Phân tích tình hình tài chính ở công ty thương mại dịch vụ và xây dựng hải phòng và một số định hướng nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty thương mại dịch vụ và xây dựng Hải Phòng

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế được thành lập nhằm sản xuất cung ứng các sản phẩm hàng hoá dịch vụ trên thị trường với mục đích đem lại lợi nhuận. Để tiến hành sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải có một lượng vốn nhất định bao gồm vốn cố định, vốn lưu động và các vốn chuyên dùng khác. Nhiệm vụ của doanh nghiệp là phải tổ chức huy động và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nhất trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc tài chính, tín dụng và chấp hành luật pháp. Việc thường xuyên tiến hành phân tích tài chính sẽ giúp các nhà doanh nghiệp và các cơ quan chủ quản cấp trên thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, xác định đầy đủ đúng đắn nguyên nhân mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính. Từ đó có những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính. Trong điều kiện sản xuất và kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, các doanh nghiệp thuộc các loại hình sở hữu khác nhau đều bình đẳng trước pháp luật trong kinh doanh, bởi vậy nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp trên những góc độ khác nhau. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp cần chủ động về hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động tài chính nói riêng. Điều này đã đặt ra cho các doanh nghiệp những yêu cầu và đòi hỏi đáp ứng kịp thời với những thay đổi tồn tại và tiếp tục phát triển. Bởi vậy chủ doanh nghiệp phải có những đối sách thích hợp, nhằm tạo ra nguồn tài chính đáp ứng cho yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả. Nếu như vậy việc cung ứng sản xuất và tiêu thụ được tiến hành bình thường, đúng tiến độ sẽ là tiền đề đảm bảo cho hoạt động tài chính có hiệu quả và ngược lại việc tổ chức huy động nguồn vốn kịp thời, việc quản lý phân phối và sử dụng các nguồn vốn hợp lý sẽ tạo điều kiện tối đa cho hoạt động SXKD được tiến hành liên tục và có lợi nhuận cao. Do đó để đáp ứng một phần yêu cầu mang tính chiến lược của mình các doanh nghiệp cần tiến hành định kỳ phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính để từ đó phát triển mặt tích cực, mặt hạn chế của hoạt động tài chính, tìm ra những nguyên nhân cơ bản đã ảnh hưởng đến các mặt này, từ đó đề xuất được các biện pháp cần thiết để cải tiến hoạt động tài chính tạo tiền đề để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Như vậy phân tích tình hình tài chính không những cung cấp thông tin quan trọng nhất cho chủ doanh nghiệp trong việc đánh giá những tiềm lực vốn có của doanh nghiệp, xem xét khả năng và thế mạnh trong sản xuất kinh doanh mà còn thông qua đó xác định được xu hướng phát triển của doanh nghiệp, tìm ra những bước đi vững chắc, hiệu quả trong một tương lai gần. Việc phân tích tài chính là một công cụ quan trọng cho công tác quản lý của chủ doanh nghiệp nói riêng và hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung. Không nằm ngoài những đối tượng xem xét kể trên Công ty Thương mại dịch vụ và xây dựng Hải Phòng là một doanh nghiệp kinh tế độc lập, có tình hình tài chính rất đáng được quan tâm như nguồn vốn chủ ở hữu thấp, các khoản phải trả cao, chi phí lãi vay cao, khả năng thanh toán nhanh kém. Sau một thời gian đi sâu tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty Thương mại dịch vụ và xây dựng Hải Phòng cho thấy hiệu quả sử dụng vốn của công ty cần phải được nâng cao đặc biệt là nguồn vốn chủ sở hữu . Do đó phân tích tình hình tài chính có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng qua đó có thể tìm ra những phương hướng mang tính đề xuất và những biện pháp khả thi nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng đồng vốn của xí nghiệp góp phần làm cho xí nghiệp đứng vững phát triển trong cơ chế thị trường.

doc96 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 29/08/2013 | Lượt xem: 3240 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích tình hình tài chính ở công ty thương mại dịch vụ và xây dựng hải phòng và một số định hướng nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty thương mại dịch vụ và xây dựng Hải Phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhiệm vụ thiết kế 1. Tên đề tài tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Thương mại dịch vụ và Xây dựng Hải Phòng Các số liệu ban đầu: - Thu thập tại Công ty Thương mại dịch vụ và Xây dựng Hải Phòng - Một số tài liệu có liên quan Nội dung các phần thuyết minh và tính toán: - Lời mở đầu - Chương 1: Cơ sở lý luận TCDN và phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Thương mại dịch vụ và Xây dựng Hải Phòng - Chương 3: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Thương mại dịch vụ và Xây dựng Hải Phòng - Chương 4: Một số đề xuất nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Thương mại dịch vụ và Xây dựng Hải Phòng - Kết luận - Tài liệu tham khảo Số lượng và tên các bảng biểu, bản vẽ: (kích thước Ao): Mục lục Trang Lời mở đầu 8 Chương I: Cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp 11 I.1- Tài chính của doanh nghiệp thương mại 11 1.1. Khái niệm và bản chất của tài chính doanh nghiệp thương mại 11 1.2.Nhiệm vụ của tài chính doanh nghiệp 12 1.3. Chức năng của tài chính doanh nghiệp 13 1.3.1. Chức năng phân phối: 13 1.3.2. Chức năng giám đốc: 15 1.4. Vai trò của tài chính doanh nghiệp 16 1.5 Vốn và cấu thành vốn của doanh nghiệp 17 1.6. Mục tiêu và ý nghĩa của phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp 19 1.7. Phương pháp phân tích 21 1.8. Tài liệu để phân tích tình hình tài chính 23 I.2- Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 24 2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp 24 2.2 Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp 27 2.3. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh 30 2.4. Phân tích khả năng sinh lợi của vốn kinh doanh 35 ChươngII:Quá trình hình thành và phát triển của Côngty thương mại dịchvụ và xâydựng HảiPhòng 38 I.sơ lược Quá trình hình thành và các giai đoạn phát triển của Công ty thương mại dịch vụ và xây dựng Hải Phòng 38 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 38 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 39 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 42 1.3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý 42 1.3.2. Các đơn vị trực thuộc của Công ty 45 1.4. Cơ cấu lao động của doanh nghiệp 45 1.4.1. Số lượng lao động, thời gian sử dụng lao động, định mức lao động 45 1.4.2. Thời gian sử dụng lao động 48 1.4.3. Tổng quỹ lương, lương bình quân của doanh nghiệp 48 1.4.4. Hình thức trả lương ở doanh nghiệp 49 1.4.5. Nhận xét và đánh giá 52 1.5. Tình hình vật tư, TSCĐ của doanh nghiệp 53 1.5.1. Tình hình tài sản cố định 53 1.5.2. Khấu hao TSCĐ năm 2000 55 1.5.3. Nhận xét và đánh giá: 58 1.6. Đặc điểm chung về thị trường và mặt hàng kinh doanh của Công ty 58 1.6.1. Hoạt động xuất khẩu 58 1.6.2. Hoạt động nhập khẩu 60 Chương III: Phân tích tình hình tài chính của Công ty thương mại và dịch vụ xây dựng Hải Phòng 62 III- Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty thương mại và dịch vụ xây dựng Hải Phòng 62 1.1. Phân tích tình hình phân bổ tài sản 62 1.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn 65 1.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của Công ty 68 1.3.1. Phân tích tình hình công nợ 68 1.3.2. Phân tích nhu cầu và khả năng thanh toán 73 1.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ: 74 1.3.4. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động: 76 1.4. Phân tích hiệu quả hoạt động SXKD và khả năng sinh lợi của vốn 77 Chương iv: Một số định hướng nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Thương mại dịch vụ và xây dựng Hải Phòng 81 iv.1. Nhận xét khái quát về tình hình tài chính của Công ty thương mại dịch vụ và xây dựng Hải Phòng 81 1.1. Về tài chính: 81 1.2. Về tình hình thị trường thời gian tới 82 Iv.2- Một vài ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và cải thiện tình hình tài chính của Công ty 84 KếT LUậN 93 Phụ lục 01: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2000 95 Phụ lục 02: bảng cân đối kế toán 96 Tài liệu tham khảo 99 Lời mở đầu Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế được thành lập nhằm sản xuất cung ứng các sản phẩm hàng hoá dịch vụ trên thị trường với mục đích đem lại lợi nhuận. Để tiến hành sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải có một lượng vốn nhất định bao gồm vốn cố định, vốn lưu động và các vốn chuyên dùng khác. Nhiệm vụ của doanh nghiệp là phải tổ chức huy động và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nhất trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc tài chính, tín dụng và chấp hành luật pháp. Việc thường xuyên tiến hành phân tích tài chính sẽ giúp các nhà doanh nghiệp và các cơ quan chủ quản cấp trên thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, xác định đầy đủ đúng đắn nguyên nhân mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính. Từ đó có những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính. Trong điều kiện sản xuất và kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, các doanh nghiệp thuộc các loại hình sở hữu khác nhau đều bình đẳng trước pháp luật trong kinh doanh, bởi vậy nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp trên những góc độ khác nhau. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp cần chủ động về hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động tài chính nói riêng. Điều này đã đặt ra cho các doanh nghiệp những yêu cầu và đòi hỏi đáp ứng kịp thời với những thay đổi tồn tại và tiếp tục phát triển. Bởi vậy chủ doanh nghiệp phải có những đối sách thích hợp, nhằm tạo ra nguồn tài chính đáp ứng cho yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả. Nếu như vậy việc cung ứng sản xuất và tiêu thụ được tiến hành bình thường, đúng tiến độ sẽ là tiền đề đảm bảo cho hoạt động tài chính có hiệu quả và ngược lại việc tổ chức huy động nguồn vốn kịp thời, việc quản lý phân phối và sử dụng các nguồn vốn hợp lý sẽ tạo điều kiện tối đa cho hoạt động SXKD được tiến hành liên tục và có lợi nhuận cao. Do đó để đáp ứng một phần yêu cầu mang tính chiến lược của mình các doanh nghiệp cần tiến hành định kỳ phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính để từ đó phát triển mặt tích cực, mặt hạn chế của hoạt động tài chính, tìm ra những nguyên nhân cơ bản đã ảnh hưởng đến các mặt này, từ đó đề xuất được các biện pháp cần thiết để cải tiến hoạt động tài chính tạo tiền đề để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Như vậy phân tích tình hình tài chính không những cung cấp thông tin quan trọng nhất cho chủ doanh nghiệp trong việc đánh giá những tiềm lực vốn có của doanh nghiệp, xem xét khả năng và thế mạnh trong sản xuất kinh doanh mà còn thông qua đó xác định được xu hướng phát triển của doanh nghiệp, tìm ra những bước đi vững chắc, hiệu quả trong một tương lai gần. Việc phân tích tài chính là một công cụ quan trọng cho công tác quản lý của chủ doanh nghiệp nói riêng và hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung. Không nằm ngoài những đối tượng xem xét kể trên Công ty Thương mại dịch vụ và xây dựng Hải Phòng là một doanh nghiệp kinh tế độc lập, có tình hình tài chính rất đáng được quan tâm như nguồn vốn chủ ở hữu thấp, các khoản phải trả cao, chi phí lãi vay cao, khả năng thanh toán nhanh kém. Sau một thời gian đi sâu tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty Thương mại dịch vụ và xây dựng Hải Phòng cho thấy hiệu quả sử dụng vốn của công ty cần phải được nâng cao đặc biệt là nguồn vốn chủ sở hữu . Do đó phân tích tình hình tài chính có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng qua đó có thể tìm ra những phương hướng mang tính đề xuất và những biện pháp khả thi nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng đồng vốn của xí nghiệp góp phần làm cho xí nghiệp đứng vững phát triển trong cơ chế thị trường. Em lựa chọn đề tài “Phõn tớch tỡnh hỡnh tài chớnh ở Cụng ty Thương mại dịch vụ và xõy dựng Hải Phũng và một số định hướng nhằm cải thiện tỡnh hỡnh tài chớnh của Cụng ty Thương mại dịch vụ và xõy dựng Hải Phũng” làm đồ án tốt nghiệp của mình. Ngoài phần mở đầu và kết luận đồ án tốt nghiệp được chia làm 4 chương Chương 1: Cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp Chương 2: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Thương mại dịch vụ và xây dựng Hải Phòng Chương 3: Phân tích tài chính của Công ty Thương mại dịch vụ và xây dựng Hải Phòng Chương 4: Một số định hướng nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Thương mại dịch vụ và xây dựng Hải Phòng. Chương I Cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp I.1- Tài chính của doanh nghiệp thương mại: 1.1. Khái niệm và bản chất của tài chính doanh nghiệp thương mại: Tình hình tài chính của doanh nghiệp không chỉ là mối quan tâm của các doanh nghiệp thương mại sau mỗi quá trình kinh doanh mà còn là điểm chú ý nhất của các đối tượng khác trong nền kinh tế thị trường. Bởi lẽ tài chính không chỉ phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà nó còn cho thấy được quy mô, cách thức kinh doanh, kết quả kinh doanh cũng như khả năng phát triển hay suy thoái của mỗi doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp chính là tài chính của các tổ chức sản xuất kinh doanh có tư cách pháp nhân, nó là một khâu trong hệ thống tài chính, là cái gốc của nền tài chính Quốc gia, Chính tại doanh nghiệp - cá thể của nền kinh tế - các quá trình tạo lập và chu chuyển vốn diễn ra đồng thời với nó là quá trình sản xuất, đầu tư, tiêu thụ và phân phối kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các quá trình, hoạt động này được tạo lập và được phản ánh trên cơ sở các mối quan hệ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp. Vậy tài chính doanh nghiệp là hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong phân phối các nguồn lực tài chính Quốc gia nhằm hình thành và sử dụng những quỹ tiền tệ của doanh nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh và các yêu cầu khác của xã hội. Nếu chỉ xét trong phạm vi một doanh nghiệp thì tài chính doanh nghiệp là một bộ phận cấu thành các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, nó còn có mối liên hệ hữu cơ và quan hệ qua lại với các mặt hoạt động kinh tế khác. Mối liên hệ này phản ánh sự tác động gắn bó thường xuyên giữa phân phối với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm phân phối vừa phản ánh kết quả của sản xuất và trao đổi, lại vừa là điều kiện để sản xuất và trao đổi có thể tiến hành bình thường và liên tục. Như vậy, tài chính doanh nghiệp qua việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ sẽ tạo ra những điều kiện đảm bảo cho doanh nghiệp đầy đủ tư liệu sản xuất, sức lao động để doanh nghiệp không ngừng mở rộng sản xuất kinh doanh của mình. Và ngược lại kết quả sản xuất kinh doanh cũng tác động trở lại tìnhhình tài chính doanh nghiệp bởi để có được nguồn vốn thường xuyên nhằm đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu của doanh nghiệp thì công việc sản xuất kinh doanh phải được tiến hành ổn định và liên tục. Điều này thể hiện rất rõ ràng khi giá thành và chi phí lưu thông giảm do tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật tư và chi phí khác sẽ tạo khả năng tích luỹ và giảm bớt nhu cầu tiền tệ của doanh nghiệp. Tuy nhiên ta cũng cần phải phân biệt tài chính doanh nghiệp với khả năng tài chính của doanh nghiệp. Khả năng tài chính của doanh nghiệp chính là tiền và các quỹ tiền tệ và các quỹ tiền tệ mà doanh nghiệp hiện có và có khả năng huy động được để đáp ứng cho các nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp. Hay nói một cách khác đó chính là mục tiêu trước mắt, mục tiêu trực tiếp của tài chính doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp không phải là tiền hoặc là các quỹ tiền tệ nói chung mà chính tiền chỉ là phương tiện cho hoạt động tài chính nói chung và cho hoạt động tài chính doanh nghiệp nói riêng. Nhờ có nó mà các doanh nghiệp thực hiện được các hoạt động sản xuất kinh doanh, trao đổi, tính toán và so sánh trên cơ sở thước đo là đồng tiền. Mặt khác tài chính doanh nghiệp phải được vận dụng một cách năng động và đo lường hiệu quả toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp một cách chính xác và trung thực, đáp ứng lại sự quan tâm của các đối tượng của doanh nghiệp trong nền kinh tế. 1.2.Nhiệm vụ của tài chính doanh nghiệp: Tài chính doanh nghiệp có nhiệm vụ nắm vững tình hình kiểm soát vốn SXKD hiện có về mặt hiện vật và giá trị, nắm vững sự biến động vốn nhu cầu vốn trong từng khâu, từng thời gian của quá trình sản xuất để có biện pháp quản lý và thực hiện có hiệu quả. Tài chính doanh nghiệp có nhiệm vụ tổ chức khai thác và động viên kịp thời các nguồn vốn nhàn rỗi phục vụ cho quá trình SXKD, không để cho vốn bị ứ đọng và sử dụng kém hiệu quả. Để làm điều kiện này tài chính doanh nghiệp phải thường xuyên giám sát và tổ chức sử dụng các nguồn vốn vay và tự có của doanh nghiệp, làm sao với lưng vốn nhất định phải tạo ra một lượng lợi nhuận lớn trên cơ sở sử dụng tối đa các nguồn lực hiện có. 1.3. Chức năng của tài chính doanh nghiệp: Mỗi một thành viên, một đơn vị trong nền kinh tế đều mang một hoặc một số chức năng nhất định. Xuất phát từ yêu cầu của nền kinh tế hay của đơn vị đó, khi muốn hoạt động có hiệu quả thì phải thực hiện tốt, đầy đủ và thực hiện một cách sáng tạo những chức năng, nhiệm vụ của mình. Một là đối với doanh nghiệp là một thực thể của nền kinh tế, được tổ chức một cách chặt chẽ, khoa học thì việc thực hiện chức năng, chủ yếu là chức năng tài chính, là một yêu cầu, một đòi hỏi bắt buộc không chỉ từ bên ngoài mà còn cả trong nội bộ của doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp mang hai chức năng trọng yếu, chức năng phân phối và chức năng giám đốc. Tuy là hai chức năng riêng biệt nhưng chúng luôn luôn có mối liên hệ biện chứng, chúng tác động lẫn nhau trong một phạm vi nào đó, giúp đỡ cho nhau. Qua tìm hiểu hai chức năng này ta càng có thể thấy rõ điều đó hơn. 1.3.1. Chức năng phân phối: Phân phối là một thuộc tính phản ánh bản chất của tài chính doanh nghiệp, nó vốn có trong phạm trù tài chính doanh nghiệp. Tuy nhiên khi nói đến chức năng ta càng cần phân biệt việc thực hiện chức năng đó trong công việc tài chính doanh nghiệp. Nói đến chức năng phân phối là nói đến biểu hiện khả năng khách quan của doanh nghiệp, nói đến chủ đề phân phối các nguồn tài chính, đến đối tượng phân phối của tài chính doanh nghiệp, đến kết quả của quá trình phân phối đó. Còn khi đề cập tới việc thực hiện chức năng thì phải nói đến con người vận dụng chức năng đó trong thực tiễn như thế nào. Trong phạm vi chức năng phân phối, hoạt động của tài chính bao gồm 3 nhóm lớn: - Phân phối các nguồn tài chính để hình thành vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng của chức năng phân phối bởi nó quyết định đến kết quả, tiến trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do một doanh nghiệp muốn hoạt động được cần phải có vốn. Đối với doanh nghiệp Nhà nước, ngoài nguồn tài chính được ngân sách cấp khi thành lập hoặc cấp bổ sung hàng năm thì doanh nghiệp còn có một nguồn tài chính khác. Đó là nguồn vốn tự bổ sung của doanh nghiệp sau một quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi hoặc do nhận đóng góp tham gia liên doanh của các đơn vị khác để đáp ứng cho nhu cầu vốn kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Đối với các Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty tư nhân thì ngoài nguồn vốn tự đóng góp và vốn tự bổ sung ra thì Công ty đó không có nguồn vốn nào khác nữa. Muốn tăng thêm vốn thì các Công ty này chỉ còn cách kêu gọi các cổ đông đóng góp thêm hoặc đi vay của Ngân hàng... - Hoạt động phân phối hợp lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đã huy động được để hình thành các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp, các tài chính của doanh nghiệp như tài sản cố định, tài sản lưu động ..., hoặc để đầu tư ... ở khâu này yếu tố hiệu quả sử dụng vốn được đặt lên hàng đầu. Việc bố trí tỷ trọng hợp lý giữa tài sản cố định và tài sản lưu động của doanh nghiệp phải tuỳ thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp, việc bổ sung vào các quỹ tiền tệ còn phải tuỳ thuộc vào nhu cầu và tình hình tổ chức của doanh nghiệp thời gian tới ... Do vậy với chức năng phân phối nguồn vốn của mình, tài chính doanh nghiệp phải xác định được cơ cấu vốn hợp lý. Tuy nhiên có được một cơ cấu vốn hợp lý không phải đơn giản, một phần là do lượng vốn của doanh nghiệp biến động thường xuyên được bổ sung thêm do làm ăn có lãi hoặc bị giảm bớt neéu làm ăn thua lỗ, một phần khác là do hoàn cảnh và điều kiện kinh doanh cũng thường xuyên biến đối. Mặc dù vậy mỗi ngành kinh doanh cũng đều đưa ra một tiêu chuẩn chung nhất. Đối với ngành kinh doanh thương mại thì do đặc điểm riêng có của hoạt động kinh doanh, cơ cấu vốn hợp ký là tỷ trọng vốn lưu động phải lớn hơn vốn cố định. Tỷ trọng này lớn hơn bao nhiêu thì còn phải tuỳ thuộc vào tình hình đặc điểm nghiệp vụ kinh doanh và điêù kiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. - Hoạt động phân phối kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sau mỗi kỳ kinh doanh, doanh nghiệp đều thực hiện công việc phân phối hoặc phân phối lại kết quả hoạt động kinh doanh (nếu doanh nghiệp đã tiến hành phân phối trước theo kết quả dự tính). Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thể hiện thông qua doanh nghiệp, qua lợi nhuận sau khi trừ chi phí và được phân bổ theo quy định của Nhà nước. Đầu tiên là các khoản nộp cho ngân sách Nhà nước, các khoản góp vào quỹ, lãi chia cho cổ đông (nếu là Công ty cổ phần). Tóm lại, chức năng phân phối là chức năng chủ yếu của tài chính doanh nghiệp, nó xoay quanh nhiệm vụ cơ bản là làm cơ sở cho công tác và tổ chức hoạch định tài chính của nhà quản trị tài chính của Công ty đó. 1.3.2. Chức năng giám đốc: Nếu chức năng phân phối đưa ra biện pháp để tổ chức hoạch định tài chính thì chức năng giám đốc lại chính là biện pháp để kiểm tra giám sát tính mục đích, tính hiệu quả của chức năng phân phối. Nó được định nghĩa như là một khả năng khách quan sử dụng tài chính doanh nghiệp như một công cụ kiểm tra, giám đốc hiệu quả quá trình phân phối các nguồn tài chính để hình thành và sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy theo định nghĩa trên thì chức năng giám đốc của tài chính doanh nghiệp là một chức năng khách quan mà nhờ vào đó việc kiểm tra bằng đồng tiền được thực hiện đối với quá trình phân phối sản phẩm xã hội và thu nhập thành các quỹ tiền tệ và sử dụng chúng theo mục đích đã định. Hàng ngày hoặc hàng kỳ quyết toán, doanh nghiệp luôn phải theo dõi sát sao hệ thống tiền tệ của mình, hay nói cách khác công cụ của chức năng giám đốc là tiền tệ. Nhà tài chính doanh nghiệp sử dụng công cụ đó để thực hiện chức năng giám đốc thông qua các chỉ tiêu kinh tế tài chính của mọi hoạt động của doanh nghiệp mình. Qua việc kiểm tra giám đốc đó thì phải tìm ra các ưu nhược điểm của quá trình phân phối và sử dụng vốn của doanh nghiệp để nghiên cứu đưa ra biện pháp tốt nhất thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Một điểm cuối đáng ghi nhận trong nội dung chức năng giám đốc của tài chính doanh nghiệp bởi vì đây chính là công việc giám đốc thông qua các chỉ tiêu giá trị. Tài chính là một phạm trù giá trị sử dụng đồng tiền làm thước đo nên muốn giám đốc được bằng đồng tiền thì phải thực hiện được quy luật giá trị và các nội dung của giám đốc tài chính như: giám đốc nguồn vốn, quá trình chu chuyển vốn và hiệu quả sử dụng vốn, giám đốc quá trình hình thành và sử dụng tiền tệ, quá trình thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về kinh tế tiền tệ ... Vậy, qua tìm hiểu về hai chức năng phân phối và giám đốc của tài chính doanh nghiệp ta càng thấy rõ mối liên quan mật thiết giữa chúng, thấy được sự nâng đỡ, phụ thuộc lẫn nhau giữa giám đốc và phân phối. Để thực hiện tốt chức năng phân phối thì chức năng giám đốc cũng phải được chú ý, đề cao và ngược lại. Phân phối chỉ hợp lý nếu giám đốc có hiệu quả và giám đốc chỉ được nâng cao nếu phân phối luôn được thực hiện tốt. 1.4. Vai trò của tài chính doanh nghiệp: Các chức năng của tài chính doanh nghiệp được thể hiện trong thực tế qua các hoạt động của con người. Do vậy việc thực hiện nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố mà trước hết là cơ chế quản lý vĩ mô của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Tiếp theo đó là chế độ hạch toán kế toán và quản lý tài chính của Nhà nước, yếu tố thị trường tài chính và trình độ quản lý tài chính của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, tài chính doanh nghiệp giữ nhiệm vụ trọng yếu. Tuy nhi
Luận văn liên quan