Bài giảng Cách sử dụng phần mềm NetOp School

NetOp School 4.0 bao gồm hai chức năng chính như sau: - Các chức năng dành cho giáo viên: - Các chức năng giảng bài. - Các chức năng điều khiển lớp học. - Các chức năng cho làm kiểm tra. - Các chức năng quản lý lớp học -Các chức năng dành cho học viên - Làm bài kiểm tra - Yêu cầu giúp đỡ - Thực hiện cùng với giáo viên.

ppt105 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 6543 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Cách sử dụng phần mềm NetOp School, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên