Ảnh hưởng của các độ mặn khác nhau lên một số chỉ tiêu sinh lý, tăng trưởng và tỷ lệ sóng cá bong tượng giai đoạn giống

Nghiên cứu ảnh hưởng của các độ mặn khác nhau lên sự tăng trưởng, tỷ lệ sống, một số chỉ tiêu sinh lý và huyết học của cá Bống Tượng giai đoạn giống được thực hiện nhằm tìm ra độ mặn thích hợp sự tăng trưởng tốt nhất của cá

pdf124 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1666 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ảnh hưởng của các độ mặn khác nhau lên một số chỉ tiêu sinh lý, tăng trưởng và tỷ lệ sóng cá bong tượng giai đoạn giống, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRѬӠNG ĈҤI HӐC CҪN THѪ KHOA THӪY SҦN HUǣNH HIӂU LӜC ҦNH HѬӢNG CӪA CÁC ĈӜ MҺN KHÁC NHAU LÊN 0ӜT SӔ CHӌ TIÊU SINH LÝ, TĂNG TRѬӢNG VÀ Tӌ /ӊ SӔNG CÁ BӔNG TѬӦNG (Oxyeleotris marmoratus) GIAI Ĉ2ҤN GIӔNG LUҰN VĂN TӔT NGHIӊP CAO HӐC CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRӖNG THUӸ SҦN Cҫn Thѫ, 2009 TRѬӠNG ĈҤI HӐC CҪN THѪ KHOA THӪY SҦN HUǣNH HIӂU LӜC ҦNH HѬӢNG CӪA CÁC ĈӜ MҺN KHÁC NHAU LÊN 0ӜT SӔ CHӌ TIÊU SINH LÝ, TĂNG TRѬӢNG VÀ Tӌ /ӊ SӔNG CÁ BӔNG TѬӦNG (Oxyeleotris marmoratus) GIAI Ĉ2ҤN GIӔNG LUҰN VĂN TӔT NGHIӊP CAO HӐC CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRӖNG THUӸ SҦN CÁN BӜ HѬӞNG DҮN TS. ĈӚ THӎ THANH HѬѪNG Cҫn Thѫ, 2009 iXÁC NHҰN CӪA HӜI ĈӖNG Luұn văn kèm theo ÿây vӟi tӵa ÿӅ là “̪nh h˱ͧng cͯa các ÿ͡ m̿n khác nhau lên m͡t s͙ ch͑ tiêu sinh lý, tăng tr˱ͧng và t͑ l͏ s͙ng cá B͙ng 7˱ͫng (Oxyeleotris marmoratus) giai ÿo̩n gi͙ng” do HuǤnh HiӃu Lӝc thӵc hiӋn và báo cáo ÿѭӧc hӝi ÿӗng chҩm luұn văn thông qua. Ӫy viên Ӫy viên, thѭ ký Phҧn biӋn 1 Phҧn biӋn 2 Cҫn Thѫ, ngày…… tháng…… năm 2009 Chӫ tӏch Hӝi ÿӗng ii LӠI CҦM TҤ Trѭӟc tiên tôi xin chân thành cҧm ѫn Ban Giám HiӋu, Ban Chӫ NhiӋm Khoa Thӫy Sҧn, phòng Ĉào Tҥo trѭӡng Ĉҥi Hӑc Cҫn Thѫÿã tҥo ÿLӅu kiӋn thuұn lӧi cho tôi ÿѭӧc hӑc tұp và nghiên cӭu trong suӕt khóa hӑc và suӕt quá trình thí nghiӋm ÿӅ tài. Tôi xin ÿѭӧc bày tӓ lòng biӃt ѫn sâu sҳc ÿӃn cô hѭӟng dүn TiӃn SƭĈӛ Thӏ Thanh Hѭѫng ÿã tұn tình hѭӟng dүn, quan tâm, giúp ÿӥ, ÿӝng viên và tҥo mӑi ÿLӅu kiӋn thuұn lӧi tӯ khi chuҭn bӏ cho ÿӃn khi kӃt thúc thí nghiӋm cNJng nhѭ trong suӕt quá trình hoàn chӍnh quyӇn luұn văn tӕt nghiӋp. Xin chân thành cҧm ѫn thҫy PGS. TS NguyӉn Thanh Phѭѫng ÿã dҥy dӛ, quan tâm, giúp ÿӥ và ÿóng góp ý kiӃn cho tôi ÿѭӧc hoàn thành tӕt thí nghiӋm. Xin ÿѭӧc gӣi lӡi cҧm ѫn ÿӃn các bҥn NguyӉn Hѭѫng Thùy, NguyӉn Thӏ Kim Hà công tác tҥi bӝ môn dinh dѭӥng và chӃ biӃn thӫy sҧn, Khoa Thӫy Sҧn ÿã tұn tình giúp ÿӥ tôi trong suӕt thӡi gian tiӃn hành thí nghiӋm. Xin gӣi lӡi cҧm ѫn ÿӃn các bҥn sinh viên lӟp nuôi trӗng thӫy sҧn và bӋnh hӑc thӫy sҧn khóa 31 ÿã giúp ÿӥ tôi rҩt nhiӅu trong thӡi gian qua. Chân thành cҧm ѫn Ban Quҧn lý Dӵ án PhysCam ÿã hӛ trӧ và tҥo ÿLӅu kiӋn tӕt cho tôi thӵc hiӋn nghiên cӭu. Cҧm ѫn các anh chӏ, các bҥn cùng lӟp Cao Hӑc khóa 13 luôn ÿӝng viên, chӍ dүn và nhiӋt tình giúp ÿӥ tôi trong suӕt quá trình hӑc tұp và hoàn thành luұn văn tӕt nghiӋp. Chân thành cҧm ѫn Ban Giám HiӋu trѭӡng Trung Cҩp Kinh TӃ Kӻ Thuұt Cà Mau cùng các anh chӏ em, bҥn bè ÿӗng nghiӋp ÿã tҥo mӑi ÿLӅu kiӋn thuұn lӧi cho tôi ÿѭӧc yên tâm hӑc tұp và nghiên cӭu. Cuӕi cùng là lòng biӃt ѫn chân thành ÿӃn gia ÿình, ngѭӡi thân và bҥn bè ÿã luôn ӫng hӝ, ÿӝng viên, an ӫi và giúp tôi vѭӧt qua rҩt nhiӅu khó khăn ÿӇ có ÿѭӧc thành công ngày nay. Chân thành cҧm ѫn! iii TÓM TҲT Nghiên cӭu ҧnh hѭӣng cӫa các ÿӝ mһn khác nhau lên sӵ tăng trѭӣng, tӍ lӋ sӕng, mӝt sӕ chӍ tiêu sinh lý và huyӃt hӑc cӫa cá Bӕng Tѭӧng (Oxyeleotris marmoratus) giai ÿoҥn giӕng ÿѭӧc thӵc hiӋn nhҵm tìm ra ÿӝ mһn thích hӧp cho sӵ tăng trѭӣng tӕt nhҩt cӫa cá. KӃt quҧ thí nghiӋm ÿã chӍ ra rҵng ngѭӥng ÿӝ mһn cӫa cá Bӕng tѭӧng (Oxyeleotris marmoratus) là 30 ppt. ASTT máu cá Wăng dҫn theo sӵ gia tăng ÿӝ mһn tӯ 0 ppt lên 25 ppt vӟi giá trӏ thay ÿәi tӯ 261±25,1 mOsm/kg ÿӃn 332±19,3 mOsm/kg. ASTT máu cá ӣÿӝ mһn tӯ 0 ÿӃn 8 ppt (dao ÿӝng tӯ 261±25,1 mOsm/kg ÿӃn 287±12,3 mOsm/kg) cá ÿLӅu hòa ASTT cao so vӟi môi trѭӡng, ÿӝ mһn 10 ppt ASTT máu cá tѭѫng ÿѭѫng vӟi ASTT môi trѭӡng (292 mOsm/kg) và khi ÿӝ mһn ÿҥt tӯ 12 ÿӃn 25 ppt cá ÿLӅu hòa ASTT thҩp so vӟi môi trѭӡng. KӃt quҧ thӕng kê cho thҩy rҵng không có sӵ khác biӋt vӅ ASTT giӳa nghiӋm thӭc 3 và 5 ppt so vӟi nghiӋm thӭc ÿӕi chӭng 0 ppt. Ӣÿӝ mһn 8 ppt, sau 6 giӡ và 24 giӡ ASTT máu cá cao hѫn có ý nghƭa (p<0,05) so vӟi ÿӕi chӭng. Tuy nhiên, tӯ 3 ngày trӣ vӅ sau ASTT lҥi khác biӋt không có ý nghƭa. ASTT máu cá ӣÿӝ mһn 20 ÿӃn 25 ppt khác biӋt có ý nghƭa so vӟi các ÿӝ mһn thҩp hѫn kӇ tӯ sau 24 giӡ. Hàm lѭӧng ion K+, Na+ khi cá ÿѭӧc nuôi trong môi trѭӡng cóÿӝ mһn tӯ 15 ÿӃn 25 ppt cao hѫn có ý nghƭa so vӟi nghiӋm thӭc 0 ppt kӇ tӯ ngày thӭ 7. Trong khi ÿó, vӟi hàm lѭӧng ion Cl- thì sӵ khác biӋt có ý nghƭa so vӟi ÿӕi chӭng chӍ xãy ra khi ÿӝ mһn ÿҥt tӯ 10-25 ppt. Tiêu hao oxy và ngѭӥng oxy cӫa cá ӣ các ÿӝ mһn 10, 15, 20 và 5 ppt ÿӅu cao hѫn có ý nghƭa so vӟi ÿӕi chӭng. ĈLӅu này có thӇ thҩy rҵng hàm lѭӧng ion trong máu cá gia tăng theo sӵ gia tăng cӫa ÿӝ mһn trong môi trѭӡng sӕng. Mӝt sӕ chӍ tiêu huyӃt hӑc nhѭ sӕ lѭӧng hӗng cҫu, hàm lѭӧng huyӃt sҳc tӕ, khӕi lѭӧng trung bình cӫa huyӃt sҳc tӕ cӫa cá ÿӅu giҧm theo sӵ gia tăng cӫa ÿӝ mһn. So vӟi ÿӕi chӭng, các chӍ tiêu trên ӣÿӝ mһn 15 và 20 ppt thҩp Kѫn có ý nghƭa so vӟi ÿӕi chӭng. Ngѭӧc lҥi sӕ lѭӧng bҥch cҫu gia tăng theo sӵ gia tăng cӫa ÿӝ mһn, tuy nhiên sӵ khác biӋt là không có ý nghƭa. Ӣ nghiӋm thӭc 0, 5 và 10 ppt, sau 3 tháng nuôi tӍ lӋ sӕng cӫa cá ÿҥt rҩt cao trong khi ÿó nghiӋm thӭc 15 và 20 ppt tӍ lӋ sӕng là 0% sau 48 và 44 ngày nuôi tѭѫng ӭng. TӍ lӋ sӕng cӫa cá ÿҥt cao nhҩt ӣ nghiӋm thӭc 5 ppt (95,33±8,08%) kӃÿӃn là nghiӋm thӭc 10 ppt (89,33±7,02%). So vӟi nghiӋm thӭc ÿӕi chӭng (68,67±5,03%), tӍ lӋ sӕng cӫa cá ӣ 5 và 10 ppt cao hѫn có ý nghƭa (P<0,05). KӃt quҧ tăng trѭӣng cho thҩy tăng trѭӣng trӑng lѭӧng và tăng trѭӣng chiӅu dài cӫa cá cao nhҩt ӣ nghiӋm thӭc 10 ppt, thҩp nhҩt là nghiӋm iv thӭc ÿӕi chӭng. KӃt quҧ sau 3 tháng nuôi cho thҩy tăng trѭӣng trӑng lѭӧng và Wăng trѭӣng chiӅu dài cӫa cá ӣ nghiӋm thӭc 5 và 10 ppt lӟn hѫn khác biӋt có ý nghƭa so vӟi ÿӕi chӭng. vABSTRACT A study on effects of different salinities on physiological parameters, growth and survival rates of the Marble goby (Oxyeleotris marmoratus) juvenile was carried out. The parameters such as salinity tolerance, oxygen dificit, oxygen consumption, osmotic and ionic regulation as well as hematological changes were measured. The results showed that the salinity tolerance of the Marble goby was 30 ppt. The blood osmolality increased gradually with the rise of the salinity of the environment from 261±25,1 mOsm.kg-1 (0 ppt) to 332±19,3 mOsm.kg-1 (25 ppt). The blood osmolality regulation at salinity levels of 0 to 8 ppt (varied from 261±25,1 mOsm.kg-1 to 287 ± 12,3 mOsm.kg-1) was higher than the osmolarity of the environment. At salinity level of 10 ppt, however, the blood osmolality was equivalent to environmental osmolality (292 mOsm.kg-1). The osmolality increased from 294±7,0 mOsm.kg-1 to 332±19,3 mOsm.kg-1 in salinity levels of 12 and 25 ppt, respectively. There was no significant difference between the blood osmolality of the fish in 5, 3 ppt and 0 ppt. After 6 and 24 h challenges, the osmolality of fish blood at 8 ppt was significantly higher than that of fish at 0 ppt (P<0,05). After 3 days, however, there was no significant difference among the osmolality of the fish in different salinity (P>0,05).. The blood osmolalities at 20, 22 and 25 ppt were significantly higher than those at lower salinity levels. Meanwhile, there was no significant difference between 20, 22 and 25 ppt. K+, Na+ concentrations of blood at 15 to 25 ppt were significantly higher than that at 0 ppt after expose to the salinities 7 days while Cl- concentration at 10–25 ppt were significantly higher than those at lower salinity levels. Oxygen consumption and oxygen deficit at 0 ppt were significantly lower than those at 5–20 ppt. It is therefore concluded that the physiological parameters increased with the rise of salinity levels. The hematological parameters such as red blood cells, hemoglobin concentration, mean corpuscular haemoglobin gradually declined with the increase of salinity levels. These parameters at the 15 and 20 ppt were higher significantly different than that at 0 ppt. Conversely, white blood cells increased with the rise of salinity levels. However, no significant difference was found (P>0,05). In the growth experiment, the survival rate of the fish were high after 3 months in the 0, 5 and 10 ppt. However, all fishes were reared to 15 and 20 ppt died after 48 and 44 days, respectively. The fish body mass and total length of fishes was highest at 10 ppt and it was significantly different among vi treatments. High survival rate was found at 5 ppt (95,3±8,08%) followed by 10 ppt (89,3±7,02%) and these were significantly higher compared to those at 0 ppt. vii CAM KӂT KӂT QUҦ Tác giҧ xin cam kӃt, luұn văn này ÿѭӧc hoàn thành dӵa trên các kӃt quҧ nghiên cӭu cӫa tác giҧ trong khuôn khә cӫa dӵ án “Physiological constraints in aquaculture in Mekong delta region (PhysCam)”. Tҩt cҧ các sӕ liӋu và kӃt quҧÿѭӧc trình bày trong luұn văn là trung thӵc và chѭa tӯng ÿѭӧc công bӕ trong thӡi gian trѭӟc ÿây. Dӵ án có quyӅn ÿѭӧc sӱ dөng kӃt quҧ cӫa nghiên cӭu này ÿӇ phөc vө cho dӵ án. Cҫn Thѫ, ngày ...... tháng ...... năm 2009 Tác giҧ HuǤnh HiӃu Lӝc viii MӨC LӨC Trang XÁC NHҰN CӪA HӜI ĈӖNG ................................................................................. i /ӠI CҦM TҤ ...........................................................................................................ii TÓM TҲT ...............................................................................................................iii ABSTRACT ............................................................................................................. v CAM KӂT KӂT QUҦ ............................................................................................ vii 0ӨC LӨC.............................................................................................................viii DANH SÁCH HÌNH ................................................................................................ x DANH SÁCH BҦNG .............................................................................................. xi DANH MӨC TӮ VIӂT TҲT..................................................................................xii PHҪN I: GIӞI THIӊU..............................................................................................1 PHҪN II: TӘNG QUAN TÀI LIӊU .........................................................................4 2.1 Mӝt sӕÿһc ÿLӇm sinh hӑc cӫa cá Bӕng Tѭӧng.................................................4 2.1.1 Ĉ̿c ÿL͋m hình thái và phân lo̩i ............................................................... 4 2.1.2 Ĉ̿c ÿL͋m phân b͙: ...................................................................................4 2.1.3 Ĉ̿c ÿL͋m môi tr˱ͥng s͙ng: ......................................................................5 2.1.4 Ĉ̿c ÿL͋m dinh d˱ͩng: ..............................................................................5 2.1.5 Ĉ̿c ÿL͋m sinh tr˱ͧng:..............................................................................6 2.1.6 Ĉ̿c ÿL͋m sinh s̫n: ...................................................................................6 2.2 Ҧnh hѭӣng cӫa các ÿӝ mһn lên sinh lý và tăng trѭӣng, tӍ lӋ sӕng cӫa ÿӝng vұt thӫy sҧn ................................................................................................................ 7 2.2.1 ̪nh h˱ͧng cͯa ÿ͡ m̿n lên ÿL͉u hoà áp sṷt tẖm th̭u và ion:.................7 Vai trò ÿi͉u hòa áp sṷt tẖm th̭u cͯa máu cá .................................................8 Vai trò cͯa th̵n và s͹ ti͇t ni͏u trong ÿL͉u hòa áp sṷt tẖm th̭u.....................9 ̪nh h˱ͧng cͯa ÿ͡ m̿n lên ÿL͉u hoà áp sṷt tẖm th̭u ................................... 10 6͹ thay ÿ͝i h͛ng c̯u, b̩ch c̯u trong máu ...................................................... 13 2.2.2 ̪nh h˱ͧng cͯa ÿ͡ m̿n lên tiêu hao oxy ................................................. 14 2.2.3 ̪nh h˱ͧng cͯa ÿ͡ m̿n lên tăng tr˱ͧng và t͑ l͏ s͙ng .............................. 16 PHҪN III: VҰT LIӊU VÀ PHѬѪNG PHÁP NGHIÊN CӬU................................. 20 3.1 Thӡi gian và ÿӏa ÿLӇm nghiên cӭu.................................................................. 20 3.2 Ĉӕi tѭӧng nghiên cӭu:................................................................................... 20 3.3 Vұt liӋu nghiên cӭu ....................................................................................... 20 3.4 Phѭѫng pháp nghiên cӭu: .............................................................................. 21 3.4.1 Thí nghi͏m 1: Tìm ng˱ͩng ÿ͡ m̿n cá B͙ng T˱ͫng ................................ 21 3.4.2 Thí nghi͏m 2: ̪nh h˱ͧng các ÿ͡ m̿n khác nhau lên s͹ bi͇n ÿ͙i áp sṷt tẖm th̭u và ion cͯa cá B͙ng T˱ͫng .............................................................. 21 3.4.3 Thí nghi͏m 3: ̪nh h˱ͧng cͯa ÿ͡ m̿n khác nhau lên tiêu hao oxy và ng˱ͩng oxy cͯa cá B͙ng T˱ͫng ...................................................................... 22 3.4.4 Thí nghi͏m 4: ̪nh h˱ͧng các ÿ͡ m̿n khác nhau lên tăng tr˱ͧng và t͑ l͏ V͙ng cá B͙ng T˱ͫng........................................................................................ 24 3.4.5 Y͇u t͙ môi tr˱ͥng ................................................................................... 28 3.5 Xӱ lý sӕ liӋu.................................................................................................. 28 PHҪN IV: KӂT QUҦ VÀ THҦO LUҰN ............................................................... 29 4.1 Thí nghiӋm 1: Ngѭӥng ÿӝ mһn cӫa cá Bӕng Tѭӧng....................................... 29 4.2 Thí nghiӋm 2: Ҧnh hѭӣng cӫa các ÿӝ mһn khác nhau ÿӃn khҧ năng ÿLӅu hòa áp suҩt thҭm thҩu và ion ӣ cá Bӕng Tѭӧng............................................................... 30 4.2.1 Kh̫ năng ÿL͉u hòa áp sṷt tẖm th̭u cͯa cá B͙ng T˱ͫng ͧ các ÿ͡ m̿n và thͥi gian khác nhau .................................................................................... 30 4.2.1.1 S͹ thay ÿ͝i áp sṷt tẖm th̭u máu cá theo ÿ͡ m̿n.............................. 32 ix 4.2.1.2 S͹ thay ÿ͝i áp sṷt tẖm th̭u cá theo thͥi gian................................... 34 4.2.1.3 ĈL͋m ÿ̻ng áp cá B͙ng T˱ͫng ............................................................. 36 4.2.2 ̪nh h˱ͧng cͯa ÿ͡ m̿n ÿ͇n ÿL͉u hòa ion trong c˯ th͋ cá ........................ 38 4.2.2.1 S͹ thay ÿ͝i hàm l˱ͫng ion Na+ trong máu cá theo ÿ͡ m̿n .................. 39 4.2.2.3 S͹ thay ÿ͝i hàm l˱ͫng ion Cl- trong máu cá theo ÿ͡ m̿n .................... 41 4.2.2.4 S͹ thay ÿ͝i hàm l˱ͫng ion K+ trong máu cá cá theo ÿ͡ m̿n................ 44 4.3 Thí nghiӋm 3: Ҧnh hѭӣng cӫa các ÿӝ mһn khác nhau lên tiêu hao oxy và ngѭӥng oxy cӫa cá Bӕng Tѭӧng.......................................................................... 48 4.3.1 Bi͇n ÿ͡ng tiêu hao oxy cͯa cá B͙ng T˱ͫng ............................................ 48 4.3.2 ̪nh h˱ͧng cͯa ÿ͡ m̿n khác nhau lên ng˱ͩng oxy cͯa cá B͙ng T˱ͫng .. 50 4.4 Thí nghiӋm 4: Ҧnh hѭӣng cӫa ÿӝ mһn khác nhau lên tăng trѭӣng và tӍ lӋ sӕng Fӫa cá Bӕng Tѭӧng ............................................................................................. 51 4.4.1 Các y͇u t͙ môi tr˱ͥng n˱ͣc nuôi............................................................ 51 4.4.2 S͹ thay ÿ͝i ASTT và ion máu cá B͙ng T˱ͫng theo thͥi gian nuôi........... 54 4.4.2.1 S͹ thay ÿ͝i ASTT máu cá B͙ng T˱ͫng................................................. 54 4.4.2.2 S͹ thay ÿ͝i hàm l˱ͫng ion máu cá B͙ng T˱ͫng................................... 58 4.4.3 ̪nh h˱ͧng cͯa các ÿ͡ m̿n khác nhau lên s͹ thay ÿ͝i m͡t s͙ ch͑ tiêu huy͇t h͕c cá B͙ng T˱ͫng ................................................................................ 62 4.4.3.1 Bi͇n ÿ͡ng s͙ l˱ͫng h͛ng c̯u............................................................... 62 4.4.3.2 Bi͇n ÿ͡ng hàm l˱ͫng huy͇t s̷c t͙ cá................................................... 65 4.4.3.3 Bi͇n ÿ͡ng kh͙i l˱ͫng trung bình cͯa huy͇t s̷c t͙ cá ........................... 68 4.4.3.4 Bi͇n ÿ͡ng s͙ l˱ͫng b̩ch c̯u ............................................................... 70 4.4.4 ̪nh h˱ͧng cͯa các ÿ͡ m̿n khác nhau lên tăng tr˱ͧng và t͑ l͏ s͙ng cá %͙ng T˱ͫng .................................................................................................... 74 4.4.4.1 Tăng tr˱ͧng cͯa cá B͙ng T˱ͫng ͧ các ÿ͡ m̿n khác nhau................... 74 4.4.4.2 T͑ l͏ s͙ng cͯa cá B͙ng T˱ͫng ͧ các ÿ͡ m̿n khác nhau ....................... 79 4.4.4.3 H͏ s͙ tiêu t͙n thͱc ăn cá B͙ng T˱ͫng (FCR) ...................................... 81 PHҪN V: KӂT LUҰN VÀ Ĉӄ XUҨT.................................................................... 83 5.1 KӃt luұn ........................................................................................................ 83 5.2 ĈӅ xuҩt.......................................................................................................... 83 TÀI LIӊU THAM KHҦO....................................................................................... 84 PHӨ LӨC ........................................................................................................... 94 xDANH SÁCH HÌNH .............................................................................................................Trang Hình 3.1:Cá Bӕng Tѭӧng giӕng (Oxyeleotris marmoratus) ........................... 20 Hình 3.2: Máy ÿo áp suҩt thҭm thҩu .............................................................. 22 Hình 3.3: Máy ÿo ion Na+, K+...................................................................... 22 Hình 3.4: Máy ÿo ion Cl- .............................................................................. 22 Hình 3.5: HӋ thӕng thí nghiӋm tiêu hao oxy và ngѭӥng oxy.......................... 24 Hình 3.6: HӋ thӕng bӕ trí thí nghiӋm ............................................................. 25 Hình 4.1: Sӵ thay ÿәi ASTT máu cá theo thӡi gian ....................................... 35 Hình 4.2: Sӵ thay ÿәi ASTT máu cá sau 6 giӡ............................................... 37 Hình 4.3: Sӵ thay ÿәi ASTT máu cá sau 24 giӡ............................................. 37 Hình 4.4: Sӵ thay ÿәi ASTT máu cá sau 3 ngày ............................................37 Hình 4.5: Sӵ thay ÿәi ASTT máu cá sau 7 ngày ............................................37 Hình 4.6: Sӵ thay ÿәi ASTT máu cá sau 14 ngày .......................................... 37 Hình 4.7: Sӵ thay ÿәi hàm lѭӧng ion Na+ máu cá ......................................... 41 Hình 4.8: Sӵ thay ÿәi hàm lѭӧng ion Cl- máu cá cá....................................... 43 Hình 4.9: Sӵ thay ÿәi hàm lѭӧng ion K+ máu cá cá ...................................... 47 Hình 4.10: Tiêu hao oxy cá Bӕng Tѭӧng ӣ các ÿӝ mһn khác nhau ................ 49 Hình 4.11: Ҧnh hѭӣng cӫa ÿӝ mһn khác nhau lên ngѭӥng oxy cá Bӕng Tѭӧng50 Hình 4.12: Sӵ thay ÿәi ASTT huyӃt tѭѫng cá Bӕng Tѭӧng theo thӡi gian và ÿӝ mһn ...................................................................................................... 57 Hình 4.13: Tăng trѭӣng khӕi lѭӧng cá Bӕng Tѭӧng theo thӡi gian................ 75 Hình 4.14: Tăng trѭӣng chiӅu dài cá theo thӡi gian ....................................... 76 Hình 4.15: Tӕc ÿӝ tăng trѭӣng khӕi lѭӧng theo ngày cӫa cá ӣ các ÿӝ mһn khác nhau .......................................................................................................... 78 Hình 4.16: tӕc ÿӝ tăng trѭӣng chiӅu dài theo ngày cӫa cá ӣ các ÿӝ mһn khác nhau .......................................................................................................... 78 Hình 4.17: TӍ lӋ sӕng cӫa cá ӣ các ÿӝ mһn khác nhau.................................... 80 xi DANH SÁCH BҦNG Trang Bҧng 4.1: Ngѭӥng ÿӝ mһn cӫa cá...................................................................... 29 Bҧng 4.2: Khҧ năng ÿLӅu hòa áp suҩt thҭm thҩu cá Bӕng Tѭӧng theo ÿӝ mһn và thӡi gian ................................................................................................... 31 Bҧng 4.3: Sӵ thay ÿәi ion Na+ máu cá theo ÿӝ mһn và thӡi gian........................ 40 Bҧng 4.4: Sӵ thay ÿәi hàm lѭӧng ion Cl- theo ÿӝ mһn và thӡi gian.................... 42 Bҧng 4.5 sӵ thay ÿәi ion K+ theo ÿӝ mһn và theo thӡi gian................................ 45 Bҧng 4.6:
Luận văn liên quan