301 câu trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Thaân phuï Hoà Chí Minh laø Nguyeãn Sinh Saéc. oâng sinh naêm naøo? a. 1860 b. 1862 c. 1863 d. 1883 2. Thaân maãu Hoà Chí Minh laø baø Hoaøng Thò Loan. Baø sinh naêm naøo? a. 1865 b. 1866 c. 1868 d. 1870 3. Nguyeãn Sinh Cung (Hoà Chí Minh) ñeán Hueá laàn thöù nhaát vaøo naêm naøo ? a. 1895 b. 1896 c. 1898 d. 1901

pdf50 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2604 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu 301 câu trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH 1. Thaân phuï Hoà Chí Minh laø Nguyeãn Sinh Saéc. oâng sinh naêm naøo? a. 1860 b. 1862 c. 1863 d. 1883 2. Thaân maãu Hoà Chí Minh laø baø Hoaøng Thò Loan. Baø sinh naêm naøo? a. 1865 b. 1866 c. 1868 d. 1870 3. Nguyeãn Sinh Cung (Hoà Chí Minh) ñeán Hueá laàn thöù nhaát vaøo naêm naøo ? a. 1895 b. 1896 c. 1898 d. 1901 4. Ñeán Hueá laàn thöù nhaát, Hoà Chí Minh ôû ñoù thôøi gian bao laâu? a. 5 naêm b. 6 naêm c. 7 naêm d. 10 naêm 5. Nguyeãn Taát Thaønh ñeán Hueá laàn thöù 2 naêm naøo? a. 1904 b. 1905 c. 1906 d. 1908 6. Ngöôøi thaày giaùo ñaàu tieân cuûa Nguyeãn Taát Thaønh laø ai? a. Vöông Thuùc Quí b. Nguyeãn Sinh Saéc c. Traàn Thaân 7. Nguyeãn Taát Thaønh vaøo hoïc tröôøng Phaùp-Vieät Ñoâng Ba vaøo naêm naøo? Trang 114 a. 9/1905 b. 9/1906 c. 9/1907 d. 9/1908 8. Nguyeãn Taát Thaønh truùng tuyeån vaøo tröôøng Quoác hoïc Hueá naêm hoïc naøo? a. Naêm hoïc 1905-1906 b. Naêm hoïc 1907-1908 c. Naêm hoïc 1995-1910 9. Nguyeãn Taát Thaønh laàn ñaàu tieân ñöôïc nghe khaåu hieäu TÖÏ DO-BÌNH ÑAÚNG-BAÙC AÙI cuûa Phaùp vaøo naêm naøo? a. 9/1903 b. 9/1904 c. 9/1905 10. Nguyeãn Taát Thaønh ñaõ tham döï cuoäc bieåu tình choáng thueá cuûa noâng daân tænh Thöøa Thieân vaøo thôøi gian naøo? a. 5/1905 b. 5/1906 c. 5/1908 11. Nguyeãn Taát Thaønh ñaõ döøng chaân ôû Phan Thieát vaøo naêm naøo? a. 9/1908 b. 9/1909 c. 9/1910 12. Tröôøng Duïc Thanh ôû Phan Thieát ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm naøo? a. 1905 b. 1906 c. 1907 13. Nguyeãn Taát Thaønh daïy hoïc ôû tröôøng Duïc Thanh thôøi gian naøo? a. 9/1910 ñeán 2/1911 b. 9/1910 ñeán 3/1911 c. 9/1910 ñeán 4/1911 14. Nguyeãn Taát Thaønh tìm ñeán haõng Naêm Sao ñang caäp beán Nhaø Roàng Saøi Goøn ñeå laáy haøng vaø ñoùn khaùch di Maùc-xaây khi naøo? a. 1/6/1911 b. 2/6/1911 Trang 115 c. 4/6/1911 d. 5/6/1911 15. Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc taïi beán caûng Nhaø roàng Saøi Goøn ñi sang Phaùp vaøo thôøi gian naøo? a. 2/6/1911 b. 4/6/1911 c. 5/6/1911 16. Nguyeãn Taát Thaønh luùc ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc bao nhieâu tuoåi? a. 19 tuoåi b. 20 tuoåi c. 21 tuoåi 17. Nguyeãn Taát Thaønh –Nguyeãn Aùi Quoác nhaéc laïi: “Khi toâi ñoä 13 tuoåi, laàn ñaàu tieân toâi ñöôïc nghe ba chöõ Phaùp: Töï do, bình ñaúng, baùc aùi … vaø töø thuôû aáy, toâi raát muoán laøm quen vôùi neàn vaên minh Phaùp, muoán tìm xem nhöõng gì aån sau nhöõng töø aáy” vaøo naêm naøo? a. 1920 b. 1921 c. 1923 18. Töø 6/1911 ñeán cuoái 1913, Nguyeãn Aùi Quoác laøm phuï beáp thuyû thuû treân caùc taøu bieån ñi töø Ñoâng Nam AÙ sang Chaâu aâu tôùi nöôùc naøo? a. Phaùp, Italia b. Taây Ban Nha, Boà Ñaøo Nha c. Caùc nöôùc chaâu phi d. Taát caû caùc nöôùc treân 19. Töø naêm 1914 ñeán cuoái 1917, Nguyeãn Taát Thaønh ôû nöôùc Anh, Ngöôøi ñaõ laøm nhöõng coâng vieäc gì? a. Lao ñoäng chaân tay ñoát loø b. Queùt tuyeát c. Phuï beáp d. Taát caû caùc coâng vieäc treân 20. Nguyeãn Taát Thaønh kí teân laø Nguyeãn Aùi Quoác göûi Baûn yeâu saùch cuûa nhaân daân An Nam tôùi Hoäi nghò hoaø bình vec-xaây vaøo ngaøy thaùng naêm naøo? a. 15/6/1919 b. 18/6/1919 c. 18/7/1919 Trang 116 21. Nguyeãn Aùi Quoác ñoïc Sô thaûo laàn thöù nhaát Luaän cöông veà vaán ñeà daân toäc vaø vaán ñeà thuoäc ñòa cuûa Leânin vaøo naêm naøo? a. Thaùng 6 naêm 1920 b. Thaùng 7 naêm 1920 c. Thaùng 10 naêm 1920 22. Nguyeãn Aùi Quoác döï Ñaïi hoäi Tua taùn thaønh quoác teá 3 tham gia thaønh laäp Ñaûng Coäng saûn Phaùp khi naøo? a. Thaùng 6 naêm 1920 b. Thaùng 7 naêm 1920 c. Thaùng 12 naêm 1920 23. ? 24. ? 25. Chuû tòch Hoà Chí Minh coù teân laø gì vaøo naêm 1911? a. Nguyeãn Sinh Cung b. Nguyeån Taát Ñaït c. Nguyeãn Taát Thaønh 26. Boái caûnh quoác teá luùc Nguyeãn Sinh Cung (Hoà Chí Minh) ra ñôøi coù hai maâu thuaãn cô baûn. Trong ba maâu thuaãn döôùi ñaây maâu thuaãn naøo laø khoâng phuø hôïp vôøi thôøi kyø naøy? a. Maâu thuaãn giöõa tö saûn vaø voâ saûn b. Maâu thuaãn giöõa caùc daân toäc thuoäc ñòa vôùi chuû nghóa ñeá quoác thöïc daân c. Maâu thuaãn giöõa ñeá quoác vôùi ñeá quoác 27. Xaõ hoäi Vieät Nam vaøo cuoái theá kæ XIX coù maâu thuaãn chuû yeáu gì? a. Maâu thuaãn giöõa toaøn theå daân toäc ta vôùi thöïc daân Phaùp xaâm löôïc b. Maâu thuaãn giöõa noâng daân vôùi giai caáp phong kieán c. Maâu thuaãn giöõa giai caáp tö saûn vaø voâ saûn 28. Thaân phuï cuûa Hoà Chí Minh laø Nguyeãn Sinh Saéc. cuï maát vaøo naêm naøo? a. Naêm 1928 b. Naêm 1929 c. Naêm 1930 29. Thaân phuï Hoà Chí Minh laø Nguyeãn Sinh Saéc, Cuï qua ñôøi taïi ñaâu? a. Long Xuyeân b. An Giang c. Cao Laõnh (Ñoàng Thaùp) Trang 117 30. Thaân maãu Hoà Chí Minh laø baø Hoaøng Thò Loan, baø maát naêm naøo? a. Naêm 1900 b. Naêm 1901 c. Naêm 1902 31. Thaân maãu Hoà Chí Minh laø baø Hoaøng Thò Loan, baø qua ñôøi ôû ñoä tuoåi bao nhieâu? a. Tuoåi 30 b. Tuoåi 32 c. Tuoåi 33 32. Thaân maãu Hoà Chí Minh laø baø Hoaøng Thò Loan, baø maát ôû ñaâu? a. Ngheä an b. Haø tónh c. Hueá 33. Thaân phuï Hoà Chí Minh laø Nguyeãn Sinh Saéc. Cuï qua ñôøi ôû ñoä tuoåi bao nhieâu? a. Tuoåi 65 b. Tuoåi 66 c. Tuoåi 67 34. Thaân maãu Hoà Chí Minh laø baø Hoaøng Thò Loan, baø sinh ñöôïc maáy ngöôøi con? a. Hai b. Ba c. Boán 35. ? 36. Nguyeãn Taát Thaønh ñaõ taâm söï: “Toâi muoán ñi ra ngoaøi xem nöôùc Phaùp vaø caùc nöôùc khaùc laøm nhö theá naøo, toâi seõ trôû veà giuùp ñoàng baøo chuùng ta”. Caâu noùi ñoù vaøo thôøi gian naøo? a. 6/1909 b. 7/1910 c. 6/1911 37. Nhöõng tri thöùc maø Nguyeãn Taát Thaønh coù ñöôïc veà neàn vaên hoaù Phaùp laø thôøi kì hoïc ôû tröôøng Phaùp-Vieät, nhaát laø tröôøng Quoác hoïc Hueá. Thôøi kì ñoù anh ñaõ töøng ñoïc caùc taùc phaåm cuûa ai? a. Voân te b. Ruùt xoâ c. Moâng tex kiô d. Taát caû caùc taùc giaû treân 38. Nguyeãn Aùi Quoác vaøo Ñaûng xaõ hoäi Phaùp khi naøo? Trang 118 a. Naêm 1918 b. Naêm 1919 c. Naêm 1920 39. Töø naêm 1917, Nguyeãn Aùi Quoác trôû laïi Phaùp, Ngöôøi tham gia vieát caùc baùo caùo toá caùo cheá ñoä thöïc daân ñaêng treân caùc tôø baùo naøo? a. Baùo Nhaân ñaïo b. Ñôøi soáng thôï thuyeàn c. Daân chuùng Paris d. Taát caû caùc tôø baùo treân 40. Nguyeãn Aùi Quoác tham döï Ñaïi hoäi laàn thöù nhaát cuûa Ñaûng Coäng saûn Phaùp vaøo naêm naøo? a. Naêm 1920 b. Naêm 1921 c. Naêm 1922 41. Nguyeãn Aùi Quoác tham döï Ñaïi hoäi laàn thöù hai cuûa Ñaûng Coäng saûn Phaùp vaøo naêm naøo? a. Naêm 1921 b. Naêm 1922 c. Naêm 1923 42. Taïi Ñaïi hoäi laàn thöù maáy, Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ ñoïc Döï aùn Nghò quyeát veà chuû nghóa Coäng saûn vaø caùc thuoäc ñòa a. Ñaïi hoäi laàn I b. Ñaïi hoäi II c. Ñaïi hoäi laàn III 43. Nguyeãn Aùi Quoác laø ngöôøi Vieät Nam thöù maáy tham gia vaøo Ñaûng Coäng saûn Phaùp trong thôøi gian töø thaùng 12/1920 ñeán thaùng 6/1923 ? a. Thöù hai b. Thöù 3 c. Duy nhaát 44. Thaân maãu Hoà Chí Minh laø baø Hoaøng Thò Loan ñeán naêm 1895, baø ñaõ sinh ñöôïc maáy ngöôøi con? a. Hai b. Ba c. Boán 45. Nguyeãn Taát Thaønh ñeán nöôùc Anh naêm naøo? a. Naêm 1913 Trang 119 b. Naêm 1914 c. Naêm 1916 46. Nguyeãn Aùi Quoác vieát thö göûi Trung öông Ñaûng Coäng saûn Phaùp löu yù caàn coù söï quan taâm ñuùng möùc ñeán vaán ñeà thuoäc ñòa vaøo thôøi gian naøo? a. Thaùng 12 – 1920 b. Thaùng 7 – 1923 c. Thaùng 6 – 1924 47. Nguyeãn Aùi Quoác laø ñaïi bieåu duy nhaát cuûa noâng daân thuoäc ñòa taïi Quoác teá noâng daân vaøo thôøi gian naøo? a. 17-10-1922 b. 17-10-1923 c. 17-10-1924 48. Nguyeãn Aùi Quoác döï Ñaïi hoäi laàn thöù V quoác teá Coäng saûn vaøo naêm naøo? a. Naêm 1923 b. Naêm 1924 c. Naêm 1925 49. Nguyeãn Aùi Quoác ñöôïc nhaän vaøo laøm caùn boä cuûa Ban Phöông Ñoâng quoác teá Coäng saûn vaø ñöôïc môøi ñeán noùi chuyeän taïi Hoàng tröôøng vaøo thôøi gian naøo? a. 1-5-1923 b. 1-5-1924 c. 1-5-1925 50. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ vieát taùc phaåm Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp vaø ñöôïc xuaát baûn laàn ñaàu tieân baèng tieáng Phaùp taïi Thö quaùn lao doäng Paris vaøo naêm naøo? a. Naêm 1921 b. Naêm 1923 c. Naêm 1925 51. Taùc phaåm Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp ñöôïc xuaát baûn laàn ñaàu tieân ôû Vieät Nam baèng tieáng naøo? a. Tieáng Nga b. Tieáng Vieät c. Tieáng Phaùp 52. Taùc phaåm Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp ñöôïc xuaát baûn laàn ñaàu tieân ôû Vieät Nam vaøo naêm naøo? a. Naêm 1945 b. Naêm 1946 Trang 120 c. Naêm 1949 53. Taùc phaåm “Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp” ñöôïc nhaø xuaát baûn Söï Thaät dòch ra tieáng Vieät vaøo naêm naøo? a. Naêm 1955 b. Naêm 1959 c. Naêm 1960 54. Taùc phaåm “Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp” cuûa Nguyeãn Aùi Quoác bao goàm maáy chöông? a. Naêm chöông b. Baûy chöông c. Möôøi chöông d. 12 chöông 55. Baûn chaát cuûa chuû nghóa tö baûn “laø moät con ñæa coù 1 caùi voøi baùm vaøo giai caáp voâ saûn ôû chính quoác vaø 1 caùi voøi khaùc baùm vaøo giai caáp voâ saûn ôû thuoäc ñòa. Neáu muoán gieát con vaät aáy, ngöôøi ta phaûi ñoàng thôøi caét caû hai voøi. Neáu ngöôøi ta chæ caét moät voøi thoâi thì caùi voøi coøn laïi kia vaãn tieáp tuïc huùt maùu cuûa giai caáp voâ saûn, con vaät vaãn tieáp tuïc soáng vaø caùi voøi bò caét ñöùt laïi seõ moïc ra” caâu noùi ñoù ôû trong taùc phaåm naøo cuûa Nguyeãn Aùi Quoác? a. Con roàng tre b. Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp c. Ñöôøng caùch meänh 56. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ thaønh laäp hoäi Vieät Nam caùch maïng thanh nieân vaøo thôøi gian naøo? a. Thaùng 6-1924 b. Thaùng 6-1925 c. Thaùng 6-1929 57. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ thaønh laäp hoäi vieät nam caùch maïng thanh nieân ôû ñaâu? a. Vieät Baéc b. Vieät Nam c. Trung Quoác 58. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ tieáp xuùc vôùi nhoùm “Taâm taâm xaõ” vaøo naêm naøo? a. Naêm 1924 b. Naêm 1925 c. Naêm 1926 59. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ tieáp xuùc vôùi nhoùm “Taâm taâm xaõ” ôû ñaâu? a. Hoàng Koâng b. Quaûng Chaâu Trang 121 c. Vieät Nam 60. Nguyeãn Aùi Quoác hoïc lôùp ngaén haïn taïi tröôøng ñaïi hoïc Phöông ñoâng vaøo thôøi gian naøo? a. 1922-1923 b. 1923-1924 c. 1924-1925 61. Nguyeãn Aùi Quoác hoïc lôùp ngaén haïn taïi tröôøng ñaïi hoïc Phöông ñoâng ôû ñaâu? a. Ñöùc b. Lieân –xoâ c. Trung Quoác 62. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ taùn thaønh quoác teá 3 taïi Ñaïi hoäi Tua vaøo thôøi gian naøo? a. Thaùng 12/1919 b. Thaùng 12/1920 c. Thaùng 12/1921 63. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ taùn thaønh Quoác teá 3 do ai saùng laäp? a. Maùc b. Aêng-ghen c. Leânin 64. Nguyeãn Taát Thaønh laáy teân laø Nguyeãn Aùi Quoác vaøo thôøi gian naøo? a. Ngaøy 18 thaùng 6 naêm 1918 b. Ngaøy 18 thaùng 6 naêm 1919 c. Ngaøy 18 thaùng 6 naêm 1920 65. Taïi Phaùp töø 1917 ñeán 1920, Nguyeãn Aùi Quoác vieát caùc baøi toá caùo cheá ñoä thöïc daân ñöôïc ñaêng treân baùo naøo? a. L. Humanite (nhaân ñaïo), Journal du peuple (taïp chí nhaân ñaïo) b. La vire ouvriere (ñôøi soáng thôï thuyeàn) c. La populaire de Paris (daân chuùng) d. Taát caû caùc tôø baùo treân 66. Nguyeãn Taát Thaønh laáy teân laø Nguyeãn Aùi Quoác ôû ñaâu? a. Vieät nam b. Trung Quoác c. Phaùp d. Lieân-xoâ 67. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ göûi ñeán hoäi nghò ôû vec-xaây yeâu saùch cuûa nhaân daân An Nam ôû ñaâu Trang 122 a. Nöôùc Anh b. Nöôùc Phaùp c. Nöôùc Myõ 68. Nguyeãn Aùi Quoác vieát “luaän cöông cuûa Leânin laøm cho toâi raát caûm ñoäng, phaán khôûi, saùng toû, tin töôûng bieát bao? Toâi vui möøng ñeán phaùt khoùc leân! Ngoài moät mình trong buoàng maø toâi noùi to leân nhö ñang noùi tröôùc quaàn chuùng ñoâng ñaûo: hôõi ñoàng baøo bò ñoaï ñaøy ñau khoå! Ñaây laø caùi caàn thieát cho chuùng ta, ñaây laø con ñöôøng giaûi phoùng cuûa chuùng ta” caâu noùi naøy ôû ñaâu? a. Vieät Nam b. Trung Quoác c. Phaùp 69. Nguyeãn Aùi Quoác toå chöùc “Hoäi lieân hieäp caùc daân toäc bò aùp böùc” vaøo naêm naøo? a. 1921 b. 1922 c. 1925 70. Nguyeãn Aùi Quoác toå chöùc “Hoäi lieân hieäp caùc daân toäc bò aùp böùc” ôû ñaâu? a. Vieät nam b. Trung Quoác c. Phaùp 71. Nguyeãn Aùi Quoác vieát baøi “Leânin vaø caùc daân toäc thuoäc ñòa” ñaêng treân baùo naøo? a. Baùo Pravda b. Baùo Le Paria c. Baùo Inprekorr cuûa quoác teá Coäng saûn 72. Nguyeãn Aùi Quoác vieát baøi “Leânin vaø caùc daân toäc thuoäc ñòa” ñaêng ôû ñaâu? a. Trung Quoác b. Vieät nam c. Phaùp d. Lieân xoâ 73. Nguyeãn Aùi Quoác vieát baøi “Leânin vaø caùc daân toäc phöông Ñoâng” göûi ñaêng treân baùo naøo? a. Baùo Pravña b. Baùo nhaân ñaïo c. Baùo Le paria 74. Nguyeãn Aùi Quoác vieát baøi “Leânin vaø caùc daân toäc phöông Ñoâng” göûi ñaêng ôû ñaâu? a. Trung Quoác b. Vieät nam Trang 123 c. Lieân xoâ d. Phaùp 75. Nguyeãn Aùi Quoác nhaân ngaøy 1/5/1924 ñöôïc môøi ñeán noùi chuyeän taïi Hoàng tröôøng ôû ñaâu? a. Trung Quoác b. Lieân xoâ c. Phaùp 76. Treân cô sôû 1 soá baøi vieát trong khoaûng thôøi gian töø 1921 ñeán 1925, Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ hoanø chænh taùc phaåm lôùn laáy teân laø gì? a. Con roàng tre b. Nhaät kyù trong tuø c. Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp 77. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ môû nhieàu lôùp huaán luyeän ñaøo taïo caùn boä cho caùch maïng Vieät Nam trong nhöõng naêm naøo? a. 1923-1924 b. 1924-1925 c. 1925-1927 78. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ môû nhieàu lôùp huaán luyeän ñaøo taïo caùn boä cho caùch maïng Vieät Nam ôû ñaâu? a. Vieät baéc (Vieät Nam) b. Hoàng koâng (Trung Quoác) c. Quaûng Chaâu (Trung Quoác) 79. Caùc baøi giaûng cuûa Nguyeãn Aùi Quoác taïi Trung Quoác ñöôïc Boä tuyeân truyeàn cuûa Hoäi lieân hieäp caùc daân toäc bò aùp böùc taäp hôïp laïi vaø xuaát baûn thaønh taùc phaåm gì? a. Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp b. Con roàng tre c. Ñöôøng caùch meänh 80. Taùc phaåm Ñöôøng caùch maõng cuûa Nguyeãn Aùi Quoác ñöôïc xuaát baûn vaøo naêm naøo? a. Naêm 1925 b. Naêm 1926 c. Naêm 1927 81. Trong taùc phaåm Ñöôøng caùch mang. Nguyeãn Aùi Quoác ñeà caäp ñeán bao nhieâu vaán ñeà? a. 10 vaán ñeà b. 12 vaán ñeà c. 15 vaán ñeà Trang 124 82. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ trích daãn luaän ñieåm noåi tieáng cuûa Leânin: “khoâng coù lyù luaän caùch meänh thì khoâng coù caùch meänh vaän ñoäng … chæ coù theo lyù luaän caùch meänh tieàn phong, Ñaûng caùch meänh môùi laøm noåi traùch nhieäm caùch meänh tieàn phong” caâu noùi` ñöôïc ghi ôû trang ñaàu tieân cuûa cuoán saùch naøo? a. Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp Trung Quoác b. Nhaät kyù trong tuø Vieät Nam c. Ñöôøng caùch maïng 83. Nguyeãn Aùi Quoác vieát “ coâng noâng laø goác caùch meänh, coøn hoïc troû, nhaø buoân nhoû, ñòa chuû nhoû, … laø baàu baïn caùch meänh cuûa coâng noâng” caâu noùi ñoù ñöôïc vieát trong taùc phaåm naøo? a. Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp b. Nhaät kyù trong tuø c. Ñöôøng caùch meänh 84. Nguyeãn Aùi Quoác vieát “chuùng ta caùch meänh thì cuõng phaûi lieân laïc taát caû nhöõng Ñaûng caùch meänh trong theá giôùi ñeå choáng laïi tö baûn vaø ñeá quoác chuû nghóa” caâu noùi ñoù ñöôïc vieát trong taùc phaåm naøo? a. Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp b. Con roàng tre c. Ñöôøng caùch maïng 85. Nguyeãn Aùi Quoác vieát “tröôùc heát phaûi coù Ñaûng caùch meänh ñeå trong thì vaän ñoäng vaø toå chöùc daân chuùng, ngoaøi thì lieân laïc vôùi daân toäc bò aùp böùc vaø voâ saûn giai caáp moïi nôi.” Caâu noùi ñoù ñöôïc vieát trong taùc phaåm naøo? a. Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp b. Con roàng tre c. Ñöôøng caùch maïng 86. Nguyeãn Aùi Quoác ñöôïc ban chaáp haønh quoác teá Coäng saûn ra quyeát ñònh veà chuyeán ñi Quaûng Chaâu (Trung Quoác) theo ñeà nghò cuûa ngöôøi vaøo thôøi gian naøo? a. Ngaøy 25 thaùng 9 naêm 1924 b. Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 1924 c. Ngaøy 1 thaùng 12 naêm 1924 87. Nguyeãn Aùi Quoác ñöôïc ban chaáp haønh quoác teá Coäng saûn ra quyeát ñònh veà chuyeán ñi Quaûng Chaâu (Trung Quoác) theo ñeà nghò cuûa Ngöôøi . vaäy Ngöôøi ñi Quaûng Chaâu vaøo thôøi gian naøo? a. Ngaøy 9 thaùng 11 naêm 1924 b. Ngaøy 11 thaùng 11 naêm 1924 c. Ngaøy 1 thaùng 12 naêm 1924 88. Moät ngaøy sau khi tôùi Quaûng Chaâu naêm 1924, Nguyeãn AÙi Quoác ñaõ göûi 3 böùc thö veà Matxcôva cho nhöõng ñaâu? Trang 125 a. Quoác teá Coäng saûn b. Toång thö kyù quoác teá noâng daân c. Ban bieân taäp taïp chí Rabotnhitxa d. Taát caû caùc nôi treân 89. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ göûi quoác teá Coäng saûn baûn baùo caùo veà tình hình Ñoâng Döông thaùng 11 vaø thaùng 12 naêm 1924 sau maáy thaùng tôùi Quaûng Chaâu? a. Sau 1 thaùng b. Sau 2 thaùng c. sau 3 thaùng 90. Nguyeãn Aùi Quoác vieát “hai traêm thanh nieân trong 1 tænh ôû Nam kyø bieåu tình tröôùc boùt caûnh saùt ñoøi thaû 2 ngöôøi baïn cuûa hoï bò baét …hoï ñaõ thaéng lôïi. Laàn ñaàu tieân vieäc ñoù ñöôïc thaáy ôû Ñoâng Döông. Ñoù laø daáu hieäu cuûa thôøi ñaïi.” Caâu ñoù ñöôïc vieát trong baùo caùo hay taùc phaåm naøo? a. Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp b. Ñöôøng caùch meänh c. Baùo caùo veà tình hình Ñoâng Döông thaùng 11 vaø thaùng 12 naêm 1924. 91. Nguyeãn Aùi Quoác môû lôùp huaán luyeän chính trò taïi Trung Quoác vaøo naêm naøo? a. Naêm 1924 b. Naêm 1925 c. Naêm 1926 92. Nguyeãn Aùi Quoác môû lôùp huaán luyeän chính trò tai soá nhaø bao nhieâu phoá Vaên Minh (Quaûng Chaâu) a. Soá 11/4 b. Soá 25/1 c. Soá 13/1 93. Tuaàn baùo Thanh Nieân, cô quan trung öông cuûa toång boä Vieät Nam thanh nieân caùch maïng ñoàng chí hoäi do Nguyeãn Aùi Quoác saùng laäp ra soá ñaàu tieân vaøo thôøi gian naøo? a. Ngaøy 20-6-1925 b. Ngaøy 21-6-1925 c. Ngaøy 21-7-1925 94. Hoäi lieân hieäp caùc daân toäc bò aùp böùc do Nguyeãn Aùi Quoác cuøng 1 soá ñoàng chí Trung Quoác chuû tröông toå chöùc ñöôïc chính thöùc thaønh laäp khi naøo? a. Ngaøy 7-7-1925 b. Ngaøy 8-7-1925 c. Ngaøy 9-7-1925 Trang 126 95. Nguyeãn Aùi Quoác mang teân Lyù Thuïy vaøo thôøi gian naøo? a. Ngaøy 21-6-1925 b. Ngaøy 7-7-1925 c. Ngaøy 9-7-1925 96. Nguyeãn Aùi Quoác mang teân laø Lyù Thuïy laø 1 trong nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo cuûa toå chöùc naøo? a. Vieät Nam thanh nieân caùch maïng ñoàng chí hoäi b. Taân vieät caùch maïng Ñaûng c. Hoäi lieân hieäp caùc daân toäc bò aùp böùc 97. Nguyeãn Aùi Quoác ñöôïc baàu laøm bí thö kieâm phuï traùch coâng vieäc taøi chính cuûa toå chöùc naøo? a. Hoäi lieân hieäp caùc daân toäc bò aùp böùc b. Taân vieät caùch maïng Ñaûng c. Vieät nam thanh nieân caùch maïng ñoàng chí hoäi 98. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ dòch vaø phoå bieán baøi Quoác teá ca theo theå thô luïc baùt vaøo naêm naøo? a. Naêm 1924 b. Naêm 1925 c. Naêm 1927 99. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ dòch vaø phoå bieán baøi Quoác teá ca theo theå thô luïc baùt ôû ñaâu? a. Lieân xoâ b. Trung Quoác c. Vieät nam 100. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ göûi 1 böùc thö ñeán Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù II Quoác daân Ñaûng Trung Quoác vaøo naêm naøo? a. Naêm 1924 b. Naêm 1925 c. Naêm 1926 101. Nguyeãn Aùi Quoác vôùi bí danh Vöông Ñaït Nhaän töø khi naøo? a. Ngaøy 14-1-1925 b. Ngaøy 25-1-1925 c. Ngaøy 14-1-1926 102. Hôn 18 thaùng sau khi tôùi Quaûng Chaâu, Nguyeãn Aùi Quoác göûi baùo caùo cho quoác teá Coäng saûn vaøo thôøi gian naøo? a. Ngaøy 2-6-1926 b. Ngaøy 3-6-1926 Trang 127 c. Ngaøy 3-7-1926 103. Hôn 18 thaùng sau khi tôùi Quaûng Chaâu, Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ laøm cho Ñoâng Döông nhöõng coâng vieäc naøo döôùi ñaây? a. Toå chöùc ñöôïc 1 toå chöùc bí maät b. Moät hoäi lieân hieäp noâng daân cuûa nhöõng ngöôøi vieät nam soáng ôû xieâm c. Moät toå thieáu nhi, moät toå phuï nöõ caùch maïng; Moät tröôøng huaán luyeän chính trò d. Taát caû nhöõng coâng vieäc treân 104. Cuoán saùch laáy teân laø “Ñaây “coâng lyù” cuûa Thöïc daân Phaùp” ôû Ñoâng Döông do nhaø xuaát baûn baùo “Söï Thaät” - Haø Noäi, xuaát baûn laàn ñaàu tieân baèng tieáng Vieät vaøo naêm naøo? a. Naêm 1954 b. Naêm 1960 c. Naêm 1962 105. Cuoán Ñöôøng caùch meänh taäp hôïp caùc baøi giaûng cuûa Nguyeãn Aùi Quoác taïi caùc khoaù huaán luyeän chính trò ñöôïc xuaát baûn taïi
Luận văn liên quan