Tiểu luận Lý luận hình thái kinh tế - xã hội và quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam

Lý luận hình thái kinh tế - xã hội là một trong những nội dung quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Lý luận đó vạch rõ kết cấu cơ bản và phổ biến của mọi xã hội, quy luật vận động và phát triển tất yếu của xã hội từ hình thái này qua hình thái khác, từ thấp lên cao. Việc nhận thức đúng, bảo vệ và vận dụng sáng tạo lý luận hình thái kinh tế - xã hội của Mác đang trở thành một nhiệm vụ chính trị cấp bách, bởi lẽ từ khi chủ nghĩa xã hội rơi vào khủng hoảng thì học thuyết này là một trọng điểm lý luận bị công kích từ nhiều phía. Mặt khác, trong việc vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội để tiếp tục sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt nam cũng đang làm nảy sinh nhiều vấn đề mới, đòi hỏi chúng ta phải biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung và lý luận hình thái kinh tế - xã hội nói riêng vào thực tiễn Việt Nam để tiếp tục thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng của lý luận cũng như thực tiễn, tôi đã chọn đề tài: "Lý luận hình thái kinh tế - xã hội và quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt nam", bài tiểu luận có cấu trúc gồm 3 phần: Phần I : Lời nói đầu Phần II: Nội dung lí luận hình thái kinh tế - xã hội I. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội II. Quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá của Việt Nam Phần III: Kết luận

doc23 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 862 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Lý luận hình thái kinh tế - xã hội và quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên