Báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

Tuyến cống, mương thu gom nước chung (nước mưa và nước thải) sẽ được bốtrí dọc theo các trục đường đã có trong thịxã. Tuy nhiên việc đầu tư xây dựng và cải tạo hệthống thoát nước được tính toán thiết kế đảm bảo phục vụ cho giai đoạn đến năm 2020 và định hướng tới năm 2030. Hệthống thoát nước thải sẽphục vụcho 100% dân số tính đến năm 2030. Dựa vào bản đồhiện trang thoát nước, hướng nước thải ởcác tuyến cống hiện trạng và cống sẽ đầu tư xây dựng mới, từ đó phân chia lưu vực và xác định được diện tích các lưu Dựán cấp nước và nước thải đô thịViệt Nam TIỂU DỰÁN XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO HỆTHỐNG THOÁT NƯỚC THỊXÃ BỈM SƠN – THANH HÓA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Trang 8 8 vực f (ha). Từdiện tích các lưu vực f(ha) tính được tổng diện tích trong một khu vực F (ha). Từdiện tích F và mật độdân số tính toán đến năm 2030 theo quy hoạch của mỗi lưu vực f xác định được dân sốtính toán của mỗi lưu vực. Mỗi lưu vực f ở đây được xác định dựa trên cơ sởcùng một tiêu chuẩn thoát nước (lượng nước thải trên một đơn vịdiện tích như nhau). Xây dựng các trạm bơm chuyển tiếp: Các trạm bơm chuyển tiếp được xây dựng nhằm giảm độsâu chôn cống thu gom nước thải. Trên cơ sởmạng lưới hệthống thoát nước thải, vịtrí trạm xửlý nước thải và căn cứtính toán sơ bộcác tuyến cống thu gom, cần xây dựng 8 trạm bơm chuyển tiếp nước thải.

pdf164 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2051 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn NGÂN HÀNG THẾ GIỚI DỰ ÁN CẤP NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ VIỆT NAM TIỂU DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THỊ XÃ BỈM SƠN – TỈNH THANH HÓA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (Bản cuối) VINACONSULT., JSC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX Nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân Hà Nội Điện thoại: (04)35.540.889; (04)22.409.629; Fax: (04)35.540.600 Web: www.vinaconsult.vn. HÀ NỘI, NĂM 2010 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn NGÂN HÀNG THẾ GIỚI DỰ ÁN CẤP NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ VIỆT NAM TIỂU DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THỊ XÃ BỈM SƠN – TỈNH THANH HÓA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (Bản cuối) CHỦ ĐẦU TƯ TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX Dự án cấp nước và nước thải đô thị Việt Nam TIỂU DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THỊ XÃ BỈM SƠN – THANH HÓA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Trang 33 MỤC LỤC MỤC LỤC.............................................................................................................................................................. 3 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ............................................................................................................................... 5 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU.......................................................................................................................... 5 CÁC TỪ VIẾT TẮT.............................................................................................................................................. 6 1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN .......................................................................................................... 7 1.1. Mục đích của báo cáo............................................................................................................................... 7 1.2. Tóm tắt quá trình thực hiện báo cáo EIA .............................................................................................. 7 1.2.1. Mô tả chung về dự án ........................................................................................................................ 7 1.2.2. Thực hiện Dự án ................................................................................................................................ 8 1.2.3. Đánh giá tác động môi trường và biện pháp giảm thiểu của dự án.................................................... 9 1.2.4. Kế hoạch quản lý môi trường ............................................................................................................ 9 1.2.5. Tham vấn cộng đồng và công bố thông tin........................................................................................ 9 1.3. Sàng lọc dự án........................................................................................................................................... 9 1.3.1. Sàng lọc EIA theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam........................................................................ 9 1.3.2. Sàng lọc dự án theo yêu cầu của Ngân hàng thế giới ........................................................................ 9 1.4. Lựa chọn vị trí trạm xử lý ..................................................................................................................... 10 1.5. Phạm vi nghiên cứu ĐTM...................................................................................................................... 10 2. KHUNG CHÍNH SÁCH VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG................... 11 2.1 Khung chính sách về môi trường ................................................................................................................. 11 2.1.1 Chính sách của Việt Nam......................................................................................................................... 11 2.1.2 Chính sách của WB.................................................................................................................................. 12 2.2 Phương pháp thực hiện đánh giá môi trường ............................................................................................. 13 2.2.1 Phương pháp tổng hợp thông tin, tài liệu, số liệu..................................................................................... 13 2.2.2 Phương pháp khảo sát thực địa ................................................................................................................ 14 2.2.3 Phương pháp điều tra xã hội học .............................................................................................................. 14 2.2.4 Phương pháp so sánh................................................................................................................................ 14 2.2.5 Phương pháp tổng hợp xây dựng báo cáo ................................................................................................ 14 3. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN ............................................................................................................................ 14 3.1 Tính cần thiết của dự án ............................................................................................................................... 14 3.2 Vị trí địa lý của dự án................................................................................................................................... 15 3.3 Sơ đồ công nghệ xử lý nước và các hạng mục công trình chính. ............................................................... 15 3.4 Các hạng mục công trình đề xuất................................................................................................................. 16 3.4.1 Nội dung đề xuất mạng lưới thu gom nước mưa và nước thải ................................................................. 16 3.4.2 Nội dung đề xuất trạm xử lý nước thải..................................................................................................... 20 3.4.3 Nội dung đề xuất các công trình trên tuyến.............................................................................................. 20 3.4.4. Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý:...................................................................................................... 21 3.5 Tổng mức đầu tư và nguồn vốn.................................................................................................................... 21 3.6 Thời gian thực hiện Dự án ............................................................................................................................ 22 3.7 Phương pháp thi công ................................................................................................................................... 22 3.8 Các loại chất thải phát sinh: ......................................................................................................................... 22 4. HIỆN TRẠNG THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI KHU VỰC XÂY DỰNG DỰ ÁN 22 4.1 Môi trường vật lý........................................................................................................................................... 22 4.1.1 Khí hậu..................................................................................................................................................... 22 4.1.2 Nhiệt độ.................................................................................................................................................... 22 4.1.3 Độ ẩm không khí ...................................................................................................................................... 22 4.1.4 Mưa 23 4.1.5 Gió ......................................................................................................................................................... 23 Dự án cấp nước và nước thải đô thị Việt Nam TIỂU DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THỊ XÃ BỈM SƠN – THANH HÓA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Trang 44 4.1.6 Bức xạ ...................................................................................................................................................... 24 4.2 Địa hình và thổ nhưỡng................................................................................................................................. 24 4.3 Địa chất công trình ........................................................................................................................................ 24 4.4 Chất lượng không khí và tiếng ồn ................................................................................................................ 25 4.5 Hiện trạng môi trường nước......................................................................................................................... 26 4.6 Tài nguyên sinh thái và các di tích lịch sử văn hóa..................................................................................... 30 4.6.1 Tài nguyên sinh thái ................................................................................................................................. 30 4.6.2 Hệ sinh thái dưới nước ............................................................................................................................. 30 4.6.3 Các di tích và địa danh nổi tiếng .............................................................................................................. 30 4.7 Tình hình phát triển nhân lực và kinh tế - xã hội ...................................................................................... 30 4.7.1 Phát triển nhân lực ................................................................................................................................... 30 4.7.2 Phát triển kinh tế ...................................................................................................................................... 31 4.7.3 Chất lượng cuộc sống............................................................................................................................... 32 5. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT........................................................................................................ 33 5.1 Hiện trạng cấp nước ...................................................................................................................................... 33 5.2 Hiện trạng thoát nước mưa và nước thải .................................................................................................... 33 5.2.1 Hiện trạng tổ chức thoát nước .................................................................................................................. 33 5.2.2 Chất lượng của hệ thống thoát nước hiện có ............................................................................................ 34 5.3 Hiện trạng thu gom và xử lý nước thải ........................................................................................................ 35 5.3.1 Hiện trạng thu gom và xử lý nước thải sinh hoat ..................................................................................... 35 5.3.2 Hiện trạng thu gom và xử lý nước thải công nghiệp ................................................................................ 35 5.4 Hiện trạng thu gom và xử lý chất thải rắn .................................................................................................. 35 5.5 Hiện trạng giao thông.................................................................................................................................... 36 5.6 Hiện trạng hệ thống thủy lợi......................................................................................................................... 38 5.7 Hiện trạng cung cấp điện .............................................................................................................................. 38 6. SÀNG LỌC CÁC TÁC ĐỘNG TIỀM TÀNG TỚI MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ............................................ 38 7. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ............................................. 40 7.1 Các tác động tích cực..................................................................................................................................... 40 7.2 Các tác động tiêu cực và biện pháp giảm thiểu........................................................................................... 41 7.2.1 Các tác động tiêu cực liên quan đến giai đoạn trước thi công và biện pháp giảm thiểu........................... 42 7.2.2 Các tác động tiêu cực liên quan đến giai đoạn xây dựng và biện pháp giảm thiểu .................................. 42 7.2.3 Các tác động tiêu cực liên quan đến vận hành và biện pháp giảm thiểu .................................................. 57 8. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG...................................................................................................... 63 8.1 Yêu cầu về thể chế thực hiện kế hoạch quản lý môi trường ...................................................................... 64 8.2 Kế hoạch Giám sát môi trường và báo cáo, trách nhiệm thực hiện của các bên liên quan..................... 65 8.2.1 Giai đoạn chuẩn bị dự án......................................................................................................................... 66 8.2.2 Giai đoạn thi công xây dựng .................................................................................................................... 66 8.2.3 Giai đoạn vận hành................................................................................................................................... 68 8.3 Ước tính chi phí ban đầu............................................................................................................................... 82 9. KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG RỦI RO ............................................................................................................... 84 9.1. Xác định các rủi ro trong Dự án.................................................................................................................. 84 9.2. Nội dung của kế hoạch dự phòng ................................................................................................................ 85 9.3. Kế hoạch quản lý rủi ro ............................................................................................................................... 85 10. THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN........................................................ 87 10.1. Tham vấn ý kiến cộng đồng:...................................................................................................................... 87 10.2. Công bố thông tin: ...................................................................................................................................... 97 11. TỒN TẠI, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT...................................................................................................... 97 12. KẾT LUẬN .................................................................................................................................................... 97 13. CÁC PHỤ LỤC.............................................................................................................................................. 98 Dự án cấp nước và nước thải đô thị Việt Nam TIỂU DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THỊ XÃ BỈM SƠN – THANH HÓA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Trang 55 14. TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................................................... 164 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1. Bản đồ hành chính tỉnh Thanh Hóa và vị trí thị xã Bỉm Sơn......................................11 Hình 2. Mặt bằng Trạm xử lý nước thải số 1...........................................................................15 Hình 3. Mặt bằng Trạm xử lý nước thải số 2...........................................................................15 Hình 4. Vị trí và mặt bằng Trạm xử lý nước thải và mạng lưới thoát nước thị xã Bỉm Sơn...15 Hình 5. Sơ đồ công nghệ xử lý nước nước thải ......................................................................16 Hình 6: Sơ đồ thực hiện kế hoạch quản lý môi trường .........................................................64 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Bảng tóm tắt tiêu chuẩn và quy chuẩn quốc gia ...................................................11 Bảng 3.1: So sánh quy trình xử lý nước thải công suất 7.000m3/ngđ ..................................15 Bảng 3.2: Bảng khối lượng cống thoát nước thải chung.........................................................17 Bảng 3.3: Bảng khối lượng nạo vét cải tạo tuyến cống hiện có..............................................17 Bảng 3.4: Bảng khối lượng đào đắp và vận chuyển đất trong giai đoạn thi công ..................18 Bảng 3.5: Thống kê chi tiết các trạm bơm dâng cốt ...............................................................20 Bảng 4.1: Bảng tính tần suất, tốc độ và hướng gió.................................................................20 Bảng 4.2. Chất lượng không khí trong khu vực ranh giới dự án.............................................25 Bảng 4.3. Chất lượng nước thải khu vực ranh giới dự án ......................................................26 Bảng 4.4. Chất lượng nước ngầm khu vực ranh giới dự án...................................................27 Bảng 4.5. Chất lượng nước nguồn tiếp nhận..........................................................................29 Bảng 4.6: Bảng hiện trạng dân số thị xã Bỉm Sơn năm 2010. ................................................31 Bảng 6.1. Sàng lọc các tác động liên quan đến giai đoạn trước thi công..............................38 Bảng 6.2. Sàng lọc các tác động liên quan đến hoạt động xây dựng...................................39 Bảng 6.3. Sàng lọc các tác động trong quá trình vận hành ....................................................40 Bảng 7.1 Tóm tắt các tác động tiêu cực của Dự án tới Môi trường......................................41 Bảng 7.2. Nguồn gốc ô nhiễm môi trường không khí và chất ô nhiễm chỉ thị ........................43 Bảng 7.3. Đặc trưng nguồn ô nhiễm môi trường không khí....................................................43 Bảng 7.4. Hệ số ô nhiễm đối với các loại xe của một số chất ô nhiễm chính.........................45 Bảng 7.5. Dự báo tải lượng bụi phát sinh do phương tiện vận tải..........................................46 Bảng 7.6. Bảng tổng hợp ước tính tải lượng khí thải, bụi do vận chuyển đất đá san lấp mặt bằng, đổ thảikhu vực xây dựng nhà máy xử lý nước thải.......................................................46 Bảng 7.7. Nồng độ các chất ô nhiễm do các phương tiện vận chuyển trong khu vực...........48 Bảng 7.8. Mức ồn gây ra do các phương tiện thi công ...........................................................50 Bảng 7.9. Nguồn gốc ô nhiễm môi trường nước và chất ô nhiễm chỉ thị ...............................51 Bảng 7.10. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt............53 Bảng 7.11. Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn và chất ô nhiễm chỉ thị ...................................54 Bảng 8.1. Quan trắc chất lượng không khí............................................................................69 Bảng 8.2. Quan trắc độ ồn .....................................................................................................70 Bảng 8.3. Quan trắc chất lượng nước...................................................................................70 Bảng 8.4 Biện pháp giảm thiểu và kế hoạch giám sát môi trường .......................................75 Bảng 8.5. Dự toán kinh phí quan trắc môi trường trong các giai đoạn của dự án ...............82 Dự án cấp nước và nước thải đô thị V
Luận văn liên quan