Tình hình kế toán tại Công Ty Thương Mại và Xây dựng Minh Thàn

Theo cuộc điều tra dân số những năm gần đây tỉ lệ sinh con của con người tăng rất nhanh trong khi đó đất đai không những không tăng mà ngày càng bị thu hẹp.Vì vậy vấn đề nhà đát hiện nay là vấn đề sống còn cần giải quyết ,nhất là đối với thành phố công nghiệp như thành phố Hà Nội.Nắm rõ vấn đề đó ,công ty thương mại và xây dưng Minh Thành ra đời.tuy công ty thành lập chưa được bao lâu nhưng đã góp phần không nhỏ trong sự phát triển của thủ đô Hà Nội .cho tới nay công ty đã xây dựng và bàn giao nhiều công trình, khảng định vị trí vai trò trên thị trường.Để đạt được thành công đó phải kể đến vai trò của bộ máy kế toán công ty.Nó cung cấp chính xác,kịp thời và đầy đủ thông tian cho các nhà quản lí doanh nghiệp,nắm được chi phí hợp lí từng sản phẩm ,tưng công trình ,doanh thu của quá trình hoạt đông kinh doanh để từ đó doanh nghiệp phân tích đánh giá tình hình sử dụng nguyên liệu ,lao động đông thời có các quyết định kinh doanh thích hợp tạo thuận lợi,doanh thu cao. Trong thời gian thực tập tại công ty Thương Mại và xây dựng Minh Thành em đã có điều kiện để đối chiếu lý luận với thực tiễn ,hiểu rõ hơn những nội dung cong trưu tượng thể hiện lại và nhận thức sâu sắc hơn những nội dung đã học vào thưc tiễn củng cố những kiến thức đã học ,toạ khả năng vận dụng những điều đã hoc học ỏ trường để khi ra trường có thể nhận một phần việc kế toán đc giao.Do thời gian thực tập ở công ty có hạn nên bài báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót.Rất mong dc sự đóng góp cuả Thầy Cô ,các bạn và cán bộ nhân viên công ty Thương mại và xây dựng Minh Thành để bài báo cáo đc hoàn thiện hơn. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận ,bài báo cáo gồm có 4 phần: Phần I:Đặc điểm sản xuất kinh doanh ,tổ chức bộ máy kế toán,hình thức kế toán tại công ty Thương mại và xây dựng Minh Thành. Phần II:Tình hình kế toán tại Công Ty Thương Mại và Xây dựng Minh Thành. Phần III:Một số kiến nghị đánh giá chung về công tác kế toán công ty Thương Mại và Xây dựng Minh Thành. Phần IV:Nhận xét của công ty Thương Mại và Xây Dựng

doc110 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 26/07/2013 | Lượt xem: 1294 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tình hình kế toán tại Công Ty Thương Mại và Xây dựng Minh Thàn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lêi më ®Çu Theo cuéc ®iÒu tra d©n sè nh÷ng n¨m gÇn ®©y tØ lÖ sinh con cña con ng­êi t¨ng rÊt nhanh trong khi ®ã ®Êt ®ai kh«ng nh÷ng kh«ng t¨ng mµ ngµy cµng bÞ thu hÑp.V× vËy vÊn ®Ò nhµ ®¸t hiÖn nay lµ vÊn ®Ò sèng cßn cÇn gi¶i quyÕt ,nhÊt lµ ®èi víi thµnh phè c«ng nghiÖp nh­ thµnh phè Hµ Néi.N¾m râ vÊn ®Ò ®ã ,c«ng ty th­¬ng m¹i vµ x©y d­ng Minh Thµnh ra ®êi.tuy c«ng ty thµnh lËp ch­a ®­îc bao l©u nh­ng ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong sù ph¸t triÓn cña thñ ®« Hµ Néi .cho tíi nay c«ng ty ®· x©y dùng vµ bµn giao nhiÒu c«ng tr×nh, kh¶ng ®Þnh vÞ trÝ vai trß trªn thÞ tr­êng.§Ó ®¹t ®­îc thµnh c«ng ®ã ph¶i kÓ ®Õn vai trß cña bé m¸y kÕ to¸n c«ng ty.Nã cung cÊp chÝnh x¸c,kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ th«ng tian cho c¸c nhµ qu¶n lÝ doanh nghiÖp,n¾m ®­îc chi phÝ hîp lÝ tõng s¶n phÈm ,t­ng c«ng tr×nh ,doanh thu cña qu¸ tr×nh ho¹t ®«ng kinh doanh ®Ó tõ ®ã doanh nghiÖp ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông nguyªn liÖu ,lao ®éng ®«ng thêi cã c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh thÝch hîp t¹o thuËn lîi,doanh thu cao. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty Th­¬ng M¹i vµ x©y dùng Minh Thµnh em ®· cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®èi chiÕu lý luËn víi thùc tiÔn ,hiÓu râ h¬n nh÷ng néi dung cong tr­u t­îng thÓ hiÖn l¹i vµ nhËn thøc s©u s¾c h¬n nh÷ng néi dung ®· häc vµo th­c tiÔn cñng cè nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ,to¹ kh¶ n¨ng vËn dông nh÷ng ®iÒu ®· hoc häc á tr­êng ®Ó khi ra tr­êng cã thÓ nhËn mét phÇn viÖc kÕ to¸n ®c giao.Do thêi gian thùc tËp ë c«ng ty cã h¹n nªn bµi b¸o c¸o khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt.RÊt mong dc sù ®ãng gãp cu¶ ThÇy C« ,c¸c b¹n vµ c¸n bé nh©n viªn c«ng ty Th­¬ng m¹i vµ x©y dùng Minh Thµnh ®Ó bµi b¸o c¸o ®c hoµn thiÖn h¬n. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn ,bµi b¸o c¸o gåm cã 4 phÇn: PhÇn I:§Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh ,tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n,h×nh thøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty Th­¬ng m¹i vµ x©y dùng Minh Thµnh. PhÇn II:T×nh h×nh kÕ to¸n t¹i C«ng Ty Th­¬ng M¹i vµ X©y dùng Minh Thµnh. PhÇn III:Mét sè kiÕn nghÞ ®¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n c«ng ty Th­¬ng M¹i vµ X©y dùng Minh Thµnh. PhÇn IV:NhËn xÐt cña c«ng ty Th­¬ng M¹i vµ X©y Dùng Minh Thµnh. PhÇn I §Æc ®iÓm xuÊt kinh doanh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, h×nh thøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty Th­¬ng m¹i vµ x©y dùng Minh Thµnh 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng ty th­¬ng m¹i vµ x©y dùng Minh Thµnh tiÒn th©n lµ c«ng ty Hµ B¾c,®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 2212/Q§-CT ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 cña chñ tÞch UBND thµnh phè Hµ Néi C«ng ty cã : Tªn giao dÞch C«ng Ty TNHH Th­¬ng M¹i vµ X©y Dùng Minh Thµnh Trô së ®Æt t¹i: Sè 95E_Lß §óc _Hµ Néi . GiÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 2003000089 do Së kÕ ho¹ch ®Çu t­ Thµnh phè Hµ Néi. 2.§Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh: *VÒ kinh doanh nhµ ë: C«ng ty cã chøc n¨ng thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh nhµ ë nhµ hµng, kh¸ch s¹n, c¸c khu trung c­. + Qu¶n lý thùc hiÖn c¸c dù ¸n vÒ nhµ ë, lËp thñ tôc chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, t­ vÊn c¸c dù ¸n vÒ nhµ ë. *VÒ x©y dùng: C«ng ty cã kh¶ n¨ng thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông. + lµm ®­êng giao th«ng, x©y dùng cÇu, cèng, c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. +x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng trong vµ ngoµi ®« thÞ. *VÒ vËt liÖu x©y dùng: C«ng ty cã chøc n¨ng mua b¸n hµng c«ng nghÖ phÈm vËt t­ thiÕt bÞ. + c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho thi c«ng, s¶n xuÊt vµ mua b¸n vËt kiÖu x©y dùng cho c¸c chñ ®Çu t­ hoÆc c¸c c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c. 3. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. * S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty: KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n b¸n hµng vµ thanh to¸n víi ng­êi mua. KÕ to¸n tiÒn mÆt.TGNH thñ quü. KÕ to¸n thuÕ TSC§ tiÒn l­¬ng cho CBCNV KÕ to¸n vËt t­ thanh to¸n víi ng­êi ng­êi b¸n vµ XDCB * Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: Bé m¸y kÕ to¸n dc tæ chøc tËp trung,phßng kÕ to¸n tõ thu nhËp,lËp chøng tõ xö lý hÖ thèng hãa th«ng tin kÕ to¸n trªn m¸y dc cµi ®¹t mçi c¸n bé nh©n viªn ®Òu lµm viÖc theo sù ph©n c«ng chØ dÉn cña ban l·nh ®¹o. Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty bao gåm 5 ng­êi ®c cµi ®¹t d­íi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña kÕ to¸n tr­ëng vµ ®c tæ chøc nh­ sau: -KÕ to¸n tr­ëng :phô tr¸ch chung tÊt c¶ c¸c bé phËn kÕ to¸n cña c«ng ty cã nhiÖm vô tæ chøc vµ ®iÒu hµnh toµn bé c¸c kh©u c«ng viªc, lµm tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ tµi chÝnh ,c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh,tæ chøc kiÓm tra kÕ to¸n trong néi bé c«ng ty. -kÕ to¸n tiÒn mÆt TGNH cã nhiÖm vô lËp phiÕu thu,chi khi ®· d­îc gi¸m dèc,kÕ to¸n ký duyÖt trªn Tk 112 ®Þnh kú.lËp b¶ng ®èi chiÕu ng©n hµng,tæng hîp toµn c«ng ty,®èi chiÕu c«ng nî néi bé thanh to¸n tam øng trong c«ng ty -kÕ to¸n b¸n hµng vµ thanh to¸n víi ng­êi mua theo dâi t×nh h×nh nhËp,xuÊt,tån kho thµnh phÈm,theo dâi chi tiÕt kh¸ch hµng,gi¸ trÞ tiÒn hµng va thêi gian thanh to¸n c«ng nî,kiÓm tra c¸c kho¶n thanh to¸n. -kÕ to¸n vËt t­ thanh to¸n víi ng­êi b¸n vµ XDCB theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho vËt t­ cña c«ng ty,kiÓm kª ®Þnh kú chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sè l­îng,gi¸ c¶ c¸c lo¹i hµng,tÝnh hîp ph¸p c¸c chøng tõ tr­íc khi thanh to¸n c¶ kh¸ch hµng kiÓm tra quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh x©y d­ng. chuyÒn giao c«ng nghÖ x©y dùng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng ,nguyªn vËt liÖu vµ c¸c lo¹i hµng ho¸ kh¸c. -kÕ to¸n thuÕ ®Çu vµo ra,l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña TSC§ hµng th¸ng trÝch khÊu hao TSC§.Thèng kª chi tiÕt c¸c chi tiªu cã liªn quan ®Õn thuÕ ®Çu vµo.Theo dâi l­¬n,ph©n bæ tiÒn l­¬ng,khen th­ëng ,BHXH cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. 4.H×nh thøc kÕ to¸n cña c«ng ty ®c ¸p dông : Lµ h×nh thøc kÕ to¸n nhËt kÝ chung .H×nh thøc nµy bao gåm c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n chñ yÕu sau: -Sæ nhËt ký chung. -Sæ c¸i. -Sæ nhËt ký ®Æc biÖt vµ c¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt(sæ phô): S¬ ®å h¹ch to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chung Chøng tõ gèc Sæ ,thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ nhËt ký chung Sæ nhËt ký ®Æc biÖt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu Gi¶i thÝch s¬ ®å : Hµng ngµy kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®c dïng lµm c¨n cø sæ,tr­íc hÕt ghi nghiÖp vô ph¸t sinh vµo sæ NhËt ký chung,sau ®ã c¨n cø theo sè liÖu ®Ó ghi vµo sæ nhËt kÝ chung ®Ó ghi vµo sæ c¸i theo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n phï hîp.NÕu ®¬n vÞ cã më sæ kÕ to¸n chi tiÕt th× ®ång thêi víi viÖc ghi sæ nh¹t ký chung,c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®c ghi vµo c¸c sæ kÕ to¸n chi tiªt liªn quan. Tr­êng hîp ®¬n vÞ më c¸c sæ nhËt ký ®Æc biÖt th× hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®c dïng lµm c¨n cø ghi sæ ,ghi nghiÖp vô ph¸t sinh vµo sæ nhËt ký ®Æc biÖt liªn quan.§Þnh kú (3-10 ngµy )hoÆc cuèi th¸ng tuú khèi l­îng nghiÖp vô ph¸t sinh tæng hîp tõng sæ nhËt ký ®Æc bÞªt lÊy sè liÖu ®Ó ghi vµo c¸c tµi kho¶n phï hîp trªn sæ c¸i sau khi ®· lo¹i trõ sè trïng lËp do 1 nghiÖp vô ®c ghi ®ång thêi vµo nhiÒu sæ nhËt ký ®Æc biÖt(nÕu cã). Cuèi th¸ng,cuèi quý,cuèi n¨m céng sè liÖu trªn sæ c¸i lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. Sau khi ®· kiÓm tra ®èi chiÕu khíp ®óng sè liÖu trªn sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt (®c lËp tõ c¸c sæ kÕ to¸n chØ tiªu ®c dïng ®Ó lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh). VÒ nguyªn t¾c,tæng sè ph¸t sinh nî vµ tæng sè ph¸t sinh cã trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh ph¶i b»ng tæng sè ph¸t sinh nî vµ tæng sè ph¸t sinh cã trªn nhËt kÝ chung (hoÆc sæ nhËt kÝ chung vµ c¸c sæ nhËt kÝ ®¹c biÖt sau khi ®· lo¹i trõ sè trïng lµ trªn c¸c sæ nhËt kÝ ®Æc biÖt)cïng kú. PhÇn II T×nh h×nh kÕ to¸n t¹i c«ng ty th­¬ng m¹i vµ x©y dùng Minh Thµnh §Ò bµi: C«ng ty th­¬ng m¹i vµ x©y d­ng minh Thµnh tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. 1-Sè d­ ®Çu kú c¸c tµi kho¶n th¸ng 11 n¨m2006: §VT:§ång SH ChØ tiªu D­ nî D­ cã 111 TiÒn mÆt 1.281.635.000 112 TiÒn göi ng©n hµng 1.670.549.000 131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 168.400.000 136 Ph¶i thu néi bé 1.980.200.000 138 Ph¶i thu kh¸c 660.185.000 141 T¹m øng 90.500.000 142 Chi phÝ tr¶ tr­íc 120.000.000 152 Nguyªn vËt liÖu 92.876.000 211 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh. 1.060.000.000 214 hao mßn TSC§ h÷u h×nh 25.440.000 311 Vay ng¾n h¹n 1.350.000.000 331 Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 17.820.000 333 Nép ng©n s¸ch nhµ n­íc 635.340.000 334 Ph¶i tr¶ nî c«ng nh©n viªn 680.600.000 335 Chi phÝ ph¶i tr¶ 612.400.000 338 Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 115.395.000 411 Nguån vèn kinh doanh 2.680.165.000 414 Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 498.040.000 431 Quü khen th­ëng phóc lîi 509.145.000 Céng 7.124.345.000 7.124.345.000 II. Sè d­ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n: Ta× kho¶n 152- nguyªn vËt liÖu STT Tªn NVL ®vt sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 01 G¹ch x©y viªn 20.000 800 16.000.000 02 Xi m¨ng tÊn 50 1.200.000 60.000.000 03 C¸t vµng m3 100 45.000 4.500.000 04 Sái m3 182 68.000 12.376.000 Céng 92.876.000 Tµi kho¶n 131_Ph¶i thu cña kh¸ch hµng STT Tªn kh¸ch hµng Sè tiÒn 01 C«ng ty x©y l¾p 51.200.000 02 Cöa hµng 37-Tr­¬ng chinh 67.500.000 03 C«ng ty TNHH kh¸nh h»ng 49.700.000 Céng 168.400.000 Tµi kho¶n 331-ph¶i tr¶ ng­êi b¸n STT Tªn kh¸ch hµng Sè tiÒn 01 C«ng ty TNHH Hoµng Long 4.000.000 02 Cong ty TNHH Thanh T©n 4.600.000 03 C«nh ty TNHH Minh Ch©u 5.520.000 04 C«ng ty TNHH Nam Hoµng 3.700.000 Céng 17.820.000 III-Trong th¸ng cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh­ sau: NV1:ngµy 1/11 phiÕu nhËp kho sè 01 ho¸ ®¬n GTGT sè 27103,BBKN sè 01 c«ng ty mua NVL cña c«ng ty TNHH Hoµng Anh ®¬n gi¸ ch­a thuÕ 10% ch­a thanh to¸n cho ng­êi b¸n. Tªn §VT Sè L­îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn G¹ch x©y viªn 50.000 800 40.000.000 NV2: ngµy 1/11 phiÕu NV sè 02,ho¸ ®¬n GTGT sè 25404 BBKN sè 02,c«ng ty mua NVL cña c«n ty TNHH B×nh Minh ®¬n gi¸ mua ch­a thuÕ GTGT10%,ch­a tt tiÒn hµng. Tªn NVL §VT Khèi l­îng §¬n gi¸ Thµnh TiÒn §¸ m3 140 95.000 13.300.000 C¸t vµng m3 220 45.000 9.900.000 C¸t ®en m3 100 70.000 7.000.000 Céng 30.200.000 NV4: GiÊy b¸o nî sè 01 ngµy 2/11 c«ng ty rót TGNH vÒ nhËp quü tiÒn mÆt sè tiÒn lµ 50.000.000 phiÕu thu sè 02. NV5: PhiÕu chi sè 01 ngµy 2/11 tr¶ tiÒn mua NVL cho c«ng ty TNHH Hoµng Anh. NV6: ngµy 2/11 phiÕu nhËp kho sè 03 ho¸ ®¬n GTGT sè 26705 c«ng ty mua NVL cña cöa hµng Kh¸nh Linh ®¬n gi¸ mua ch­a thuÕ GTGT 10% ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt theo phiÕu chi sè 02. Tªn NVL §VT Khèi l­îng §¬n gi¸ Thµnh TiÒn Xi m¨ng tr¾ng kg 470 2000 940.000 Xi m¨ng tÊn 45 1.200.000 54.000.000 Céng 54.940.000 NV7:phiÕu nhËp kho sè 04 ngµy 2/11 ho¸ ®¬n GTGT sè 32001,BBKN sè 04 c«ng ty mua CCDC cña c«ng ty TNHH H«ng Minh ®¬n gi¸ ch­a thuÕ GTGT 10% ch­a thanh to¸n tiÒn hµng. Tªn CCDC §VT Khèi l­îng §¬n Gi¸ Thµnh TiÒn Que hµn kg 150 1.500 225.000 bét s¾t c¸i 200 11.500 2.300.000 Céng 2.525.000 NV8:ngµy 3/11 c«ng ty nhËp kho NVL cña c«ng ty dông cô c¬ khÝ XK theo ho¸ ®¬n GTGT sè 32816 BBKN sè 05 PNK sè 05 ®¬n gÝa mua chu¨ thuÕ GTGT 10% ®· thanh to¸n b»ng TGNH giÊy b¸o nî sè 02 Tªn NVL §VT Khèi L­îng §¬n Gi¸ Thµnh TiÒn S¾t 4 kg 1.200 5.600 6.720.000 S¾t 6 kg 850 8.700 7.395.000 Céng 14.115.000 NV9:phiÕu NK sè 06 ngµy 3/11 BBKN cña c«ng ty TÊn Thµnh ch­a thanh to¸n cho ng­êi b¸n. Tªn NVL §VT Khèi l­îng ®¬n gi¸ thµnh tiÒn ThÐp h×nh kg 237 8500 2.014.00 D©y thÐp kg 450 11.000 4.950.000 Céng 6.964.500 NV10: phiÕu chi sè 03 ngµy 3/11 c«ng ty thanh to¸n sè nî kú tr­íc cho c«ng ty Hoµng Long b»ng tiÒn mÆt . NV11: PhiÕu NK sè 07 ngµy 4//11 BBKN sè 07 ho¸ ®¬n GTGT sè 32912 c«ng ty mua NVL cña cöa hµng sè 9-NguyÔn Khang ®¬n gi¸ mua ch­a thuÕ GTGT 10% ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt phiÕu chi sè 04. Tªn NVL §VT Khèi l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn L­íi ThÐp m3 120 30.500 3.660.000 ThÐp phi 6-8 kg 965 8.000 7.720.000 ThÐp phi 16 kg 255 8.500 2.167.000 Céng 13.547.000 NV12: Tr¶ tiÒn mua NVL cho c«ng ty TNHH B×nh Minh b»ng tiÒn mÆt phiÕu chi sè 05 ngµy 4//11. NV13: phiÕu nhËp kho sè 08 BBKN ho¸ ®¬n GTGT sè 33011 c«ng ty mua NVL tõ c«ng ty Mai C­êng gi¸ mua ch­a thuÕ GTGT10% ®· thanh to¸n b»ngTGNH giÊy b¸o nî sè 03 ngµy 5/11 Tªn NVL §VT Khèi Luîng §¬n Gi¸ Thµnh tiÒn Sái m3 420 68.000 28.560.000 NV14:PhiÕu chi sè 06 tr¶ tiÒn mau NVL cho c«nh ty TNHH H«ng Minh ngµy 5/11. NV15: NhËp kho NVL theo phiÕu NK sè 09 BBKN sè 09 ho¸ ®¬n GTGT sè 33120 ngµy 6/11 cña c«ng ty Hoµng Th¾ng ®¬n gi¸ mua ch­a thuÕ GTGT 10% ®· thanh to¸n bÆng tiÒn mÆt phiÕu chi sè 07. Tªn NVL §VT Khèi Luîng §¬n Gi¸ Thµnh tiÒn G¹ch èp l¸t viªn 5000 6000 30.000.000 NV16: NhËp kho NVL theo phiÕu Nkho sè 10 BBKN sè 10 ho¸ ®¬n GTGT sè 33250 ngµy 6/11 cña cöa hµng Ngäc S¬n ®¬n gi¸ mua ch­a thuÕ GTGT 10% ®· thanh to¸n b»ng TGNH giÊy b¸o nî sè 04. Tªn NVL §VT Khèi L­îng §¬n Gi¸ Thµnh TiÒn D©y ®iÖn m 4.100 5.000 20.500.000 èng PVC m 1.200 9000 10.800.000 Céng 31.300.000 NV17: Ngµy 7/11 phiÕu chi sè 8 giÊy t¹m øng sè 01 øng tiÒn cho nh©n viªn ®i c«ng t¸c sè tiÒn lµ 10.000.000 NV18: GiÊy b¸o cã sè 01 ngµy 7/11 c«ng ty TNHH Kh¸nh H»ng thanh to¸n nî kú tr­íc b»ng TGNH. NV19: Thanh to¸n nî kú truíc cho c«ng ty TNHH Thanh T©n b»ng tiÒn mÆt phiÕu chi sè 09 ngµy 9/11. NV20: ngµy 8/11 phiÕu Xkho sè 01 xuÊt kho NVL cho xd c«ng tr×nhLam S¬n. -G¹ch x©y :70.000 viªn NV21: Ngµy 8/11 phiÕu xuÊt kho sè 02 xuÊt kho NVL cho x©y dùng c«ng tr×nh Lam S¬n -§¸ 140m3 -C¸t vµng 300m3 -C¸t ®en 100m3 NV22: ngaú 8/11 phiÕu xuÊt kho NVL theo phiÕu XKho sè 03 xuÊt NVL cho xd c«ng tr×nh Lam S¬n . -Xi m¨ng tr¾ng:470kg -Xi M¨ng :70 tÊn NV23:xuÊt kho NVL theo phiÕu XK sè 04 ngµy 8/11 cho xd c«n tr×nh Lam S¬n -Sái:450m3 NV24: ngµy16/11 Xkho NVL cho xd c«ng tr×nh Lam S¬n theo phiÕu xuÊt kho sè 05 ThÐp phi6-8:150kg -ThÐp phi 16:255kg NV25: ngµy16/11 Xkho NVL cho xd c«ng tr×nh Lam S¬n theo phiÕu xuÊt kho sè 06 -Que hµn:150kh -Bét s¾t :200 c¸i NV26: ngµy16/11 Xkho NVL cho xd c«ng tr×nh theo phiÕu xuÊt kho sè 07 -ThÐp h×nh :237kg -D©y ThÐp :450kg -L­íi ThÐp :120m3 NV27: ngµy17/11 Xkho NVL cho xd c«ng tr×nh Lam S¬n theo phiÕu xuÊt kho sè 08 èng PVC:1200m -D©y ®iÖn :4100m NV28: ngµy17/11 Xkho NVL cho xd c«ng tr×nh Lam S¬n -S¾t 4:1200kg -S¾t 6:850kg NV29:Ngµy 17/11 mua 1m¸y trén bª t«ng cña cöa hµng TuÊn Hïng ®¬n gi¸ ch­a thuÕ GTGT10% lµ 40.000.000 ®Ó thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt theo phiÕu chi sè 10. NV30: Ngµy 18/11 cöa hµng 27- Tr­¬ng Chinh thanh tãan tiÒn nî kú trc b»ng tiÒn mÆt phiÕu sè 03; NV31: ngµy 18/11 nhËp kho CCDC cña cöa hµng Quang Minh theo phiÕu NK sè 11 BBKn sè 11 ho¸ ®¬n GTGT sè 3280 ®¬n gi¸ ch­a thuÕ 10% ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt phiÕu chi sè 11. Tªn CCDC §VT Khèi Luîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn B¹t che m 120 4000 480.000 C©y Chèng c©y 520 7000 3.640.000 Céng 4.180.000 NV32:Ngµy 18/11 nhËp kho NVL theo phiÕu NK sè 12 ho¸ ®¬n GTGT sè 33520 BBKN sè 12 cña cöa hµng Phóc Nh­ ®¬n gi¸ ch­a thuÕ GTGT 10% ®· thanh to¸n b»ng TGNH giÊy b¸o nî 05. Tªn NVL §VT Khèi L­îng §¬n Gi¸ Thµnh TiÒn S¬n chèng thÊm kg 120 24.000 2.880.000 S¬n c¸c lo¹i kg 100 13.000 1.300.000 Céng 4.180.000 NV33: Ngµy 18/11 nhËp kho NVL theo phiÕu NK sè 13 ho¸ ®¬n GTGT sè 33117BBKN13 ®¬n gi¸ ch­a thuÕ GTGT 10%cña cöa hµng Hoµng H¶i ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt phiÕu chi sè 12. Tªn NVL §VT Khèi L­îng §¬n Gi¸ Thµnh TiÒn Cöa hoa xÕp chiÕc 45 200.000 9.000.000 NV34: Ngµy 18/11 nhËp kho NVL theo phiÕu NK sè 14 ho¸ ®¬n GTGT sè 35120 BBKN sè 14 ®¬n gi¸ ch­a thuÕ GTGT 10% ®· thanh to¸n b»ng mÆt cho c«ng ty Mai Linh phiÕu chi sè 13. Tªn NVL §VT Khèi L­îng §¬n Gi¸ Thµnh TiÒn Phô gia bª t«ng kg 350 14.500 5.075.000 NV35:Ngµy 19/11 thanh to¸n nî kú tr­íc cho c«ng ty Minh Ch©u b»ng tiÒn mÆt theo phiÕu chÝ sè 14. NV36: Ngµy 20/11 xuÊt kho CCDC theo phiÕu Xkho sè 10 cho xd c«ng tr×nh Lam S¬n. -B¹t che:120m -C©y chèng:520c©y NV37: Ngµy 20/11 xuÊt kho CCDC theo phiÕu Xkho sè 11 cho xd c«ng tr×nh Lam S¬n. -Phô gia bª t«ng:350kg NV38:NGµy 20/11 thanh to¸ntiÒn l­¬ng cho CNV kú tr­íc b»ng tiÒn mÆt theo sè phiÕu chi sè 15 NV39: Chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c«ng tr×nh Lam S¬n ®c chi b»ng tiÒn mÆt phiÕu schi sè 16 ngµy 21/11 sè tiÒn lµ 40.325.000 NV40:Chi t¹m øng ch o chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng lµ 50.500.000 theo phiÕu chi sè 17 ngµy 21/11 NV41: Ngµy 22/11 Xkho NVL cho xd c«ng tr×nh Lam S¬n -Cöa xÕp hoa:45 chiÕc NV43: Ngµy 22/11 phiÕu Xkho sè 14 xuÊt kho NVL cho xd c«ng TR×nh Lam S¬n. -S¬n chèng thÊm:120kg -S¬n mµu c¸c lo¹i:100kg NV44: Ngµy 25/11 tÝnh ra tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trong kú -L­¬ng nh©n viªn qu¶n lý :79.850.000 L­¬ng CN trùc tiÕp s¨n xuÊt :140.700.000 L­¬ng nh©n viªn v¨n phßng:46.200.000 NV45:TrÝch BHXH,BHYT,KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh NV46 Ngµy 25/11 c«ng ty tr¶ tiÒn ®iÖn ,n­íc ,®iÖn tho¹i b»ng tiÒn mÆt phiÕu chi sè 18 -Bé phËn s¶n xuÊt :9.295.000 Bé phËn qu¶n lý:9.040.000 NV47: Ngµy26/11 TrÝch khÊu hao TSC§ ë c¸c bé phËn sau: -Bé phËn s¶n xuÊt :5.100.000 -Bé phËn qu¶n lý:4.000.000 NV48:NGµy 27/11 thanh to¸n nî kú tr­íc cho c«ng ty Nam Hoµng b»ng TGNH giÊy b¸o nî sè 06 NV49: ngµy 27/11 thanh to¸n tiÒn mua NVL cho c«n ty TÊn Thµnh phiÕu chi sè 19 NV50: Chi phÝ tr¶ truíc 1 sè dông cô cho c«ng tr×nh Lam S¬n lad 45.200.000 vµo ngµy 28/11 NV51: Ngµy 29/11 c¸c chi phÝ kh¸c : -Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp :125.700.000 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung :55.000.000 NV52: Ngµy 30/11 c«ng tr×nh Lam S¬n hoµn thµnh.C«ng ty tiÕn hµnh bµn giao c«n tr×nh /Gi¸ cña c«ng tr×nh khi bµn giao ®­îc gi¸y b¸o cã cña Ng©n Hµng. Bµi lµm §VT:§ång NV1: Nî TK 152-g¹ch x©y : 40.000.000 Nî Tk 1331 4.000.000 Cã TK331-Hoµng Anh 44.000.000 NV2: Nî TK 111 51.200.000 Cã TK131-c«ng ty x©y l¾p: 51.200.000 NV3: Nî TK152 30.200.000 -TK152:§¸ 13.300.000 -TK 152-C¸t Vµng 9.900.000 -TK152-C¸t §en 7.000.000 Nî Tk 1331 3.020.000 Cã TK-B×nh Minh 33.220.000 NV4: Nî TK 111 50.000.000 Cã TK112 50.000.000 NV5: Nî TK 331-Hoµng Anh 44.000.000 Cã TK111 44.000.000 NV6 Nî TK 152 54.940.000 -TK152 –Xi m¨ng Tr¾ng 940.000 -TK152-Xi m¨ng 54.000.000 Nî TK 13315.494.000 Cã TK111 60.889.000 NV7: Nî Tk 153 2.525.000 –Que Hµn 225.000 -Tk 153-Bét S¾t 2.300.000 Nî TK 1331 252.500 Cã TK331-Hång Minh 2.777.000 NV8: Nî Tk 152 14.115.000 -Tk 152 –S¾t 4: 6.720.000 -TK 152-S¾t 6 7.395.000 Nî TK 1331 1.411.500 Cã TK 112 15.526.000 NV9: Nî TK 152 6.964.500 -TK152-ThÐp H×nh 2.014.000 -TK152-D©y ThÐp 4.950.000 Nî TK 1331 696.450 Cã TK 331-TÊn Thµnh 7.660.950 NV10: Nî TK 331-Hoµng Long 4.000.000 Cã TK 111 4.00.000 NV11: Nî TK 152 13.547.500 -TK 152-L­íi ThÐp 3.660.000 -TK 152-ThÐp phi 6-8 7.720.000 -TK 152 –ThÐp phi 16 2.167.000 Nî TK 1331 1354.750 Cã TK111 14.902.250 NV12: Nî TK 331-B×nh Minh 33.220.000 Cã TK 111 33.220.000 NV13: Nî TK 152 –Sái 28.560.000 Nî TK1331 2.856.000 Cã TK 112 31.416.000 NV14: Nî TK 331-Hång Minh 2.777.000 Cã TK111 2.777.000 NV15: Nî TK 152-g¹ch èp l¸t 30.000.000 Nî Tk 1331 3.000.000 Cã TK 111 33.000.000 NV16: Nî TK 152 31.300.000 -TK 152-D©y ®iÖn 20.500.000 -TK152-èng PVC 10.800.000 Nî TK 1331 3.130.000 Cã TK 112 34.430.000 NV17: Nî TK 141 10.000.000 Cã TK 111 10.000.000 NV18: Nî TK 112 49.700.000 Cã TK 131-Kh¸nh H»ng 49.700.000 NV19: Nî TK 331-Thanh T©n 4.600.000 Cã TK 111 4.600.000 NV20: Nî TK 621 56.000.000 Cã TK 152-g¹ch x©y 56.000.000 NV21: Nî TK 621 33.800.000 Cã TK 152 33.800.000 -TK152-§¸ 13.300.000 -TK152-C¸t Vµng 13.500.000 -TK 152-C¸t §en 7.000.000 NV22: Nî TK 621 84.940.000 Cã TK152-Xi M¨ng tr¾ng 940.000 -TK152 –Xi M¨ng 84.000.000 NV23: Nî TK 621 30.600.000 Cã TK 152-Sái 30.600.000 NV24: Nî Tk 621 9.887.000 Cã TK152 9.887.000 -TK 152 –ThÐp phi 6-8 7.720.000 -TK152-thÐp phi 16 2.167.000 NV25 Nî TK 621 10.624.500 Cã TK 152 10.624.500 -TK152-ThÐp h×nh 2.014.000 -TK152-D©y ThÐp 4.950.000 -TK 152-L­íi thÐp 3.660.000 NV26: Nî TK621 2.525.000 Cã TK 153 2.525.000 -TK152-ThÐp h×nh 2.014.000 -TK152-D©y thÐp 4.950.000 -TK 152-L­íi thÐp 3.660.000 NV27: Nî TK 621 31.300.000 Cã TK 152 31.300.000 -TK 152-èng PVC 10.800.000 -TK 152-D©y ®iÖn 20.500.000 Nv28: Nî TK 621 14.115.000 Cã TK 152 14.115.000 -TK 152-S¾t 4 6.720.000 -TK152 –S¾t 6 7.395.000. NV29: Nî TK 211 40.000.000 Nî TK 1331 4.000.000 Cã TK 111 44.000.000 NV 30: Nî Tk153 4.120.000 Cã TK 131-Tr­¬ng Chinh 67.500.000 NV31: Nî TK 153 4.120.000 TK152-B¹t che 480.000 -TK 153-C©y Chèng 3.640.000 Nî TK 1331 412.000 Cã TK 111 4.532.000 NV32: Nî TK
Luận văn liên quan