• Luận văn Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa ở tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nayLuận văn Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa ở tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay

  1. Tính cấp thiết của đề tài Doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển nền tảng kinh tế - xã hội của đất nước để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội và củng cố khối liên minh công nông. Tuy vậy, bước sang thời kỳ đổi mới, các doanh nghiệp nhà nước đã dần dần bộc lộ những yếu kém về phương thức tổ chứ...

  doc107 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 2102 | Lượt tải: 25

 • Luận văn Chế định xóa án tích trong luật hình sự Việt NamLuận văn Chế định xóa án tích trong luật hình sự Việt Nam

  1.Tính cấp thiết của đề tài Xóa án tích là một chế định quan trọng của luật hình sự Việt Nam. Ở một mức độ nào đó, chế định án tích thể hiện nội dung các nguyên tắc cơ bản của luật hình sự Việt Nam: Nguyên tắc nhân đạo, dân chủ xã hội chủ nghĩa và tôn trọng quyền con người. Kế thừa và phát triển Bộ luật hình sự 1985, Bộ luật hình sự 1999 là bước ...

  doc86 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 2880 | Lượt tải: 16

 • Luận văn Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự ở Việt NamLuận văn Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự ở Việt Nam

  1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài Bản án, quyết định của Tòa án nhân danh Nhà nước khi được chấp hành nghiêm chỉnh có tác động trực tiếp đến lòng tin của nhân dân đối với pháp luật. Vì vậy, hoạt động thi hành án có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giữ vững kỷ cương phép nước, củng cố pháp chế và trật tự pháp luật xã hội chủ ngh...

  doc97 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 4149 | Lượt tải: 45

 • Luận văn Văn hóa làng và xây dựng làng văn hóa ở tỉnh Quảng Nam hiện nayLuận văn Văn hóa làng và xây dựng làng văn hóa ở tỉnh Quảng Nam hiện nay

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Trong chiến lược phát triển của đất nước, vấn đề nông nghiệp - nông thôn - nông dân có vị trí đặc biệt. Các Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX của Đảng đều xác định quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước phụ thuộc rất lớn vào quá trình CNH, HĐH nông nghiệp - n...

  doc148 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 4976 | Lượt tải: 49

 • Luận văn Hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nayLuận văn Hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay

  1. Tính cấp thiết của đề tài Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta không ngừng đổi mới, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Để thực hiện mục t...

  doc137 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 2798 | Lượt tải: 14

 • Luận án Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc xây dựng sự đồng thuận xã hội ở nước ta hiện nayLuận án Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc xây dựng sự đồng thuận xã hội ở nước ta hiện nay

  1. Tính cấp thiết của đề tài Đoàn kết, đồng thuận là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc ta. Truyền thống đó đã góp phần quan trọng đưa đến thắng lợi của công cuộc chống giặc ngoại xâm trước đây cũng như sự nghiệp đổi mới đất nước hôm nay. Vì thế, Đảng ta đã khẳng định đoàn kết dân tộc là động lực chủ yếu cho sự phát triển đất nước. ...

  doc178 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 2257 | Lượt tải: 22

 • Luận án Hòa giải trong giải quyết tranh chấp kinh tế tại Tòa án ở Việt NamLuận án Hòa giải trong giải quyết tranh chấp kinh tế tại Tòa án ở Việt Nam

  1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài Trong nền kinh tế nhiều thành phần được quản lý theo cơ chế thị trường, các nhà kinh doanh có nhiều mối quan hệ kinh tế, thương mại với nhau. Khi thực hiện các mối quan hệ đó, các nhà kinh doanh thường hợp tác chặt chẽ, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để cùng tồn tại và phát triển. Tuy vậy, vì nhiều lý do chủ...

  doc183 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 2318 | Lượt tải: 28

 • Luận án Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa từ năm 1996 đến năm 2006Luận án Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa từ năm 1996 đến năm 2006

  1. Tính cấp thiết của đề tài - Nhà nước là vấn đề trung tâm của đời sống chính trị trong xã hội có giai cấp. Thực tế lịch sử loài người cho thấy, giai cấp nào muốn thống trị xã hội, cải tạo xã hội phục vụ cho lợi ích của giai cấp mình đều phải giành lấy công cụ quan trọng nhất là chính quyền nhà nước - Nhà nước trở thành vấn đề cơ bản của mọi cuộc...

  docx34 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1999 | Lượt tải: 21

 • Luận án Cơ sở lý luận và thực tiễn của pháp luật điều chỉnh một số quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài ở nước ta hiện nayLuận án Cơ sở lý luận và thực tiễn của pháp luật điều chỉnh một số quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài ở nước ta hiện nay

  1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 1.1. Trong bối cảnh bước sang năm thứ 17 thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo (từ Đại hội Đảng VI tháng 12 năm 1986), tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan...

  doc211 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 2134 | Lượt tải: 14

 • Luận án Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ tai nạn giao thông đường bộLuận án Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ

  I. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài Giao thông vận tải nói chung, GTVTĐB nói riêng đóng một vị trí quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, bảo đảm an ninh quốc phòng của mỗi quốc gia. Bên cạnh những lợi ích to lớn do GTVT mang lại, trong quá trình sử dụng các phương tiện GTVT cơ giới đường bộ đã có không ít vụ tai nạn xảy...

  doc208 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 2989 | Lượt tải: 17