Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: ”khu dân cư Hà Đô” với quy mô 54.982,6 m2 tại phường Thới An, quận 12, tp.Hồ Chí Minh

1. Xuất xứ Dự án 1.1. Hoàn cảnh ra đời của Dự án Trong những năm gần đây, kinh tế đô thị phát triển mạnh với nhiều thành phần kinh tế, kéo theo đó là hàng loạt các nhu cầu về nhà ở và mua sắm. Thành phố Hồ Chí Minh có tổng diện tích tự nhiên 2095,6 km2 với mật độ dân số trung bình 3589,0 người/km2, mỗi năm dân số có xu hướng tăng thêm khoảng 70.000 người. Đây là nguyên nhân dẫn đến nhu cầu về chỗ ở ổn định. Theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của Tp.Hồ Chí Minh, cơ cấu kinh tế của quận 12 hiện nay đang có sự chuyển dịch từ công – nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ với việc hình thành nhiều khu công nghiệp, khu sản xuất mới trên địa bàn quận; thu hút một lượng lớn dân cư từ các nơi khác đổ về làm ăn sinh sống. Bên cạnh đó, nhu cầu giải trí, mua sắm ngày càng cao đối với người dân. - Từ các yêu cầu về nâng cao chất lượng cuộc sống, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô đầu tư xây dựng “Khu dân cư Hà Đô” tại Phường Thới An, quận 12, Tp.Hồ Chí Minh sẽ đáp ứng một phần nhu cầu về nhà ở của người dân thành phố, đóng góp đáng kể vào kiến trúc cảnh quan thành phố, làm tăng thêm chất lượng môi trường sống cho người dân và hoàn toàn phù hợp với quy hoạch đô thị của thành phố HCM hiện tại và tương lai. Đây là Dự án đầu tư xây dựng mới Khu dân cư, thuộc mục 3 phụ lục II, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

pdf193 trang | Chia sẻ: baohan10 | Lượt xem: 686 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: ”khu dân cư Hà Đô” với quy mô 54.982,6 m2 tại phường Thới An, quận 12, tp.Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG của Dự án: ”KHU DÂN CƯ HÀ ĐÔ” với quy mô 54.982,6 m2 tại Phường Thới An, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh Tp Hồ Chí Minh, năm 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG của Dự án: ”KHU DÂN CƯ HÀ ĐÔ” với quy mô 54.982,6 m2 tại Phường Thới An, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH Phó Giám Đốc NGUYỄN BÌNH MNH Tp Hồ Chí Minh, năm 2016 MỤC LỤC MỞ ĐẦU .................................................................................................................................. 1 1. Xuất xứ Dự án ............................................................................................................................ 1 1.1. Hoàn cảnh ra đời của Dự án ................................................................................................... 1 1.2. Tổ chức phê duyệt Dự án đầu tư ............................................................................................ 1 1.3. Mối quan hệ của Dự án với các quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. ............................................................................................ 1 2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM ........................................................... 2 2.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn và tiêu chuẩn ........................................................... 2 2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định của các cấp có thẩm quyền về Dự án ............................. 6 2.3. Nguồn tài liệu, dữ liệu do Chủ Dự án tạo lập ....................................................................... 6 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM ............................................................................................... 7 3.1. Chủ đầu tư ............................................................................................................................... 7 3.2. Cơ quan tư vấn lập báo cáo ĐTM ......................................................................................... 7 4. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM ................................................ 9 4.1. Phương pháp ĐTM ............................................................................................................... 10 4.2. Các phương pháp khác ......................................................................................................... 10 4.2.1. Đo đạc, lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường nền khu vực Dự án ......................... 11 4.2.2. Điều tra thu thập các số liệu về khí tượng thủy văn ........................................................ 11 CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN .......................................................................... 13 1.1. TÊN DỰ ÁN ......................................................................................................................... 13 1.2. CHỦ DỰ ÁN ........................................................................................................................ 13 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN ........................................................................................... 13 1.3.1. Vị trí thực hiện Dự án ........................................................................................................ 13 1.3.2. Mối tương quan với các đối tượng xung quanh khu vực Dự án .................................... 15 1.3.3. Mô tả hiện trạng khu đất thực hiện Dự án ........................................................................ 16 1.4. Nội dung chủ yếu của dự án ................................................................................................. 17 1.4.1. Mục tiêu, phạm vi của Dự án ............................................................................................ 17 1.4.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình của Dự án .......................................... 18 1.4.3. Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công các hạng mục công trình của Dự án . 25 1.4.4. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến ............................................................................... 46 1.4.5. Nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào và các chủng loại sản phẩm đầu ra của Dự án ........... 48 1.4.6. Tiến độ thực hiện Dự án .................................................................................................... 53 1.4.7. Tổng mức đầu tư ................................................................................................................ 55 1.4.8. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án ................................................................................ 55 CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN ................................................... 59 VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN ............................................ 59 2.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................................................. 59 2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất .............................................................................................. 59 2.1.2. Điều kiện về khí tượng, thủy văn ...................................................................................... 59 2.1.3. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khí ....................... 61 2.1.4. Hiện trạng tài nguyên sinh học .......................................................................................... 67 2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ..................................................................................................... 67 2.2.1. Điều kiện kinh tế - xã hội quận 12 .................................................................................... 67 2.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội phường Thới An ...................................................................... 68 CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ........................................ 69 3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG .................................................................................................... 69 3.1.1. Đánh giá tác động môi trường giai đoạn chuẩn bị Dự án ............................................... 70 3.1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn thi công xây dựng..................................................... 94 3.1.3. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn hoạt động của Dự án .......................... 101 3.1.4. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của Dự án ............................ 113 3.2. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT VÀ MỨC ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO ............................................................................................................. 117 3.2.1. Mức độ tin cậy của các đánh giá ..................................................................................... 117 3.2.2. Mức độ chi tiết của các đánh giá .................................................................................... 118 CHƯƠNG 4. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ CỦA DỰ ÁN ................................. 120 4.1. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA DỰ ÁN ............................................................................................................................................... 120 4.1.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của Dự án trong giai đoạn chuẩn bị ....................................................................................................................................... 120 4.1.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực của Dự án trong giai đoạn thi công xây dựng ..................................................................................................................................... 120 4.1.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực của Dự án trong giai đoạn vận hành ............................................................................................................................................. 138 4.2. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ ............ 156 4.2.1. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của Dự án trong giai đoạn thi công ............................................................................................................................................. 156 4.2.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của Dự án trong giai đoạn vận hành ............................................................................................................................................. 160 4.3. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ......................................................................................................................... 164 4.3.1. Dự toán kinh phí cho chương trình quản lý môi trường ............................................... 164 4.3.2. Tổ chức thực hiện ............................................................................................................ 164 CHƯƠNG 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ........... 167 5.1. Chương trình quản lý môi trường ...................................................................................... 167 5.2. Chương trình giám sát môi trường .................................................................................... 172 5.2.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công ............................................................... 172 5.2.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn đi vào hoạt động................................................. 174 CHƯƠNG 6. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG ....................................................................... 178 6.1. Tóm tắt về quá trình thực hiện tham vấn cộng đồng ........................................................ 178 6.1.1. Tóm tắt quá trình tổ chức tham vấn UBND phường Thới An ...................................... 178 6.1.2. Tóm tắt quá trình tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư phường Thới An ............. 178 6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng ............................................................................................. 179 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT ....................................................................... 181 1. Kết luận ................................................................................................................................... 181 2. Kiến nghị ................................................................................................................................ 182 3. Cam kết ................................................................................................................................... 182 3.1. Cam kết tuân thủ theo đúng phương án quy hoạch .......................................................... 182 3.2. Cam kết quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường ......................................................... 182 3.3. Cam kết thực hiện các yêu cầu theo Quyết định được phê duyệt của báo cáo ĐTM .... 183 3.4. Cam kết khác ....................................................................................................................... 183 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................... 184 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1. Các cán bộ tham gia thực hiện ĐTM ........................................................................ 8 Bảng 1.1 Diện tích sử dụng tầng hầm ................................................................................... 21 Bảng 1.2 Diện tích sử dụng căn hộ chung cư và văn phòng ............................................... 23 Bảng 1.4. Khối lượng đất đào các hạng mục của Dự án ..................................................... 39 Bảng 1.5. Danh mục máy móc, thiết bị chính sử dụng trong quá trình thi công Dự án .... 46 Bảng 1.6. Danh mục máy móc, thiết bị chính sử dụng trong giai đoạn hoạt động ............ 47 Bảng 1.7. Khối lượng nguyên vật liệu thi công của Dự án ................................................. 48 Bảng 1.8. Bảng tổng hợp khối lượng thiết bị nguyên vật liệu sử dụng cấp thoát nước .... 49 Bảng 1.9. Lượng nhiên liệu sử dụng cho các máy móc, thiết bị thi công .......................... 49 Bảng 1.10. Bảng tính toán nhu cầu dùng nước (*) .............................................................. 52 Bảng 1.11. Hóa chất sử dụng cho quá trình xử lý nước thải sinh hoạt ............................... 53 Bảng 1.12. Tiến độ thực hiện Dự án ..................................................................................... 54 Bảng 1.13. Dự kiến nhân sự quản lý và vận hành Dự án .................................................... 57 Bảng 1.14. Bảng tóm tắt thông tin chính của Dự án ............................................................ 58 Bảng 2.1 Nhiệt độ trung bình tháng ...................................................................................... 72 Bảng 2.2. Lượng mưa bình quân tháng (mm) ...................................................................... 73 Bảng 2.3. Vị trí đo đạc lấy mẫu hiện trạng môi trường không khí khu vực Dự án ........... 73 Bảng 2.4a. Chất lượng môi trường không khí khu vực Dự án ............................................ 74 Bảng 2.4b. Chất lượng môi trường không khí khu vực Dự án (tiếp) .................................. 75 Bảng 2.5. Vị trí lấy mẫu hiện trạng môi trường nước khu vực Dự án ................................ 76 Bảng 2.6. Chất lượng môi trường nước mặt khu vực Dự án ............................................... 77 Bảng 2.7. Chất lượng môi trường nước ngầm khu vực Dự án ............................................. 78 Bảng 2.8. Vị trí lấy mẫu môi trường đất ............................................................................... 80 Bảng 2.9. Chất lượng môi trường đất khu vực Dự án ......................................................... 81 Bảng 3.1. Các hoạt động và nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải ..................... 70 Bảng 3.2. Đối tượng tự nhiên bị tác động trong giai đoạn thi công .................................... 71 Bảng 3.3. Đặc trưng nguồn ô nhiễm môi trường không khí ............................................... 78 Bảng 3.4. Hệ số ô nhiễm đối với các loại xe của một số chất ô nhiễm chính .................... 79 Bảng 3.5. Ước tính tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động vận chuyển ......... 80 Bảng 3.6. Nồng độ các chất ô nhiễm từ các phương tiện vận chuyển ................................ 83 Bảng 3.7. Hệ số phát thải chất ô nhiễm của các máy móc, thiết bị thi công ...................... 84 Bảng 3.8. Tổng lượng phát thải của một số thiết bị thi công .............................................. 85 Bảng 3.9. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện ............... 86 Bảng 3.10. Hệ số phát thải trong nước thải sinh hoạt .......................................................... 88 Bảng 3.11. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm ............................................................. 88 Bảng 3.12. Thành phần CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng .................................. 93 Bảng 3.13. Mức độ tiếng ồn điểm hình của các thiết bị, phương tiện thi công ở khoảng cách 2m .................................................................................................................................... 94 Bảng 3.14. Mức ồn gây ra do các phương tiện thi công theo khoảng cách ........................ 95 Bảng 3.15. Mức độ gây rung của một số loại máy móc xây dựng ..................................... 97 Bảng 3.16. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt động .. 102 Bảng 3.17. Nguồn gốc ô nhiễm môi trường không khí và chất ô nhiễm chỉ thị .............. 103 Bảng 3.18. Hệ số ô nhiễm khí thải của xe ô tô và xe máy ước tính theo đơn vị 1000km đường xe chạy hoặc 1 tấn nhiên liệu tiêu thụ ..................................................................... 103 Bảng 3.19. Tải lượng ô nhiễm phát thải của xe ô tô và xe máy ........................................ 104 Bảng 3.20. Nồng độ các chất ô nhiễm tại các khoảng cách khác nhau ............................ 104 Bảng 3.21. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện ........... 106 Bảng 3.22. Nguồn gốc ô nhiễm môi trường nước ............................................................. 106 Bảng 3.23. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm ........................................................... 107 Bảng 3.24. Thành phần chủ yếu trong rác thải sinh hoạt................................................... 109 Bảng 3.25. Danh mục mã số CTNH phát sinh ................................................................... 110 Bảng 3.26. Mức ồn của các loại xe cơ giới ........................................................................ 111 Bảng 3.27. Mức độ tin cậy của các phương pháp sử dụng trong báo cáo ĐTM .............. 117 Bảng 4.1. Dự toán kinh phí thực hiện các công trình bảo vệ môi trường ......................... 164 Bảng 4.2. Các đơn vị liên quan trong chương trình quản lý và giám sát môi trường ...... 165 Bảng 5.1. Tổng hợp các tác động và biện pháp giảm thiểu ............................................... 168 Bảng 5.2. Nội dung giám sát môi trường không khí trong giai đoạn thi công ................. 172 Bảng 5.3. Nội dung giám sát môi trường nước thải trong giai đoạn thi công .................. 172 Bảng 5.4. Kinh phí giám môi trường trong giai đoạn thi công ......................................... 173 Bảng 5.5. Nội dung giám sát môi trường nước thải trong giai đoạn hoạt động ............... 173 Bảng 5.6. Kinh phí giám môi trường trong giai đoạn hoạt động ...................................... 176 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1. Mô phỏng vị trí khu vực thực hiện Dự án ............................................................. 14 Hình 1.2. Trình tự thi công xây dựng Dự án ......................................................................... 24 Hình 1.3. Công nghệ xử lý nước thải ..................................................................................... 35 Hình 1.4. Sơ đồ dự kiến tổ chức quản lý điều hành Dự án trong giai đoạn hoạt động ....... 57 Hình 4.1. Biện pháp che chắn công trình ............................................................................. 123 Hình 4.2. Hình ảnh nhà vệ sinh di động 2 buồng ................................................................ 126 Hình 4.3. Thiết bị tách dầu, mỡ ............................................................................................ 127 Hình 4.4. Sơ đồ thoát nước thải thi công và nước mưa chảy tràn trong quá trình thi công ................................................................................................................................................ 129 Hình 4.5. Thùng chứa rác thải sinh hoạt .............................................................................. 131 Hình 4.6. Quy trình thu gom xử lý nước mưa ..................................................................... 141 Hình 4.7. Sơ đồ thu gom nước thải sinh hoạt của Dự án .................................................... 141 Hình 4.8. Quy trình xử lý nước thải bằng bể tự hoại 3 ngăn .............................................. 143 Hình 4.9. Sơ đồ nguyên lý hoạt động hệ thống xử lý nước thải......................................... 147 Hình 4.10. Quy trình thu gom rác tổng hợp ........................................................................ 151 Báo cáo ĐTM Dự án “Khu dân cư Hà Đô” tại phường Thới An, Quận 12, Tp.