Ý nghĩa của việc phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH Minh Hà

Hiện nay, cùng với sự đổi mới của nền kinh tế thị trường và sự cạnh tranh ngày càng ác liệt giữa các thành phần kinh tế đã gây ra những khó khăn và thử thách cho các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, để có thể khẳng định mình và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh thì mỗi doanh nghiệp cần phải nắm vững hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của mình. Hai hoạt động này gắn liền và không thể tách rời nhau. Hoạt động tài chính có mặt trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh, từ khâu tạo vốn đến khâu phân phối lợi nhuận thu được từ quá trình sản xuất kinh doanh. Hay nói cách khác, hoạt động tài chính ảnh hưởng trực tiếp đến mọi hoạt động của doanh nghiệp. Bởi vậy, việc thường xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các doanh nghiệp và cơ quan chủ quản nắm rõ được thực trạng hoạt động tài chính, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Cung cấp các thông tin quan trọng nhất để chủ doanh nghiệp đánh giá được những tiềm lực vốn có của doanh nghiệp, những thế mạnh, những nhân tố có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính. Để từ đó có thể hoạch định các kế hoạch và giải pháp phù hợp để ổn định và tăng cường hoạt động tài chính và kinh doanh của doanh nghiệp. Xuất phát từ những lý luận và thực tế đó chúng em chọn đề tài: Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Minh Hà

doc26 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 12/01/2013 | Lượt xem: 6686 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ý nghĩa của việc phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH Minh Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC A/ LỜI MỞ ĐẦU B/ NỘI DUNG I. Khái quát chung về phân tích TCDN 1. Khái niệm TCDN 2. Ý nghĩa phân tích TCDN 3. Các phương pháp phân tích TCDN II. Nội dung phân tích TCDN 1. Phân tích sự biến động cơ cấu tài sản và nguồn vốn 1.1. Sự biến động và kết cấu tài sản của doanh nghiệp 1.2. Sự biến động và kết cấu nguồn vốn của doanh nghiệp 2. Phân tích bảng báo cáo kết quả kinh doanh 3. Phân tích các tỷ số tài chính 3.1. Các tỷ số khả năng sinh lời 3.2. Các tỷ số sử dụng tài sản 3.3. Các tỷ số về tính lỏng 3.4. Các tỷ số sử dụng nợ III. Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH Minh Hà 1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Minh Hà 1.1. Quá trình thành lập và phát triển 1.2. Tổ chức bộ máy quản lý 2.Phân tích tình hình tài chính của công ty 2.1. Tài sản và nguồn vốn 2.2. Bảng báo cáo kết quả kinh doanh 2.3. Các tỷ số tài chính 3. Nhận xét chung về tình hình tài chính công ty 4. Một số giải pháp, kiến nghị C/ LỜI KẾT ĐỀ TÀI : Ý nghĩa của việc phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH Minh Hà A/ LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, cùng với sự đổi mới của nền kinh tế thị trường và sự cạnh tranh ngày càng ác liệt giữa các thành phần kinh tế đã gây ra những khó khăn và thử thách cho các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, để có thể khẳng định mình và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh thì mỗi doanh nghiệp cần phải nắm vững hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của mình. Hai hoạt động này gắn liền và không thể tách rời nhau. Hoạt động tài chính có mặt trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh, từ khâu tạo vốn đến khâu phân phối lợi nhuận thu được từ quá trình sản xuất kinh doanh. Hay nói cách khác, hoạt động tài chính ảnh hưởng trực tiếp đến mọi hoạt động của doanh nghiệp. Bởi vậy, việc thường xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các doanh nghiệp và cơ quan chủ quản nắm rõ được thực trạng hoạt động tài chính, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Cung cấp các thông tin quan trọng nhất để chủ doanh nghiệp đánh giá được những tiềm lực vốn có của doanh nghiệp, những thế mạnh, những nhân tố có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính. Để từ đó có thể hoạch định các kế hoạch và giải pháp phù hợp để ổn định và tăng cường hoạt động tài chính và kinh doanh của doanh nghiệp. Xuất phát từ những lý luận và thực tế đó chúng em chọn đề tài: Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Minh Hà B/ NỘI DUNG I. Khái quát chung về phân tích TCDN 1. Khái niệm Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình thu thập và xử lý thông tin nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định về tài chính. Việc phân tích tài chính có thể được thực hiện dựa vào nhiều nguồn thông tin khác nhau như: thông tin kế toán, thông tin trong quản lý ,thông tin từ các báo cáo tài chính từ doanh nghiệp. Và nó được thực hiện bởi các chủ thể khác nhau như: doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, cá nhân … 2. Ý nghĩa 2.1. Đối với nhà đầu tư Mối quan tâm của họ chủ yếu vào khả năng hoàn vốn, mức sinh lãi, khả năng thanh toán vốn và sự rủi ro. Việc phân tích tài chính sẽ giúp họ có được các thông tin đó, các thông tin về điều kiện tài chính, tình hình hoạt động, về kết quả kinh doanh và các tiềm năng của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư còn quan tâm đến việc điều hành hoạt động công tác quản lý. Những điều đó tạo ra sự an toàn và hiệu quả cho các nhà đầu tư. Để từ đó họ có thể đưa ra các quyết định đầu tư. 2.2. Đối với người cho vay Mối quan tâm của họ hướng đến khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Qua việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, họ đặc biệt chú ý tới số lượng tiền và các tài sản có thể chuyển đổi thành tiền nhanh để từ đó có thể so sánh được và biết được khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp, đòn cân nợ của doanh nghiệp đó. Đồng thời họ cũng quan tâm đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp vì đó chính là cơ sở của việc hoàn trả vốn và lãi vay. 2.3. Đối với cơ quan chức năng quản lý Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, qua việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, sẽ đánh giá được năng lực lãnh đạo của ban giám đốc, hiệu quả kinh doanh, sự mình bạch về tài chính. Đề từ đó đưa ra các quyết định đầu tư bổ sung vốn cho doanh nghiệp nhà nước nữa không hay là có nhưngx điều chỉnh phù hợp. 2.4. Đối với chủ doanh nghiệp Giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp nắm rõ được tình hình kinh doanh và hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Xác định được những thế mạnh, nhận dạng được những biểu hiện không tốt, bất cập trong vấn đề tài chính có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp. Để từ đó tiến hành cân bằng tài chính, khả năng sinh lời, thanh toán, trả nợ, rủi ro tài chính của doanh nghiệp. Hơn ai hết những người chủ doanh nghiệp cần phải nắm rõ những thông tin này để đưa ra những quyết định một cách kịp thời và chính xác. 2.5. Đối với nhân viên doanh nghiệp Người lao động cũng có các nhu cầu cơ bản về các thông tin này. Nó liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm, đến khách hàng và tương lai của họ. Liệu doanh nghiệp có tiếp tục hoạt động hiệu quả để công việc của họ được ổn đinh, liệu trong tương lại doanh nghiệp có tăng lương. 3. Các phương pháp phân tích 3.1. Phương pháp phân tích xu hướng, biến động, kết cấu So sánh giữa kỳ phân tích với kì trước, giữa số liệu thực tế và số liệu kế hoạch, giữa số kiệu phân tích và số liệu chuẩn của ngành để thấy được tính hình tài chính, mức độ hoàn thành kế hoạch và tình trạng doanh nghiệp trong ngành 3.2. Phương pháp phân tích tỷ số So sánh các chỉ tiêu để tạo thành tỷ số có ý nghĩa 3.3. Phương pháp phân tích lợi nhuận Dupont So sánh liên hoàn các chỉ tiêu 3.4. Phương pháp phân tích nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn Sử dụng bảng cân đối kế toán để phân tích nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn II. Nội Dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 1. Phân tích sự biến động cơ cấu tài sản và nguồn vốn 1.1. Sự biến động cơ cấu tài sản của doanh nghiệp (dài hạn và ngắn hạn) - Tài sản ngắn hạn cuối kỳ so với đầu kỳ thay đổi như thế nào? Khoản mục nào tăng, giảm? Xu hướng thay đổi đó có tốt hay không? - Giá trị thực tài sản đầu năm là bao nhiêu? Giá trị hiện tại của TSDH là bao nhiêu? Thay đổi như thế nào? 1.2. Sự biến động cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp (nợ phải trả và vốn chủ sở hữu) - Nợ phải trả cuối kì thay đổi như thế nào sao với đầu kỳ? - Khoảng mục nào tằng, khoản mục nào giảm? 2. Phân tích bản báo cáo kết quả kinh doanh - Đánh giá chung về kết quả kinh doanh - Lợi nhuận của doanh nghiệp thay đổi thế nào? - Nhân tố nào làm thay đổi? 3. Phân tích tình hình tài chính theo các tỷ số tài chính 3.1. Các tỷ số khả năng sinh lợi - Lợi nhuận biên (Tỷ suất lợi nhuận) = Phản ánh 1 đồng doanh thu mà doanh nghiệp thực hiện trong kỳ tạo ra mấy đồng lợi nhuận - Thu nhập trên tài sản (đầu tư): phản ánh 1 đồng mà doanh nghiệp đã huy động vào sxkd tạo ra mấy đồng lợi nhuận sau thuế == * - Thu nhập trên vốn chủ sở hữu phản ánh 1 đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra để tiến hành hoạt động sxkd tạo ra mấy đồng lợi nhuận sau thuế = = 3.2. Các tỷ số sử dụng tài sản - Hệ số khoản phải thu = Phản ánh tốc độ chuyển đổi các khoản phải thu thành tiền mặt của doanh nghiệp - Kì thu tiền bình quân = Cho biết trung bình sau bao nhiêu ngày ta sẽ phải thu nợ khách hàng - Hệ số hàng tồn kho = Cho biết số lần mà hàng hóa tồn kho luân chuyển trong kỳ - Hệ số tài sản cố định = Cho biết 1 đồng đầu tư vào TSCĐ tạo ra bao nhiêu doanh thu trong kỳ - Hệ số tổng tài sản = Cho biết 1 đồng vốn kinh doanh tạo ra bao nhiêu doanh thu trong kỳ 3.3. Các tỷ số về tính lỏng - HS thanh toán hiện hành = Cho biết mối quan hệ giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn, thể hiện mức độ đảm bảo của TSLĐ với nợ ngắn hạn -HS thanh toán nhanh = = Phản ánh mối quan hệ giữa bộ phận của TSLĐ để chuyển thành tiền với nợ ngắn hạn 3.4. Các tỷ số sử dụng nợ - Nợ trên tổng tài sản = Phản ánh 1 đồng vốn bỏ ra để tiến hành hoạt động sxkd thì được tạo ra từ bao nhiêu đồng vay nợ - Hệ số vốn chủ sở hữu = Đo lường sự góp vốn của chủ sở hữu trong tổng số vốn hiện có của doanh nghiệp - Hệ số thu nhập trên lãi vay = Cho chúng ta biết số vốn đi vay đã sử dụng đến mực độ nào và mang lại bao nhiêu lợi nhuận, có đủ bù đắp lãi vay hay không - Hệ số TN trên các khoản cố định phản ánh khả năng của công ty trong việc đáp ứng tất cả các nghĩa vụ cố định hơn là chỉ thanh toán lãi vay = III. Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH Minh Hà 1.Giới thiệu về công ty TNHH Minh Hà 1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH Minh Hà do các cá nhân góp vốn đầu tư, có tư cách pháp nhân và hạch toán độc lập. Là nhà phân phối chính của công ty bánh kẹo Kinh Đô, thuốc lá Thăng Long phục vụ nhu cầu hàng ngày của các tầng lớp nhân dân trên cả nước. Công ty được thành lập theo Quyết định số 1900/QĐ/UB ngày 20 tháng 7 năm 1996 của UBND tỉnh Hà Tây Công ty TNHH Minh Hà trực thuộc Công ty bánh kẹo Kinh Đô. Theo giấy phép kinh doanh số 37741 SXD do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tây cấp, ngành nghề kinh doanh của Công ty là: + Nghiên cứu nhu cầu thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm. + Tổ chức các nghiệp vụ cung ứng vận chuyển nguyên vật liệu cho sản xuất. + Tổ chức phân phối mặt hàng banh kẹo chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc. 1.2. Tổ chức bộ máy quản lý công ty TNHH Minh Hà Phòng kế toán tại Công ty TNHH Minh Hà có 12 thành viên ( trong đó bộ phận kế toán trực tiếp có 8 người) hoạt động dựa trên tiêu chí đảm bảo nguyên tắc cung cấp thông tin nhanh, gọn nhẹ tránh trung gian không cần thiết, đảm bảo sự lãnh đạo kịp thời của kế toán trưởng và Giám đốc mang lại hiệu quả công tác cao nhất. Bộ máy kế toán của Công ty được bố trí phù hợp với bộ máy tổ chức toàn Công ty. a. Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty TNHH Minh Hà. + Nghiên cứu nhu cầu thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm. + Tổ chức các nghiệp vụ cung ứng vạn chuyển nguyên vật liệu cho sản xuất. + Tổ chức phân phối mặt hàng banh kẹo chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc + Công ty TNHH Minh Hà hoạt động theo nguyên tắc: Tổ chức thực hiện hạch toán kinh doanh nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty và nhằm đamr bảo sự hài hoà giữa lợi ích của Công ty, Nhà nước và người lao động. b. Cơ cấu tổ chức của Công ty (bao gồm) Kế toán trưởng: Chỉ đạo toàn bộ công việc kế toán tài chính chung của cả phòng, phân công công việc. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm với Ban giám đốc Công ty về vấn đề tài chính- kế toán, giúp Ban giám đốc quản lý. Ba phó phòng kế toán: một người theo dõi công nợ và hàng khuyến mại, một người lập các báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo kế hoạch theo sự yêu cầu của Công ty và Tổng công ty. Một phó phòng tại chi nhánh chịu trách nhiệm quản lý phòng kế toán chi nhánh, có nhiệm vụ tương đương như một kế toán trưởng chi nhánh . + Kế toán công nợ: theo dõi công nợ người bán, người mua. + Kế toán thanh toán: theo dõi phần tiền mặt kiêm kế toán tiền lương và TSCĐ. + Kế toán ngân hàng kiêm quản lý các cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Công ty. + Thủ quỹ: theo dõi chi trả tiền mặt trong kỳ cho các đối tượng có liên quan. Các kế toán viên tại Công ty theo phần việc của mình mà theo dõi mảng công việc đó tại chi nhánh nhằm phục vụ tốt công tác cập nhật số liệu giúp cho phó phòng và kế toán trưởng nắm bắt tình hình tài chính được nhanh chóng và chính xác. Sơ đồ quản lý, phân công công việc phòng kế toán công ty TNHH Minh Hà 2. Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH Minh Hà 2.1. Phân tích sự biến động cơ cấu tài sản và nguồn vốn Qua số liệu trên bảng cân đối kế toán (Bảng 1) ta sẽ thấy được quy mô tài sản mà công ty hiện đang quản lý và sử dụng cùng với sự hình thành nguồn vốn, đồng thời thấy được xu hướng biến động của chúng là tốt hay chưa tốt qua các kỳ kế toán. Điều đó cho phép Giám đốc Công ty thấy rõ được thực chất của quá trình hoạt động kinh doanh thương mại và dự đoán được khả năng phát triển hay xu hướng suy thoái của Công ty mình và trên cơ sở đó đề ra biện pháp quản lý hữu hiệu. Để tìm ra nguyên nhân chủ yếu tác động đến sự biến đổi ấy chúng ta cần đi xâu xem mức độ ảnh hưởng của các khoản mục đến tài sản và nguồn hình thành tài sản như thế nào. Từ đó có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp. BẢNG 1 : BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY TNHH MINH HÀ NĂM 2004 Đơn vị: 1.000đ a. Phân tích sự biến động cơ cấu tài sản : Thông qua bảng cân đối kế toán năm 2004 ta có thể thấy tổng tài sản hiện công ty đang quản lý và sử dụng là: 214.074.206.000 + 6.523.497.000 = 220.597.703.000đ, tăng so với năm 2003 là + 42.968.959.000đ. Đây là một mức tăng khá cao và là điều kiện tốt để công ty mở rộng hoạt động kinh doanh của mình. BẢNG 2 : CƠ CẤU TÀI SẢN Đơn vị: 1.000đ Năm 2003 Công ty đầu tư 97,11% tổng tài sản vào tài sản lưu động trong khi đó TSCĐ là 2,89% và năm 2004 tỷ trọng tương ứng là 97,04%và 2,96%. Đối với doanh nghiệp như Công ty TNHH Minh Hà thì TSLĐ chiếm tỷ trọng lớn hơn nhiều so với TSCĐ bởi lẽ chu kỳ sản xuất kinh doanh của Công ty ngắn, số vòng quay lớn do đó mà cần nhiều TSLĐ. So với những doanh nghiệp khác trong cùng ngành thì TSLĐ chiếm trên 90% tổng tài sản là hợp lý. Việc đầu tư vào TSLĐ sẽ tạo vốn cho hoạt động kinh doanh đồng thời giải quyết nhanh khâu thanh toán cũng như trả nợ vay. Đến năm 2004 tỷ trọng TSLĐ vẫn chiếm chủ yếu trong tổng tài sản, chiếm 97,04% và TSCĐ là 2,96%. Đây là dấu hiệu chứng tỏ Công ty đã chú trọng hơn đến việc đầu tư vào TSCĐ tuy nhiên việc điều chỉnh này là rất ít, không đáng kể và không làm thay đổi cơ cấu vốn. Từ số liệu bảng 2, ta thấy so với năm 2004 lượng tiền và TSLĐ khác tăng lên rất nhanh ( lượng tiền tăng + 28.626.719.000đ với mức tăng tương đối là 310,95% và TSLĐ khác tăng là +657.044.000đ và 263,58%). Điều này cho thấy tốc độ tăng của các khoản mục này là rất lớn, song do tỷ trọng của chúng chiếm trong tổng TSLĐ khá nhỏ nên mức độ ảnh hưởng của chúng đến sự biến động của TSLĐ là không lớn. Sở dĩ năm 2004 Công ty có lượng tiền và TSLĐ khác tăng như vậy là do đã giảm được tỷ trọng của các khoản phải thu và hàng tồn kho và do việc mở rộng quy mô kinh doanh. Trong cơ cấu TSLĐ thì các tài khoản phải thu và hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn. Năm 2003 các khoản phải thu chiếm 38,41% và hàng tồn kho chiếm 53,38% tổng tài sản và con số tương ứng của năm 2004 là 34,04% và 45,44%. Nếu chỉ xét riêng trong cơ cấu TSLĐ thì năm 2003 riêng 2 khoản phải thu và hàng tồn kho đã chiếm tỷ lệ 94,52% và 81,90% trong năm 2004. Ta thấy tốc độ tăng của các khoản phải thu là 10,08% nhỏ hơn tốc độ tăng của TSLĐ là 24,11%. Và tốc độ tăng của hàng tồn kho giữ ở mức 5,72% điều này chứng tỏ Công ty có xu hướng giảm lượng hàng tồn kho nhằm tránh ứ đọng vốn. Như vậy, sự biến động của TSLĐ chịu ảnh hưởng của 4 nhân tố: tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho, TSLĐ khác. Sự biến động này là tương đối tốt song Công ty cần phải quan tâm nhiều hơn nữa trong việc giảm các khoản phải thu và hàng tồn kho vì xét trong 1 quá trình lâu dài thì 2 khoản này có tác động rất mạnh mẽ đến TSLĐ đồng thời nó cũng thể hiện hiệu quả sử dụng vốn TSLĐ ngày càng tốt hơn. Trong cơ cấu tài sản, TSCĐ và đầu tư dài hạn chiếm tỷ trọng rất nhỏ mặc dù đầu tư vào năm 2004 tăng tuyệt đối +1.386.605.000đ với tỷ lệ tương đối là 26,99%. Qua khảo sát tình hình TSCĐ tăng là do Công ty trang bị mới một số lượng lớn các máy móc thiết bị và phương tiện vận tải phục vụ cho nhu cầu của Công ty (Phương tiện vận tải tăng 2.355.707.000đ thiết bị, dụng cụ quản lý tăng 72.252.000đ ). Bên cạnh việc tăng TSCĐ thì hoạt động đầu tư tài chính dài hạn của Công ty cũng tăng rõ rệt. Cụ thể: Năm 2003 Công ty đầu tư vào chứng khoán 270.000.000đ (chiếm 0,16% tổng tài sản) và đến năm 2004 con số này đã tăng lên là 553.000.000đ (chiếm 0,25% tổng tài sản). b. Phân tích sự biến động cơ cấu nguồn vốn Việc phân tích cơ cấu nguồn vốn sẽ giúp chop chúng ta thấy được để có vốn phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đã huy động vốn từ những nguồn nào và sự ảnh hưởng của các nhân tốt đến nguồn vốn Bảng 3: CƠ CẤU NGUỒN VỐN Đơn vị: 1.000đ Qua số liệu trên bảng 3 năm 2004, so với năm 2003 nguồn vốn tăng 42.968.959.000đ với mức tăng tương đối là 24,19%. Sự tăng, giảm nguồn vốn chịu ảnh hưởng của 2 nhân tố là nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu. Nếu như nguồn vốn chủ sở hữu chiếm tỷ lệ cao trong tổng số nguồn vốn thì doanh nghiệp có khả năng tự đảm bảo về mặt tài chính và mức độ độc lập của doanh nghiệp đối với chủ nợ là rất cao. Ngược lại nếu công nợ phải trả chiếm chủ yếu trong tổng số nguồn vốn thì khả năng bảo đảm về mặt tài chính là rất thấp. Qua bảng số liệu trên cho thấy tỷ trọng nợ phải trả và tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu qua 2 kỳ kế toán là không có sự thay đổi đáng kể. Năm 2003 nợ phải trả chiếm 74,62% và nguồn vốn chủ sở hữu chiếm 25,38% tổng nguồn vốn, chứng tỏ khả năng đảm bảo về mặt tài chính của Công ty là thấp, tổng số nợ phải trả quá cao. Năm 2004 số nợ của Công ty vẫn đạt 74,93% trong khi nguồn vốn chủ sở hữu là 25,07%. Mức độ tăng giữa 2 năm lần lượt là 24,71%và 22,65%. Mặc dù vốn chủ sở hữu của Công ty đã tăng được 10 tỷ đồng là một con số đáng mừng nhưng kéo theo đó là sự gia tăng của nợ phải trả là 32 tỷ đồng. Đây cũng không phải là dấu hiệu xấu nhưng công ty cũng cần có chính sách thích hợp để đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ, vay ngắn hạn (vì thời hạn của chúng rất ngắn). 2.2. Phân tích bảng báo cáo kết quả kinh doanh Qua bảng cân đối kế toán có thể đánh giá tình hình cơ cấu vốn, cơ cấu nguồn vốn và sự bảo đảm các nguồn vốn huy động cũng như khả năng tài chính của Công ty biến động ra sao. Song để hiểu được sự biến động đó tác động như thế nào đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thì ta cần đi sâu phân tích sự biến động của các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty qua 2 kỳ kế toán liên tiếp. Các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty là căn cứ để kiểm tra, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, dự tính chi phí sản xuất, giá vốn, doanh thu sản phẩm tình hình chi phí, thu nhập của hoạt động khác và kết quả kinh doanh sau một kỳ kế toán. Đồng thời cũng tạo điều kiện kiểm tra tình hình thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của Công ty đối với Nhà nước, đánh giá xu hướng phát triển của Công ty qua các kỳ kế toán. BẢNG 4: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Qua bảng số liệu bảng 4 ta thấy lợi nhuận trước thuế của Công ty giảm so với năm trước, đã giảm -4.113.847.142đ với tỷ lệ tương ứng là 17,41% đồng thời kéo theo lợi nhuận sau thuế cũng giảm 1.007.417.000đ với tỷ lệ giảm là 7,17%. Tuy nhiên nếu chỉ nhìn vào sự biến động của tổng lợi nhuận không thể giúp chúng ta đánh giá chính xác là tình hình biến động đó là tốt hay chưa tốt, vì mức lợi nhuận mà Công ty thu được cuối cùng là tổng hợp lợi nhuận của tất cả các hoạt động, bao gồm 3 khoản lợi nhuận là lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ, lợi nhuận từ hoạt động tài chính và lợi nhuận từ hoạt động khác. Ta thấy lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty năm 2003 là 65.616.408.000đ, năm 2004 là 117.291.173.000đ. Năm 2004 so với năm 2003 lợi nhuận hoạt động kinh doanh tăng 51.674.000 với tốc độ tăng tương ứng là 78,75%. Sự biến động theo chiều hướng phát triển như thế này của lợi nhuận hoạt động kinh doanh là một điểm rất có lợi cho Công ty. Chỉ tiêu này chịu tác động của nhiều nhân tố như tổng doanh thu, các khoản giảm trừ, giá vốn hàng bán. Vì vậy ta cần phân tích mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự biến động của lợi nhuận gộp này. Cụ thể tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2003 là 2.031.183.538.000đ và năm 2004 là 2.137.314.105.000đ. Năm 2004 tăng 106.130.567.000đ với tỷ lệ tăng 5,23% so với năm 2003. Mặc dù doanh thu năm 2004 tăng so với doanh thu năm 2003 nhưng lợi nhuận kinh doanh vẫn giảm có nghĩa doanh thu k
Luận văn liên quan