Báo cáo Công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở đảng bộ trường đại học nội vụ Hà Nội hiện nay

Công tác phát triển Đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung nh m củng cố xây dựng nâng cao sức chiến đấu của Đảng nh m tr hóa đội ng cán bộ, tạo nguồn kế th a cho tổ chức cơ sở Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi công tác phát triển Đảng là công việc quan trọng, thường xuyên của công tác xây dựng đảng người kh ng định trong xã hội Đảng là một cơ thể sống tồn tại, phát triển theo quy luật khách quan có hấp thụ có đào thải , nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay. Người vạch rõ tính tất yếu, yêu cầu, phương châm phương pháp của công tác phát triển Đảng viên để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất v vang Đảng phải phát triển tố chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng, phát triển đảng luôn coi trọng chất lượng, người luôn nhắc nhở Đảng không phải chỉ cần số cho nhiều tuy nhiều là tốt nhưng phải có cái chất của người Đảng viên. Công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở Đảng bộ trường Đại học Nội vụ Hà Nội những n m gần đây được chú trọng và phát triển nhà trường đã lựa chọn kết nạp những sinh viên ưu tú có kết quả học tập tốt và tham gia các hoạt động phong trào sôi nổi đứng vào hàng ng của Đảng trở thành đảng viên có khả n ng nhận thức giàu nhiệt huyết, và có trình độ là cơ sở để phát huy trong thực hiện các nhiệm vụ nh m nâng cao n ng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

pdf87 trang | Chia sẻ: Trịnh Thiết | Ngày: 06/04/2024 | Lượt xem: 161 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở đảng bộ trường đại học nội vụ Hà Nội hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA TỔ CHỨC VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NGƢỜI HỌC CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG SINH VIÊN Ở ĐẢNG BỘ TRƢỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI HIỆN NAY Mã số đề tài: TC.XDCQ.ĐTSV.2019.01 Chủ nhiệm đề tài : Đặng Ngân Hà Lớp : 1805XDDA Cán bộ hƣớng dẫn : ThS. Nguyễn Thế Công Hà Nội, 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA TỔ CHỨC VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NGƢỜI HỌC CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG SINH VIÊN Ở ĐẢNG BỘ TRƢỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI HIỆN NAY Mã số đề tài: TC.XDCQ.ĐTSV.2019.01 Chủ nhiệm đề tài : Đặng Ngân Hà Thành viên tham gia : Hoàng Thị Duyên Nguyễn Hoàng Hiến Chẻo Duyên Minh Vũ Ngọc Ánh Lớp : 1805XDDA Cán bộ hƣớng dẫn : ThS. Nguyễn Thế Công Hà Nội, 2020 LỜI CẢM ƠN Để thực hiện và hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học này,chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến giảng viên Nguyễn Thế Công đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ và chỉ bảo chúng tôi trong suốt quá trình tôi nghiên cứu và thực hiện đề tài này. Đặc biệt là sự tận tình giúp đỡ hết sức tận tình của toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tạo điều kiện trong quá trình chúng tôi nghiên cứu thu thập số liệu và khảo sát thực tế để hoàn thành đề tài này. Dù đã có nhiều cố gắng, nhưng vì kiến thức chuyên môn còn hạn chế và bản thân chúng tôi còn thiếu nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên trong đề tài nghiên cứu khoa học này không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong quý thầy cô, những người quan tâm đến đề tài này, bạn bè tiếp tục có những ý kiến đóng góp, giúp đỡ đề tài hoàn thiện hơn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Chúng tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của chúng tôi trong suốt thời gian qua, số liệu và kết quả nghiên cứu trong đề tài này là hoàn toàn trung thực và chưa được sử dụng hoặc công bố trong bất cứ công trình nào khác. Nếu không đúng như đã nêu trên chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về đề tài của mình. Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện đề tài nghiên cứu này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong đề tài đều đã được ghi rõ nguồn gốc. Chủ nhiệm đề tài Đặng Ngân Hà DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Tên đầy đủ Chữ viết tắt Tổ chức cơ sở Đảng TCCSĐ Đảng Ủy ĐU Công tác phát triển đảng viên CTPTĐV Đại học Nội vụ Hà Nội ĐHNVHN MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1 1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................... 1 2. Lịch sử nghiên cứu ...................................................................................... 2 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu ........................................... 4 4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .............................................................. 4 5. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................ 5 6. Đóng góp mới của đề tài ............................................................................. 5 7. Bố cục của đề tài ........................................................................................ 5 Chƣơng 1. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG SINH VIÊN Ở ĐẢNG BỘ TRƢỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI – MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN .......................................... 6 1.1 Một số khái niệm ...................................................................................... 6 1.1.1 Khái niệm phát triển............................................................................... 6 1.1.2 Khái niệm Đảng viên ............................................................................ 7 1.1.3 Khái niệm công tác phát triển Đảng viên .............................................. 8 1.2 Đặc điểm công tác phát triển Đảng viên trong sinh viên so với công tác phát triển đảng viên ......................................................................................... 9 1.2.1 Tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp Đảng ...................................................... 9 1.2.2. Điều kiện chung kết nạp đảng viên của Đảng ...................................... 9 1.2.3. Điều kiện để kết nạp đảng viên trong sinh viên ở đảng bộ trường Đại học Nội vụ Hà Nội ........................................................................................ 10 1.3. Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ................. 13 1.3.1. Đảng bộ và sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ....................... 13 1.3.1.1. Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội: ....................................... 13 1.3.2 Sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội ............................................ 19 1.3.2.1 Khái niệm .......................................................................................... 19 1.3.2.2. Đặc điểm của sinh viên Trường ĐHNVHN: ................................... 20 1.4. Những vấn đề cơ bản về công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ..................................................... 25 1.4.1 Quan niệm: ........................................................................................... 25 1.4.2. Vai trò CTPTĐV trong sinh viên ở Đảng bộ Trường ĐHNVHN: ..... 32 1.4.3 Đặc điểm CTPTĐV trong sinh viên ở Đảng bộ Trường ĐHNVHN: .. 34 1.4.4 Tiêu chí đánh giá CTPTĐV trong sinh viên ở Đảng bộ Trường ĐHNVHN: .................................................................................................... 36 1.5. Thực trạng và một số nguyên nhân trong công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ......................... 39 1.5.1. Thực trạng công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội .................................................................... 39 1.5.1.1 Thành tựu : ........................................................................................ 39 1.5.1.2 Hạn chế của công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở Đảng bộ trường đại học Nội Vụ Hà Nội...................................................................... 46 1.5.2 Nguyên nhân của thực trạng về công tác Phát triển Đảng viên trong sinh viên ở Đảng bộ trường Đại học Nội Vụ Hà Nội giai đoạn 2015-2020. 48 1.5.2.1. Nguyên nhân của ưu điểm ............................................................... 48 1.5.2.2 Nguyên nhân của hạn chế ................................................................. 50 Tiểu kết ......................................................................................................... 51 Chƣơng 2. PHƢƠNG HƢỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG SINH VIÊN Ở ĐẢNG BỘ TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI HIỆN NAY . 52 2.1. Sự phát triển của tình hình nhiệm vụ và phương hướng, yêu cầu đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở Đảng bộ Trường Đại học Đại học Nội vụ Hà Nội hiện nay ............................................................ 52 2.1.1. Sự phát triển của tình hình nhiệm vụ và những vấn đề đặt ra đối với đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở Đảng bộ Trường Đại học Đại học Nội vụ Hà Nội hiện nay ..................................................... 52 2.1.2. Phương hướng, yêu cầu công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội hiện nay .................................... 57 2.2. Một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong sinh viên của Đảng bộ Trường Đại học Đại học Nội vụ Hà Nội hiện nay ... 58 2.2.1 Nhóm giải pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng trong tiến hành công tác phát triển đảng viên trong sinh viên tại Đảng bộ trường đại học Nội Vụ Hà Nội ........ 58 2.1.2 Nhóm giải pháp tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa nội dung, hình thức giáo dục động cơ phấn đấu vào Đảng cho sinh viên ở đảng bộ trường đại học Nội Vụ hà Nội ............................................................................................... 61 2.1.3 Nhóm giải pháp xây dựng và nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia công tác phát triển đảng viên trong đảng bộ Trường đại học Nội Vụ Hà Nội ............................................. 63 2.1.4 Nhóm giải pháp thực hiện đúng quy trình công tác phát triển đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng .................................................................... 65 2.1.5 Nhóm giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của các chủ thể, lực lượng đối với công tác phát triển đảng viên trong đảng bộ trường đại học Nội Vụ Hà Nội .............................................................................................. 70 2.1.6. Điều chỉnh linh hoạt điều kiện kết nạp Đảng đối với sinh viên ........ 71 Tiểu kết chương 2 ......................................................................................... 72 KẾT LUẬN ........................................................................................................ 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................... 75 PHỤ LỤC ........................................................................................................... 77 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Công tác phát triển Đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung nh m củng cố xây dựng nâng cao sức chiến đấu của Đảng nh m tr hóa đội ng cán bộ, tạo nguồn kế th a cho tổ chức cơ sở Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi công tác phát triển Đảng là công việc quan trọng, thường xuyên của công tác xây dựng đảng người kh ng định trong xã hội Đảng là một cơ thể sống tồn tại, phát triển theo quy luật khách quan có hấp thụ có đào thải , nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay. Người vạch rõ tính tất yếu, yêu cầu, phương châm phương pháp của công tác phát triển Đảng viên để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất v vang Đảng phải phát triển tố chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng, phát triển đảng luôn coi trọng chất lượng, người luôn nhắc nhở Đảng không phải chỉ cần số cho nhiều tuy nhiều là tốt nhưng phải có cái chất của người Đảng viên. Công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở Đảng bộ trường Đại học Nội vụ Hà Nội những n m gần đây được chú trọng và phát triển nhà trường đã lựa chọn kết nạp những sinh viên ưu tú có kết quả học tập tốt và tham gia các hoạt động phong trào sôi nổi đứng vào hàng ng của Đảng trở thành đảng viên có khả n ng nhận thức giàu nhiệt huyết, và có trình độ là cơ sở để phát huy trong thực hiện các nhiệm vụ nh m nâng cao n ng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. ên cạnh đó công tác phát triển Đảng viên trong sinh viên ở Đảng bộ trường Đại học Nội vụ Hà Nội c ng gặp một số khó kh n và hạn chế nhất định, như sinh viên chưa có mục đích động cơ phấn đầu vào đảng, công tác lựa chọn bồi dưỡng những quần chúng ưu tú có kết quả học tập và rèn luyện chưa kịp thời so với chương trình khóa học, một số sinh viên có tinh thần hoạt động phong trào sôi nổi tích cực nhưng kết quả học tập không cao chưa đủ tiêu chuẩn để 2 bình x t bồi dưỡng kết nạp Đảng, những sinh viên có kết quả học tập cao đủ điều kiện để x t nhưng hoạt động phong trào của Đoàn, khoa, lớp chưa tích cực còn chưa mạnh dạng, sự phân công giúp đỡ quần chúng ưu tú tích cực phấn đấu vào Đảng còn chưa chặt chẽ, sâu sát một số thời điểm còn buông lỏng chính những hạn chế nêu trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển đội ng đảng viên là sinh viên trong nhà trường. T những lí do trên cùng với kiến thức lí luận và thực tiễn tiếp thu được trong quá trình học tập nghiên cứu tại Đảng bộ trường Đại học Nội Vụ Hà Nội bản thân chúng tôi đã nhận thức được ví trí, tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng viên. T những lí do trên tôi chọn nghiên cứu đề tài Công tác phát triển Đảng viên trong sinh viên tại Đảng bộ trường Đại học Nội Vụ Hà Nội hiện nay . Nh m đi sâu nghiên cứu tìm ra những ưu điểm và hạn chế trong công tác phát triển Đảng thời gian qua và mạnh dạn đề xuất những giải pháp nh m phát huy vai trò tầm quan trọng ý ngh a của công tác phát triển Đảng viên trong thời gian tới. 2. Lịch sử nghiên cứu Công tác phát triển đảng ở Đảng bộ cơ sở đang là vấn đề nóng và thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều tác giả. Liên quan đến đề tài công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ cơ sở đã có rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học, các luận v n, luận án, sách tham khảo, các bài báo, tạp chí, bài báo cáo đề cập đến công tác xây dựng Đảng, có một số công trình tiêu biểu như: Nguyễn V n Hào (2003), Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong thanh niên của các đảng bộ phường ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn hiện nay , luận v n thạc sỹ khoa học chính trị, chuyên ngành xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Tác giả đã đi sâu phân tích, luận giải làm rõ tình hình của các đảng bộ phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, c ng như đặc điểm đối tượng quần chúng là đoàn viên, thanh niên, t đó dự báo và đề ra phương hướng, giải pháp trong công tác phát triển đảng viên trong đối tượng đoàn viên thanh niên của các đảng bộ ở các phường thành phố Đà Nẵng. Tổng cục chính trị (2004), áo cáo tổng kết công tác phát triển Đảng, bồi 3 dưỡng đội ng đảng viên trong học viên đào tạo s quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong các nhà trường quân đội giai đoạn 1994-2004 . áo cáo đã tổng kết 10 n m công tác phát triển Đảng và bồi dưỡng đội ng đảng viên trong học viên đào tạo sỹ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong các nhà trường quân đội t đó làm rõ những ưu nhược điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đồng thời xác định phương hướng và những giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên. Phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, mọi lực lượng trong công tác phát triển đảng; thường xuyên quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc phương châm, phương hướng ; điều kiện kết nạp đảng trong cơ quan quân đội. Nguyễn V n Chất (2005) Nâng cao chất lượng giáo dục rèn luyện đảng viên là học viên người dân tộc thiểu số đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội ở Học viện Chính trị quân sự trong giai đoạn hiện nay , luận v n thạc s , chuyên ngành xây dựng Đảng. Luận v n đã đi sâu phân tích làm rõ đặc điểm của đảng viên là người dân tộc thiểu số đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội với những n t đặc trưng về v n hóa, phong tục, tập quán, cá tính T đó, tác giả đã đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục rèn luyện đảng viên là học viên người dân tộc thiểu số đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội, t ng bước hoàn thiện phẩm chất, n ng lực, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng tiêu chuẩn đảng viên, đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao khi tốt nghiệp. Đặng V n Tuyết (2013) Công tác phát triển đảng viên trong học viên, sinh viên của Đảng bộ trường Đại học V n hóa Nghệ thuật Quân đội hiện nay , luận v n thạc s xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Luận v n đã chỉ rõ những đặc điểm của học sinh sinh viên của Đảng bộ trường Đại học V n hóa Nghệ thuật Quân đội. Đồng thời tác giả đã khảo sát đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân và kinh nghiệm trong công tác phát triển đảng trong học sinh, sinh viên của trường.Ngoài ra tác giả đã đề ra những giải pháp: Phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, tổ chức tiến hành công tác phát triển đảng trong học viên, sinh viên; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ 4 chức đảng đối với công tác phát triển đảng. Các công trình khoa học, sách, luận v n, luận án nêu trên của tác giả đã đi sâu luận giải làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn, chỉ ra những ưu nhược điểm, nguyên nhân và rút ra bài học. Tuy nhiên chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào nghiên cứu một cách toàn diện và hệ thống về Công tác phát triển đảng viên trong sinh viên tại Đảng bộ trường Đại học Nội Vụ Hà Nội hiện nay . 3. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Công tác phát triển đảng viên trong sinh viên 3.2. Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Phạm vi không gian Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 3.2.2 Phạm vi thời gian T n m 2015-2020 3.2.3 Phạm vi nội dung Về công tác phát triển đảng viên trong sinh viên 4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 4.1. Mục đích nghiên cứu Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác phát triển đảng viên trong sinh viên tại Đảng bộ trường Đại học Nội Vụ Hà Nội hiện nay. T đó đề xuất những phương hướng và giải pháp cơ bản nh m nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong sinh viên tại Đảng bộ Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội thời gian tới. 4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ một số vấn đề lý luận về công tác phát triển Đảng viên trong sinh viên ở Đảng bộ Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội - Đánh giá đúng thực trạng công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở Đảng bộ Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội giai đoạn 2015-2020. Đề xuất những phương hướng và giải pháp cơ bản nh m nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong sinh viên tại Đảng bộ trường Đại học 5 Nội vụ Hà Nội hiện nay. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp thu thập thông tin Chúng tôi đã sử dụng phương pháp này nh m thu thập những thông tin về số lượng Đảng viên, chất lượng đảng viên t n m 2015-2020. 5.2. Phương pháp phân tích và tổng hợp Chúng tôi sử dụng phương pháp này nh m tổng hợp và phân tích được tình hình thực trạng, ưu điểm và hạn chế trong công tác phát triển đảng trong đảng bộ trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Trên cơ sở phương pháp luận của chủ ngh a Mac Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đề tài sử dụng phương pháp khoa học chuyên ngành, liên ngành, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, logic và lịch sử, phân tích và tổng hợp, điều tra xã hội học 6. Đóng góp mới của đề tài T việc nghiên cứu thực trạng công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở trường Đại học Nội Vụ Hà Nội. T đó chúng tôi đưa ra nhận x t, đánh giá, rút ra kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp nh m nâng cao công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở trường trong thời gian tới. Làm rõ được vị trí, vai trò tầm quan trọng ý ngh a của công tác phát triển đảng viên trong sinh viên là cơ sở để các tổ chức cơ sở Đảng chú trọng vào việc phát triển đội ng đảng viên duy trì sự tồn tại phát triển nâng cao n ng lực sức chiến đấu của tổ chức Đảng. 7. Bố cục của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, đề tài gồm có 2 chương: Chương 1. Công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – một số vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận và thực tiễn Chương 2. Phương hướng và những giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội hiện nay 6 Chƣơng 1 CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG SINH VIÊN Ở ĐẢNG BỘ TRƢỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI – MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm phát triển Theo T điển ách khoa Việt Nam thì phát triển là phạm trù triết học chỉ ra tính chất của những biến đổi đang diễn ra trong thế giới. Phát triển là một thuộc tính của vật chất. Mọi sự vật và hiện tượng của hiện thực không tồn tại trong trạng thái khác nhau t khi xuất hiện đến lúc tiêu vong..nguồn gốc của phát triển là sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập Theo T điển Tiếng Việt phát triển được hiểu là quá trình vận động, tiến triển theo hướng t ng lên, ví dụ phát triển kinh tế, phát triển v n ho
Luận văn liên quan