Tính toán thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị cho thành phố huế từ năm 2011 đến Năm 2030

Trong xu thế phát triển kinh tế xã hội, với tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng và sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch kéo theo mức sống của ngƣời dân ngày càng cao đã làm nảy sinh nhiều vấn đề mới, nan giải trong công tác bảo vệ môi trƣờng và sức khoẻ của cộng đồng dân cƣ. Lƣợng chất thải phát sinh từ những hoạt động sinh hoạt của ngƣời dân ngày một nhiều hơn, đa dạng hơn về thành phần và độc hại hơn về tính chất. Cách quản lý và xử lý CTRSH tại hầu hết các thành phố, thị xã, địa phƣơng ở nƣớc ta hiện nay đều chƣa đáp ứng đƣợc các yêu cầu vệ sinh và bảo vệ môi trƣờng. Không có những bƣớc đi thích hợp, những quyết sách đúng đắn và những giải pháp đồng bộ, khoa học để quản lý chất thải rắn trong quy hoạch, xây dựng và quản lý các đô thị sẽ dẫn tới các hậu quả khôn lƣờng, làm suy giảm chất lƣợng môi trƣờng, kéo theo những mối nguy hại về sức khoẻ cộng đồng, hạn chế sự phát triển của xã hội.

pdf69 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 17/10/2013 | Lượt xem: 4370 | Lượt tải: 47download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tính toán thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị cho thành phố huế từ năm 2011 đến Năm 2030, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG VIỆN CNSH&MT …… ĐỒ ÁN MÔN HỌC \ TÊN ĐỒ ÁN TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ CHO THÀNH PHỐ HUẾ TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2030 SVTH: Nhóm 1 Lớp: 50CNMT Viện: CNSH&MT GVHD: Nguyễn Thị Ngọc Thanh Nha Trang, tháng 6 năm 2011. THIẾT KẾ BCL CHR ĐÔ THỊ CHO TP HUẾ 2011 ĐỒ ÁN QUẢN LÝ & XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Page 2 DANH SÁCH NHÓM I: THIẾT KẾ BCL CHR ĐÔ THỊ CHO TP HUẾ 2011 ĐỒ ÁN QUẢN LÝ & XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Page 3 Mục Lục DANH SÁCH NHÓM I: .................................................................................................... 2 CHƢƠNG 1. MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 6 1.1. Tính cấp thiết: ....................................................................................................... 6 1.2. Nội dung nghiên cứu: ............................................................................................ 7 1.3. Phƣơng pháp nghiên cứu: ................................................................................... 7 CHƢƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ ...................................................................................................................................... 9 2.1. Tổng quan về chất thải rắn đô thị ......................................................................... 9 2.1.1. Chất thải rắn là gì? ............................................................................................. 9 2.1.2. Chất thải rắn đô thị ............................................................................................. 9 2.1.3. Các nguồn phát sinh chất thải rắn ....................................................................... 9 2.1.4. Phân loại chất thải rắn ...................................................................................... 10 2.1.5. Thành phần CTR: ............................................................................................. 14 2.2 Các phƣơng pháp xử lý chất thải rắn ................................................................ 21 2.2.1. Phƣơng pháp xử lý cơ học ................................................................................ 22 2.2.2. Phƣơng pháp hóa học ....................................................................................... 22 2.2.3. Phƣơng pháp xử lý sinh học ............................................................................. 24 2.2.4. Bãi chôn lấp rác vệ sinh ................................................................................... 26 2.2.5. Phƣơng pháp tái chế ......................................................................................... 28 2.2.6. Đổ thành đống hay bãi hở ................................................................................ 28 2.3 Quy trình kỹ thuật quản lý chất thải rắn ............................................................. 29 2.3.1. Thu gom và vận chuyển ................................................................................... 29 2.3.2. Phân loại .......................................................................................................... 30 CHƢƠNG 3. GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ THÀNH PHỐ HUẾ....................................... 33 3.1. Đặc điểm tự nhiên ............................................................................................ 33 3.1.1. Vị trí địa lý....................................................................................................... 33 THIẾT KẾ BCL CHR ĐÔ THỊ CHO TP HUẾ 2011 ĐỒ ÁN QUẢN LÝ & XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Page 4 3.1.2. Địa hình ........................................................................................................... 33 3.1.3. Khí hậu ............................................................................................................ 34 3.2 Kinh tế xã hội ...................................................................................................... 35 3.2.1. Dân số: ............................................................................................................. 35 3.2.2. Thu nhập .......................................................................................................... 37 3.2.3. Văn hóa, giáo dục, y tế ..................................................................................... 38 3.2.4. Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và năm 2030 .................. 38 3.3. Hiện trạng phát sinh và thu gom, xử lý chất thải rắn ở thành phố Huế. .............. 40 3.3.1. Hiện trạng phát sinh: ........................................................................................ 40 3.3.2. Hiện trạng thu gom: ......................................................................................... 41 3.3.3. Một vài cơ sở xử lý chất thải rắn tại Thừa Thiên - Huế: ................................... 43 CHƢƠNG 4. LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM, THIẾT KẾ HỆ THỐNG THU GOM VÀ BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ CHO THÀNH PHỐ HUẾ ĐẾN NĂM 2030 .... 44 4.1. Lựa chọn địa điểm: ............................................................................................ 44 4.1.1. Các nguyên tắc và tiêu chí lựa chọn địa điểm xây dựng bãi chôn lấp:............... 44 4.1.2. Quy mô diện tích bãi chôn lấp: ......................................................................... 44 4.1.3. Vị trí bãi chôn lấp: ........................................................................................... 45 4.1.4. Phân tích lựa chọn địa điểm: ............................................................................ 46 4.2. Thiết kế hệ thống thu gom: ............................................................................... 47 4.3. Tính toán thiết kế bãi chôn lấp:......................................................................... 51 4.3.1. Tính diện tích bãi chôn lấp: .............................................................................. 51 4.3.2. tính toán diện tích các ô chôn lấp: .................................................................... 53 4.3.3. Lớp chống thấm: .............................................................................................. 55 4.3.4. Tính toán lƣợng nƣớc rỉ rác và hệ thống thu gom, xử lý nƣớc rỉ rác: ................ 56 4.3.5. Tính toán lƣợng khí gas sinh ra, thu gom, xử lý khí: ........................................ 64 4.4. Dự trù kinh tế bãi chôn lấp: .................................................................................... 66 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ…………..…………………………………………………… 67 THIẾT KẾ BCL CHR ĐÔ THỊ CHO TP HUẾ 2011 ĐỒ ÁN QUẢN LÝ & XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Page 5 THIẾT KẾ BCL CHR ĐÔ THỊ CHO TP HUẾ 2011 ĐỒ ÁN QUẢN LÝ & XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Page 6 CHƢƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết: Trong xu thế phát triển kinh tế xã hội, với tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng và sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch… kéo theo mức sống của ngƣời dân ngày càng cao đã làm nảy sinh nhiều vấn đề mới, nan giải trong công tác bảo vệ môi trƣờng và sức khoẻ của cộng đồng dân cƣ. Lƣợng chất thải phát sinh từ những hoạt động sinh hoạt của ngƣời dân ngày một nhiều hơn, đa dạng hơn về thành phần và độc hại hơn về tính chất. Cách quản lý và xử lý CTRSH tại hầu hết các thành phố, thị xã, địa phƣơng ở nƣớc ta hiện nay đều chƣa đáp ứng đƣợc các yêu cầu vệ sinh và bảo vệ môi trƣờng. Không có những bƣớc đi thích hợp, những quyết sách đúng đắn và những giải pháp đồng bộ, khoa học để quản lý chất thải rắn trong quy hoạch, xây dựng và quản lý các đô thị sẽ dẫn tới các hậu quả khôn lƣờng, làm suy giảm chất lƣợng môi trƣờng, kéo theo những mối nguy hại về sức khoẻ cộng đồng, hạn chế sự phát triển của xã hội. Một trong những phƣơng pháp xử lý chất thải rắn đƣợc coi là kinh tế nhất cả về đầu tƣ ban đầu cũng nhƣ quá trình vận hành là xử lý CTR theo phƣơng php chôn lấp hợp vệ sinh. Đây là phƣơng pháp xử lý chất thải rắn phổ biến ở các quốc gia đang phát triển và thậm chí đối với nhiều quốc gia phát triển. Nhƣng phần lớn các bãi chôn lấp CTR ở nƣớc ta không đƣợc quy hoạch và thiết kế theo quy định của bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh. Các bãi này đều đa số đều không kiểm soát đƣợc khí độc, mùi hôi và nƣớc rỉ rác là nguồn gây ô nhiễm tiềm tàng cho môi trƣờng đất, nƣớc và không khí. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và thực hiện chủ trƣơng phát triển bền vững, phát triển kinh tế, cùng với bảo vệ môi trƣờng thì hiện nay vấn đề xử lý CTR tại thnh phố Huế cũng đã và đang đƣợc chính quyền tỉnh và các cơ quan chức năng quan tâm. Song với thực tế hạn chế về khả năng tài chính, kỹ thuật và cả về khả năng quản lý mà tình hình xử lý CTR của THIẾT KẾ BCL CHR ĐÔ THỊ CHO TP HUẾ 2011 ĐỒ ÁN QUẢN LÝ & XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Page 7 thành phố vẫn chƣa đƣợc cải thiện là bao . Tình trạng rác tại đƣờng phố, khu dân cƣ, rác thải còn đổ bừa bãi xuống sông, suối, ao hồ, các khu đất trống…gây nên tình trạng ô nhiễm môi trƣờng, đe dọa đến nguy cơ suy thoái tài nguyên đất, nƣớc, không khí, và ảnh hƣởng đến sức khỏe của ngƣời dân. Rác thải luôn biến đổi và tỉ lệ thuận với tốc độ gia tăng dân số và phát triển kinh tế. Vì vậy thời gian thu gom, vận chuyển và xử lý không đáp ứng kịp thời sẽ làm cho mức độ ô nhiễm ngày càng gia tăng. Trƣớc tình hình đó, đồ án: “Thiết kế bãi chôn lấp rá c thải đô thị cho thành phố Huế đến năm 2030” đƣợc thực hiện nhằm giải quyết tình trạng chất thải rắn mất vệ sinh và gây ô nhiễm môi trƣờng nhƣ hiện nay, đồng thời cũng giải quyết sức ép đối với một lƣợng lớn chất thải rắn sinh ra trong tƣơng lai. Với hy vọng hàng năm có hàng trăm tấn rác đƣợc xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng. 1.2 Nội dung nghiên cứu: a. Tổng quan về đặc điểm tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội thành phố Huế. b. Khảo sát, điều tra hiện trạng tình hình thu gom , vận chuyển và xử lý CTR ở thành phố Huế. c. Dự báo khối lƣợng và tốc độ phát sinh CTRSH từ năm 2011 đên năm 2030 của thành phố Huế. d. Đánh giá sơ bộ các tác động của CTR đến môi trƣờng. e. Lựa chọn quy mô , địa điểm xây dựng bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh cho thành phố Huế. f. Tính toán thiết kế bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh cho thành phố Huế. 1.3 Phƣơng pháp nghiên cứu: a. Thu thập số liệu - Các văn bản pháp quy của trung ƣơng và địa phƣơng có liên quan đến vấn đề quản lý vệ sinh môi trƣờng đối với chất thải rắn. - Các văn bản và các quy định đối với việc xây dựng BCL chất thải rắn hợp vệ sinh. THIẾT KẾ BCL CHR ĐÔ THỊ CHO TP HUẾ 2011 ĐỒ ÁN QUẢN LÝ & XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Page 8 - Các dữ liệu về điều kiện tự nhiên: địa chất, địa hình, đất, khí tƣợng thuỷ văn… - Các dữ liệu về hiện trạng và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố Huế. b. Điều tra khảo sát hiện trạng CTRSH và các biện pháp xử lý của thành phố Huế. c. Khảo sát hiện trạng các bãi rác và khu vực dự kiến xây dựng BCL. d. Phƣơng pháp thiết kế: - Áp dụng các biện pháp và kỹ thuật thiết kế bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh theo TCVN 6696 – 2000. - Tham khảo các kỹ thuật thiết kế bãi chôn lấp CTR hiện nay tại Việt Nam. THIẾT KẾ BCL CHR ĐÔ THỊ CHO TP HUẾ 2011 ĐỒ ÁN QUẢN LÝ & XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Page 9 CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ 2.1. Tổng quan về chất thải rắn đô thị 2.1.1. Chất thải rắn là gì? Chất thải rắn (Solid Waste) là tòan bộ các loại vật chất đƣợc con ngƣởi loại bỏ trong các hoạt động kinh tế xã hội của mình (bao gồm các hoạt động sản xuất, các hoạt động sống và duy trì sự tồn tại của cộng đồng …) trong đó quan trọng nhất là các loại chất thải sinh ra từ các hoạt động sản xuất và hoạt động sống. Rác là thuật ngữ đƣợc dùng để chỉ chất thải rắn có hình dạng tƣơng đối cố định, bị vứt bỏ từ hoạt động của con ngƣời. Rác sinh hoạt hay chất thải rắn sinh hoạt là một bộ phận của chất thải rắn, đƣợc hiểu là chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động thƣờng ngày của con ngƣời. 2.1.2. Chất thải rắn đô thị Rác thải thu gom trong khu vực đô thị đƣợc gọi là chất thải rắn đô thị. Chất thải rắn đô thị là vật chất mà ngƣời tạo ra ban đầu vứt bỏ đi trong khu vực đô thị mà không đòi hỏi đƣợc bồi thƣờng cho sự vứt bỏ đó và chúng đƣợc xã hội nhìn nhận nhƣ là một thứ mà thành phố có trách nhiệm thu dọn. Trong chất thải rắn đô thị, chất thải rắn sinh hoạt chiếm phần lớn về khối lƣợng. Chất thải rắn sinh hoạt là chất thải liên quan đến các hoạt động của con ngƣời, nguồn tạo thành chủ yếu từ khu dân cƣ, các cơ quan trƣờng học, các trung tâm dịch vụ thƣơng mại. 2.1.3. Các nguồn phát sinh chất thải rắn Chất thải rắn phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau, có thể ở nơi này hay ở nơi khác; chúng khác nhau về số lƣợng, kích thƣớc, phân bố về không gian. Việc phân loại các nguồn phát sinh chất thải rắn đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý THIẾT KẾ BCL CHR ĐÔ THỊ CHO TP HUẾ 2011 ĐỒ ÁN QUẢN LÝ & XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Page 10 CTR. CTR có thể phát sinh trong hoạt động cá nhân cũng nhƣ trong hoạt động xã hội nhƣ từ các khu dân cƣ, chợ, nhà hàng, khách sạn, công ty, văn phòng và các nhà máy công nghiệp. Một cách tổng quát CTRĐT ở TP Thừa Thiên Huế đƣợc phát sinh từ các nguồn sau: a. Khu dân cƣ: CTR từ khu dân cƣ phần lớn là các loại thực phẩm dƣ thừa hay hƣ hỏng nhƣ rau, quả…; bao bì hàng hóa (giấy vụn, gỗ, vải da, cao su, PE, PP, thủy tinh, tro…), một số chất thải đặc biệt nhƣ đồ điện tử, vật dụng hƣ hỏng (đồ gỗ gia dụng, bóng đèn, đồ nhựa, thủy tinh…), chất thải độc hại nhƣ chất tẩy rửa (bột giặt, chất tẩy trắng…), thuốc diệt côn trùng, nƣớc xịt phòng bám trên các rác thải. b. Khu thƣơng mại: Chợ, siêu thị, cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí, trạm bảo hành, trạm dịch vụ…, khu văn phòng (trƣờng học, viện nghiên cứu, khu văn hóa, văn phòng chính quyền…), khu công cộng (công viên, khu nghỉ mát…) thải ra các loại thực phẩm (hàng hóa hƣ hỏng, thức ăn dƣ thừa từ nhà hàng khách sạn), bao bì (những bao bì đã sử dụng, bị hƣ hỏng) và các loại rác rƣởi, xà bần, tro và các chất thải độc hại… c. Khu xây dựng: nhƣ các công trình đang thi công, các công trình cải tạo nâng cấp… thải ra các loại xà bần, sắt thép vụn, vôi vữa, gạch vỡ, gỗ, ống dẫn… Các dịch vụ đô thị (gồm dịch vụ thu gom, xử lý chất thải và vệ sinh công cộng nhƣ rửa đƣờng, vệ sinh cống rãnh…) bao gồm rác quét đƣờng, bùn cống rãnh, xác súc vật… d. Khu công nghiệp, nông nghiệp: CTRSH thải đƣợc thải ra từ các hoạt động sinh hoạt của công nhân, cán bộ viên chức ở các xí nghiệp công nghiệp, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Ơ khu vực nông nghiệp chất thải đƣợc thải ra chủ yếu là: lá cây, cành cây, xác gia súc, thức ăn gia súc thứa hay hƣ hỏng; chất thải đặc biệt nhƣ: thuốc sát trùng, phân bón, thuốc trừ sâu, đƣợc thải ra cùng với bao bì đựng các hoá chất đó. 2.1.4. Phân loại chất thải rắn Việc phân loại chất thải rắn là một công việc khá phức tạp bởi vì sự đa dạng về chủng loại, thành phần và tính chất của chúng. Có nhiều cách phân loại khác THIẾT KẾ BCL CHR ĐÔ THỊ CHO TP HUẾ 2011 ĐỒ ÁN QUẢN LÝ & XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Page 11 nhau cho mục đích chung là để có biện pháp xử lý thích đáng nhằm làm giảm tính độc hại của CTR đối với môi trƣờng. Dựa vào công nghệ xử lý, thành phần và tính chất CTR đƣợc phân loại tổng quát nhƣ sau: 2.1.4.1.Phân loại theo công nghệ quản lý – xử lý: Phân loại CTR theo loại này ngƣời ta chia làm: các chất cháy đƣợc, các chất không cháy đƣợc, các chất hỗn hợp. Bảng 2.1 Phân loại theo công nghệ xử lý Định nghĩa Thí dụ 1. Các chất cháy đƣợc -Thực phẩm - Giấy - Hàng dệt -Cỏ, rơm, gỗ củi - Chất dẻo - Da và cao su - Các chất thải ra từ đồ ăn, thực phẩm - Các vật liệu làm từ giấy - Có nguồn gốc từ sợi - Các vật liệu và sản phẩm đƣợc chế tạo từ gỗ, tre, rơm - Các vật liệu và sản phẩm từ chất dẻo - Các vật liệu và sản phẩm từ thuộc da và cao su - Rau, quả, thực phẩm - Các túi giấy, các mảnh bìa, giấy vệ sinh… - Vải, len… - Đồ dùng bằng gỗ nhƣ bàn ghế, vỏ dừa… - Phim cuộn, túi chất dẻo, bịch nilon… - Túi sách da, cặp da, vỏ ruột xe... 3. Các chất hỗn hợp - Tất cả các vật liệu - Đá, đất, cát… THIẾT KẾ BCL CHR ĐÔ THỊ CHO TP HUẾ 2011 ĐỒ ÁN QUẢN LÝ & XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Page 12 khác không phân loại ở phần 1 và 2 đều thuộc loại này 2. Các chất không cháy đƣợc - Kim loại sắt - Kim loại không phải sắt - Thuỷ tinh - Đá và sành sứ - Các loại vật liệu và sản phẩm đƣợc chế tạo từ sắt - Các loại vật liệu không bị nam châm hút - Các loại vật liệu và sản phẩm chế tạo từ thuỷ tinh - Các vật liệu không cháy khác ngoài kim loại và thuỷ tinh - Hàng rào, dao, nắp lọ… - Vỏ hộp nhuôm, đồ đựng bằng kim loại - Chai lọ, đồ dùng bằng thuỷ tinh, bóng đèn… - Vỏ ốc, gạch đá, gốm sứ… Nguồn: Bảo vệ Môi trường trong Xây dựng cơ bản, Lê Văn Nãi, NXBKHKT,1999 2.1.4.2. Phân loại theo quan điểm thông thƣờng: a. Chất thải thực phẩm: Là loại chất thải mang hàm lƣợng chất hữu cơ cao nhƣ những nông sản hƣ thối hoặc dƣ thừa: thịt cá, rau, trái cây và các thực phẩm khác. Nguồn thải từ các chợ, các khu thƣơng mại, nhà ăn… Do có hàm lƣợng chủ yếu là chất hữu cơ nên chúng có khả năng thối rữa cao cũng nhƣ bị phân hủy nhanh khi có điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao. Khả năng ô nhiễm môi trƣờng khá lớn do sự phân rã của chất hữu cơ trong thành phần của chất thải. b. Rác rƣởi: THIẾT KẾ BCL CHR ĐÔ THỊ CHO TP HUẾ 2011 ĐỒ ÁN QUẢN LÝ & XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Page 13 Nguồn chất thải rắn này rất đa dạng: thƣờng sinh ra ở các khu dân cƣ, khu văn phòng, công sở, khu thƣơng mại, nhà hàng, chợ, các khu vui chơi giải trí… Thành phần của chúng chủ yếu là các loại giấy, bao bì, giấy carton, plastic, nilon… Với thành phần hóa học chủ yếu là các chất vô cơ, cellolose, và các loại nhựa có thể đốt cháy đƣợc. Ngoài ra trong loại chất thải này còn có chứa các loại chất thải là các kim loại nhƣ sắt, thép, kẽm, đồng, nhôm… là các loại chất thải không có thành phần hữu cơ và chúng không có khả năng tự phân hủy. Tuy nhiên loại chất thải này hoàn toàn có thể tái chế lại mà không phải thải vào môi trƣờng. c. Chất thải rắn là sản phẩm của các quá trình cháy: Loại chất thải rắn này chủ yếu là tro hoặc các nhiên liệu cháy còn dƣ lại của các quá trình cháy tại các lo đốt. Các loại tro thƣờng sinh ra tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, các hộ gia đình khi sử dụng nhiên liệu đốt lấy nhiệt sử dụng cho mục đích khác. Xét về tính chất thì loại chất thải rắn này là vô hại nhƣng chúng lại rất dễ gây ra hiện tƣợng ô nhiễm môi trƣờng do khó bị phân hủy và có thể phát sinh bụi d. Chất thải độc hại Các chất thải rắn hóa học, sinh học, chất gây phóng xạ, chất cháy, chất dễ gây nổ nhƣ pin, bình acquy… Khi thải ra môi trƣờng có ảnh hƣởng đặc biệt nghiệm trọng tới môi trƣờng. Chúng thƣờng đƣợc sinh ra từ các hoạt động sinh hoạt của ngƣời dân. Ngoài ra rác thải nhƣ bông băng, kim tiêm, bệnh phẩm cũng là loại CTR có tính nguy hại lớn tới môi trƣờng, cũng đƣợc xếp vào dạng chất thải độc hại. Có cách khác phân loại theo nguồn gốc phát sinh: - Chất thải sinh ra từ trong hoạt động sản xuất nông nghiệp: Các chất thải rắn dƣ thừa trong quá trình sản xuất nông nghiệp rất đa dạng và phức tạp. Chúng bao gồm các loại tàn dƣ thực vật nhƣ cây, củi, quả không đạt chất lƣợng bị thải bỏ, các sản phẩm phụ sinh ra trong nông nghiệp, các loại cây con THIẾT KẾ BCL CHR ĐÔ THỊ CHO TP HUẾ 2011 ĐỒ ÁN QUẢN LÝ & XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Page 14 giống không còn giá trị sử dụng… loại chất thải này thƣờng rất dễ xử lý, ít gây ô nhiễm môi trƣờng. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất nông nghiệp một số hóa chất đƣợc áp dụng nhƣ thuốc trừ sâu bệnh, phân bón đƣợc thải bỏ hoặc dƣ thừa cũng đã ảnh hƣởng đến môi trƣờng đất, nƣớc. - Chất thải rắn sinh ra
Luận văn liên quan