Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty vận tải Quốc tế ITI

Nền kinh tế Việt Nam hiện đang có những biến đổi lớn trong giai đoạn hòa nhập với nền kinh tế thế giới. Các đơn vị quốc doanh đang chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang chế độ tự quản, tự bảo toàn và phát triển vốn, đặc biệt là từng bước cổ phần hóa trên thị trường vốn trong và ngoài nước. Vì thế, Nhà nuớc cần xác định rõ việc phân quyền và trách nhiệm cho các cá nhân, đơn vị. Đồng thời đo lường và đánh giá được khả năng hoạt động sản xuất kinh doanh của từng bộ phận, từng doanh nghiệp. Ngoài ra, các hình thức đầu tư ngày càng đa dạng, người chủ sở hữu tách dần khỏi vai trò quản lý kinh doanh như các hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, liêndoanh… Vì vậy, các chủ sở hữu, hội động quản trị luôn muốn nắm được tình hình kinh doanh củađơn vị, theo dõi các quyền và trách nhiệm của người điều hành quản lý. Muốn vậy, doanh nghiệp cần tổ chức hệ thống đo lường, báo cáo đánh giá các hoạt động từ cấp độ thấp nhất đến cấp độ cao nhất. Kế toán trách nhiệm ra đời nhằm mục tiêu đánh giá trách nhiệm, đưa ra các chỉ tiêu theo dõi và đánh giáthường kỳ kết quảcông việc của mỗi con người, mỗi bộ phận trong tổ chức. Kế toán trách nhiệm đánh giá tráchnhiệm nhiều cấp bậc khác nhau như: các cá nhân trong bộ phận,trưởng các bộ phận, người điều hành kinh doanh, người sở hữu vốn. Nó giúp doanh nghiệp đảm bảomọi sự việc, nghiệp vụ phát sinh đều phảicó người gánh vác trách nhiệm, có được chế độ thưởng phạt phân minh để doanh nghiệp phát triển hơn.

pdf116 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2885 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty vận tải Quốc tế ITI, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan