Tóm tắt Luận văn Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tam Kim

Đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế tự do cạnh tranh, cùng với xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, tất yếu kéo theo bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải đối mặt với khó khăn, thử thách và phải chấp nhận quy luật đào thải từ phía thị trường. Vậy để tồn tại và phát triển được thì mỗi doanh nghiệp sẽ phải làm gì? Đứng trước những khó khăn, thử thách đòi hỏi doanh nghiệp phải ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, quản lý và sử dụng tốt tài nguyên vật chất cũng như nhân lực của mình. Để thực hiện được điều đó thì bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải hiểu rõ được tình hình tài chính thông qua việc phân tích tài chính và tự điều chỉnh quá trình kinh doanh cho phù hợp. Bởi vì phân tích tài chính cho ta biết được điểm mạnh và điểm yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như tiềm năng cần phát huy và những nhược điểm cần khắc phục. Từ đó có thể xác định được nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, được sự giúp đỡ nhiệt tình của TS. Nguyễn Thị Lan tôi đã chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tam Kim” để nghiên cứu.

pdf9 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 12/08/2021 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tam Kim, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÓM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU Đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế tự do cạnh tranh, cùng với xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, tất yếu kéo theo bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải đối mặt với khó khăn, thử thách và phải chấp nhận quy luật đào thải từ phía thị trường. Vậy để tồn tại và phát triển được thì mỗi doanh nghiệp sẽ phải làm gì? Đứng trước những khó khăn, thử thách đòi hỏi doanh nghiệp phải ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, quản lý và sử dụng tốt tài nguyên vật chất cũng như nhân lực của mình. Để thực hiện được điều đó thì bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải hiểu rõ được tình hình tài chính thông qua việc phân tích tài chính và tự điều chỉnh quá trình kinh doanh cho phù hợp. Bởi vì phân tích tài chính cho ta biết được điểm mạnh và điểm yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như tiềm năng cần phát huy và những nhược điểm cần khắc phục. Từ đó có thể xác định được nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, được sự giúp đỡ nhiệt tình của TS. Nguyễn Thị Lan tôi đã chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tam Kim” để nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là hệ thống hoá cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Trên cơ sở lý luận khoa học về phân tích tài chính doanh nghiệp để phân tích đánh giá thực trạng phân tích tài chính của Công ty CP Tam Kim từ năm 2008 đến năm 2010. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện hơn công tác phân tích tài chính của Công ty CP Tam Kim. Thông qua luận văn này, tác giả mong muốn vận dụng những hiểu biết của mình trình bày cụ thể về những mặt đạt được trong công tác phân tích tài chính tại Công ty và những nguyên nhân, hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng của việc phân tích, nhằm đưa ra những giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện phân tích tài chính tại công ty. NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp 1.1. Hoạt động tài chính doanh nghiệp Doanh nghiệp là chủ thể kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh trên thị trường nhằm làm tăng giá trị của chủ sở hữu. Tài chính doanh nghiệp là những mối quan hệ giá trị giữa doanh nghiệp với các chủ thể trong nền kinh tế. Các quan hệ tài chính doanh nghiệp chủ yếu bao gồm: Quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà nước; Quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trường tài chính; Quan hệ giữa doanh nghiệp với các thị trường khác; và quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp. Hoạt động tài chính doanh nghiệp là một trong những nội dung cơ bản của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giải quyết các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Hoạt động tài chính doanh nghiệp là những quan hệ gắn trực tiếp với việc tổ chức, huy động, phân phối, sử dụng và quản lý một cách có hiệu quả. Hoạt động tài chính doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp: tối đa hoá lợi nhuận, tối đa hoá giá trị doanh nghiệp, mục tiêu tăng trưởng và phát triển. 1.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích tài chính là sử dụng một tập hợp các khái niệm, phương pháp và các công cụ cho phép xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó. Những người phân tích tài chính ở những cương vị khác nhau thì nhằm các mục tiêu khác nhau, tuy nhiên mối quan tâm hàng đầu của các nhà phân tích tài chính là đánh giá khả năng xảy ra rủi ro phá sản tác động tới doanh nghiệp mà biểu hiện của nó là khả năng thanh toán, khả năng cân đối vốn, khả năng hoạt động cũng như khả năng sinh lãi của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các nhà phân tích tài chính tiếp tục nghiên cứu và đưa ra những dự đoán về kết quả hoạt động nói chung và mức doanh lợi nói riêng của doanh nghiệp trong tương lai. Tiến hành công tác phân tích tài chính doanh nghiệp nhất thiết phải tuân thủ theo trình tự nhất định thì công việc phân tích tài chính mới đạt kết quả đáng tin cậy, đáp ứng được mục tiêu chủ yếu của phân tích tài chính. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp bao gồm các bước sau: Bước 1: Lập kế hoạch phân tích: xác định mục tiêu, xây dựng chương trình Bước 2: Tiến hành phân tích: Thu thập thông tin và xử lý thông tin, xây dựng hệ thống các chỉ tiêu phân tích Bước 3: Kết thúc giai đoạn phân tích : Viết báo báo phân tích. Phân tích tài chính có vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích tài chính tốt sẽ tác động thúc đẩy sự phát triển của hoạt động kinh doanh, nâng cao được hiệu quả kinh doanh. Bằng việc phân tích tài chính các nhà quản lý có thể đánh giá chính xác thực tài chính doanh nghiệp; Có thể đáp ứng đủ vốn cho hoạt động và phát triển của doanh nghiệp; Có thể huy động vốn với chi phí thấp nhất; Có thể sử dụng hiệu quả các nguồn vốn; Và có thể đưa ra các quyết định việc tăng, giảm, đầu tư vốn. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp bao gồm hệ thống các công cụ và biện pháp nhằm tiếp cận, nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng, các mối quan hệ bên trong và bên ngoài, các luồng tiền dịch chuyển và biến đổi tài chính, các chỉ tiêu tài chính tổng hợp và chi tiết nhằm đánh giá tài chính doanh nghiệp ở quá khứ hiện tại và dự đoán tài chính doanh nghiệp trong tương lai, giúp các đối tượng đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp với mục tiêu như mong muốn. Có nhiều phương pháp phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, mỗi phương pháp có ưu điểm và hạn chế riêng nhưng trên thực tế, người ta hay sử dụng phương pháp phân tích tỷ số, phương pháp so sánh và phương pháp phân tích Dupont. Trong phân tích tài chính, nhà phân tích phải thu thập, sử dụng mọi nguồn thông tin như : Thông tin bên trong doanh nghiệp gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp gồm: Thông tin liên quan đến môi trường kinh tế chung; Thông tin liên quan đến ngành. Những thông tin đó đều giúp cho nhà phân tích có thể đưa ra được những nhận xét, kết luận tinh tế và thích đáng. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp được chia thành những nhóm sau: Nhóm thứ nhất, phân tích cấu trúc tài chính: Cấu trúc tài chính phản ánh cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn. Phân tích cấu trúc tài chính là phân tích khái quát tình hình đầu tư và huy động vốn của doanh nghiệp, chỉ ra các phương thức tài trợ tài sản để làm rõ những dấu hiệu về cân bằng tài chính. Nhóm thứ hai, phân tích các tỷ số tài chính. Phân tích các tỷ số tài chính là việc sử dụng những kỹ thuật khác nhau để phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp để nắm bắt được tình hình tài chính của doanh nghiệp qua đó đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất. Trong phân tích tài chính các tỷ số tài chính chủ yếu được phân thành các nhóm: Tỷ số về khả năng thanh toán; Tỷ số về khả năng cân đối vốn; Tỷ số về khả năng hoạt động; Tỷ số về khả năng sinh lãi. Nhóm thứ ba, phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn là xem xét sự thay đổi của các nguồn vốn và cách thức sử dụng vốn của một doanh nghiệp trong một thời kỳ theo số liệu giữa hai thời điểm lập bảng cân đối kế toán. Nhóm thứ tư, phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Để tiến hành sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp cần có: Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn; Tài sản cố định và đầu tư dài hạn. Để hình thành hai loại tài sản này phái có các nguồn vốn tài trợ tương ứng bao gồm nguồn vốn ngắn hạn và nguồn vốn dài hạn. Nhóm thứ năm, phân tích các chỉ tiêu tài chính trung gian và cuối cùng trong Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh. Khi phân tích các chỉ tiêu quản lý trung gian nhằm đánh giá chi tiết hơn tình hình tài chính và dự báo những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp. Những chỉ tiêu này là cơ sở để xác lập nhiều hệ số rất có ý nghĩa về hoạt động, cơ cấu vốn,của doanh nghiệp. Công tác phân tích tài chính doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều nhân tố, có thể khái quát lại nhân tố bên ngoài và nhân tố bên trong doanh nghiệp. Nhân tố bên trong doanh nghiệp: nhận thức về công tác phân tích tài chính doanh nghiệp, nguồn nhân lực làm công tác phân tích tài chính doanh nghiệp, công tác tổ chức hoạt động phân tích tài chính, chất lượng thông tin sử dụng trong phân tích tài chính, việc lựa chọn phương pháp phân tích tài chính, sự hỗ trợ của các phương tiện công nghệ. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp: Chế độ kế toán, môi trường pháp luật, hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành. Chương 2: Thực trạng phân tích tài chính của Công ty Cổ Phần Tam Kim 2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Tam Kim. Công ty CP Tam Kim được thành lập từ năm 1997 với tiền thân là Công ty TNHH Thiên Phong. Trải qua hơn 13 năm xây dựng và phát triển đến nay Tam Kim đang trở thành một tập đoàn vững mạnh và ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường với sản phẩm mang thương hiệu Roman, Sunmax, Kohan, Monza Một số sản phẩm chủ yếu mà công ty sản xuất, cung cấp trên thị trường: Thiết bị điện; Sản phẩm ống nước; Sản phẩm két bạc; Thiết bị nhà bếp. 2.2. Thực trạng công tác phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Tam Kim Công tác phân tích tài chính phụ thuộc chức năng của Phòng Tài chính - kế toán. Dựa vào số liệu và thông tin của Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhân viên kế toán sẽ trực tiếp phân tích. Công ty áp dụng phương pháp so sánh và phương pháp tỷ số để tính toán một số chỉ tiêu nhằm phục vụ yêu cầu của Ban giám đốc hoặc để thực hiện nhu cầu vay vốn ngân hàng. Nội dung phân tích chủ yếu của Công ty là phân tích một số nội dung cơ bản sau: phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn, phân tích các tỷ lệ tài chính. Cấu trúc tài chính của Công ty đang có xu hướng giảm tỷ trọng tài sản ngắn hạn, tăng tỷ trọng dài hạn, tăng tỷ trọng nợ phải trả và giảm tỷ trọng vốn chủ sở hữu. Công ty đang đi đầu tư tài sản dài hạn mà cụ thể là tài sản cố định bằng nguồn vốn đi vay dài hạn là chủ yếu. Công ty đủ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Tuy nhiên các hệ số về khả năng thanh toán đang ở mức cao. Điều này đồng nghĩa, công ty đang có lượng tiền nhàn dỗi ở mức cao và số vốn đang bị khách hàng chiếm dụng lớn. Như vậy hiệu quả sử dụng vốn thấp và cơ hội tạo ra lợi nhuận của công ty là không cao. Khả năng cân đối vốn của Công ty tương đối tốt. Công ty không những thừa khả năng thanh toán các khoản nợ mà còn thừa lợi nhuận để bảo tồn và phát triển vốn từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Như vậy, việc sử dụng vốn vay đã đem lại hiệu quả kinh tế trong kinh doanh. Khả năng hoạt động của Công ty chưa thật sự hiệu quả, vòng quay dự trữ đã tăng vào năm 2010 nhưng số ngày lưu kho vẫn còn ở mức cao. Kỳ thu tiền bình quân của công ty ở mức cao. Khả năng sinh lãi của Công ty là khá tốt. Trong những năm qua, công ty đều hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Năm 2010, doanh lợi vốn chủ sở hữu và doanh lợi tài sản đều tăng so với năm 2009. Mặt khác, doanh lợi vốn chủ sở hữu luôn cao hơn doanh lợi tài sản. Điều này cho thấy công ty đã sử dụng vốn vay có hiệu quả. 2.3. Đánh giá công tác phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Tam Kim Công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Tam Kim đạt được những kết quả sau: Hàng năm, nhân viên kế toán tài chính dưới sự chỉ đạo của Kế toán trưởng đều thực hiện phân tích tài chính thông qua các báo cáo tài chính. Từ những báo cáo phân tích này đã giúp cho Ban lãnh đạo nắm được các thông tin về tình hình tài chính của Công ty và đồng thời đề xuất các phương án khắc phục; Việc phân tích được tiến hành tại phòng kế toán tài chính và do cán bộ kế toán kiêm nhiệm nên thông tin thu thập được là đáng tin cậy. Nguồn tài liệu nội bộ của tam Kim khá rõ ràng và chi tiết. Hơn nữa công ty đã thực hiện tính toán các chỉ tiêu tài chính một cách đồng bộ và nhất quán trong ba năm 2008, 2009 và 2010 làm cơ sở thuận lợi cho việc so sánh, đánh giá chỉ tiêu, tình hình tài chính trong từng năm; Sử dụng nhuần nhuyễn hai phương pháp phân tích là phương pháp phân tích tỷ số và phương pháp so sánh; Khi phân tích, cán bộ phân tích đã chỉ rõ các nhân tố ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tài chính và đề ra hướng giải quyết. Tuy nhiên, phân tích tài chính của Công ty vẫn còn những hạn chế sau: Thứ nhất, Nhân sự phục vụ công tác phân tích tài chính chưa có sự chuyên môn hóa. Bộ phận thực hiện công tác phân tích tài chính chưa tách khỏi bộ phận thực hiện công việc kế toán nên chưa có sự chuyên môn hoá. Thứ hai, Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính còn thiếu, công ty mới chỉ dựa vào số liệu của Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh mà không sử dụng số liệu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Hơn nữa khi tiến hành phân tích công ty mới chỉ so sánh với một số công ty trong cùng ngành nhưng không so sánh với số liệu trung bình ngành. Thứ ba, Phương pháp phân tích còn đơn giản, công ty mới chỉ sử dụng phương pháp phân tích so sánh và phương pháp tỷ số nhưng chưa sử dụng phương pháp phân tích Dupont . Thứ tư, Nội dung phân tích chưa đầy đủ chi tiết, công ty không phân tích diễn biến nguồn vốn và tình hình sử dụng nguồn vốn, không phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, không phân tích mối quan hệ giữa cơ cấu tài sản và nguồn vốn, không phân tích cơ cấu công nợ, không phân tích đòn bẩy tài chính, không phân tích hiệu suất sử dụng tài sản cố định và tài sản, và không sử dụng phương pháp Dupont để phân tích doanh lợi vốn chủ sở hữu , doanh lợi tài sản. Những nguyên nhân chủ yếu gây ra các hạn chế trên là: Thị trường tiền tệ, vốn của Việt Nam chưa phát triển phân tích tài chính chưa được quan tâm đúng mức; Ban giám đốc chưa chú trọng đến hoạt động phân tích tài chính; Trình độ cán bộ phân tích còn hạn chế; Chưa sử dụng phương pháp Dupont vào phân tích tài chính nên còn hạn chế trong việc tạo nên bức tranh dễ hiểu cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty; Và hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành chưa có. Tóm lại, công tác phân tích tài chính của Công ty CP Tam Kim vẫn còn nhiều bất cập. Vì vậy, để có thể tồn tại và phát triển được trong nền kinh tế thị trường với tính chất cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay đòi hỏi công ty phải quan tâm hơn nữa đến công tác phân tích tài chính doanh nghiệp để có thể đạt được mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp. Với những lý do đó, tác giả đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính của Công ty CP Tam Kim. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Tam Kim 3.1. Các giải pháp của tác giả đưa ra gồm: 1. Nâng cao nhận thức của Ban giám đốc: Ban giám đốc tự nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác phân tích tài chính doanh nghiệp. . Bởi vì nếu Ban giám đốc không nhận thức rõ thì mọi giải pháp, nỗ lực, mọi cố gắng của đội ngũ cán bộ cũng trở nên vô ích, đồng nghĩa là không có sự hỗ trợ từ phía lãnh đạo. Việc Ban giám đốc nhận thức được tầm quan trọng sẽ giúp cho hoạt động phân tích tài chính phát huy được hết vào trò trợ thủ trong việc ra quyết sách, chiến lược kinh doanh phù hợp. 2. Hoàn thiện quy trình tổ chức phân tích tài chính rõ ràng, cụ thể thì thực hiện sẽ thuận tiện và minh bạch. Trong quy trình cần có quy định cụ thể về phân tích tài chính như sau: Quy định về thời gian tiến hành phân tích;Quy định về kiểm tra, đánh giá chất lượng phân tích tài chính;Quy định về trách nhiệm của phòng phân tích tài chính;Quy định về khen thưởng, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phân tích tài chính của Công ty;Quy định về đào tạo bồi dưỡng trình độ chuyên môn của các cán bộ phân tích;Quy định về trách nhiệm của các phòng ban chức năng có liên quan đến công tác phân tích tài chính. 3. Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ công tác phân tích tài chính. Thông tin sử dụng trong phân tích không chỉ giới hạn trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh mà cần mở rộng sang cả Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mặt khác, cũng cần phải mở rộng ra bên ngoài như: các thông tin kinh tế chung; các thông tin theo ngành như tốc độ phát triển chung của ngành, các chỉ số trung bình của ngành, của đối thủ cạnh tranh; Các thông tin khác như: thông tin về thuế, tỷ giá hối đoái 4. Hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính bằng cách bổ sung thêm phương pháp phân tích Dupont vì đây là phương pháp phân tích khoa học, có nhiều ưu điểm và được sử dụng phổ biến ở các nước phát triển. Tác giả cũng áp dụng phương pháp phân tích Dupont để phân tích các nhân tố tác động đến ROE của Công ty CP Tam Kim. 5. Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính ở các nội dung sau: Phân tích diễn biến nguồn vốn và tình hình sử dụng nguồn vốn; Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh; Phân tích mối quan hệ giữa cơ cấu tài sản và nguồn vốn; Phân tích cơ cấu công nợ; Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản cố định và tài sản; Phân tích đòn bẩy tài chính. Mặt khác, tác giả đưa ra giải pháp để hoàn thiện cơ cấu tài sản và nguồn vốn. 6. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thực hiện phân tích tài chính: Trong mọi hoạt động nhân tố con người là nhân tố không thể thiếu được. Như vậy, ngoài yếu tố thông tin, phương pháp phân tích thì năng lực và trình độ của người phân tích sẽ là yếu tố quan trọng tiếp theo góp phần quan trọng trong việc đưa ra nhận định chính xác về tình hình tài chính của Công ty. Việc Công ty quan tâm tới đào tạo con người, tới hệ thống thông tin tài chính cũng như các phương pháp phân tích chắc chắn sẽ làm thay đổi về chất lượng hoạt động phân tích tài chính ở Công ty. 3.2. Kiến nghị Đối với Công ty CP Tam Kim,Thứ nhất: Công ty cần đầu tư nghiên cứu, ứng dụng và phát triển hệ thống thông tin nội bộ nhằm giúp cho nhà phân tích có thể cập nhật, nắm bắt những thông tin hữu ích phục vụ cho việc phân tích tài chính nói riêng và phục vụ công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh nói chung. Thứ hai: Công ty cần đưa ra các quy định bằng văn bản buộc tiến hành công tác phân tích tài chính định kỳ, đảm bảo sử dụng hệ thống phương pháp phân tích đồng bộ, khoa học; nội dung phân tích đầy đủ, thống nhất. Đối với nhà nước: Nhà nước cần xây dựng hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành; Nhà nước cần có điều chỉnh về cơ cấu tín dụng hợp lý theo hướng kết hợp giữa thế chấp và tín chấp để các doanh nghiệp có thể dễ dàng vay vốn ngân hàng; Nhà nước cần có những điều chỉnh về thủ tục hành chính và pháp lý. KẾT LUẬN Qua việc trình bày và phân tích trong 3 chương, tác giả kết luận công tác phân tích tài chính đã khẳng định được những ưu điểm trong quá trình sản xuất kinh doanh và ra quyết định tài chính của các Doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty Cổ phần Tam Kim nói riêng. Trong điều kiện hội nhập và phát triển kinh tế khu vực và toàn cầu, Công ty muốn thu thập được những thông tin tốt nhất liên quan đến ngành hoạt động của mình để tránh rủi ro trong kinh doanh và tăng cao lợi nhuận; muốn tự mình thay đổi những phương pháp, cách nghĩ, cách làm để thức ứng với môi trường kinh doanh đầy biến động và phức tạp, đưa ra những chiến lược kinh doanh thật hiệu quả, nâng cao chất lượng phân tích tài chính Doanh nghiệp là một điều cần thiết giúp công ty thực hiện được mục tiêu.
Luận văn liên quan