Xây dựng website công ty Ita bằng mã nguồn mở joomla

oomla là một hệ thống mã nguồn mở tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời dùng, đặc biệt là đối với ngƣời dùng không có kiến thức chuyên sâu về lập trình. Dữ liệu trong Joomla đƣợc tổ chức thành 3 cấp: Section, Category, Article. Cách tổ chức này logic và không gây rắc rối cho ngƣời dùng mới. Sử dụng một hệ thống các thành phần (Component) phục vụ theo những mục đích của ngƣời sử dụng. Nhiều Template đƣợc xây dựng cho Front – End cung cấp miễn phí cho ngƣời dùng, việc sử dụng Template đơn giản tạo điều kiện xây dựng website đẹp mắt. Giao diện quản trị hiện đại, cấu trúc rõ ràng, việc cài đặt các phần mở rộng khá đơn giản.

pdf70 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 21/10/2013 | Lượt xem: 2686 | Lượt tải: 27download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng website công ty Ita bằng mã nguồn mở joomla, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG…………….. LUẬN VĂN Xây dựng Website Công ty ITA bằng mã nguồn mở Joomla LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết em xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Th.S Vũ Anh Hùng – Bộ môn Công nghệ thông tin – Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng, ngƣời đã dành cho em rất nhiều thời gian quý báu, trực tiếp hƣớng dẫn tận tình giúp đỡ, chỉ bảo em trong suốt quá trình làm thực tập tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô giáo trong Bộ môn Công nghệ thông tin - Trƣờng ĐHDL Hải Phòng, chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo tham gia giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian em học tập tại trƣờng, đã đọc và phản biện đồ án của em giúp em hiểu rõ hơn các vấn đề mình nghiên cứu, để em có thể hoàn thành đồ án này. Tuy có nhiều cố gắng trong quá trình học tập, trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp nhƣng không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong đƣợc sự góp ý quý báu của tất cả các thầy giáo, cô giáo cũng nhƣ tất cả các bạn để kết quả của em đƣợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày tháng năm 2010 Sinh viên Nguyễn Thị Thu Hà MỤC LỤC CHƢƠNG 1: HỆ QUẢN TRỊ NỘI DUNG JOOMLA .......................................... 1 1.1 Giới thiệu mã nguồn mở ................................................................................. 1 1.1.1 Khái niệm mã nguồn mở ........................................................................... 1 1.1.2 Lợi ích của mã nguồn mở ......................................................................... 1 1.1.3 Một số loại mã nguồn mở .......................................................................... 2 1.1.4 Ứng dụng của mã nguồn mở .................................................................... 2 1.2 Hệ quản trị nội dung Joomla và các khái niệm cơ bản ................................ 3 1.2.1 Giới thiệu hệ quản trị nội dung Joomla ................................................... 3 1.2.2 Lịch sử Joomla ........................................................................................... 4 1.2.3 Các phiên bản Joomla ............................................................................... 5 1.2.4 Kiến trúc Joomla ........................................................................................ 6 1.2.5 Các khái niệm cơ bản ................................................................................ 7 1.2.6 Ưu nhược điểm của Joomla ...................................................................... 9 1.3 Cách thức cài đặt Joomla.............................................................................. 10 1.3.1 Các thông số máy cần thiết ..................................................................... 10 1.3.2 Các thành phần sử dụng ......................................................................... 11 1.3.3 Cài đặt Web Server WAMP để chạy Joomla trên Windows ................. 11 1.3.4 Cài đặt Joomla 1.5 ................................................................................... 15 1.3.5 Cài đặt Component cho Joomla 1.5 ........................................................ 21 1.3.6 Cài đặt template cho Joomla 1.5 ............................................................. 23 1.3.7 Cài đặt Module cho Joomla 1.5............................................................... 25 1.4. Một số thành phần trong Joomla ................................................................ 27 CHƢƠNG 2: THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIRTUEMART ................................. 32 2.1 Giới thiệu VirtueMart.......................................................................................... 32 2.2 Cách thức cài đặt VirtueMart ...................................................................... 32 2.2.1 Cách thức cài đặt ..................................................................................... 32 2.2.2 Các nút chức năng chính của VirtueMart ............................................. 35 CHƢƠNG 3: ỨNG DỤNG JOOMLA XÂY DỰNG WEBSITE CỦA CÔNG TY ITA ..................................................................................................................... 37 3.1 Giới thiệu Công ty ITA ................................................................................. 37 3.2 Giới thiệu Website hiện tại của Công ty ITA .............................................. 37 3.3 Ứng dụng Joomla xây dựng Website của Công ty ITA ............................. 40 CHƢƠNG 4: HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE CÔNG TY ITA................ 41 4.1 Hƣớng dẫn sử dụng trang quản trị .............................................................. 41 4.1.1 Quản trị người dùng ................................................................................ 41 4.1.2 Quản lý bài viết ........................................................................................ 43 4.1.3 Quản lý sản phẩm .................................................................................... 52 4.1.4 Quản lý hóa đơn ....................................................................................... 55 4.1.5 Quản lý báo cáo ....................................................................................... 56 4.2 Hƣớng dẫn sử dụng trang ngƣời dùng ........................................................ 57 4.2.1 Đăng ký thành viên .................................................................................. 57 4.2.2 Đăng ký mua hàng ................................................................................... 58 KẾT LUẬN .............................................................................................................. 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 64 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Kiến trúc Joomla ......................................................................................... 6 Hình 1.2: Cài đặt Wamp Server ................................................................................ 12 Hình 1.3: Chọn trình duyệt mặc định ........................................................................ 13 Hình 1.4: Thông số Mail ........................................................................................... 13 Hình 1.5: Hoàn thành quá trình cài đặt ..................................................................... 13 Hình 1.6: Các lựa chọn trong Wamp ........................................................................ 14 Hình 1.7: Vào Local host .......................................................................................... 14 Hình 1.8: Cài đặt gói Joomla..................................................................................... 15 Hình 1.9: Các ngôn ngữ hỗ trợ .................................................................................. 16 Hình 1.10: Cấu hình hệ thống ................................................................................... 17 Hình 1.11: Các thông tin bản quyền ......................................................................... 17 Hình 1.12: Các thông số kết nối cơ sở dữ liệu .......................................................... 18 Hình 1.13: Thiết lập thông số FTP ............................................................................ 19 Hình 1.14: Thiết lập cấu hình Site ............................................................................ 20 Hình 1.15: Hoàn thành quá trình cài đặt ................................................................... 21 Hình 1.16: Cài đặt Component.................................................................................. 22 Hình 1.17: Duyệt tìm File, Upload và Install ............................................................ 22 Hình 1.18: Cài đặt Template ..................................................................................... 23 Hình 1.19: Duyệt tìm File, Upload và Install ............................................................ 24 Hình 1.20: Thiết lập Template mặc định .................................................................. 24 Hình 1.21: Cài đặt Module ........................................................................................ 25 Hình 1.22: Duyệt tìm File, Upload và Install ............................................................ 26 Hình 1.23: Published Module ................................................................................... 26 Hình 1.24: Quản lý thành viên .................................................................................. 27 Hình 1.25: Quản lý menu .......................................................................................... 27 Hình 1.26: Quản lý nhóm tin..................................................................................... 28 Hình 1.27: Quản lý chủ đề con.................................................................................. 29 Hình 1.28: Quản lý bài viết ....................................................................................... 29 Hình 1.29: Quản lý module ....................................................................................... 30 Hình 1.30: Quản lý giao diện .................................................................................... 31 Hình 1.31: Quản lý ngôn ngữ .................................................................................... 31 Hình 2.1: Cài đặt Component Virtue Mart thành công ............................................. 33 Hình 2.2: Component Virtue Mart ............................................................................ 34 Hình 2.3: Bảng điều khiển Virtue Mart .................................................................... 35 Hình 3.1: Giới thiệu Công ty ITA website hiện tại ................................................... 38 Hình 3.2: Xem thông tin sản phẩm website hiện tại ................................................. 39 Hình 3.3: Đặt hàng .................................................................................................... 39 Hình 3.4: Giao diện Website Công ty ITA ............................................................... 40 Hình 4.1: Quản lý thành viên .................................................................................... 41 Hình 4.2: Thêm thành viên........................................................................................ 42 Hình 4.3: Sửa thông tin thành viên ........................................................................... 43 Hình 4.4: Quản lý nhóm tin....................................................................................... 44 Hình 4.5: Quản lý chủ đề con.................................................................................... 45 Hình 4.6: Thêm chủ đề con ....................................................................................... 46 Hình 4.7: Quản lý bài viết ......................................................................................... 46 Hình 4.8: Thêm bài viết mới ..................................................................................... 47 Hình 4.9: Quản lý menu ............................................................................................ 48 Hình 4.10: Tạo menu ................................................................................................. 49 Hình 4.11: Liên kết menu .......................................................................................... 50 Hình 4.12: Các loại liên kết....................................................................................... 51 Hình 4.13: Chọn bài viết ........................................................................................... 51 Hình 4.14: Thêm sản phẩm ....................................................................................... 52 Hình 4.15: Các thông tin sản phẩm ........................................................................... 53 Hình 4.16: Sửa thông tin sản phẩm ........................................................................... 54 Hình 4.17: Xóa thông tin sản phẩm .......................................................................... 54 Hình 4.18: Danh sách hóa đơn .................................................................................. 55 Hình 4.19: Thông tin hóa đơn ................................................................................... 55 Hình 4.20: Xóa thông tin hóa đơn ............................................................................. 56 Hình 4.21: Quản lý báo cáo ....................................................................................... 57 Hình 4.22: Đăng ký thành viên ................................................................................. 57 Hình 4.23: Thông tin thành viên ............................................................................... 58 Hình 4.24: Xem thông tin sản phẩm ......................................................................... 59 Hình 4.25: Xem thông tin giỏ hàng ........................................................................... 59 Hình 4.26: Đăng ký mua hàng .................................................................................. 60 Hình 4.27: Cách thức vận chuyển ............................................................................. 60 Hình 4.28: Cách thức thanh toán ............................................................................... 61 Hình 4.29: Xác nhận mua hàng ................................................................................. 62 Hình 4.30: Xem hóa đơn mua hàng .......................................................................... 62 Xây dựng Website Công ty ITA bằng mã nguồn mở Joomla Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Hà Lớp: CT1001 1 CHƢƠNG 1: HỆ QUẢN TRỊ NỘI DUNG JOOMLA 1.1 Giới thiệu mã nguồn mở 1.1.1 Khái niệm mã nguồn mở Mã nguồn mở (Open Source) là thuật ngữ chỉ các sản phẩm phần mềm có mã nguồn mở. Phần mềm nguồn mở là các phần mềm đƣợc cung cấp dƣới dạng cả mã và nguồn., không chỉ là miễn phí về giá mua mà chủ yếu là miễn phí về bản quyền. Ngƣời dùng có quyền sửa đổi, cải tiến, phát triển, nâng cấp theo một số nguyên tắc chung quy định trong giấy phép phần mềm nguồn mở mà không cần xin phép ai, điều mà họ không đƣợc làm đối với các phần mềm đóng. Nhà cung cấp phần mềm nguồn mở có quyền yêu cầu ngƣời dùng trả một số chi phí về dịch vụ bảo hành, huấn luyện, nâng cấp, tƣ vấn… tức là những dịch vụ thực sự đã thực hiện để phục vụ ngƣời dùng, nhƣng không đƣợc bán các sản phẩm nguồn mở vì nó là tài sản của trí tuệ chung. 1.1.2 Lợi ích của mã nguồn mở Phần mềm có thể đƣợc sao chép hoàn toàn miễn phí, ngƣời dùng hoàn toàn an tâm khi chia sẻ một chƣơng trình với bạn bè. Các định dạng file không hoàn toàn bị kiểm soát bởi một vài nhà cung cấp. Do yêu cầu công việc, ngƣời dùng muốn sử dụng dữ liệu cho một ứng dụng khác nhƣng chƣơng trình bản quyền không cho phép, với Open Source ngƣời dùng có thể gặp nhiều nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu của mình. Hầu hết các sản phẩm Open Source đều có khả năng bảo mật tuyệt vời, khi một vết nứt đƣợc tìm thấy nó thƣờng đƣợc sửa nhanh hơn phần mềm có bản quyền. Các hệ thống Open Source, nhất là các hệ thống dựa trên UNIX, thƣờng rất linh hoạt vì chúng đƣợc xây dựng từ nhiều khối thống nhất và đƣợc miêu tả cặn kẽ, rất dễ để ngƣời dùng thay thế nhiều phần của hệ thống với phần có giao diện tƣơng tự. Có một cộng đồng hỗ trợ lớn, không bị phụ thuộc vào công ty nào. Xây dựng Website Công ty ITA bằng mã nguồn mở Joomla Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Hà Lớp: CT1001 2 1.1.3 Một số loại mã nguồn mở XOOPS: Có khả năng mở rộng, dễ sử dụng, phát triển ứng dụng từ nhỏ đến lớn nhƣ website cộng đồng, blog. Drupal: Công cụ hữu ích với nhiều tính năng, nhiều module ứng dụng cho các web cộng đồng. Plone: Dễ dàng chạy, cài đặt, mềm dẻo cao, dễ dàng phát triển dự án cộng đồng, website cá nhân. Zope: Ứng dụng mã mở dễ xây dựng các ứng dụng quản lý nội dung. CMS Made Simple: Làm trang chủ cho gia đình hoặc công ty đa quốc gia. OrangeHRM: Phần mềm quản lý nhân sự, hệ thống mở, linh hoạt, dễ sử dụng, là giải pháp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dspace: Là gói phần mềm mã nguồn mở cung cấp các công cụ để quản lý tài sản kỹ thuật số và thƣờng đƣợc sử dụng làm cơ sở cho một kho lƣu trữ. Em lựa chọn nghiên cứu hệ quản trị nội dung mã nguồn mở Joomla vì Joomla có thể dễ dàng cài đặt, dễ dàng quản lý và có độ tin cậy cao, nó giúp ngƣời dùng có thể xây dựng các ứng dụng trực tuyến mạnh và nhanh. 1.1.4 Ứng dụng của mã nguồn mở Sản phẩm mã nguồn mở phải kể đến đầu tiên là hệ điều hành Linux (chính xác là GNU Linux). Linux đƣợc biết đến nhƣ là một hệ điều hành miễn phí, ổn định, bảo mật, linh hoạt, hiệu suất cao và đƣợc một cộng đồng rất lớn trên Internet cùng nhau phát triển. Phần mềm máy chủ Web Apache. Trên hệ điều hành Window có tích hợp phần mềm máy chủ IIS, cùng với máy chủ cơ sở dữ liệu SQL Server và ngôn ngữ lập trình trang web ASP, đã tạo ra một hệ thống web hoàn chỉnh. Song song với hệ thống trên, bên sản phẩm mã nguồn mở có máy Xây dựng Website Công ty ITA bằng mã nguồn mở Joomla Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Hà Lớp: CT1001 3 chủ Web Apache, kết hợp với cơ sở dữ liệu MySQL, và ngôn ngữ lập trình PHP, Perl, Python tạo ra một hệ thống máy chủ Web rất linh hoạt, an toàn và ổn định và hệ thống này đã đƣợc sử dụng rất phổ biến trên cả hệ điều hành Linux lẫn Window. Mozilla Firefox trình duyệt mã nguồn mở lớn nhất hiện nay với các tính năng nổi bật về tốc độ, bảo mật, nhỏ gọn, nhiều tính năng và miễn phí. Open Office là bộ ứng dụng văn phòng. Unikey là công cụ hỗ trợ gõ tiếng Việt trên môi trƣờng Window miễn phí và hiệu quả. Tuy không tốn chi phí đầu tƣ ban đầu nhƣng việc ứng dụng công cụ mã nguồn mở cũng phát sinh tiềm ẩn khác đôi khi rất tốn kém, nhƣ việc phải tìm ra giải pháp vƣợt qua hạn chế và lỗi công cụ, hoặc phải lập trình thêm một số module bổ sung tính năng. Do đó cần có kế hoạch cân nhắc và đánh giá kĩ các khía cạnh để cuối cùng việc ứng dụng công cụ mã nguồn mở đó đem lại lợi ích nhiều hơn với tổng chi phí và công sức đầu tƣ thấp. 1.2 Hệ quản trị nội dung Joomla và các khái niệm cơ bản 1.2.1 Giới thiệu hệ quản trị nội dung Joomla Joomla là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở (tiếng Anh: Open Source Content Management Systems), Joomla đƣợc viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép ngƣời sử dụng có thể dễ dàng xuất bản các nội dung của họ lên Internet hoặc Intranet. Joomla có các đặc tính cơ bản là: Bộ đệm trang(page caching) để tăng tốc độ hiển thị, lập chỉ mục, đọc tin RSS, trang dùng để in, bản tin nhanh, blog, diễn đàn, bình chọn, lịch biểu, tìm kiếm trong Site và hỗ trợ đa ngôn ngữ. Joomla đƣợc sử dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới, từ những website cá nhân cho tới những hệ thống website doanh nghiệp có tính phức tạp cao, cung cấp nhiều dịch vụ và ứng dụng. Joomla có thể dễ dàng cài đặt, dễ dàng quản lý và có độ tin cậy cao. Xây dựng Website Công ty ITA bằng mã nguồn mở Joomla Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Hà Lớp: CT1001 4 Joomla có thể ứng dụng để xây dựng các hệ thống: Các cổng thông tin điện tử hoặc các Website doanh nghiệp. Thƣơng mại điện tử trực tuyến. Báo điện tử, tạp chí điện tử. Website các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Website các trƣờng học. Website của gia đình hay cá nhân. Joomla có mã nguồn mở do đó việc sử dụng Joomla là hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi ngƣời trên thế giới. 1.2.2 Lịch sử Joomla Joomla ra đời cùng thời điểm với Mambo là sản phẩm đƣợc tạo bởi tập đoàn Miro của Úc (hãng đang nắm giữ Mambo), với phần đông ngƣời phát triển nòng cốt. Mọi thứ vẫn tiến triển bình thƣờng cho đến trƣớc khi xảy ra tranh chấp về mặt pháp lý vào năm 2003. Bởi vậy vào ngày 17 tháng 8 năm 2005, toàn bộ đội phát triển nòng
Luận văn liên quan