng hoá chưa trả tiền, sử dụng dịch vụ chưa thanh toán, vay nợ, cam kết bảo hành hàng hoá, cam kết nghĩa vụ hợp đồng, phải trả công nhân viên, thuế phải nộp phải trả khác. b) Nguồn vốn chủ sở hữu: Nguồn vốn chủ sở hữu thể hiện quyền sở hữu của người chủ về các tài sản của Doanh nghiệp, là giá trị vốn của Doanh nghiệp. Vốn chủ sở hữu được tạo nên từ các nguồn vốn sau: Vốn của các nhà đầu tư có thể là vốn của chủ Doanh nghiệp, vốn góp, vốn cổ phần, vốn Nhà nước. Nguồn vốn từ Ngân sách nhà nước: Nguồn vốn này được Nhà nước cung cấp cho các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kinh doanh hay hoạt động công ích. Đây là nguồn vốn được hình thành từ các khoản thu của Ngân sách Nhà nước phân bổ cho mục đích đầu tư thông qua các chi phí đầu tư cho phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Nguồn vốn chủ Doanh nghiệp: Đối với Doanh nghiệp mới hình thành và bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nếu là Doanh nghiệp Nhà nước vốn tự có là vốn chính là vốn điều lệ, nếu là Doanh nghiệp tư nhân vốn tự có do chủ Doanh nghiệp bỏ ra để đầu tư, đối với Công ty cổ phần và các loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn, vốn tự có do các Cổ đông hay thành viên trong Công ty góp. Nguồn vốn liên doanh: Vốn liên doanh được hình thành từ sự đóng góp vốn giữa các tổ chức kinh tế trong nước với nhau, hoặc giữa các tổ chức kinh tế ở trong nước với các tổ chức kinh tế ở nước ngoài. Mức độ đóng góp tuỳ thuộc vào thoả thuận giữa các bên tham gia liên doanh. Các nguồn vốn tín dụng: là nguồn vốn Doanh nghiệp phải đi vay dài hạn từ các Ngân hàng, Công ty bảo hiểm và các tổ chức tài chính trung gian khác để phục vụ cho quá trình kinh doanh. 1.1.2.2. Phân loại nguồn vốn. Căn cứ vào nội dung vật chất, vốn được chia làm hai loại: vốn thực (vốn phi tài chính) và vốn tài chính. Căn cứ vào hình thái biểu hiện, vốn được chia làm hai loại: vốn hữu hình và vốn vô hình. Căn cứ vào thời hạn luân chuyển, vốn được chia làm ba loại: vốn ngắn hạn, vốn trung hạn và vốn dài hạn. Căn cứ vào phương thức luân chuyển, vốn được chia làm hai loại: vốn cố định và vốn lưu động. a) Vốn cố định: Vốn cố định của Doanh nghiệp là lượng giá trị ứng trước vào tài sản cố định hiện có và đầu tư tài chính dài hạn của Doanh nghiệp, mà đặc điểm của nó là luân chuyển từng bộ phận giá trị vào sản phẩm mới cho đến khi tài sản cố định hết thời hạn sử dụng thì vốn cố định hoàn thành một vòng luân chuyển (hoàn thành một vòng tuần hoàn). b) Vốn lưu động: Vốn lưu động của Doanh nghiệp là lượng giá trị ứng trước về tài sản lưu động hiện có và đầu tư ngắn hạn của Doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho quá trình tái sản xuất của Doanh nghiệp được thường xuyên, liên tục. 1.1.3. Vai trò của vốn. Vốn có vai trò rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn là một công cụ khai thác, thu hút các nguồn tài chính nhằm đảm bảo cho nhu cầu đầu tư phát triển của Doanh nghiệp. Vốn của các Doanh nghiệp Nhà nước được Nhà nước cấp hầu như toàn bộ trong cơ chế bao cấp trước đây. Vì thế, vai trò khai thác thu hút vốn không được đặt ra như một nhu cầu cấp bách mang tính sống còn đối với các Doanh nghiệp. Điều đó đã tạo ra sự cân đối giả tạo về cung cầu tiền tệ trong nền kinh tế và thủ tiêu tính chủ động của các Doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, các Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải tìm cách thu hút các nguồn vốn trên thị trường nhằm phục vụ cho mục đích sinh lời của mình. Nhưng quan trọng là người quản lý phải xác định chính xác nhu cầu về vốn, cân nhắc lựa chọn các hình thức thu hút vốn thích hợp từ các loại hình kinh tế khác nhau nhằm tạo lập, huy động vốn trong nền kinh tế thị trường hiện nay và sử dụng đồng vốn đó một cách tiết kiệm và hiệu quả. Yêu cầu của các quy luật kinh tế thị trường hiện nay đặt ra cho các Doanh nghiệp hết sức khắt khe trong nền kinh tế thị trường nên người quản lý c
Luận văn liên quan