Báo cáo Quy hoạch môi trường huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Quá trình phát triển kinh tế đã làm nảy sinh nhiều vấn đề môi trường nghiêm trọng. Môi trường đất, nước, không khí ở các đô thị, khu công nghiệp tập trung và các khu đông dân cư đang bị suy thoái, ô nhiễm, tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học đang bị cạn kiệt, sự cố môi trường có chiều hướng gia tăng. Phát triển để thoả mãn các nhu cầu của hôm nay mà không tổn hại đến sự phát triển của tương lai là đòi hỏi lớn lao đối với nhân loại, muốn đạt được điều này phải có các quyết sách nhằm đạt được cả ba mục tiêu Kinh tế-Xã hội -Môi trường. Đó là phát triển bền vững, là mục tiêu cần đạt tới của tất cả các nước trên thế giới ngày nay. Nhiều luật và nghị định của Chính Phủ được ban hành bắt buộc các tổ chức phải xem xét, tính đến các tác động môi trường trong các quyết định của họ. Sự quan tâm ngày càng tăng đối với các ảnh hưởng môi trường do các hoạt động của con người buộc phải có những nghiên cứu, khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trạng môi trường ở tất cả các vùng, các quốc gia trên thế giới và trong mọi lĩnh vực. Huyện Thống Nhất là huyện mới được thành lập và đi vào hoạt động theo Nghị định số 97/2003/NĐ-CP ngày 21/08/2003 của Chính phủ trên cơ sở chia tách 8 xã của huyện Thống Nhất (cũ) và 2 xã thuộc huyện Long Khánh (cũ) thành huyện Thống Nhất (mới). Hiện tại huyện Thống Nhất chưa có khu đô thị, tòan bộ huyện là khu vực nông thôn, dự kiến và đang từng bước thành lập khu đô thị Dầu Giây là khu trung tâm kinh tế của huyện. Huyện Thống Nhất có vị trí nằm ở trung tâm của tỉnh Đồng Nai: phía Đông giáp huyện Long Khánh; phía Tây giáp huyện Trảng Bom; phía Nam giáp huyện Long Thành và huyện Cẩm Mỹ; phía Bắc giáp huyện Định Quán. Tổng diện tích tự nhiên là 24.719ha, thành phần dân cư và các họat động kinh tế, văn hóa xã hội tương đối phong phú và đa dạng. Là huyện mới thành lập, các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp còn ít, chủ yếu là các cơ sở tiểu thủ công nghiệp quy mô nhỏ. Toàn huyện có 621 cơ sở CN-TTCN, những cơ sở này không tập trung mà nằm rải rác trong khu dân cư, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, công nghệ còn lạc hậu, năng suất và chất lượng sản phẩm còn thấp, sức cạnh tranh kém. Những Khu, Cụm Công nghiệp chưa đi vào hoạt động, hiện đang trong thời kỳ quy hoạch, chờ đợi phê duyệt, mời gọi đầu tư Đó là một trong những vấn đề tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong tương lai.

pdf219 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3902 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Quy hoạch môi trường huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỔ CHỨC THỰC HIỆN Thời gian thực hiện : Tháng 08/2008 – 12/2008 Cơ quan chủ trì : UBND Huyện Thống Nhất Cơ quan quản lý nhiệm vụ : Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thống Nhất Cơ quan thực hiện : Chi cục Bảo vệ môi trường Tp.HCM - HEPA Chủ trì : PGS.TS. Nguyễn Đinh Tuấn Thư ký : ThS. Nguyễn Trọng Khanh Danh sách cán bộ tham gia thực hiện chính : TT Họ và tên Học hàm, học vị Đơn vị/nhiệm vụ 1 Nguyễn Đinh Tuấn PGS.TS Hiệu phó Trường Cao Đẳng TN&MT TP.HCM 2 Nguyễn Hiệp Quế CN Trưởng phòng TN&MT Thống Nhất 3 Trần Thị Minh Hải CN Phòng TN&MT Thống Nhất 4 Phạm Nguyễn Bảo Hạnh ThS Chi cục BVMT TP.HCM 5 Lê Thị Thanh Thủy ThS Chi cục BVMT TP.HCM 6 Nguyễn Trọng Khanh ThS Chi cục BVMT TP.HCM 7 Trần Ngọc Định ThS Chi cục BVMT TP.HCM 8 Nguyễn Kim Chung ThS Chi cục BVMT TP.HCM 9 Trần Thị Kim Liên ThS Chi cục BVMT TP.HCM 10 Trần Lê Ngọc Quyên ThS Chi cục BVMT TP.HCM 11 Trần Thị Ngọc Hường KS Chi cục BVMT TP.HCM 12 Hoàng Minh Châu CN Chi cục BVMT TP.HCM 13 Nguyễn Thị Tú Uyên CN Chi cục BVMT TP.HCM 14 Châu Ngọc Cẩm Vân KS Chi cục BVMT TP.HCM 15 Lê Sanh Quốc Tuấn CN Chi cục BVMT TP.HCM 16 Lê Như Lộc CN Chi cục BVMT TP.HCM MỤC LỤC Chương 1: MỞ ĐẦU .........................................................................................................................1 1.1 SỰ CẦN THIẾT ........................................................................................................................1 1.2 MỤC TIÊU ................................................................................................................................3 1.3 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ...............................................................................................3 Chương 2: KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, KINH TẾ -XÃ HỘI HUYỆN THỐNG NHẤT TỈNH ĐỒNG NAI .....................................4 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ...........................................................................................................4 2.1.1 Vị trí địa lý ..........................................................................................................................4 2.1.2 Địa hình ...............................................................................................................................7 2.1.3 Thổ nhưỡng ..........................................................................................................................7 2.1.4 Điều kiện khí hậu .................................................................................................................8 2.1.5 Chế độ thủy văn ...................................................................................................................9 2.2 TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ...............................................................................................9 2.2.1 Tài nguyên đất .....................................................................................................................9 2.2.2 Tài nguyên rừng .................................................................................................................11 2.2.3 Tài nguyên nước .................................................................................................................11 2.2.4 Tài nguyên khoáng sản .......................................................................................................12 2.2.5 Cảnh quan môi trường ........................................................................................................13 2.3 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI .........................................................................................14 2.3.1 Khái quát tăng trưởng kinh tế, xã hội: ................................................................................14 2.3.2 Kinh tế ...............................................................................................................................15 2.3.3 Cơ sở hạ tầng ......................................................................................................................19 2.3.4 Thực trạng xã hội: ..............................................................................................................21 Chương 3: HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HUYỆN THỐNG NHẤT ..............................................................29 3.1 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC ................................................................................29 3.1.1 Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước ......................................................................29 3.1.2 Hiện trạng môi trường nước mặt ........................................................................................32 3.1.3 Hiện trạng môi trường nước dưới đất .................................................................................33 3.2 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ TIẾNG ỒN ........................................35 3.2.1 Các nguồn gây ô nhiễm .....................................................................................................35 3.2.2 Vị trí và các chỉ tiêu đo đạc ..............................................................................................35 3.2.3 Hiện trạng môi trường không khí .....................................................................................36 3.3 HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ....................................................................37 3.3.1 Nguồn phát sinh chất thải rắn tại huyện Thống Nhất .........................................................37 3.3.2 Thành phần CTR phát sinh ................................................................................................38 3.3.3 Khối lượng chất thải rắn phát sinh: ....................................................................................39 3.3.4 Hiện trạng lưu giữ Chất thải rắn .........................................................................................40 3.3.5 Công tác Quản lý, thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn ..........................................41 3.4 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP ...............................................................42 3.5 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT ...................................................................................45 3.6 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP ...............................................................47 3.6.1 Hiện trạng và định hướng phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Thống Nhất ...........47 3.6.2 Các vấn đề môi trường chủ yếu trong nông nghiệp ...........................................................49 3.7 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC KHAI THÁC KHÓANG SẢN ....................54 3.7.1 Hiện trạng thăm dò, cấp phép hoạt động khoáng sản ........................................................54 3.7.2 Sản lượng khai thác khoáng sản thực tế .............................................................................55 3.7.3 Hiện trạng môi trường khu vực khai thác khoáng sản .......................................................56 3.8 HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HUYỆN THỐNG NHẤT .......57 3.8.1 Bộ máy quản lý môi trường tại huyện Thống Nhất ...........................................................57 3.8.2 Chức năng và Quyền hạn của phòng Tài nguyên và môi trường huyện Thống Nhất ........57 3.8.3 Kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ các cán bộ quản lý ..........................................................58 3.8.4 Công tác quan trắc môi trường ...........................................................................................59 3.9 HIỆN TRẠNG NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ..................59 3.9.1 Phạm vi và đối tượng thực hiện .........................................................................................59 3.9.2 Mục tiêu điều tra ................................................................................................................59 3.9.3 Nội dung điều tra ................................................................................................................59 3.9.4 Thời gian thực hiện ............................................................................................................60 3.9.5 Kết quả điều tra ..................................................................................................................60 3.9.6 Đánh giá .............................................................................................................................62 Chương 4: NỘI DUNG QUY HOẠCH VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI HUYỆN THỐNG NHẤT TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020 ...................................................................................................65 4.1 MỤC TIÊU CỦA QUY HOẠCH ...........................................................................................65 4.2 CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA QUY HOẠCH ...................................................................66 4.2.1 Ngành nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản: ..............................................................66 4.2.2 Ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ........................................................................72 4.2.3 Ngành dịch vụ ....................................................................................................................74 4.2.4 Quy hoạch các lĩnh vực văn hoá – xã hội ..........................................................................78 4.2.5 Dân số - lao động ...............................................................................................................81 4.2.6 Xây dựng kết cấu hạ tầng ...................................................................................................83 4.2.7 An ninh quốc phòng ...........................................................................................................88 4.2.8 Tổ chức không gian lãnh thổ ..............................................................................................89 Chương 5: NHỮNG THÁCH THỨC VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỐI VỚI HUYỆN THỐNG NHẤT TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 2010, 2020 .............................................91 5.1 PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CỦA SỰ PHÁT TRIỂN GIỮA KINH TẾ - XÃ HỘI – MÔI TRƯỜNG HUYỆN THỐNG NHẤT TRONG TƯƠNG LAI ...............................91 5.1.1 Áp lực của sự gia tăng dân số ............................................................................................92 5.1.2 Áp lực của đô thị hóa .........................................................................................................92 5.1.3 Áp lực của phát triển công nghiệp .....................................................................................94 5.1.4 Áp lực của phát triển nông nghiệp .....................................................................................95 5.1.5 Áp lực từ hoạt động khai thác khóang sản .........................................................................96 5.1.6 Áp lực phát triển du lịch .....................................................................................................96 5.2 PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN, DỰ BÁO MỨC ĐỘ Ô NHIỄM VÀ SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG ............................................................................................................................97 5.2.1 Phân tích diễn biến, dự báo mức độ ô nhiễm môi trường không khí .................................97 5.2.2 Phân tích diễn biến, dự báo mức độ ô nhiễm môi trường nước .......................................101 5.2.3 Phân tích diễn biến, dự báo mức độ ô nhiễm môi trường do chất thải rắn ......................105 5.2.4 Phân tích diễn biến, dự báo mức độ ô nhiễm suy thoái môi trường đất ...........................108 Chương 6: XÂY DỰNG KẾ HOACH HÀNH ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HUYỆN THỐNG NHẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ...........111 6.1 KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ .....................111 6.1.1 Các vấn đề chủ yếu: .........................................................................................................111 6.1.2 Mục tiêu quy hoạch .........................................................................................................111 6.1.3 Giải pháp thực hiện: .........................................................................................................112 6.1.4 Kế hoạch thực hiện: ..........................................................................................................113 6.2 KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC ..............................................117 6.2.1 Các vấn đề môi trường chủ yếu ........................................................................................117 6.2.2 Mục tiêu ...........................................................................................................................118 6.2.3 Giải pháp thực hiện ..........................................................................................................118 6.2.4 Kế hoạch thực hiện và kinh phí dự kiến ...........................................................................125 6.3 KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ......................................................................128 6.3.1 Các vấn đề môi trường chủ yếu ........................................................................................128 6.3.2 Mục tiêu quy họach ..........................................................................................................128 6.3.3 Giải pháp thực hiện ..........................................................................................................129 6.3.4 Kế hoạch thực hiện ...........................................................................................................142 6.4 KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP .................................................144 6.4.1 Các vấn đề cần giải quyết ...............................................................................................144 6.4.2 Mục tiêu chung: ................................................................................................................144 6.4.3 Quy hoạch phát triển các ngành chủ lực ..........................................................................144 6.4.4 Kế hoạch thực hiện ...........................................................................................................149 6.5 KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN TRONG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN .................................................................................................................154 6.5.1 Mục tiêu kế hoạch ............................................................................................................154 6.5.2 Giải pháp thực hiện ..........................................................................................................154 6.5.3 Kế hoạch thực hiện ...........................................................................................................159 6.6 KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP .......163 6.6.1 Kế hoạch quản lý môi trường chăn nuôi ..........................................................................163 6.6.2 Kế hoạch quản lý môi trường trồng trọt ...........................................................................168 6.6.3 Kế hoạch thực hiện ...........................................................................................................173 6.7 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NHẬN THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 180 6.7.1 Các vấn đề chủ yếu ..........................................................................................................180 6.7.2 Mục tiêu chương trình .....................................................................................................180 6.7.3 Giải pháp thực hiện ..........................................................................................................181 6.7.4 Kế hoạch thực hiện ...........................................................................................................186 Chương 7: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NHIỆM VỤ, DỰ ÁN VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HUYỆN THỐNG NHẤT ........................................................................................................................189 7.1 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NHIỆM VỤ, DỰ ÁN PHỤC VỤ CHO KẾ HỌACH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ..........................................................................................................................189 7.2 ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG .................................................................................................................197 7.2.1 Tổ chức bộ máy quản lý môi trường tại huyện Thống Nhất ............................................197 7.2.2 Tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường ..............................................................200 Chương 8: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................................................206 8.1 KẾT LUẬN ............................................................................................................................206 8.2 KIẾN NGHỊ ...........................................................................................................................206 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Các đơn vị hành chính huyện Thống Nhất......................................................................5 Bảng 2.2: Địa hình huyện Thống Nhất phân theo cấp độ dốc.........................................................7 Bảng 2.3: Các chỉ tiêu về khí hậu.......................................................................................................8 Bảng 2.4: Cơ cấu các nhóm đất chính.............................................................................................10 Bảng 2.5: Chỉ tiêu cơ bản về kinh tế theo ngành qua các năm.....................................................14 Bảng 2.6: Tình hình các cây trồng chính trên địa bàn huyện qua các năm................................15 Bảng2.7: Tình hình chăn nuôi qua các năm trên địa bàn huyện Thống Nhất............................17 Bảng 2.8: Các trục giao thông chính của huyện Thống Nhất.......................................................19 Bảng 2.9 : Thực trạng xã hội theo từng đơn vị hành chính...........................................................23 Bảng 2.10 : Số liệu thống kê về chỉ tiêu lao động...........................................................................23 Bảng 3.1. Kết quả phân tích chất lượng nước thải tại các vị trí lấy mẫu.....................................30 Bảng 3.2. Kết quả phân tích nước mặt tại các vị trí lấy mẫu........................................................32 Bảng 3.3. Kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất tại các vị trí lấy mẫu.............................34 Bảng 3.4. Vị trí và các chỉ tiêu đo đạc chất lượng không khí xung quanh..................................35 Bảng 3.5. Kết quả phân tích chất lượng không khí tại các vị trí đo đạc.....................................36 Bảng 3.6 Nguồn và các loại CTR tiêu biểu.....................................................................................37 Bảng 3.7: Thành phần rác thải sinh hoạt tại huyện Thống Nhất...............................................38 Bảng 3.8: Khái quát về vấn đề quản lý môi trường và hiện trạng xả thải...................................43 Bảng 3.9. Kết quả phân tích chất lượng đất tại các vị trí lấy mẫu...............................................46 Bảng 3.10. Đańh giá mức độ ô nhiễm đất tại một số điểm ở huyện Thống Nhất........................46 Bảng 3.11: Số lượng chất thải của một số loài gia súc gia cầm..............................
Luận văn liên quan