Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun

Phân tích tình hình tài chính có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với các chủ doanh nghiệp và các nhà quản trị doanh nghiệp mà các thông tin từ việc phân tích mang lại nhiều hữu ích đối với các nhà đầu tư, nhà cung cấp, nhà cho vay, người lao động trong doanh nghiệp và đối với các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế. Hơn nữa, trên thực tế triển khai phân tích tình hình tài chính tại các doanh nghiệp thì nội dung phân tích tài chính thường không đầy đủ về mặt chỉ tiêu, chưa rõ ràng, nhất quán về mặt phương pháp do vậy, công tác phân tích tài chính ở nhiều doanh nghiệp chưa thực sự phát huy được những vai trò của nó. Với mục đích làm rõ cơ sở lý luận của phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất nói chung, trong Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun nói riêng và phân tích được thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, học viên đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình

pdf18 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 12/08/2021 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là luận văn được viết bởi nỗ lực của riêng cá nhân tôi. Kết quả được trình bày trong luận văn là hoàn toàn trung thực, các nguồn số liệu tham khảo được trích dẫn rõ ràng. Người cam đoan Ngô Đình Đa ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình viết luận văn, tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý thầy giáo, cô giáo của Viện Đào tạo Sau đại học, của khoa Kế toán trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Phòng Kế toán tài chính và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun, đặc biệt là sự ủng hộ, động viên của gia đình và thầy giáo hướng dẫn GS. TS Nguyễn Văn Công. Tự đáy lòng, tôi xin chân thành biết ơn và cảm ơn mọi sự giúp đỡ quý báu của các thầy giáo, cô giáo, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, đặc biệt là thầy giáo GS.TS Nguyễn Văn Công. Những sự giúp đỡ này đã cổ vũ và giúp tôi nhận thức, làm sáng tỏ thêm cả lý luận và thực tiễn mà luận văn nghiên cứu. Luận văn này là kết quả nghiên cứu nghiêm túc, làm việc khoa học của bản thân, song do khả năng và trình độ nhận thức còn nhiều hạn chế nên không thể tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Do vậy, tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy giáo, cô giáo và những ai quan tâm đến đề tài này để luận văn được hoàn thiện hơn. Xin được chân thành cảm ơn tất cả! Kính! Tác giả Ngô Đình Đa iii MỤC LỤC trang LỜI CAM ĐOAN.......................................................................................................ii LỜI CẢM ƠN............................................................................................................iii MỤC LỤC..................................................................................................................iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT..............................................................................viii DANH MỤC BẢNG BIỂU.......................................................................................ix DANH MỤC SƠ ĐỒ.................................................................................................ix TÓM TẮT LUẬN VĂN.............................................................................................x CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU......................................1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu..............................................................1 1.2. Tổng quan nghiên cứu về phân tích tình hình tài chính..............................2 1.3. Mục tiêu nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu của đề tài...............................5 1.3.1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.................................................................5 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề.......................................................................5 1.4. Câu hỏi nghiên cứu..........................................................................................5 1.4.1. Câu hỏi về mặt lý luận...............................................................................5 1.4.2. Câu hỏi về mặt thực tiễn............................................................................5 1.5. Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài..............................................................5 1.5.1. Các phương pháp kỹ thuật - nghiệp vụ.....................................................6 1.5.2. Phương pháp điều tra và thu thập dữ liệu................................................7 1.6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài......................................................7 1.6.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu..................................................7 1.6.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu...................................................7 1.7. Kết cấu của đề tài............................................................................................8 TIỂU KẾT CHƢƠNG 1......................................................................................................8 CHƢƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.............................................................................9 2.1. Bản chất, vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp..................................9 2.2. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp...................................10 2.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính....................................................10 2.2.2. Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp.............................................13 2.2.3. Phân tích cân bằng tài chính doanh nghiệp...........................................18 iv 2.2.4. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán .........................................21 2.2.5. Phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.................................26 2.2.6. Phân tích rủi ro tài chính.........................................................................35 2.2.7. Dự báo các chỉ tiêu tài chính...................................................................39 2.3. Tổ chức phân tích tài chính trong doanh nghiệp............................................41 2.2.1. Giai đoạn chuẩn bị phân tích...................................................................42 2.2.2. Giai đoạn thực hiện phân tích..................................................................42 2.2.3. Giai đoạn kết thúc phân tích....................................................................43 TIỂU KẾT CHƢƠNG 2....................................................................................................43 CHƢƠNG 3. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ GOLDSUN.........................................................................45 3.1. Tổng quan về Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun....................................45 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển..............................................................45 3.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và phân cấp quản lý tài chính của Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun..............................................................46 3.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán................................................49 3.1.4. Những đặc điểm kinh doanh ảnh hưởng đến công tác phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun...............................51 3.2. Thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun......................................................................................................................53 3.2.1. Tổng quan nguồn dữ liệu và xử lý dữ liệu phân tích..............................53 3.2.2. Đánh giá khái quát tình hình tài chính tại Công ty................................54 3.2.3. Phân tích cấu trúc tài chính và phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun..................60 3.2.4. Phân tích khả năng thanh toán và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu, nợ phải trả của Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun....................65 3.2.5. Phân tích hiệu quả kinh doanh................................................................68 3.2.6. Phân tích rủi ro tài chính tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun....71 TIỂU KẾT CHƢƠNG 3.....................................................................................................74 CHƢƠNG 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ GOLDSUN........................76 4.1. Kết luận nghiên cứu về thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun.................................................................................76 4.1.1. Công tác tổ chức phân tích......................................................................76 v 4.1.2. Nội dung phân tích...................................................................................76 4.1.3. Phương pháp phân tích............................................................................78 4.2. Giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun....................................................................................................79 4.2.1. Hoàn thiện tổ chực thực hiện phân tích..................................................80 4.2.2. Hoàn thiện nội dung phân tích................................................................82 4.2.3. Hoàn thiện phương pháp phân tích.........................................................92 4.3. Điều kiện thực hiện giải pháp...........................................................................93 4.3.1. Đối với doanh nghiệp................................................................................93 4.3.2. Đối với Nhà nước......................................................................................95 4.4. Những hạn chế nghiên cứu và vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu..........96 TIỂU KẾT CHƢƠNG 4....................................................................................................97 KẾT LUẬN...............................................................................................................98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................99 PHỤ LỤC................................................................................................................100 vi DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Chữ viết tắt Viết đầy đủ tiếng Việt Viết đầy đủ tiếng Anh BCTC Báo cáo tài chính CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp DFL Đòn bẩy tài chính Degree financial leverage DN Doanh nghiệp EBIT Lợi nhuận trước thuế và lãi vay Earning before interestes & taxes EPS Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu/cổ phiếu Earning per share EAT Lợi nhuận sau thuế Earning after taxes EUR Đồng tiền chung châu âu KCN Khu công nghiệp NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp NCTT Nhân công trực tiếp ROA Sức sinh lời của tài sản Return on assets ROE Sức sinh lời của vốn chủ sở hữu Return on equities ROI Sức sản xuất của vốn Return on investments ROTA Sức sinh lợi kinh tế của tài sản Return on total assets SXKD Sản xuấ kinh doanh TCDN Tài chính doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định USD Đô la mỹ WACC Chi phí sử dụng vốn bình quân Weighted average cost of capital vii DANH MỤC BẢNG BIỂU trang Bảng 01: Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh 2009-2010......................................46 Bảng 02: Đánh giá khái quát chính sách huy động vốn của Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun..........................................................................................................55 Bảng 03: Đánh giá khái quát mức độ độc lập tài chính của Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun..........................................................................................................57 Bảng 04: Đánh giá khả năng thanh toán của Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun.....................................................................................................................58 Bảng 05: Đánh giá khái quát khả năng sinh lợi của Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun.....................................................................................................................60 Bảng 06: Cơ cấu tài sản, nguồn vốn của Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun...62 Bảng 07: Phân tích tình hình các khoản phải thu, phải trả của Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun 2009-2010.......................................................................................66 Bảng 08: Khái quát hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun 2009-2010.................................................................................................................68 Bảng 09: Phân tích hiệu quả tài sản của Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun giai đoạn 2009-2010........................................................................................................69 Bảng 10: Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun giai đoạn 2009-2010...................................................................................71 Bảng 11: Tổng hợp tình hình vay nợ của Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun..73 Bảng 12: Phân tích mối quan hệ giữa cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun...................................................................................82 Bảng 13: ROE của Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun......................................85 Bảng 14: Đòn bẩy tài chính của Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun.................88 Bảng 15: Nhận diện khả năng xảy ra rủi ro tài chính...............................................90 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 01: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun.47 Sơ đồ 02: Tổ chức bộ máy kế toán Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun.............50 Sơ đồ 03: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun.................................................................................51 Sơ đồ 04: Mối quan hệ giữa các dự báo các chỉ tiêu của BCTC của Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun...............................................................................................92 viii CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Phân tích tình hình tài chính có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với các chủ doanh nghiệp và các nhà quản trị doanh nghiệp mà các thông tin từ việc phân tích mang lại nhiều hữu ích đối với các nhà đầu tư, nhà cung cấp, nhà cho vay, người lao động trong doanh nghiệp và đối với các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế. Hơn nữa, trên thực tế triển khai phân tích tình hình tài chính tại các doanh nghiệp thì nội dung phân tích tài chính thường không đầy đủ về mặt chỉ tiêu, chưa rõ ràng, nhất quán về mặt phương pháp do vậy, công tác phân tích tài chính ở nhiều doanh nghiệp chưa thực sự phát huy được những vai trò của nó. Với mục đích làm rõ cơ sở lý luận của phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất nói chung, trong Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun nói riêng và phân tích được thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, học viên đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình. 1.2. Tổng quan nghiên cứu về phân tích tình hình tài chính Trong nội dung này, luận văn đã liệt kê và tóm tắc một số công trình luận văn thạc sỹ và một số luận án tiến sỹ, sách, giáo trình nghiên cứu liên quan đến phân tích BCTC, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp trong nhiều năm qua. Nhìn chung, đa số các đề tài nghiên cứu của các tác giả đã tập trung nghiên cứu sâu và toàn diện về vấn đề hoàn thiện công tác phân tích BCTC, phân tích tình hình tài chính tại một đơn vị cụ thể. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có nghiên cứu nào tập trung nghiên cứu trong một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bao bì đóng gói. 1.3. Mục tiêu nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu của đề tài 1.3.1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: (i) Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính; ix (ii) Đánh giá thực trạng phân tích tình hình tài chính, ưu và nhược điểm, hạn chế trong công tác phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun; (iii) Đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính cho Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun. 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2010. 1.4. Câu hỏi nghiên cứu: (i) Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp bao gồm những nội dung chủ yếu gì? (ii) Thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun? Những mặt được và những mặt còn hạn chế? (iii) Những giải pháp và điều kiện để thực hiện giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty? 1.5. Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài 1.5.1. Các phương pháp kỹ thuật - nghiệp vụ: phương pháp so sánh; phương pháp chi tiết; phương pháp tỉ lệ; phương pháp cân đối; phương pháp phân tích Dupont. 1.5.2. Phương pháp điều tra, thu thập dữ liệu: thu thập trực tiếp và phỏng vấn. 1.6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu (i) Hệ thống hóa cơ sở lý luận; khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của phân tích tình hình tài chính đối với các doanh nghiệp. (ii) Đánh giá thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun trên cơ sở khảo sát thực trạng phân tích tại công ty; (iii) Chỉ rõ những tồn tại cũng như những thành tựu đạt được trong phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun; (iv) Đề xuất được một số giải pháp để hoàn thiện phân tích tình hình tài chính cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính và hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun. x 1.7. Kết cấu của đề tài Đề tài với tên gọi “Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun” ngoài lời cam đoan; mục lục; danh mục chữ viết tắt; danh mục các bảng; danh mục hình và đồ thị; tóm tắt luận văn; danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục được chia thành bốn chương: chương 1. Tổng quan về đề tài nghiên cứu; chương 2. Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp; chương 3. Thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun; và chương 4. Giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần In và bao bì Goldsun. CHƢƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP Trong chương này, luận văn đi sâu vào trình bày ba nội dung lớn nhằm trả lời cho câu hỏi: (i) bản chất và vai trò của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp? (ii) phân tích tình hình tài chính bao gồm những nội dung phân tích nào? Và (iii) công tác tổ chức thực hiện phân tích được tiến hành như thế nào? Trả lời cho câu hỏi thứ nhất, tác giả cho rằng phân tích tình hình tài chính là quá trình sử dụng các kỹ thuật phân tích thích hợp để xử lý dữ liệu từ BCTC và các tài liệu khác, hình thành hệ thống các chỉ tiêu tài chính nhằm đánh giá thực trạng tình hình tài chính và dự đoán tiềm lực tài chính trong tương lai. Như vậy, phân tích tài chính trước hết là việc chuyển các dữ liệu tài chính trên BCTC thành những thông tin hữu ích. Quá trình này có thể thực hiện theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào các mục tiêu khác nhau của nhà phân tích. Trên thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp, hoạt động tài chính doanh nghiệp liên quan đến nhiều đối tượng, từ các nhà quản trị ở doanh nghiệp đến các nhà đầu tư, nhà cung cấp tín dụng, nhà cung cấp, cơ quan quản lý nhà nước... nên mục tiêu phân tích của mỗi đối tượng quan tâm khác nhau thường không giống nhau. xi Trả lời cho câu hỏi thứ hai, luận văn đã chỉ ra phân tích tình hình tài chính ở doanh nghiệp khác nhau có các nội dung, chỉ tiêu phân tích khác nhau và các nội dung phân tích cũng khác nhau trong cùng một doanh nghiệp tại các thời điểm phân tích khác nhau. Nhưng nhìn chung, nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp thường bao gồm những nội dung chính sau: đánh giá khái quát tình hình tài chính; phân tích cấu trúc tài chính; phân tích cân bằng tài chính; phân tích tình hình và khả năng thanh toán; phân tích đòn bẩy tài chính và rủi ro tài chính; phân tích hiệu quả kinh doanh và dự báo các chỉ tiêu tài chính. Trả lời cho câu hỏi thứ ba, tác giả cho rằng để phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp thực sự phát huy tác dụng trong quá trình ra quyết định, phân tích tình h
Luận văn liên quan