Tổ chức thực hiện kế hoạch hậu cần thường xuyên năm của Tiểu đoàn bộ binh

Công tác hậu cần thường xuyên của dBB là một trong các công tác của đơn vị. Có nhiệm vụ bảo đảm đầy đủ kịp thời mọi mặt về hậu cần cho đơn vị huấn luyện,xây dựng,SSCĐ và nâng cao đời sống bộ đội. Tiến hành công tác hậu cần thường xuyên ở dBB là trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ. Trong đó cán bộ, nhân viên hậu cần là lực lượng nòng cốt. Để hoàn thành cộng tác hậu cần với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao đòi hỏỉ công tác tổ chức, điều khiển, phối hợp. giữa các lực lượng, các mặt hoạt động hậu cần theo mục tiêu nhất định phải được tiến hành một cách khoa học. Yêu cầu đặt ra cho hậu cần Tiểu đoàn là phải thực hiện tốt công tác KHHC. Công tác kế hoách hậu cần gồm hai quá trình: Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch.Lập kế hoạch là quá trình đầu tiên, tuy nhiên KHHC có trở thành hiện thực hay không phụ thuộc hoàn toàn vào tổ chức thực hiện. Đây là giai đoạn có vị trí hết sức quan trọng, là khâu trung tâm có ý nghĩa quyết định đến kết quả công tác bảo đảm hậu cần cho mọi nhiệm vụ của đơn vị. Một số đơn vị, đặc biệt là cấp Tiểu đoàn việc tổ chức thực hiện KHHC còn có những bất cập. Tiến hành công tác hậu cần thường xuyên hiện nay phải chịu những tác động cả tích cực và tiêu cực của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, gây ra sự lúng túng trong việc triển khai thực hiện. Đặt ra những vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, bổ xung hoàn chỉnh cả về lý luận và thực tiễn trong tổ chức thực hiện KHHC thưòng xuyên năm ở dBB, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Từ những vấn đền về lý luận và thực tiễn đó, đề tài khoá luận “Tổ chức thực hiện Kế hoạch hậu cần thường xuyên năm của dBB” được đặt ra nghiên cứu cấp thiết. Ngoài mở đầu và kết luận, khoá luận được kết cấu làm 2 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn Chương 2: Tổ chức thực hiện kế hoạch hậu cần thường xuyên năm của dBB

doc52 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 23/12/2012 | Lượt xem: 2372 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổ chức thực hiện kế hoạch hậu cần thường xuyên năm của Tiểu đoàn bộ binh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan