Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Đề tài: Quản lư điểm sinh viên

Ở Việt Nam, máy tính điện tử, chủ yếu là máy vi tính đă và đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các xí nghiệp, doanh nghiệp, các cơ quan hành chính xă hội., ngày càng thâm nhập vào hầu khắp các mặt hoạt động của nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, máy tính điện tử chỉ mới phục vụ công việc văn pḥng như soạn thảo văn bản là chính mà chưa thực sự đóng vai tṛ chủ đạo giúp con người trong các lĩnh vực quản lư, tự động hoá để tăng năng suất lao động. Một trong những nguyên nhân chính là Việ t Nam c ̣n thiếu rất nhiều những nhà phân tích. Đó là những chuyên gia tin học có thể phân tích (t́m hiểu, khảo sát.) sự hoạt động của các xí nghiệp, doanh nghiệp, các tổ chức hành chính xă hội. để thiết kế các hệ thống tin học phục vụ công tác quản lư trong mọi lĩnh vực. Môn học Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, đóng vai tṛ quan trọng trong quá tŕnh đào tạo những cán bộ phân tích nói trên. Hiểu được tầm quan trọng đó của môn học, cùng với những kiến thức đă tích lũy trong suốt học kỳ cùng với kĩ năng của bản thân nhóm chúng tôi mạnh dạn nhận đề tài này để triển khai với m ột tinh thần làm việc say mê và nghiêm túc. Trong gần 2 tháng triển khai, với sự hướng dẫn nhiệt t́nh của thầy Hồ Văn Phi, đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lư điểm của chúng tôi đă hoàn thành với những nội dung sau : - Phần 1: Khảo sát và đánh giá - Phần 2: Phân tích hệ th ống - Phần 3: Thiết kế hệ th ống

pdf18 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 17/11/2013 | Lượt xem: 2241 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Đề tài: Quản lư điểm sinh viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO MÔN HỌC PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Đề tài: Quản lư điểm sinh viên Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GVHD: Hồ Văn Phi LỜI MỞ ĐẦU Ở Việt Nam, máy tính điện tử, chủ yếu là máy vi tính đă và đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các xí nghiệp, doanh nghiệp, các cơ quan hành chính xă hội..., ngày càng thâm nhập vào hầu khắp các mặt hoạt động của nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, máy tính điện tử chỉ mới phục vụ công việc văn pḥng như soạn thảo văn bản là chính mà chưa thực sự đóng vai tṛ chủ đạo giúp con người trong các lĩnh vực quản lư, tự động hoá để tăng năng suất lao động. Một trong những nguyên nhân chính là Việt Nam cṇ thiếu rất nhiều những nhà phân tích. Đó là những chuyên gia tin học có thể phân tích (t́m hiểu, khảo sát...) sự hoạt động của các xí nghiệp, doanh nghiệp, các tổ chức hành chính xă hội... để thiết kế các hệ thống tin học phục vụ công tác quản lư trong mọi lĩnh vực. Môn học Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, đóng vai tṛ quan trọng trong quá tŕnh đào tạo những cán bộ phân tích nói trên. Hiểu được tầm quan trọng đó của môn học, cùng với những kiến thức đă tích lũy trong suốt học kỳ cùng với kĩ năng của bản thân nhóm chúng tôi mạnh dạn nhận đề tài này để triển khai với một tinh thần làm việc say mê và nghiêm túc. Trong gần 2 tháng triển khai, với sự hướng dẫn nhiệt t́nh của thầy Hồ Văn Phi, đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lư điểm của chúng tôi đă hoàn thành với những nội dung sau : - Phần 1: Khảo sát và đánh giá - Phần 2: Phân tích hệ thống - Phần 3: Thiết kế hệ thống Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GVHD: Hồ Văn Phi Danh Mục LỜI MỞ ĐẦU ......................................................................................... 2 PHẦN 1: KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG ............................. 4 1.1 Khảo sát hiện trạng .................................................................... 4 1.2 Đánh giá .................................................................................... 5 PHẦN 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG....................................................... 6 2.1 Xác định yêu cầu hệ thông ......................................................... 6 2.1.1 Yêu cầu chức năng: ................................................................ 6 2.1.2 Yêu cầu phi chức năng: .......................................................... 6 2.2 Mô h́nh hóa ............................................................................... 6 2.2.1 Mô h́nh hóa chức năng ........................................................... 6 2.2.2 Mô h́nh hóa dữ liệu ............................................................... 10 PHẦN 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN ................................... 13 3.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu ................................................................ 13 3.1.1 Thực thể KHOAHOC ........................................................... 13 3.1.2 Thực thể LOPHOC ............................................................... 13 3.1.3 Thực thể MONHOC.............................................................. 13 3.1.4 Thực thể KYHOC ................................................................. 14 3.1.5 Thực thể SINHVIEN............................................................. 14 3.1.6 Thực thể ĐIỂM..................................................................... 14 3.2 Thiết kê giao điện ..................................................................... 15 KẾT LUẬN ............................................................................................ 19 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GVHD: Hồ Văn Phi PHẦN 1: KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG 1.1 Khảo sát hiện trạng Trường Cao Đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn là trường mới thành lập. Do vậy, các khâu trong công tác quản lư cṇ mang nặng tính thủ công. Mô h́nh hoạt động của hệ thống quản lư điểm mô tả qua sơ đồ sau: H́nh 1. Qui tŕnh chấm điểm Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GVHD: Hồ Văn Phi H́nh 2. Qui tŕnh thống kê 1.2 Đánh giá Qui tŕnh thủ công dựa trên sức người là chính đă bộ lộ những nhược điểm sau:  Việc lưu trữ các thông tin như: thông tin sinh viên, điểm… Đều tiến hành thủ công bằng sổ sách và các chứng từ với một số lượng lớn và lưu trữ nhiều năm, chính v́ vậy gây ra nhiều khó khăn cho công tác quản lư, tốn nhiều thời gian và công sức cho người trực tiếp điều hành.  Khi lưu trữ bằng phương pháp truyền thống việc sữa đổi gặp nhiều khó khăn .  Tốn nhiều nhân lực. Chính những nhược điểm nói và mục tiêu nâng cao chất lượng quản lư của trường, hệ thống quản lư điểm xây dựng trên nhu cầu tin học hóa công việc quản lư của trường Việt Hàn. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GVHD: Hồ Văn Phi PHẦN 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 2.1 Xác định yêu cầu hệ thông 2.1.1 Yêu cầu chức năng:  Hệ thống lưu trữ tất cả chi tiết về thông tin sinh viên, điểm, danh mục…Kết quả của sinh viên phải lưu trữ tối thiểu là 5 năm.  Tự động tính điểm tổng kết cho và in kết quả cho sinh viên.  Cung cấp thông tin điểm khi sinh viên muốn tra cứu.  Thống kê chi tiết kết quả học tập của sinh viên. 2.1.2 Yêu cầu phi chức năng:  Hệ thống tin cậy và chính xác, giao điện thân thiện dễ sử dụng, truy cập dữ liệu nhanh chóng.  Đảm bảo bảo mật cho người điều hành hệ thống.  Phải vận hành tốt trong tương lai khi số lượng sinh viên tăng lên.  Phải có tính linh hoạt cao. Với những yêu cầu đặt ra, chúng em đă chọn ra các phương pháp và công cụ để xây dựng và phát triển hệ thống được tŕnh bày dưới đây. 2.2 Mô h́nh hóa 2.2.1 Mô h́nh hóa chức năng 2.2.1.1 Biểu đồ phân ră chức năng (BFD) Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GVHD: Hồ Văn Phi H́nh 3. Biểu đồ phân ră chức năng 2.2.1.2 Biều đồ ḍng dữ liệu (DFD)  Biểu đồ mức môi trường H́nh 4. Biểu đồ mức môi trường  Biểu đồ mức 0 H́nh 5. Biểu đồ mức 0 Trang 7 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GVHD: Hồ Văn Phi  Biểu đồ mức 1: H́nh 6. Biểu đồ mức 1: Danh mục Trang 8 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GVHD: Hồ Văn Phi Hinh 7. Biểu đồ mức 1: Nghiệp vụ Hinh 8. Biểu đồ mức 1: Thống kê Trang 9 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GVHD: Hồ Văn Phi Hinh 9. Biểu đồ mức 1: T́m kiếm 2.2.2 Mô h́nh hóa dữ liệu 2.2.2.1 Biểu đồ quan hệ thực thể (ERD)  Xác định các thực thể KHOAHOC ( MaKhoa, NienKhoa) LOPHOC (MaLop, TenLop, GVCN, Khoa, KhoaHoc) MONHOC (MaMH, TenMH, STC) KYHOC ( Ky, NamHoc) SINHVIEN (MaSV,HoTen, GioiTinh, NgaySinh, Dia Chi, MaLop) DIEM (MaSV, MaMH, Ky, GHP, Lan1, Lan2, GhiChu)  Xác định mối quan hệ Trang 10 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GVHD: Hồ Văn Phi Hinh 11. Biểu đồ quan hệ thực thể  Ma trận thực thể/khóa Trang 11 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GVHD: Hồ Văn Phi 2.2.2.2 Mô h́nh dữ liệu quan hệ (RDM) H́nh 12. Mô h́nh dữ liệu quan hệ Trang 12 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GVHD: Hồ Văn Phi PHẦN 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN 3.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu 3.1.1 Thực thể KHOAHOC Field name Key Data type Allow null Description MaKhoa Chính Char(3) No Mă khóa học NienKhoa Char(9) No Niên khóa 3.1.2 Thực thể LOPHOC Field name Key Data type Allow null Description MaLop Chính Char(7) No Mă khóa học TenLop Char(9) No Niên khóa GVCN VarChar(30) No GV chủ nhiệm Khoa VarChar(30) No Khoa MaKhoa Ngoại No Khóa Học 3.1.3 Thực thể MONHOC Field name Key Data type Allow null Description MaMH Chính Char(10) No Mă môn học TenMH VarChar(30) No Tên môn học STC No Số tín chỉ Trang 13 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GVHD: Hồ Văn Phi 3.1.4 Thực thể KYHOC Field name Key Data type Allow null Description Ky Chính Int(4) No Kỳ học NamHoc Char(9) No Năm học 3.1.5 Thực thể SINHVIEN Field name Key Data type Allow null Description MaSV Chính Char(10) No Mă sinh viên HoTen VarChar(30) No Họ tên GioiTinh Bit No Giới tính NgaySinh Date No Ngày sinh DiaChi VarChar(30) No Địa chỉ MaLop Ngoại Char(7) No Mă lớp 3.1.6 Thực thể ĐIỂM Field name Key Data type Allow null Description MaSV Chính Char(10) No Mă sinh viên MaMH Chính Char(30) No Mă môn học Ky Chính Int(4) No Kỳ học GHP Float(8) No Điểm GHP Lan1 Float(8) No Điểm lần 1 Lan2 Float(8) No Điểm lần 2 GhiChu VarChar(30) Ghi chú Trang 14 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GVHD: Hồ Văn Phi 3.2 Thiết kê giao điện H́nh 13. Giao diện chính Trang 15 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GVHD: Hồ Văn Phi H́nh 15. Giao diện nhập thông tin sinh viên Trang 16 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GVHD: Hồ Văn Phi Hinh 16.Giao diện nhập điểm Hinh17. Giao diện t́m điểm Trang 17 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GVHD: Hồ Văn Phi KẾT LUẬN Qua thời gian t́m hiểu, nghiên cứu và thực hiện chương tŕnh nhóm chúng em cơ bản đă hoàn thành yêu cầu chính của chương tŕnh. Tuy nhiên, với khoản thời gian có hạn và kiến thức cṇ ít ỏi nên phần bài phân tích những chức năng có bản của hệ thống chúng em cṇ một số thiếu sót cần phải khắc phục. V́ vậy nhóm chúng em hy vọng nhận được nhiều sự cổ vũ cũng như các ư kiến đóng góp của các thầy cô và các bạn trong lớp. Xin chân thành cảm ơn! Trang 18