Tóm tắt Luận án Quản lý chất lượng đào tạo tại các trường đại học tư thục ở TP.HCM theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể

Chất lượng đào tạo tại các trường đại học nói chung và các trường đại học tư thục nói riêng đã và đang được quan tâm của các cấp quản lý và toàn xã hội. Tuy nhiên, hệ thống quản lý chất lượng đào tạo ở các trường đại học trong đó có các trường đại học tư thục chưa được quan tâm đúng mức nhằm đảm bảo và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực và yêu cầu kiểm định chất lượng theo quy định của Luật Giáo Dục nước ta. Trong thời gian qua, tuy đã có nhiều công trình nghiên cứu, luận án về quản lý chất lượng đào tạo đại học song hiện nay chưa có luận án nào nghiên cứu sâu về quản lý chất lượng đào tạo đại học ở trường Đại Học Tư Thục (ĐHTT) theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể (TQM) tại TP.HCM. Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu lý luận về quản lý chất lượng đào tạo và nhu cầu thực tiễn, tác giả chọn đề tài: “Quản lý chất lượng đào tạo tại các trường đại học tư thục ở TP.HCM theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể” làm đề tài nghiên cứu trong khuôn khổ luận án tiến sĩ về quản lý giáo dục.

doc27 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 15/07/2016 | Lượt xem: 1451 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Quản lý chất lượng đào tạo tại các trường đại học tư thục ở TP.HCM theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN LAN PHƯƠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 62.14.01.14 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2015 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HCM Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Khánh Đức TS. Nguyễn Thị Tứ Phản biện 1: GS.TS. Đặng Quốc Bảo – Học viện Quản lý Giáo dục Hà Nội Phản biện 2: GS.TS. Nguyễn Lộc – Viện khoa học giáo dục Việt Nam Phản biện 3: T.S. Nguyễn Đức Danh – Trường Đại học Sư phạm TP. HCM Luận án sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Trường, họp tại Trường Đại học Sư phạm TP. HCM Vào hồi ...... giờ, ngày .tháng năm 2015 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Việt Nam Thư viện Trường Đại học Sư phạm TP. HCM MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài Chất lượng đào tạo tại các trường đại học nói chung và các trường đại học tư thục nói riêng đã và đang được quan tâm của các cấp quản lý và toàn xã hội. Tuy nhiên, hệ thống quản lý chất lượng đào tạo ở các trường đại học trong đó có các trường đại học tư thục chưa được quan tâm đúng mức nhằm đảm bảo và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực và yêu cầu kiểm định chất lượng theo quy định của Luật Giáo Dục nước ta. Trong thời gian qua, tuy đã có nhiều công trình nghiên cứu, luận án về quản lý chất lượng đào tạo đại học song hiện nay chưa có luận án nào nghiên cứu sâu về quản lý chất lượng đào tạo đại học ở trường Đại Học Tư Thục (ĐHTT) theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể (TQM) tại TP.HCM. Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu lý luận về quản lý chất lượng đào tạo và nhu cầu thực tiễn, tác giả chọn đề tài: “Quản lý chất lượng đào tạo tại các trường đại học tư thục ở TP.HCM theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể” làm đề tài nghiên cứu trong khuôn khổ luận án tiến sĩ về quản lý giáo dục. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát và đánh giá thực trạng về quản lý chất lượng đào tạo tại các trường ĐHTT tại TP. HCM, luận án xây dựng hệ thống biện pháp quản lý chất lượng đào tạo theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể (TQM) nhằm từng bước đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng đào tạo tại các trường Đại Học Tư Thục ở TP. HCM. 3. Khách thể, đối tượng và vấn đề nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Công tác quản lý chất lượng đào tạo tại các trường đại học ở TP. HCM 3.2. Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý chất lượng đào tạo theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể (TQM) tại các trường đại học tư thục ở TP. HCM. 4. Giả thuyết khoa học Công tác quản lý chất lượng đào tạo hệ đại học ở các trường ĐHTT ở TP. HCM tuy đã có những bước phát triển và đạt được một số thành tựu nhất định song còn nhiều yếu kém, bất cập như nhận thức của đội ngũ CBQL, GV, NV về chất lượng và quản lý chất lượng đào tạo chưa đầy đủ; chưa ứng dụng các mô hình quản lý chất lượng hiện đại trong quản lý chất lượng đào tạo; chưa chú trọng quản lý tổng thể trong quá trình đào tạo... Nếu xây dựng và triển khai từng bước hệ thống biện pháp quản lý chất lượng đào tạo theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể (TQM) theo các khâu của hoạt động đào tạo: từ quá trình tuyển sinh đầu vào – quá trình đào tạo – đầu ra thì sẽ từng bước đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực và yêu cầu kiểm định chất lượng đào tạo tại các trường đại học tư thục ở TP. HCM. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý chất lượng đào tạo ở trường ĐH theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể. 5.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý chất lượng đào tại các trường đại học tư thục TP.HCM. 5.3. Xây dựng hệ thống biện pháp quản lý chất lượng đào tạo tại các trường ĐHTT ở TP. HCM theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể. 5.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý chất lượng đào tạo theo TQM 5.5. Thực nghiệm một số biện pháp quản lý chất lượng đào tạo theo quan điểm TQM tại trường ĐH Nguyễn Tất Thành TP. HCM. 6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu Luận án nghiên cứu thực trạng quản lý chất lượng đào tạo tại một số trường Đại Học Tư Thục chủ yếu tập trung vào hệ đào tạo ĐH của các trường ĐHTT ở TP.HCM. Luận án xây dựng hệ thống biện pháp quản lý chất lượng đào tạo theo quan điểm TQM áp dụng vào hệ đào tạo đại học ở ĐHTT tại TP.HCM. Luận án thực nghiệm một số biện pháp quản lý chất lượng đào tạo hệ đại học tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong năm học 2013-2014. 7. Phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu 7.1. Phương pháp luận 7.1.1. Phương pháp luận duy vật biện chứng Quan điểm duy vật biện chứng đòi hỏi phải xem xét vấn đề chất lượng và quản lý chất lượng đào tạo đại học một cách khách quan, khoa học trong mối quan hệ biện chứng với các tác động qua lại và sự vận động, phát triển của công tác quản lý chất lượng đào tạo trong các giai đoạn phát triển của giáo dục đại học tại Việt Nam. 7.1.2. Tiếp cận hệ thống - cấu trúc Luận án tiếp cận theo quan điểm hệ thống để nghiên cứu về quản lý chất lượng đào tạo theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể (TQM) tại các trường ĐHTT trong đó chú trọng xem xét các thành tố và các mối quan hệ của chúng trong cấu trúc hệ thống quản lý chất lượng đào tạo ở trong và ngoài trường ĐHTT. Luận án nghiên cứu hoạt động quản lý chất lượng đào tạo trong mối liên hệ chặt chẽ với các hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục khác trong trường ĐHTT. 7.1.3. Tiếp cận lịch sử-logic Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của các quan điểm về đào tạo chất lượng, chất lượng đào tạo và quản lý, quản lý và quản lý chất lượng, quản lý chất lượng và các cấp độ quản lý chất lượng, các mô hình quản lý chất lượng đào tạo qua các giai đoạn phát triển và tính logic của nó khi áp dụng vào trường đại học cũng như mức độ hợp lý, logic khi áp dụng trong quản lý chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam hiện nay nói chung và ở các trường ĐHTT tại TP. HCM nói riêng. 7.1.4. Tiếp cận thực tiễn Luận án tiếp cận theo quan điểm thực tiễn các trường ĐHTT để nghiên cứu về quản lý chất lượng đào tạo và đề xuất các biện pháp quản lý chất lượng đào tạo theo quan điểm TQM tại trường ĐHTT. Để đưa ra được hệ thống các biện pháp quản lý chất lượng đào tạo phù hợp với các trường ĐHTT cần căn cứ vào kết quả nghiên cứu thực trạng ở các trường ĐHTT, lấy cơ sở thực tiễn làm tiền đề cho việc đề xuất hệ thống quản lý chất lượng đào tạo và các biện pháp triển khai hệ thống. 7.1.5. Tiếp cận quan điểm TQM Quản lý chất lượng đào tạo quan điểm TQM là đảm bảo và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, thỏa mãn các nhu cầu nhân lực, hướng tới khách hàng, đề cao vai trò lãnh đạo, huy động tất cả mọi người tham gia, chú trọng quá trình, tư duy hệ thống, cải tiến liên tục của người học. Các nghiên cứu trong luận án này đều dựa vào các quan điểm chủ đạo này để nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng về quản lý chất lượng đào tạo trường ĐHTT và áp dụng các quan điểm này để xây dựng hệ thống biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý chất lượng đào tạo tại các trường ĐHTT ở TP. HCM. 7.2. Phương pháp nghiên cứu 7.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Sử dụng các phương pháp: phân tích - tổng hợp, khái quát hoá và hệ thống hóa, so sánh, đối chiếu, mô hình hóa, phân tích, so sánh, khái quát hóa và tổng hợp các công trình nghiên cứu, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành giáo dục, của các cấp quản lý, các tài liệu, giáo trình tham khảo và thông tin chính thức trên hệ thống Internet của các trường ĐHTT và số liệu thống kê chính thức của Bộ GD&ĐT, Tổng cục thống kê để thực hiện đề tài để làm rõ các khái niệm cơ bản, các luận điểm...về đào tạo, quản lý đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo đại học theo TQM tại trên cơ sở đó hình thành cơ sở lý luận của luận án. 7.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.2.1. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi Khảo sát, đánh giá khách quan về thực trạng quản lý chất lượng đào tạo tại các trường ĐHTT tại TP. HCM; tính cần thiết và khả thi của hệ thống biện pháp quản lý chất lượng đào tạo theo quan điểm TQM ở các trường ĐHTT; đánh giá kết quả thực nghiệm một số biện pháp quản lý chất lượng đào tạo theo TQM ở trường ĐH Nguyễn Tất Thành. 7.2.2.2. Phương pháp nghiên cứu điển hình Lựa chọn và tìm hiểu sâu về thực trạng các biện pháp quản lý chất lượng đào tạo ở 04 trường ĐHTT tại TP. HCM gồm các Trường Đại học Hoa Sen; Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; Trường Đại học Dân lập Ngoại Ngữ và Tin học TP. HCM và Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH). So sánh và đánh giá thực trạng và các biện pháp quản lý chất lượng đào tạo ở các trường được chọn nghiên cứu điển hình. 7.2.2.3. Phương pháp thực nghiệm Luận án đã sử dụng phương pháp thực nghiệm để chứng minh rằng các biện pháp được xây dựng là cần thiết và khả thi, phù hợp với cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý chất lượng đào tạo ở các trường ĐHTT tại TP.HCM. Ngoài ra, thông qua thực nghiệm để làm sáng tỏ giả thuyết khoa học của luận án là nếu xây dựng và thực hiện được các biện pháp quản lý chất lượng đào tạo theo quan điểm TQM tại các ĐHTT tại TP. HCM thì sẽ nâng cao được chất lượng hoạt động quản lý chất lượng đào tạo trường ĐHTT tại TP.HCM, qua đó góp phần đảm bảo và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo đại học ở các trường ĐHTT tại TP HCM, đáp ứng nhu cầu nhân lực xã hội và yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục đại học. 7.2.2.4. Phương pháp thống kê toán học Luận án xử lý số liệu bằng excel (các bảng biểu, biểu đồ), kỹ thuật thống kê toán học để thống kê, phân tích số liệu trong các bảng hỏi, và các số liệu, thông tin thu thập và biểu đồ tiêu biểu cần thiết cho việc khảo sát và lý giải kết quả nghiên cứu. 8. Các luận điểm bảo vệ, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 8.1. Các luận điểm bảo vệ 1. Quản lý chất lượng tổng thể (TQM) là cách tiếp cận hiện đại và là cơ sở lý luận chủ đạo để xây dựng khung lý thuyết về quản lý chất lượng đào tạo ở các trường đại học tư thục. 2. Công tác quản lý chất lượng đào tạo ở các trường đại học tư thục tại TP. HCM có những hạn chế và bất cập. Trong đó, một trong những nguyên nhân chính là do các trường đại học tư thục chưa xây dựng và triển khai được hệ thống quản lý chất lượng đào tạo theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể. 3. Các biện pháp quản lý chất lượng đào tạo ở các trường đại học tư thục tại TP. HCM theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể được xây dựng trong luận án có cơ sở khoa học, thực tiễn và có tính cần thiết và khả thi cao. 8.2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 8.2.1. Ý nghĩa khoa học Các kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý chất lượng đào tạo ở trường ĐH theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể góp phần khẳng định quản lý chất lượng đào tạo theo quan điểm TQM ở trường ĐH nói chung và trường ĐHTT nói riêng đã và đang là xu hướng phát triển mới về lý luận quản lý chất lượng đào tạo. Việc nghiên cứu, vận dụng và xây dựng hệ thống biện pháp và mô hình quản lý chất lượng đào tạo ở trường ĐH theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể nhằm đảm bảo và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học nói chung và các trường đại học tư thục nói riêng. 8.2.2. Ý nghĩa thực tiễn Kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng đã làm rõ công tác quản lý chất lượng đào tại các trường ĐHTT ở TP. HCM có nhiều ưu điểm nhưng còn có nhiều hạn chế và bất cập do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chính là các trường ĐHTT chưa quan tâm xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng đào tạo (QMS) bên trong nhà trường. Vì vậy, để từng bước và đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo, các trường ĐHTT cần xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng (QMS) bên trong nhà trường theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể (TQM). Kết quả nghiên cứu xây dựng hệ thống biện pháp quản lý chất lượng đào tạo tại các trường ĐHTT ở TP. HCM theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể góp phần giúp các trường ĐHTT từng bước triển khai và đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng đào tạo đại học nói chung và các trường ĐHTT nói riêng. 9. Cấu trúc của luận án Mở đầu Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý chất lượng đào tạo tại các trường đại học theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể. Chương 2: Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo tại các trường đại học tư thục ở TP. HCM Chương 3: Các biện pháp quản lý chất lượng đào tạo tại các trường đại học tư thục ở TP. HCM theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể Kết luận và kiến nghị Công trình nghiên cứu khoa học Tài liệu tham khảo Phụ lục CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THEO QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài Vào những năm 50 của thế kỷ XX, QLCL trong sản xuất – kinh doanh rất được quan tâm với nhiều nhà nghiên cứu như Shewhart, Edward Deming, Crosby v.v.. xuất phát từ ý tưởng đầu tiên của các tác giả như Eli Whitney, Winslow Taylor, Karl Friedrich Bens về QLCL từng công đoạn của sản phẩm. Trong hai thập niên cuối của thế kỷ XX, có rất nhiều cách nhìn mới về quản lý và kiểm soát chất lượng xuất hiện như: ISO, QFD, Kaizen, Zero Defect Program, Six sigma, PDCA, Quality circle, TQMTrong đó, TQM luôn luôn được các nhà nghiên cứu về khoa học quản lý quan tâm và được xem là một cách thức, phương pháp quản lý hiệu quả nhất. Hiện nay, một số nước đã áp dụng thành công mô hình TQM trong sản xuất, kinh doanh và trong giáo dục, đặc biệt là giáo dục Đại học. Vào những năm cuối của thế kỷ XX, nhiều tác giả như E. Stalls (1993) đã viết về quản lý chất lượng tổng thể (TQM) trong giáo dục; Harvey và Green (1993) viết về các khía cạnh thể hiện của chất lượng giáo dục như sự xuất sắc, hoàn hảo, sự phù hợp và thể hiện giá trị; E.Stanley và W. Patrick (1998) viết về Bảo đảm Chất lượng trong giáo dục Đại học ở Hoa Kỳ và Anh Quốc; Austin (1985) viết về lý thuyết giá trị gia tăng trong giáo dục và các nghiên cứu về ứng dụng TQM trong giáo dục của J.M Juran,... Trong đó, giai đoạn cải tiến liên tục còn được gọi là quản lý chất lượng tổng thể (TQM) được coi là mức độ cao nhất của QLCL. 1.1.2. Các công trình nghiên cứu trong nước Trong thời gian vừa qua, đã có một số công trình nghiên cứu, sách chuyên khảo của một số tác giả trong nước đã nghiên cứu về chất lượng, quản lý chất lượng giáo dục và các mô hình QLCL vận dụng trong GDĐH ... như Nguyễn Đức Chính, Trần Khánh Đức, Phạm Thành Nghị, Nguyễn Đức Trí; Trần Kiểm; Nguyễn Lộc ...và một số luận án Tiến sĩ về quản lý chất lượng giáo dục ở một số trường đại học công lập . Các kết quả nghiên cứu của các Luận án trên chủ yếu là vận dụng các quan điểm, mô hình quản lý chất lượng theo ISO hoặc TQM trong quản lý chất lượng dạy học hoặc đào tạo ở một cơ sở đào tạo Đại học công lập cụ thể. Tuy nhiên, tác giả nhận thấy chưa có công trình, luận án nào đi sâu vào nghiên cứu quản lý chất lượng đào tạo tại các trường ĐHTT ở TP Hồ Chí Minh theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể (TQM). 1.1.3. Các giai đoạn phát triển quản lý chất lượng đào tạo đại học Việt Nam - Đảm bảo chất lượng qua tuyển chọn chất lượng đầu vào - Đảm bảo chất lượng qua các nguồn lực - Đảm bảo chất lượng qua đáp ứng tiêu chuẩn 1.2. Các khái niệm cơ bản 1.2.1. Chất lượng, đào tạo, chất lượng đào tạo đại học Các nhóm quan niệm về chất lượng: Nhóm thứ nhất: Chất lượng là sự vượt trội Nhóm thứ hai: Chất lượng là sự hoàn hảo nhất quán Nhóm thứ ba: Chất lượng là sự phù hợp với mục tiêu Nhóm thứ tư: Chất lượng đo bằng tính đáng giá đồng tiền Nhóm thứ năm: Chất lượng là giá trị chuyển đổi Tuy có nhiều định nghĩa khác nhau về chất lượng, trong luận án này tác giả cho rằng: “Chất lượng là sự đáp ứng mục tiêu” là phù hợp nhất trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Luận án lấy quan niệm này làm cơ sở để triển khai các nội dung nghiên cứu. 1.2.2. Quản lý và quản lý đào tạo đại học Trong luận án, khái niệm quản lý được hiểu: Quản lý là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra công việc của các thành viên thuộc một hệ thống/đơn vị và việc sử dụng các nguồn lực phù hợp để đạt được các mục đích đã định. Quản lý đào tạo đại học là sự tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lý đến toàn bộ quá trình đào tạo nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực, các thời cơ của tổ chức để đạt được mục tiêu đào tạo đã đặt ra trong các điều kiện và môi trường bên trong và ngoài nhà trường. 1.2.3. Quản lý chất lượng và quản lý chất lượng đào tạo tổng thể Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng "TCVN-5814-94" (tiếp thu hệ tiêu chuẩn Quốc tế ISO.9000) cho rằng “Quản lý chất lượng là tập hợp những hoạt động của chức năng quản lý chung, xác định chính sách chất lượng, mục đích, trách nhiệm và thực hiện chúng thông qua các biện pháp như lập kế hoạch chất lượng, điều khiển và kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng trong khuôn khổ hệ chất lượng”. Luận án lấy định nghĩa trên là cơ sở cho các nghiên cứu các nội dung của luận án. Trong quản lý chất lượng có 3 cấp độ chính: kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và quản lý chất lượng tổng thể (TQM). 1.3. Các mô hình quản lý chất lượng đào tạo 1.3.1. Mô hình SEAMEO 1.3.2. Mô hình ISO 9001 – 2008 1.3.3. Mô hình EFQM 1.3.4. Mô hình CIPO 1.3.5. Mô hình AUN-QA 1.3.6. Mô hình quản lý chất lượng tổng thể (TQM) 1.3.6.1. Quan niệm chung về mô hình quản lý chất lượng tổng thể (TQM) Quản lý chất lượng tổng thể là cách quản lý một tổ chức tập trung vào chất lượng, dựa vào sự tham gia của tất cả các thành viên của nó, nhằm đạt được sự thành công lâu dài nhờ việc thỏa mãn khách hàng và đem lại lợi ích cho các thành viên của tổ chức và cho xã hội. Quan niệm về TQM rất đa dạng và được thể hiện ở nhiều cấp độ từ triết lý đến hệ thống, quá trình, phương pháp, công cụ quản lý chất lượng trong đó nhấn mạnh các đặc trưng về quản lý quá trình tổng thể, hướng vào khách hàng, huy động mọi sự tham gia và nỗ lực của các thành viên trong tổ chức, cải tiến liên tục và hình thành văn hóa chất lượng. TQM cũng đặt ra yêu cầu ở các cấp độ kiểm soát, duy trì, đảm bảo và nâng cao chất lượng theo các chuẩn mực chất lượng Trong khuôn khổ luận án, tác giả xem quản lý chất lượng đào tạo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể (TQM) nghĩa là: - Xem chất lượng là độ tin cậy, là sự đáp ứng yêu cầu của khách hàng, là xem khách hàng là trọng tâm. Đây là một yếu tố quan trọng nhất của sức cạnh tranh và tồn tại của mỗi trường Đại Học Tư Thục vì tiêu chuẩn của chất lượng là sự hài lòng của khách hàng, chất lượng phải do khách hàng xác định. - Là hệ thống QL lấy con người làm trung tâm, là một hệ thống tổng thể vận hành theo chiều ngang trong đó, trách nhiệm đối với chất lượng không chỉ tập trung vào các nhà QL, mà còn là trách nhiệm của toàn bộ các thành viên trong tổ chức và theo tinh thần tự quản. Việc đảm bảo chất lượng đòi hỏi phải có sự cam kết của các thành viên và các bộ phận trong tổ chức; - Chú trọng từ QL số lượng đến QLCL sản phẩm hoặc dịch vụ, QL chi phí, kể cả QL việc cung ứng và thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. TQM được hiểu bao gồm các vấn đề: am hiểu, cam kết, tổ chức, đo lường (chi phí), hoạch định, thiết kế, hệ thống, năng lực, kiểm soát, hợp tác nhóm, đào tạo và thực thi; - Là “làm tốt ngay từ đầu”, ngăn ngừa rủi ro, tránh sai sót ngay từ khâu đầu tiên của quá trình làm ra sản phẩm hoặc dịch vụ. Do đó, triết lý của TQM là “liên tục cải tiến”. Điều này đòi hỏi mọi thành viên cam kết luôn luôn nâng cao CL, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và là văn hóa trong tổ chức; - TQM đòi hỏi sự thay đổi văn hóa của tổ chức được hiểu là thay đổi tác phong, quan hệ, phương pháp làm việc, quản lý kể cả việc xây dựng và phát triển truyền thống, uy tín của tổ chức. - Quản lý chất lượng một cách toàn diện từ đầu vào, quá trình, đầu ra nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng và cải tiến liên tục - Cung cấp một hệ thống quản lý toàn diện và ưu tiên mọi khía cạnh liên quan đến chất lượng. Không áp đặt các quy trình, c
Luận văn liên quan