Tóm tắt Luận án Phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật theo hướng tiếp cận năng lực

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 đã đề ra mục tiêu cụ thể trong giáo dục đại học là tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức. Nghị quyết nhấn mạnh đến vấn đề năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên. Trường đại học sư phạm kỹ thuật có sứ mệnh trọng đại, thực hiện đào tạo đa ngành, đa trình độ theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng, là máy cái, cung ứng giáo viên dạy nghề cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp để phát triển đội ngũ lao động kỹ thuật phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

pdf27 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 18/07/2016 | Lượt xem: 1363 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật theo hướng tiếp cận năng lực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM NGUYỄN THẾ DÂN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 62 14 01 14 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hà Nội, năm 2016 Công trình được hoàn thành tại: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Người hướng dẫn khoa học: - PGS.TS. Nguyễn Công Giáp - GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến Phản biện 1:PGS.TS. Nguyễn Xuân Thức Phản biện 2: PGS.TS. Thái Văn Thành Phản biện 3: GS.TSKH Nguyễn Minh Đường Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện họp tại Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Vào hồi giờ. Ngày.. tháng. năm 2016 Có thể tìm luận án tại: -Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31-Tràng Thi-Hoàn Kiếm-Hà Nội -Trung tâm Thông tin -Thư viện-Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ 1. Trần Trung-Nguyễn Thế Dân (2012), “Năng lực thực hiện - vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục”, Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 294, trang 4-5, 27. 2. Nguyễn Thế Dân (2012), “Hiệu quả liên kết đào tạo giữa trường đại học sư phạm kỹ thuật và doanh nghiệp”, Tạp chí Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 43, trang 27-30. 3. Nguyễn Thế Dân (2014), “Quy hoạch cán bộ quản lý ở các trường đại học sư phạm kỹ thuật trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Quản lý giáo dục, Học Viện Quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 58, trang 27-29, 64. 4. Nguyễn Thế Dân (2015), “Tạo khâu đột phá trong công tác tuyển dụng giảng viên đại học sư phạm kỹ thuật”, Tạp chí Giáo chức Việt Nam, số 96, trang 56-58. 5. Nguyễn Thế Dân(2016), “Đề xuất xây dựng khung năng lực nghề nghiệp giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật”, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 127, trang 15-18. 6. Nguyễn Thế Dân(2016), “Khung lý luận về năng lực nghề nghiệp giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật”, Tạp chí Giáo chức Việt Nam, số 107, trang 33-35. 7. Hồ Ngọc Vinh, Nguyễn Thế Dân, Nguyễn Thị Liễu(2016), “Phát triển kỹ năng dạy học cho sinh viên ngành sư phạm kỹ thuật trong trường đại học sư phạm kỹ thuật”, Tạp chí Khoa học Dạy nghề, số 30, trang 12-18. 8. Nguyễn Thế Dân(2016),“Một số đặc điểm đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật”, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 127, trang 35-36. 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 đã đề ra mục tiêu cụ thể trong giáo dục đại học là tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức. Nghị quyết nhấn mạnh đến vấn đề năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên. Trường đại học sư phạm kỹ thuật có sứ mệnh trọng đại, thực hiện đào tạo đa ngành, đa trình độ theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng, là máy cái, cung ứng giáo viên dạy nghề cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp để phát triển đội ngũ lao động kỹ thuật phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật hiện nay còn nhiều bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học sư phạm kỹ thuật. Với những vấn đề nêu trên, chúng tôi chọn đề tài: “Phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật theo hướng tiếp cận năng lực” làm đề tài nghiên cứu cho Luận án tiến sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, Luận án đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật theo tiếp cận năng lực nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên hướng đến mục tiêu “chuẩn hóa, hiện đại hóa” đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học sư phạm kỹ thuật. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Công tác phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật 3.2. Đối tượng nghiên cứu Phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật theo tiếp cận năng lực. 4. Giả thuyết khoa học Phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật đã đạt được kết quả nhất định, song còn nhiều bất cập trong công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá và thực hiện chính sách đãi ngộ đối với giảng viên. Nếu đề xuất và áp dụng các giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên theo tiếp cận năng lực một cách đồng bộ, hệ thống, đảm bảo tính cần thiết và tính khả thi, từ việc xây dựng khung năng lực nghề nghiệp giảng viên ĐHSPKT đến việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên theo năng lực; thực hiện tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giảng viên đúng vị trí theo chuẩn năng lực và nhiệm vụ; tăng cường đánh giá, xếp loại giảng viên theo năng 2 lực; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên; hoàn thiện chế độ chính sách để tạo động lực phát triển đội ngũ giảng viên thì sẽ khắc phục được những hạn chế, bất cập và nâng cao được năng lực đội ngũ giảng viên đại học sư phạm kỹ thuật. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giảng viên đại học theo tiếp cận năng lực. 5.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng năng lực đội ngũ giảng viên, thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật. 5.3. Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật theo tiếp cận năng lực. Đồng thời, tiến hành khảo nghiệm, thử nghiệm nhằm khẳng định tính cần thiết và tính khả thi của giải pháp đã đề xuất. 6. Phương pháp nghiên cứu Tác giả luận án đã sử dụng những phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp luận; Phương pháp nghiên cứu cụ thể; Các phương pháp bổ trợ. 7. Phạm vi nghiên cứu 7.1. Giới hạn khách thể điều tra Điều tra cán cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật; 7.2. Giới hạn địa bàn nghiên cứu Việt Nam có 5 trường đại học sư phạm kỹ thuật và được khảo sát cả 5 trường 8. Các luận điểm bảo vệ 8.1. Đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật có vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng đội ngũ nhân lực chuyên ngành sư phạm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp hiện nay. 8.2. Đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật còn hạn chế về năng lực nghề nghiệp, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay. 8.3. Tiếp cận năng lực là sự tích hợp, kế thừa các thành tựu về khoa học quản lý nhân lực, nhân sự, khai thác tiềm năng con người, tối ưu hóa năng suất đội ngũ. Phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật theo tiếp cận năng lực sẽ nâng cao được chất lượng đội ngũ giảng viên, giúp họ thực hiện tốt vai trò, chức trách, nhiệm vụ theo yêu cầu đổi mới giáo dục. 8.4. Phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật theo tiếp cận năng lực sẽ có hiệu quả khi các chủ thể quản lý thực hiện tốt các mối quan hệ giữa các chức năng và thành phần chính của công tác phát triển đội ngũ giảng viên. Để thực hiện các mối quan hệ này, điều tiên quyết là phải có “một hệ thống tiêu chuẩn năng lực của người giảng viên đại học sư phạm kỹ thuật” và hệ thống tiêu chuẩn này phải được chuyển hóa vào toàn bộ nội dung, quy trình hoạt động phát triển đội ngũ 3 giảng viên làm căn cứ đề xuất các yêu cầu, tiêu chuẩn trong mọi hoạt động, tạo thành quy trình chuẩn hóa từng khâu: quy hoạch - tuyển dụng - bố trí, sử dụng - đánh giá - đào tạo, bồi dưỡng cho đến xây dựng môi trường cho đội ngũ phát triển. 9. Những đóng góp mới của luận án 9.1. Xây dựng được khung lý thuyết về phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật theo tiếp cận năng lực, hướng đến mục tiêu “chuẩn hóa” đáp ứng yêu cầu đổi mới chất lượng giáo dục đại học. 9.2. Đánh giá được thực trạng năng lực đội ngũ giảng viên và thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật, chỉ ra được những hạn chế bất cập của đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật trong giai đoạn hiện nay. Luận án đã chỉ ra các yếu tố có ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật như: Nhận thức của các cấp lãnh đạo ở nội bộ các trường về xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên; điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất phục vụ phát triển đội ngũ giảng viên còn hạn chế; bản thân cá nhân giảng viên có nhận thức khác nhau, sự vận động và phát triển của giảng viên thiếu đồng bộ; cơ chế chính sách của nhà nước đối với đội ngũ giảng viên; tiến bộ khoa học công nghệ; môi trường; cơ chế tổ chức quản lý. 9.3. Đưa ra được các giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật theo tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của các trường đại học sư phạm kỹ thuật, trong đó giải pháp “Đề xuất xây dựng khung năng lực nghề nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật các trường đại học sư phạm kỹ thuật” có ý nghĩa quan trọng mang tính đột phá, căn cứ vào khung năng lực này đề xuất các giải pháp về quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá và đào tạo, bồi dưỡng đại học sư phạm kỹ thuật nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp cho mỗi giảng viên. 10. Bố cục luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, luận án gồm 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giảng viên đại học theo hướng tiếp cận năng lực Chương 2.Thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật Chương 3. Giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật theo hướng tiếp cận năng lực CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC 1.1.Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1. Nghiên cứu về đội ngũ giảng viên và phát triển đội ngũ giảng viên 4 Những nghiên cứu của các tác giả ngoài nước và trong nước đã chỉ ra được cách tiếp cận trong quản lý, phát triển đội ngũ giảng viên, những giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên để nâng cao chất lượng đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học. 1.1.2. Nghiên cứu về phát triển đội ngũ giảng viên theo tiếp cận năng lực Các công trình nghiên cứu ngoài nước và trong nước về đội ngũ giảng viên, phát triển đội ngũ giảng viên theo tiếp cận năng lực về vị trí, vai trò, chất lượng đội ngũ giảng viên và mô hình năng lực của đội ngũ giảng viên đều khẳng định tầm quan trọng của đội ngũ giảng viên, đề xuất được một số giải pháp bồi dưỡng năng lực sư phạm kỹ thuật cho đội ngũ giảng viên. 1.2. Một số khái niệm cơ bản 1.2.1. Giảng viên Điều 70, Luật giáo dục 2005 quy định: “Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng nghề gọi là giảng viên” Giảng viên đại học sư phạm kỹ thuật là những nhà giáo giảng dạy ở các khoa, bộ môn và trung tâm của các trường đại học sư phạm kỹ thuật, có chức năng giảng dạy, giáo dục, nghiên cứu và phổ biến khoa học, tổ chức các hoạt động sư phạm và tự bồi dưỡng để góp phần đào tạo sinh viên sư phạm ở các chuyên ngành. 1.2.2. Đội ngũ giảng viên Theo Virgil K.Rowland’: đội ngũ giảng viên là những chuyên gia trong ngành giáo dục, họ nắm vững tri thức và hiểu biết dạy học và giáo dục như thế nào và có khả năng cống hiến toàn bộ tài năng và sức lực của họ cho giáo dục. đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật là tập hợp những nhà giáo, nhà quản lý, nhà khoa học tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyên giao công nghệ trong các khoa của trường đại học sư phạm kỹ thuật. 1.2.3. Phát triển đội ngũ giảng viên Theo Từ điển Tiếng Việt: “Phát triển là biến đổi hoặc làm cho biến đổi từ ít đến nhiều, hẹp đến rộng, thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp. Phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật là quá trình xây dựng, hoàn thiện hoặc thay đổi thực trạng của đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật, giúp đội ngũ giảng viên lớn mạnh về mọi mặt: đủ về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao để hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học. 1.2.4. Năng lực Có rất nhiều quan niệm, định nghĩa khái niệm về năng lực như: Năng lực là khả năng vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, thái độ và hứng thú để hành động một cách phù hợp và có hiệu quả trong các tình huống phong phú của cuộc sống. 5 Năng lực là một tập hợp thống nhất các kiến thức, kỹ năng và thái độ cho phép thực hiện thành công một hoạt động hay một tập hợp hoạt động như một nhiệm vụ hay một công việc 1.3. Đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật 1.3.1. Đặc điểm đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật Hệ thống các trường đại học sư phạm kỹ thuật đều phát triển đi lên từ trường trung cấp hoặc công nhân kỹ thuật, thực hiện nhiệm vụ đào tạo giáo viên dạy nghề, đào tạo đa ngành đa trình độ. Giảng viên được tuyển từ nhiều nguồn khác nhau, giảng viên tốt nghiệp các trường sư phạm được tuyển sẽ bố trí giảng dạy thuộc khối kiến thức sư phạm và khối kiến thức đại cương, giảng viên dạy khối kiến thức về kỹ thuật thì một số tốt nghiệp ở các trường đại học sư phạm kỹ thuật. Giảng viên dạy thực hành đều được đào tạo tại các trường đại học sư phạm kỹ thuật và được giữ lại những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc có trình độ tay nghề cao để làm giảng viên dạy thực hành. Các trường đại học sư phạm kỹ thuật phát triển theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng với chức năng nhiệm vụ được Nhà nước giao là đào tạo giáo viên kỹ thuật và dạy nghề ở trình độ đại học, do vậy, sản phẩm đào tạo của các trường là sinh viên tốt nghiệp đại học phải có kiến thức và kỹ năng sư phạm, kiến thức chuyên môn kỹ thuật và tay nghề thực hành đạt trình độ theo chuẩn đầu ra. Việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo trong lĩnh vực sư phạm kỹ thuật diễn ra trên giảng đường, xưởng trường, nơi sản xuất. Người giảng viên phải nắm vững kiến thức chuyên môn, phải có kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp, thực hiện thao tác mẫu thuần thục, có năng lực tư duy kỹ thuật. Đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật là một nhà giáo, nhà sư phạm, có trình độ và khả năng tổ chức, quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục. Đặc điểm nổi bật của giảng viên đại học sư phạm kỹ thuật là vừa mang tính lao động trí óc và lao động chân tay, có nhiệm vụ đào tạo cho người học có năng lực sư phạm kỹ thuật, có các kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo chuyên môn nghề nghiệp ở trình độ nhất định để có thể làm việc sau khi tốt nghiệp. 1.3.2. Nhiệm vụ của giảng viên đại học sư phạm kỹ thuật Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, sản xuất dịch vụ; nghiên cứu khoa học, học tập và tự bồi dưỡng và thực hiện nhiệm vụ xã hội. 1.3.3. Khung năng lực nghề nghiệp giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật 6 Sơ đồ 1.1.Khung lý thuyết về năng lực nghề nghiệp giảng viên ĐHSPKT 1.4. Một số lý thuyết phát triển nguồn nhân lực vận dụng vào phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học SPKT theo tiếp cận năng lực 1.4.1. Mô hình của Leonard Nadler Cơ sở phương pháp luận phát triển nguồn nhân lực do tác giả người Mỹ - Leonard Nadler. Vận dụng sơ đồ 1.2. Quản lý nguồn nhân lực dựa trên năng lực của Leonard Nadler vào phát triển đội ngũ giảng viên đại học sư phạm kỹ thuật theo phát triển nguồn nhân lực 1.4.2. Mô hình của R.Wayne Mondy và Rober M.Noe Sơ đồ 1.3. Mô tả quy trình phân tích công việc. Phát triển ĐNGV phụ thuộc vào hai yếu tố: (-) phân tích công việc; (-) chuyển hóa tiêu chuẩn năng lực. Vận dụng mô hình này vào phát triển ĐNGV ĐHSPKT, phải tiến hành đồng bộ ở tất cả các chức năng quản lý và phải theo một tiến trình, thứ tự công việc. 1.4.3. Mô hình của Hiệp hội Quản lý nguồn nhân lực Hoa Kỳ (SHRM) Khung năng lực giảng viên trường đại học sư phạm kỹ thuật Năng lực phát triển nghề nghiệp - Tự đánh giá và lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp - Tự học, tự bồi dưỡng - Sử dụng thành thạo ngoại ngữ , CNTT phục vụ hoạt động phát triển nghề nghiệp. - Tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp phát triển NN. Năng lực chuyên môn nghề - Kiến thức chuyên môn - Năng lực Thực hành nghề - Năng lực tổ chức, quản lý, sản xuất Năng lực dạy học - Năng lực chuẩn bị - Năng lực thực hiện: + Sử dụng thành thạo, hiệu quả các phương pháp dạy học + Sử dụng thiết bị, phương tiện dạy học + Sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp - Năng lực đánh giá Năng lực NCKH - NL phát hiện vấn đề - NL xây dựng đề cương NC - NL tổ chức, triển khai NC - NL xử lý tư liệu, số liệu - NL công bố, ứng dụng - NL hướng dẫn SV NCKH - NL đánh giá kết quả NCKH của SV Năng lực phát triển chương trình đào tạo SPKT - Hiểu biết về quy trình, PP phát triển CTĐT - Xác định nhu cầu đào tạo - Xây dựng, điều chỉnh CTĐT - Đánh giá CTĐT -Thực hiện CTĐT Năng lực quan hệ với doanh nghiệp - Am hiểu về doanh nghiệp - Tìm kiếm, xây dựng các mối quan hệ với DN - Duy trì mối quan hệ, hợp tác - Tổ chức thực hiện, hoặc tham gia các hoạt động hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp 7 Sơ đồ 1.4. Qui trình quản trị nhân lực dựa trên năng lực. Quan điểm chung của các tác giả theo Mô hình này là cần đưa hệ thống năng lực vào quản trị nguồn nhân lực 1.5. Phát triển đội ngũ giảng viên đại học sư phạm kỹ thuật theo hướng tiếp cận năng lực Sơ đồ 1.5. Phát triển đội ngũ giảng viên đại học sư phạm kỹ thuật theo tiếp cận năng lực 1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật theo hướng tiếp cận năng lực 1.6.1. Các yếu tố thuộc về đội ngũ giảng viên 1.6.2. Yếu tố thuộc về sự lãnh đạo, chỉ đạo. 1.6.3. Yếu tố văn hóa, khoa học - công nghệ 1.6.4. Yếu tố thuộc về môi trường, cơ chế tổ chức, quản lý của các trường đại học sư phạm kỹ thuật. Tiểu kết chương 1 QUY HOẠCH, LẬPKẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐNGV THEO NĂNG LỰC (Tường minh tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp ĐNGV) TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG ĐNGV THEO NĂNG LỰC (Theo yêu cầu mô tả của Khung năng lực) ĐÁNH GIÁ ĐNGV THEO NĂNG LỰC (- Theo khung năng lực - Thông tin đánh giá dựa trên minh chứng) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN ĐNGV THEO NĂNG LỰC (Đáp ứng năng lực còn thiếu so với chuẩn năng lực nghề nghiệp, tập trung vào nhiệm vụ hiện tại và tương lai gần) XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN ĐNGV (Dựa trên kết hợp hài hòa 3 yếu tố: Sự kỳ vọng, lợi ích, giá trị; thay đổi động lực; Chú trọng cơ chế hợp tác, phân cấp của các chủ thể quản lý) PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC 8 Giảng viên đại học sư phạm kỹ thuật là những nhà giáo giảng dạy ở các khoa, bộ môn trong trường đại học sư phạm kỹ thuật, có chức năng giảng dạy, giáo dục, nghiên cứu và phổ biến khoa học, tổ chức các hoạt động sư phạm và tự bồi dưỡng Năng lực đội ngũ giảng viên đại học sư phạm kỹ thuật là sự hòa trộn của hệ thống các năng lực chuyên môn, năng lực dạy học, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực phát triển và thực hiện chương trình đào tạo, năng lực quan hệ với doanh nghiệp. Phát triển đội ngũ giảng viên đại học sư phạm kỹ thuật theo hướng tiếp cận năng lực được hiểu là quá trình xây dựng, hoàn thiện đội ngũ giảng viên ở các trường đại học sư phạm kỹ thuật đáp ứng các tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp. Để phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật theo tiếp cận năng lực, cần có bộ tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên đại học sư phạm kỹ thuật; phải chuyển hóa tiêu chuẩn năng lực giản
Luận văn liên quan