Bài giảng Giải thích, trình bày kết quả, viết báo cáo

Viết hoặc thuyết trình => công bố => trao đổi thông tin, “tìm” địa chỉ áp dụng, đón nhận ý kiến bình luận, bổ sung, khẳng định quyền tác giả.  Lưu hành rộng rãi hoặc không rộng rãi.

pdf11 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2064 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Giải thích, trình bày kết quả, viết báo cáo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
20-Oct-12 Qui trình nghiên cứu (8 bước) NC các KN và LT GIẢI THÍCH, TRÌNH BÀY Giải Xây thích KẾT QUẢ, VIẾT BÁO CÁO XĐ vấn Xây dựng dựng Thu Phân KQ, đề NC GT ĐC thập DL tích DL viết BC Tìm hiểu các NC trước đây GIẢI THÍCH, TRÌNH BÀY KẾT QUẢ, VIẾT BÁO CÁO YÊU CẦU  Viết hoặc thuyết trình => công bố =>  Dễ hiểu, dễ theo dõi trao đổi thông tin, “tìm” địa chỉ áp  Trình tự hợp lí dụng, đón nhận ý kiến bình luận, bổ  Cần phải hiểu kết quả đạt được là gì sung, khẳng định quyền tác giả...  Bằng p/p gì...  Lưu hành rộng rãi hoặc không rộng rãi. 1 20-Oct-12 Văn phong khoa học Vui chút chơi  Đàn bà nếu không có đàn ông không là gì   Đàn bà, nếu không có đàn ông, không là gì. Văn phong thể hiện sự khách quan, tránh  thể hiện tình cảm yêu, ghét đối với đối tượng Đàn bà! Không có, đàn ông không là gì. nghiên cứu.  Không qui về bản chất khi không đủ luận cứ. Biểu đồ, Đồ thị Bản đồ Nguồn: Tổng cục thống kê, 2008. Nguồn: Báo cáo phát triển thế giới, 2009. 2 20-Oct-12 Bản đồ Nguồn: Nguyễn Văn A, 2010. Nguồn: Nguyễn Văn A, 2010. Nguồn: K.K.Thi, 2011. Nguồn: H.K.Thi, 2011. 3 20-Oct-12 Ho Chi Minh City: A Coastal City at Risk Ho Chi Minh City: A Coastal City at Risk Source: WWF, nd Source: WWF, nd Source: Fuchs, 2010 Source: Fuchs, 2010 HIV/AIDS (2009) GDP (2009) illustrating-health-and-environmental-issues/ 4 20-Oct-12 Bảng số liệu Bảng số liệu Đối tượng Địa điểm Số lượng Cộng Dương Đông 45 đồng An Thới 45 Du khách Dương Đông 30 An Thới 30 Tổng 150 ĐẦU ĐỀ TIÊU ĐỀ Ảnh minh họa Bảng 1. Thái độ về chấ t lượng nhà ở tái định cư Thái độ về Trình độ học vấn của người được trả lời Tổng chất lượng cộng nhà ở Không Tiểu THCS THPT ĐH Trên tái định cư biết chữ học ĐH Rất đồng ý Đồng ý Không đồng ý Rất không đồng ý Tổng cộng Nguồn: ……, năm… Nguồn: Nguyễn Văn A, 2010. CHÚ THÍCH 5 20-Oct-12 Kết luận của nghiên cứu VIẾT BÁO CÁO  Những yếu tố quan trọng khi báo cáo khoa học: 1. Lựa chọn thông tin • Trả lời tóm tắt các câu hỏi nghiên cứu, 2. Khai thác chiều sâu thông tin bao gồm cả kiểm định giả thuyết, đúng 3. Kỹ thuật viết văn theo phong cách khoa học hiện sai, trong trường hợp nào…) đại phù hợp với các báo cáo khoa học. • Vạch ra hướng nghiên cứu tiếp theo.  Ba nhân tố trên đóng vai trò quan trọng như • Khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu. nhau và phải đi theo thứ tự từ 1 đến 3.  Cùng một chủ đề mà có nhiều cách chọn thông tin khác nhau sẽ cho ra những nhận định khác nhau.  Việc lựa chọn thông tin cũng phụ thuộc vào các điều kiện tiếp cận số liệu, dữ liệu thu thập được và tính cập nhật của dữ liệu. Kỹ thuật thể hiện  Chiều sâu của thông tin: Phản ánh mọi góc o Khi một tác giả boăn khoăn về cách viết. cạnh không phải là viết tràn lan. Trả lời được 3 câu hỏi sau đây:  Ngoài ra, trong bài viết cần phải đưa vào  Dạng thức nào thích hợp nhất? ữ ế ố ậ ị ể nh ng y u t , nh n đ nh có liên quan đ  thực hiện phép so sánh, tương tự để nhận Kiểu diễn đạt nào đơn giản và rõ ràng định trực tiếp và định vị được thông tin đưa nhất cho người đọc?  ra. Kiểu diễn đạt nào súc tích nhất? 6 20-Oct-12 o Viết báo cáo khoa học nói lên tính chặt chẽ, logic trong khoa học. o Trong một đoạn văn cần tránh đề cập đến hai vấn Mẫu bìa đề khác nhau. báo cáo o Dựa vào số liệu, trích dẫn để minh chứng cho tổng kết những nhận định trước đó. kết quả o Đối với nguồn tin, cần phải rõ ràng, cụ thể, để nghiên cứu người đọc có thể kiểm tra được. KH o Cần phải giải thích khái niệm, thuật ngữ để người đọc dễ hiểu. Mẫu bìa Mẫu DANH báo cáo MỤC CÁC TÓM TẮT TỪ VIẾT kết quả TẮT nghiên cứu KH 7 20-Oct-12 Mẫu LỜI Mẫu MỤC CẢM ƠN LỤC Mẫu MỤC Mẫu TÀI LỤC LIỆU THAM KHẢO 8 20-Oct-12 Mẫu TÀI LIỆU THAM KHẢO Mẫu TÀI LIỆU THAM KHẢO Mẫu trích dẫn tài liệu (footnote)  Đối với sách: Thuyết trình khoa học o Gall, J-C. (1998). Paléoécologie. Paysages et environnements disparus. 2e éd. Paris: Masson o Nguyễn Hữu Hiếu. (2004). Tìm hiểu văn hoá tâm linh Nam Bộ. Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ.  Đối với tạp chí  o Judkins, G., Smith, M. Keys, E. (2008). “Determinism within Nguyên tắc: Human-Environment Research and the Rediscovery of - Ràng buộc về thời gian: 10-15p Environmental Causation”. The Geographical Journal, Vol. 174, No. 1, March 2008, pp. 17–29. - Mạch lạc, ngôn từ khoa học, dễ hiểu. • Hà Văn Tấn (1982). “Các hệ sinh thái nhiệt đới với tiền sử Việt Nam và Đông Nam Á”. Khảo cổ học , số 3, trang 15-19. 9 20-Oct-12 Khô khan, buồn ngủ  Có diễn giả luôn tạo được hấp dẫn, nhưng có người ko làm đc.  Tuy nhiên kỹ năng này có thể luyện tập. Cấu trúc của một thuyết trình KH Vấn đề thuyết trình   Đặt câu hỏi Vấn đề thuyết trình (câu hỏi) = đưa ra luận  điểm gì đây? Chủ đề (Subject) khác với Vấn đề (Problem)  Luận điểm của bài thuyết trình = chứng minh VD: Nguyên nhân trẻ hư # Trẻ hư tại ai? luận điểm nào?  Luận cứ để chứng minh luận điểm? = chứng minh bằng cái gì?  Phương pháp thuyết trình?= Chứng minh Nêu câu hỏi sẽ làm cho bài thuyết trình bằng cách nào? phong phú và làm xuất hiện nhiều ý tưởng hay. => thu hút người nghe. 10 20-Oct-12 Luận điểm thuyết trình Luận cứ của thuyết trình  Chứng minh bằng cái gì?  Tác giả định chứng minh điều gì đây?  Càng nhiều luận cứ thì luận điểm càng VD: Trẻ hư tại cha, ko phải tại mẹ. thuyết phục. Hoặc: Trẻ nghiện rượu tại cha, lười LĐ  Những luận cứ mạnh nên “để dành” đến tại mẹ. cuối bài và đề phòng lúc hội đồng tấn công.  Không: Trẻ hư một phần tại cha, một phần tại mẹ. P/P thuyết trình  Người nghe mệt: từ diễn dịch chuyển  Diễn dịch: chung đến riêng sang quy nạp.  Quy nạp: riêng đến chung  Người nghe ngủ gật: chuyển sang loại  Loại suy: riêng đến riêng. suy. 11
Luận văn liên quan