Thực tế công tác kế toán tscđ tại xí nghiệp sửa chữa ô tô Đức Thành

Hầu như trong bất cứ doanh nghiệp nào thì TSCĐ đều đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Từ khi nền kinh tế thị trường bung ra thoát khỏi cơ chế quan liêu bao cấp và được sửa đổi lại nhiều lần đã khiến cho công việc sản xuất kinh doanh, làm ăn của mỗi một công ty, mỗi xí nghiệp, mỗi doanh nghiệp càng có đà phát triển, cũng như TSCĐ trong các doanh nghiệp ngày càng được đổi mới, hiện đại hoá, tăng nhanh về mặt số lượng theo sự phát triển của nền sản xuất xã hội và những tiến bộ khoa học. Bên cạnh đó, TSCĐ còn là cơ sở vật chất kỹ thuật chủ yếu của doanh nghiệp. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, giá thành sản phẩm và khả năng cạnh tranh của doannh nghiệp trên thị trường. Kế toán là một công cụ quản lý, vì vậy tổ chức tốt công tác kế toán TSCĐ sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, cũng như việc sử dụng tốt TSCĐ sẽ nâng cao hiệu quả kinh tế của TSCĐ. Xưởng sửa chữa ôtô Đức Thành được tách ra từ tổ hợp tác xã dịch vụ quận Đống Đa - Hà nội. Bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của xí nghiệp được tổ chức tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với yêu cầu quản lý của xí nghiệp và phù hợp với sự đổi mới của hệ thống kế toán Việt nam. Qua tìm hiểu thực tế tại xí nghiệp, dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo với các anh chị trong phòng tài chính tại xưởng, tôi đã đi sâu vào nghiên cứu công tác: Kế toán tài sản cố định tại xí nghiệp. Ngoài lời mở đầu và kết luận báo cáo gồm 3 chương: CHƯƠNG I:CÁC VẤN ĐỀ CHUNG KẾ TOÁN TSCĐ CHƯƠNG II:THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI XÍ NGHIỆP SỬA CHỮA ÔTÔ ĐỨC THÀNH. CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ

doc40 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 04/09/2013 | Lượt xem: 1174 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực tế công tác kế toán tscđ tại xí nghiệp sửa chữa ô tô Đức Thành, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời nói đầu Hầu như trong bất cứ doanh nghiệp nào thì TSCĐ đều đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Từ khi nền kinh tế thị trường bung ra thoát khỏi cơ chế quan liêu bao cấp và được sửa đổi lại nhiều lần đã khiến cho công việc sản xuất kinh doanh, làm ăn của mỗi một công ty, mỗi xí nghiệp, mỗi doanh nghiệp càng có đà phát triển, cũng như TSCĐ trong các doanh nghiệp ngày càng được đổi mới, hiện đại hoá, tăng nhanh về mặt số lượng theo sự phát triển của nền sản xuất xã hội và những tiến bộ khoa học. Bên cạnh đó, TSCĐ còn là cơ sở vật chất kỹ thuật chủ yếu của doanh nghiệp. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, giá thành sản phẩm và khả năng cạnh tranh của doannh nghiệp trên thị trường. Kế toán là một công cụ quản lý, vì vậy tổ chức tốt công tác kế toán TSCĐ sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, cũng như việc sử dụng tốt TSCĐ sẽ nâng cao hiệu quả kinh tế của TSCĐ. Xưởng sửa chữa ôtô Đức Thành được tách ra từ tổ hợp tác xã dịch vụ quận Đống Đa - Hà nội. Bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của xí nghiệp được tổ chức tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với yêu cầu quản lý của xí nghiệp và phù hợp với sự đổi mới của hệ thống kế toán Việt nam. Qua tìm hiểu thực tế tại xí nghiệp, dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo với các anh chị trong phòng tài chính tại xưởng, tôi đã đi sâu vào nghiên cứu công tác: Kế toán tài sản cố định tại xí nghiệp. Ngoài lời mở đầu và kết luận báo cáo gồm 3 chương: CHƯƠNG I:Các vấn đề chung kế toán TSCĐ Chương II:Thực tế công tác kế toán TSCĐ tại xí nghiệp sửa chữa ôtô đức thành. Chương III: Nhận xét và kiến nghị công tác kế toán TSCĐ Mục lục Lời nói đầu ChươngI: Các vấn đề chung kế toán TSCĐ 1.1-Khái niệm, đặc điểm TSCĐ, vai trò của TSCĐ trong quá trình sản xuất kinh doanh. Khái niệm, đặc điểm TSCĐ Vai trò của TSCĐ trong quá trình sản xuất kinh doanh. 1.2- Nhiệm vụ của kế toán TSCĐ 1.3- Các cách phân loại TSCĐ chủ yếu và nguyên tắc đánh giá 1.3.1- Các cách phân loại TSCĐ chủ yếu 1.3.2- Nguyên tắc đánh giá TSCĐ. 1.4- Thủ tục tăng giảm TSCĐ, chứng từ kế toán và kế toán chi tiết TSCĐ: 1.4.1- Thủ tục tăng, giảm TSCĐ theo chế độ quản lý TSCĐ. 1.4.2- Chứng từ kế toán TSCĐ. 1.4.3- Kế toán chi tiết tăng, giảm TSCĐ. 1.5- Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ: 1.5.1- TK kế toán sử dụng. 1.5.2- Kế toán tổng hợp các trường hợp tăng TSCĐHH. 1.5.3- Kế toán TSCĐ thuê tài chính. 1.5.4- Kế toán tăng TSCĐ vô hình. 1.5.5- Kế toán tổng hợp các trường hợp giảm TSCĐHH và vô hình. 1.6- Kế toán khấu hao TSCĐ. 1.7- Kế toán sửa chữa TSCĐ. Chương II: Thực tế công tác kế toán TSCĐ tại xưởng 2.1- Đặc điểm chung của doanh nghiệp. 2.2- Thực tế công tác kế toán TSCĐ: 2.2.1- Tình hình đầu tư về TSCĐ tại đơn vị. 2.2.2- Thực trạng về tình hình quản lý và sử dụng TSCĐ ở đơn vị. 2.2.3- Thực tế phân loại TSCĐ ở đơn vị. 2.2.4- Kế toán chi tiết TSCĐ. 2.2.5- Kế toán tổng hợp TSCĐ. 2.2.5.1- Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐHH. 2.2.5.2- Kế toán khấu hao TSCĐ. 2.2.5.3- Kế toán sửa chữa TSCĐ. Chương III: Nhận xét và kiến nghị công tác kế toán TSCĐ I - Sự hoàn thiện trong công tác tổ chức kế toán TSCĐ. II - Một số tồn tại trong công tác tổ chức hạch toán TSCĐ. III - Một vài ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại xưởng. Kết luận Chương I: Các vấn đề chung kế toán TSCĐ Khái niệm, đặc điểm TSCĐ, vai trò của TSCĐ trong quá trình sản xuất kinh doanh: Khái niệm, đặc điểm TSCĐ: Khái niệm: TSCĐ là những tư liệu chủ yếu và những tài sản khác co giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài. Theo cơ chế tài chính hiện hành, những tư liệu lao động đồng thời thoả mãn cả hai tiêu chuẩn sau thì được gọi là TSCĐ : + Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên. + Có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên. Các khoản chi thực tế có liên quan đến hành động của doanh nghiệp thoả mãn cả hai tiêu chuẩn trên mà không hoàn thành TSCĐ hữu hình thì được gọi là TSCĐ vô hình. Một số trườnh hợp đặc biệt cũng có những TS không đủ một trong hai tiêu chuẩn trên nhưng có vị trí quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và do yêu cầu quản lý, sử dụng TS, được cơ quan chủ quản thoả thuận với Bộ TC cho phép xếp loại là TSCĐ. *Đặc điểm: Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh. Vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu cho đến khi hư hỏng. Giá trị hao mòn dần và chuyển dịch từng phần vào giá trị của sản phẩm mới sáng tạo. Vai trò của TSCĐ trong quá trình SXKT: Do quản lý của TSCĐ nên doanh nghiệp cần phải quản lý chặt chẽ của TSCĐ cả về giá trị và hiện vật. - Về giá trị: phải quản ly chặt chẽ nguyên giá, tình hình hao mòn, giá trị còn lại của TSCĐ, việc thu hội vốn đầu tư ban đầu để tái sản xuất TSCĐ trong các doanh nghiệp. - Về hiện vật: phải quản lý chặt chẽ số lượng, tình hình biến động TSCĐ, hiện trạng kỹ thuật của TSCĐ cần kiểm tra giám sát việc bảo quản, sử dụng TSCĐ ở từng bộ phận trong doanh nghiệp. Nhiệm vụ của kế toán TSCĐ: Ghi chép đầy đủ về số lượng hiện có và tình hình biến động của các loại TSCĐ. Tính đúng và phân bổ chính xác số khấu hao TSCĐ vào chi phí kinh doanh và sử dụng có hiệu quả nguồn khấu hao đó. Lập kế hoạch và dự toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, phản ánh chính xác chi phí thực thực tế sửa chữa vào chi phí kinh doanh trong kỳ. Hướng dẫn kiểm tra các bộ phận trong doanh nghiệp mở các sổ kế toán chi tiết để theo dõi TSCĐ tại bộ phận sử dụng. Tham gia kiểm kê đánh giá lại TSCĐ, lập báo cáo về TSCĐ, phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ. Các cách phân loại TSCĐ chủ yếu và nguyên tắc đánh giá TSCĐ: 1.3.1- Các cách phân loại TSCĐ chủ yếu: Trong doanh nghiệp sản xuất TSCĐ có nhiều loại, mỗi loại co những đặc điểm kỹ thuật khác nhau, kiểu cách khác nhau, công dụng, thời hạn sử dụng khác nhau, được sử dụng trong những lĩnh vực hoạt đồng khác nhau. Phân loại TSCĐ là sắp xếp TSCĐ thành từng loại, từng nhóm có đặc tính giống nhau theo tiêu thức nhất định. Có nhiều tiêu thức phân loại TSCĐ trong doanh nghiệp sản xuất như theo hình thái biểu hiện, theo chủ thể và tính pháp lý, theo đặc trưng kỹ thuật TSCĐ. Phân loại TSCĐ căn cứ vào hình thái biểu hiện TSCĐ được chia ra làm 2 loại: TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình. + TSCĐ hữu hình: là những tài sản co hình thái vật chất cụ thể, có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài. Theo đặc trưng kỹ thuật TSCĐHH chia thành các loại: . Là những TSCĐ được hình thành thông qua XD cơ bản: nhà cửa, nhà xưởng, công trình. . Máy móc thiết bị là toàn bộ những thiết bị tham gia vào các quá trình hoạt động KD của doanh nghiệp. Có thể là kết cấu riêng biệt hoặc dưới dạng một tổ hợp, nhiều kết cấu hợp thành. . Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn: ôtô, máy kéo, đường ống dẫn nước, dẫn hơi... . Thiết bị dụng cụ quản lý là những thiết bị dụng cụ tham gia vào quá trình hoat động SXKD ở Dn. . Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc cho SP. . Các loại TS khác: tranh ảnh nghệ thuật, sách truyện môn kỹ thuật... + TSCĐ vô hình: là những TS có hình thái, vật chất không cụ thể, thể hiện 1 lượng giá trì đã được đàu tư,liên quan nhiều đến chu kỳ SXKD của doanh nghiệp. TSCĐ vô hình bao gồm: . Quyền sử dùng đất: những giá trị mặt đất, mặt biển mà doanh nghiệp phải bỏ chi phí sử dụng. . Chi phí thành lập doanh nghiệp: toàn bộ những chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra trong quá trinh hình thành nên DN. . Chi phí nghiên cứu phát triển: là những chi phí để hoàn thành nghiên cứu thực hiện nghiệm thu 1 đề tài nghiên cứu SXKD có liên quan đến lợi ích lâu dài của DN. . Lợi thế thương mại là khoản chi phí mà DN phải chi ra ngoài giá trị của TSCĐHH do TSCĐHH có nhiêù lợi thế về SXKD, đội ngũ người lao động, ban quản lý. . Chi phí về phát minh sáng chế: là các chi phí DN phải trả cho các công trình nghiên cứu thử được Nhà nước cấp bằng phát minh sáng chế. . TSCĐVH khác như quyền thuê nhà, bản quyền tác giả... Phân loại TSCĐ theo chủ thể sở hữu và tính pháp lý của doanh nghiệp: theo tiêu thức này TSCĐ được chia làm 2 loại: TSCĐ tự do và TSCĐ thuê ngoài. . TSCĐ tự có: là những TSCĐ do DN tự mua sắm, xây dựng bằng nguồn vốn và có vị trí chủ yếu trong doanh nghiệp. . TSCĐ thuê ngoài: là những TSCĐ mà DN phải đi thuê của đơn vị khác để sử dụng trong một thời gian nhất định TSCĐ thuê ngoài gồm có TSCĐ thuê tài chính và TSCĐ thuê hoạt động. Phân loại TSCĐ theo công dụng và tình hình sử dụng theo tiêu thức này TSCĐ được chia làm 3 loại; .TSCĐ dùng trong SXKD: là những TSCĐ doanh nghiệp sử dụng cho các mục đích SXKD của DN. . TSCĐ dùng cho mục đích SXKD của DN. . TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng: là những TSCĐ do DN quản lý sử dụng cho các mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh quốc phòng trong DN. . TSCĐ bảo quản hộ, giữ hộ, cất giữ hộ Nhà nước: là những TSCĐ doanh nghiệp phải bảo hộ, giữ hộ cho đơn vị khác hoặc cất giữ hộ Nhà nước theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ngoài các loại trên, TSCĐ trong DN có thể còn có loại TSCĐ chờ xử lý. 1.3.2- Nguyên tắc đánh giá TSCĐ: Đánh giá TSCĐ là biểu hiện băng tiền giá trị của TSCĐ theo nguyên tắc nhất định. Xuất phát từ đặc điểm và yêu cầu quản lý TSCĐ trong quá trình sử dụng TSCĐ được đánh giá theo nguyên giá và giá trị còn lại. Đánh giá TSCĐ theo nguyên giá: là toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra để co TSCĐ, cho tới khi đưa TSCĐ vào sử dụng. Việc xác định nguyên giá TSCĐ phải căn cứ vào những chế độ quy định quản lý hiện hành. Nguyên giá TSCĐHH: + Nguyên giá TSCĐ loại mua sắm (kể cả mua mới và cũ) bao gồm: giá mua thực tês phải trả, lãi tiền vay đầu tư cho TSCĐ, các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt. + Nguyên giá TSCĐ loại đầu tư XDCB (kể cả tự làm và cho thuê ngoài) là giá quyết toán của công trinhf theo quy định tại điều lệ quản lý đầu tư xây dựng hiện hành các chi phí khác có liên quan và lẹe phí trước bạ (nếu có). + Nguyên giá TSCĐHH được cấp, được điều chuyển đến bao gồm giá trị còn lại trên sổ KT của TSCĐ ở đơn vị cấp, các chi phí tân trang, sửa chữa. Riêng TSCĐ điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong DN căn cứ vào nguyên giá, số khấu hao luỹ kế, giá trị còn lại TSCĐ trên sổ KT. + Nguyên giá TSCĐ nhận vốn góp liên doanh được biếu tặng nhận lại vốn góp liên doanh gôm: giá trị theo đánh giá thực tế, các chi phí tân trang, sửa chữa. Nguyên giá TSCĐVH: + Quyền sử dụng đất: là toàn bộ các chi phí thực tế chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng. + Chi phí thành lập doanh nghiệp: là các chi phí thực tế, hợp lý, hợp lệ và cần thiết đã được những người tham gia thành lập doanh nghiệp chi ra. + Chi phí nghiên cứu phát triển: là toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra để thực hiện nghiên cứu, thăm dò, xây dựng các kế hoạch đầu tư dài hạn. + Chi phí về bằng phát minh, sáng chế, bản quyền tác giả là toàn bộ các chi phí, thực tế DN đã chi ra cho các công trình nghiên cứu. + Chi phí về lợi thế KD: là khoản dành cho phần chênh lệch phải trả thêm ngoài giá trị các TS theo đánh giá thực tế: Số chênh lệch phải trả thêm Giá trị của các TS theo đánh giá thực tế - Giá mua = Nguyên giá TSCĐ thuê TC: + Phản ánh ở đơn vị thuê như đơn vị chủ sở hữu TS bao gồm: giá mua thực tế, các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, các chi phí sửa chữa, tân trang trước khi đưa vào sử dụng, chi phí lắp đặt, chạy thử, thuế và lệ phí trước bạ (nếu có). + Phần chênh lệch giữa TSCĐ phải trả cho đơn vị đi thuê với nguyên giá TSCĐ được hạch toán vào chi phí kinh doanh. + Kế toán TSCĐ phải tôn trọng nguyên tắc ghi theo nguyên giá của từng đối tượng TSCĐ trên sổ kế toán và chỉ xác định 1 lần khi tăng TSCĐ. + Nguyên giá TSCĐ chỉ thay đổi trong các trường hợp . Đánh giá lại giá trị TSCĐ. . Nâng cấp TSCĐ. . Tháo dỡ 1 hay một số bộ phận của TSCĐ. + Khi thay đổi nguyên giá TSCĐ, DN phải lập biên bản ghi rõ căn cứ thay đổi và xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, số khấu hao luỹ kế, giá còn lại TSCĐ. Thủ tục tăng, giảm TSCĐ. Chứng từ KT và KT chi tiết TSCĐ: 1.41.- Thủ tục tăng, giảm TSCĐ theo chế độ quản lý TSCĐ: Thủ tục tăng TSCĐ: Kế toán chi tiết tăng TSCĐ: + khi có TSCĐ mới tăng thêm do XD hoàn thành, mua sắm, được cấp trên phát ... DN phải lập Hội Đồng bàn giao TSCĐ gồm đại diện bên giao và bên nhận. + Đối với trường hợp giao nhận cùng một lúc nhiều TSCĐ có nhiệm vụ nghiệm thu và lập biên bản giao nhận TSCĐ + Biên bản giao nhận TSCĐ được lập thành hai bản bên giao giữ một bản , bên nhận giữ một bản. Biên bản giao nhận TSCĐ được chuyển cho phòng kế toán vào hồ sơ TSCĐ. + Hồ sơ TSCĐ gồm: biên bản giao nhận TSCĐ , các bản sao tài liệu kỹ thuật, các hoá đơn vận chuyển bốc dỡ... Kế toán doanh nghiệp phải quy định cho mỗi đối tượng TSCĐ một số hiệu riêng phục vụ công tác quản lý TSCĐ trong doanh nghiệp. Chứng từ kế toán: + Căn cứ vào biên bản giao nhận và các chứng từ kế toán khác, kế toán lập thẻ TSCĐ. Thẻ TSCĐ được lập cho từng đối tượng ghi TSCĐ. + Thẻ TSCĐ được lưu ở phòng kế toán trong suốt quá trình sử dụng. Để tổng hợpTSCĐ theo từng loại, từng nhóm TSCĐ kế toán sử dụng “Sổ TSCĐ” Thủ tục giảm TSCĐ: Kế toán chi tiết giảm TSCĐ: + TSCĐ trong DN giảm do nhiều nguyên nhân như do nhượng bán, thanh lý, đem đi góp vốn liên doanh.. + Trong mọi trường hợp giảm TSCĐ, kế toán phải làm đầy đủ thủ tục, xác định đúng các khoản chi phí, thu nhập (nếu có). + Trường hợp thanh lý TSCĐ phải căn cứ vào quyết định thanh lý TSCĐ để lập ban thanh lý TSCĐ, kế toán phải lập hoá đơn bán TSCĐ, khi bàn giao TSCĐ cho đơn vị khác phải lập biên bản giao nhậnh TSCĐ phải lập báo cáo kiểm kê. Chứng từ kế toán : . Biên bản thanh lý TSCĐ. . Hoá đơn thanh lý TSCĐ. . Biên bản giao nhận TSCĐ. được sử dụng để ghi giảm TSCĐ trên thẻ TSCĐ, sổ TSCĐ. 1.4.2- Chứng từ kế toán TSCĐ: Biên bản giao nhận TSCĐ: Biên bản giao nhận TSCĐ: Đơn vị Mẫu sổ 01 - TSCĐ Địa chỉ Ngày... tháng... năm... Số.... Nợ... Có... STT Tên, mã, ký hiệu, qui cách Số hiệu TSCĐ Nước sản xuất (xây dựng) Năm sản xuất Năm đưa vào sử dụng Công suất (diện tích thiết kế) Tính nguyên giá TSCĐ Tỷ lệ hao mòn % Tài liệu kèm theo Giá mua (Zsx) Cước phí vận chuyển Chi phí chạy thử Nguyên giá TSCĐ A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 E 1 Máy cưa - VN N-1 N - 60.000 5.000 - 65.000 12 - Thủ trưởng đơn vị Kế Toán trưởng Người nhận Người giao (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) * Hoá đơn khối lượng XDCB hoàn thành Hoá đơn khối lượng XDCB hoàn thành Ngày tháng năm 2001 Tên công trình Quyển : Số: Nợ: Có: Căn cứ hợp đồng nhận thầu xây dựng số......ngày......năm 2001 của bên nhận thầu (bên B) và ban quản lý dự án (bên A) Căn cứ biên bản nghiệm thu số......ngày......năm 2001 đề nghị thanh toán giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành là: Tài khoản số: Tại ngân hàng: STT Tên hạng mục công trình hoặc khối lượng xây lắp hoàn thành Dự toán được duyệt Giá trị khối lượng công trình đã TT kỳ trước Giá trị khối lượng công trình hoàn thành đề nghị TT kỳ này Xây Lắp Xây Lắp Xây Lắp A B 1 2 3 4 5 6 Cộng Tổng số tiền( viết băng chữ)........................... Trong đó thuế.................................................. Ghi chú............................................................ Thủ trưởng đơn vị nhận thầu ( bên B) Trưởng ban quản lý dự án (Bên A) (ký, họ tên, đóng dấu) (ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng đvị nhận thầu Kế toán trưởng BQLDA (ký, họ tên) (ký, họ tên) Biên bản thanh lý TSCĐ Biên bản thanh lý TSCĐ Ngày tháng năm 2001 Số: Nợ: Có: Căn cứ quyết định số......ngày.....tháng......năm.....của.......về việc thanh lý TSCĐ. Ban thanh lý TSCĐ gồm: Ông (bà)..............................đại diện...........................trưởng ban. Ông (bà)..............................đại diện...........................ủy viên. Ông (bà)..............................đại diện...........................ủy viên. Tiến hành thanh lý TSCĐ: Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ................ Số hiệu TSCĐ.................. Nước sản xuất (xây dựng)................... Năm sản xuất.................... Năm đưa vào sử dụng.................Số thẻ TSCĐ............... Nguyên giá TSCĐ....................... Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý............ Giá trị còn lại của TSCĐ................ Kết luận của ban thanh lý TSCĐ: ........................................................................................................................ Ngày .... tháng......năm....... Trưởng ban thanh lý (ký, họ tên) Kêt quả thanh lý TSCĐ: Chi phí thanh lý TSCĐ.............................(viết bằng chữ)............................ Giá trị thu hồi...........................................(viết bằng chữ)............................ Đã ghi giảm (số) thẻ TSCĐ ngày........tháng.......năm.......... Ngày.........tháng.........năm........ Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng (ký, họ tên, đóng dấu) (ký, họ tên) Biên bản đánh giá lại TSCĐ: Đơn vị:.......... Biên bản đánh giá lại TSCĐ Địa chỉ:......... Ngày tháng năm Số: Nợ: Có: Căn cứ quyết định số ........ ngày........tháng ......... năm.........của...............về việc đánh giá lại TSCĐ- Ông (bà)................chức vụ..............đại diện................chủ tịch hội đồng. Ông (bà)................chức vụ..............đại diện................uỷ viên. Ông (bà)................chức vụ..............đại diện................uỷ viên. STT Tên, mã, ký hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ Số hiệu TSCĐ Số thẻ TSCĐ Giá đang hạch toán Đánh giá lại Nguyên giá Hao mòn Giá trị còn lại Nguyên giá Hao mòn Giá trị còn lại A B C D 1 2 3 4 5 6 Cộng Uỷ viên Uỷ viên Chủ tịch hội đồng (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Thẻ TSCĐ Đơn vị:................. Thẻ tài sản cố định Địa chỉ:................. Số:............ Ngày tháng năm lập thẻ Kế toán trưởng Số hiệu chứng từ Nguyên giá TSCĐ Giá trị hao mòn TSCĐ Ngày tháng năm Diễn giải Nguyên giá Năm Giá trị hao mòn Cộng dồn 13 20/10/n Mua TSCĐ 65.000 Ghi giảm TSCĐ chứng từ số ngày tháng năm Lý do giảm Sổ TSCĐ Sổ Tài sản cố định Đơn vị: Loại tài sản: STT Ghi tăng TSCĐ Khấu hao TSCĐ Ghi giảm TSCĐ Chứng từ Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Nước sản xuất Tháng năm đưa vào sử dụng Số hiệu TSCĐ N/giá TSCĐ Khấu hao KH đã tính khi ghi giảm TSCĐ Lý do giảm TSCĐ SH NT Tỷ lệ % khấu hao Mức khấu hao SH N T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Người ghi sổ Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) 1.4.3- Kế toán chi tiết tăng, giảm TSCĐ Sơ đồ kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ TK133 TK821 6a TK211,213 TK214 TK111,112,331,341 6 6b 1 7 TK241 8 TK222,228 2 TK222,228 TK411 3 9 TK411 10 TK412 4 TK138 (1381) TK412 5 11 TK214 Giải thích sơ đồ Nguyên giá TSCĐ tăng do mua sắm. Nguyên giá TSCĐ tăng do XDCB hoàn thành bàn giao. Nhận lại TSCĐ cho thuê tài chính, góp vốn liên doanh. Nguyên giá TSCĐ tăng do được cấp, tặng, viện trợ, nhận vốn góp. 1.5-Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ 1.5.1-Tài khoản kế toán sử dụng: Tài khoản 211: “TSCĐ hữu hình”. Nội dung: phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của toàn bộ TSCĐ hữu hình của DN theo nguyên giá Kết cấu: Bên nợ: + Phản ánh nguyên giá TSCĐ hữu hình tăng do được cấp, hoàn thành xây dựng cơ bản bàn giao đưa vào sử dụng, mua sắm , các đơn vị tham gia liên doanh góp vốn, được biếu tặng. Viện trợ... + Điều chỉnh tăng nguyên giá của TSCĐ do xây lắp trang thiết bị thêm, do đánh giá lại tài sản. Bên có: + Nguyên gía TSCĐ hữu hình giảm do nhượng bán thanh lý, do điều chuyển ... Số dư bên nợ: nguyên giá TSCĐHH hiện có: TK 211 có 7 TK cấp 2: + TK 211.1: đất + TK 211.2: nhà cửa vật kiến trúc. + TK 211.3: máy móc thiết bị. + TK 211.4: phương tiện vận tải , truyền dẫn. + TK 211.5: thiết bị dụng cụ quản lý + TK 211.6: cây lâu năm, súc vật làm việc. + Tk 211.8: TSCĐ khác. + TK 411: nguông vốn kinh doanh. Nội dung: tài khoản này phản ánh nguồn vốn KD hiện có và tình hình tăng giảm nguồn vốn của DN Kết cấu: Bên nợ: nguồn vốn kinh doanh giảm do trả vốn ngân sách, các bên tham gia liên doanh hoặc cổ đông góp vốn, do bổ sung từ kết quả SXKD. Số dư bên có: nguồn vốn hiện có của doanh nghiệp TK 213: “ T