Báo cáo thực tập nhận thức tại Công ty TNHH Thương mại và xây lắp Nam Yên

Sau khi hoàn thành quá trình thực tập nhận thức tại CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP NAM YÊN, tôi đã có cơ hội tìm hiểu thêm về mô hình tổ chức cũng nhƣ quá trình hoạt động của một doanh nghiệp trong thực tiễn. Hai tháng thực tập tại công ty không phải là một thời gian dài để có thể làm quen hết tất cả những nghiệp vụ chuyên môn nhƣng tôi đã tích góp thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn cho mình thông qua đó có thể áp dụng một số kiến thức đã học vào môi trƣờng làm việc thực tiễn. Tuy không đƣợc giao nhiều công việc chuyên ngành nhƣng tất cả những điều tôi học đƣợc trong quá trình thực tập đã giúp cho trình độ chuyên môn cũng nhƣ khả năng giao tiếp của tôi dần đƣợc cải thiện thêm rất nhiều. Có lẽ đây cũng là một bƣớc ngoặc lớn trong quá trình học tập của tôi, là tiền đề để tôi có thể thành công trong công việc tƣơng lai của mình.

pdf34 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3052 | Lượt tải: 22download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo thực tập nhận thức tại Công ty TNHH Thương mại và xây lắp Nam Yên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập: Công ty TNHH Thƣơng mại và xây lắp Nam Yên Thời gian thực tập: Từ 07/01/2013 đến 10/03/2013 Ngƣời hƣớng dẫn: Chị Trƣơng Thị Thúy Giáo viên hƣớng dẫn: Thầy Hồ Sĩ Tuy Đức Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN MSSV: 101429 Lớp: KT1011 Tháng 3 năm 2013 Trƣờng Đại Học Hoa Sen KT101 Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập: Công ty TNHH Thƣơng mại và xây lắp Nam Yên Thời gian thực tập: Từ 07/01/2013 đến 10/03/2013 Ngƣời hƣớng dẫn: Chị Trƣơng Thị Thúy Giáo viên hƣớng dẫn: Thầy Hồ Sĩ Tuy Đức Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN MSSV: 101429 Lớp: KT1011 Tháng 03 năm 2013 Trƣờng Đại Học Hoa Sen KT101 Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang ii TRÍCH YẾU Sau khi hoàn thành quá trình thực tập nhận thức tại CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP NAM YÊN, tôi đã có cơ hội tìm hiểu thêm về mô hình tổ chức cũng nhƣ quá trình hoạt động của một doanh nghiệp trong thực tiễn. Hai tháng thực tập tại công ty không phải là một thời gian dài để có thể làm quen hết tất cả những nghiệp vụ chuyên môn nhƣng tôi đã tích góp thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn cho mình thông qua đó có thể áp dụng một số kiến thức đã học vào môi trƣờng làm việc thực tiễn. Tuy không đƣợc giao nhiều công việc chuyên ngành nhƣng tất cả những điều tôi học đƣợc trong quá trình thực tập đã giúp cho trình độ chuyên môn cũng nhƣ khả năng giao tiếp của tôi dần đƣợc cải thiện thêm rất nhiều. Có lẽ đây cũng là một bƣớc ngoặc lớn trong quá trình học tập của tôi, là tiền đề để tôi có thể thành công trong công việc tƣơng lai của mình. Trƣờng Đại Học Hoa Sen KT101 Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang iii MỤC LỤC TRÍCH YẾU ..................................................................................................... ii MỤC LỤC ....................................................................................................... iii DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH .................................................... v LỜI CẢM ƠN ................................................................................................. vi NHẬP ĐỀ ....................................................................................................... vi PHẦN 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC TẬP ......................................... 1 1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: ................................. 1 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ............................................... 1 1.2. Lĩnh vực kinh doanh ................................................................ 3 1.3. Chức năng của công ty ............................................................ 3 1.4. Nhiệm vụ của công ty .............................................................. 3 2. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ, BỘ MÁY SẢN XUẤT VÀ BỘ MÁY KẾ TOÁN ......................................................................................... 4 2.1. Tổ chức bộ máy quản lý .......................................................... 4 2.2. Tổ chức bộ máy sản xuất ......................................................... 6 2.3. Sơ đồ bộ máy Kế toán.............................................................. 7 PHẦN 2: GIỚI THIỆU CÔNG VIỆC THỰC TẬP ....................................13 1. Công việc trực điện thoại và ký giao nhận các bƣu kiện ................. 13 2. Soạn thảo văn bản .......................................................................... 14 3. Công việc Photo và in tài liệu ........................................................ 14 4. Kiểm tra chữ ký trên chứng từ ....................................................... 14 5. Công việc chuyên môn nghiên cứu: Xuất hóa đơn GTGT .............. 15 6. Công việc quan sát: Chấm công và thanh toán tiền lƣơng giữa tháng cho công nhân công trình. .......................................................................... 19 PHẦN 3: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ ....................................................21 1. NHẬN XÉT VỀ BẢN THÂN ........................................................ 21 2. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TY .......................................................... 21 KẾT LUẬN .................................................................................................... vii Trƣờng Đại Học Hoa Sen KT101 Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang iv NHẬN XÉT TỪ GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ................................................. ix NHẬN XÉT TỪ PHÍA DOANH NGHIỆP ....................................................... x Trƣờng Đại Học Hoa Sen KT101 Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang v DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH Hình 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý ................................................................ 6 Hình 2: Sơ đồ bộ máy kế toán ............................................................................. 8 Hình 3: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán - Nhật ký chung ... 11 Hình 4: Hóa đơn GTGT .................................................................................... 16 Hình 5: Hóa đơn GTGT .................................................................................... 18 Trƣờng Đại Học Hoa Sen KT101 Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang vi LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đợt thực tập này,tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trƣờng cùng quý thầy cô tại trƣờng Đại học Hoa Sen đã tận tình giảng dạy và hƣớng dẫn cho tôi trong suốt quá trình học. Thầy cô đã truyền đạt những kiến thức bổ ích về nghề nghiệp cũng nhƣ đạo đức, cách sống giúp tôi có nền tảng để thành công trong hoạt động thực tiễn và cả tƣơng lai sau này. Tôi xin chân thành cảm ơn thầy Hồ Sĩ Tuy Đức là giáo viên hƣớng dẫn thực tập đã tận tình hƣớng dẫn và trực tiếp giúp tôi hoàn thành bài báo cáo này và thầy Phùng Thế Vinh: Cố vấn học tập đã hƣớng dẫn dặn dò chúng tôi trƣớc thời gian đi thƣc tập để chúng tôi có thêm lời khuyên bổ ích khi vào môi trƣờng làm việc. Đồng thời, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý công ty TNHH Thƣơng mại và xây lắp Nam Yên đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành đợt thực tập. Trong thời gian thực tập, tôi đã làm quen với môi trƣờng thực tế của công ty. Ban giám đốc đã tạo điệu kiện cho tôi thực tập tại công ty và sự giúp đỡ tận tình của các anh chị phòng kế toán đặc biệt là chị Thúy giúp tôi tiếp cận thực tế công việc kế toán và hoàn thành báo cáo này. Báo cáo này không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi kính mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và các anh chị tại công ty TNHH Thƣơng mại và xây lắp Nam Yên để bài báo cáo của tôi hoàn chỉnh hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn! Trƣờng Đại Học Hoa Sen KT101 Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang vi NHẬP ĐỀ Với mục đích mở rộng cũng nhƣ áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế, trƣờng đại học Hoa Sen đã tạo điều kiện cho sinh viên tham gia vào môi trƣờng doanh nghiệp qua hình thức thực tập nhận thức. Qua đó, sinh viên có thể tiếp cận, làm quen với môi trƣờng làm việc thực tế, học hỏi thêm đƣợc nhiều điều thực tiễn, đƣa ra những nhận thức và định hƣớng đúng đắn để phát triển chuyên ngành của mình.Tham gia đợt thực tập, tôi đã đề ra những mục tiêu để có thể tận dụng tối đa cơ hội quý báu này nhƣ sau:  Mục tiêu 1: Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhân viên của công ty.  Mục tiêu 2: Tìm hiểu và nắm bắt cách làm việc của nhân viên phòng tài chính - kế toán.  Mục tiêu 3: So sánh những kiến thức đã học với công việc thực tế và học hỏi thêm những kiến thức mới. Trƣờng Đại Học Hoa Sen KT101 Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang 1 PHẦN 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC TẬP  Tên công ty: công ty TNHH Thƣơng mại và xây lắp Nam Yên.  Tên giao dịch: Nam Tranding & Engineering Company Limited.  Tên viết tắt: Nam Yen Co.,LTD.  Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH.  Địa chỉ trụ sở chinh: 11 Đƣờng 18C khu phố 1, Phƣờng Bình Hƣng Hòa A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.  Điện thoại: (08) 8809677.  Fax: 4264626.  Email: toaichinh2000@yahoo.com.  Tài khoản: 19165939 tại ngân hàng Á Châu chi nhánh Kỳ Hòa.  Mã số thuế: 0304364545, cấp ngày 25/05/2006.  Vốn điều lệ: 2.000.000.000.  Tổng giám đốc: Lƣơng Công Toại Chinh.  Giá trị vốn góp: 1.800.000.000 VND.  Phần vốn góp: 90% .  Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Ngọc Trang.  Giá trị vốn góp: 200.000.000 VND.  Phần vốn góp: 10%.  Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty: Lƣơng Công Toại Chinh. 1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. Công ty đƣợc thành lập từ ngày 10/05/2006 với tên là công ty TNHH Thƣơng mại và xây lắp Nam Yên theo giấp phép đăng ký kinh doanh số 4102039296 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tƣ Tp. HCM cấp ngày 10/05/2006. Vốn điều lệ là 1.5 tỷ VND với thành viên góp vốn là ông Lƣơng Công Tú Chinh và ông Lƣơng Công Toại Chinh. Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty: Lƣơng Công Tú Chinh, chức danh: Chủ tịch hội đồng Quản trị. Trƣờng Đại Học Hoa Sen KT101 Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang 2 Năm 2009, để mở rộng đầu tƣ và phát triển công ty đã thay đổi vốn điều lệ và thành viên góp vốn. Vốn điều lệ tăng lên 2 tỷ VND và thành viên góp vốn là ông Lƣơng Công Toại Chinh và bà Nguyễn Thị Ngọc Trang. Tên của công ty vẫn là công ty TNHH Thƣơng mại và xây lắp Nam Yên. Ngƣời đại diện cho pháp luật của công ty là ông Lƣơng Công Toại Chinh. Từ ngày thành lập đến nay, công ty đã phát triển một cách nhanh chóng. Năm 2006 với tổng lợi nhuận sau thuế là 459.048.đ, năm 2007 đã tăng lên là 7.151.745đ và đến năm 2008 tăng vƣợt bậc với con số 49.354.638đ. Quy mô hoạt động của công ty ngày càng mở rộng và phát triển. Các công trình tiêu biểu mà công ty đã và đang thực hiện:  Công trình đƣờng dây 22KV đã thi công và cung cấp thiết bị hệ thống cấp điện tại nhà máy hóa chất Biên Hòa. Công trình khu giảng đƣờng trƣờng Quân sự Quân Đoàn 4 đã cung cấp. Thi công hệ thống nguồn điện hạ thế tại Bình Dƣơng…  Công trình khu công nghip Long Định, Long An đã lắp đặt TBA560KA….  Công trình phát triển và mở rộng khu chăn nuôi heo tại Phƣớc Long, Củ Chi. Công trình nhà máy máy ABLE TECH tại Phú Tài, Bình Định.  Công trình cao ốc văn phòng Tổng công ty Nông Nghiệp Sài Gòn, nhà máy ARDA- khu công nghiệp Bàu Bàng Bình Dƣơng… Chỉ sau mấy năm thành lập và phát triển công ty TNHH Thƣơng mại và xây lắp Nam Yên đã đạt đƣợc những thành tựu vững chắc. Thành công của công ty không chỉ là sự vƣợt bậc của những con số vể tổng lợi nhuận sau thuế mà còn là sự góp phần đáng kể làm thay đổi bộ mặt kinh tế- xã hội đƣợc thể hiện qua nhiều công trình đã hoàn thành và đang sử dụng có hiệu quả, những công trình đang xây dựng với quy mô lớn. Trƣờng Đại Học Hoa Sen KT101 Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang 3 1.2. Lĩnh vực kinh doanh. Lĩnh vực hoạt động: Mua bán, sản xuất thiết bị điện công nghiệp và dân dụng, hóa chất( trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), vật liệu xây dựng( không sản xuất tại trụ sở), xây dựng dân dụng, công nghiệp. Thi công lắp đặt hệ thống điện đến 110kv, thi công lắp đặt hệ thống điều khiển, camera quan sát, hệ thống thông tin liên lạc, phòng cháy, báo động, chống trộm, máy móc cơ khí, hệ thống điện( sau đồng hồ). Tƣ vấn xây dựng( trừ khảo sát, giám sát và thiết kế công trình xây). 1.3. Chức năng của công ty. Là một công ty với quy mô vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp. Công ty có chúc năng xây lắp kinh doanh, mua bán, sản xuất thiết bị điện công nghiệp và dân dụng, hóa chất(trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), vật liệu xây dựng( không sản xuất tại trụ sở), xây dựng dân dụng, công nghiệp. Thi công lắp đặt hệ thống điện đến 110kv, thi công lắp đặt hệ thống điều khiển, camera quan sát, hệ thống thông tin liên lạc, phòng cháy, báo động chống trộm, máy móc cơ khí, hệ thống điện( sau đồng hồ). Tƣ vấn xây dựng ( trừ khào sát , giám sát và thiết kế công trình xây dựng). Gia công sản xuất thiệt bị điện và gia công cơ khí( không hoạt động tại trụ sở). Kinh doanh vận chuyển bằng ô tô. 1.4. Nhiệm vụ của công ty  Quản lý khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đảm bảo đầu tƣ mở rộng sản xuất.  Tự hoạch toán kinh doanh độc lập và làm nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nƣớc theo quy định.  Tuân thủ theo chính sách của nhà nƣớc.  Đảm bảo tốt công tác phòng cháy chữa cháy.  Đảm bảo việc làm và mức sống cán bộ công nhân viên trong công ty.  Thực hiện việc ghi chép phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hằng ngày vào sổ sách kế toán. Trƣờng Đại Học Hoa Sen KT101 Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang 4 2. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ, BỘ MÁY SẢN XUẤT VÀ BỘ MÁY KẾ TOÁN Với đặc điểm là công ty xây lắp, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là các thiệt bị điện, xấy lắp các công trình điện dân dụng. Hiện nay các mặt hàng chủ yếu của công ty là: dây điện, dây cáp, đồng hồ, bóng đèn… 2.1. Tổ chức bộ máy quản lý  Năng lực nhân sự  Tổng giám đốc- Ông Lƣơng Công Toại Chinh thực hiện quản lý điều hành các công việc của công ty.  Phòng kỹ thuật: cập nhật thông tin dự án, làm dự toán theo yếu cầu, kiểm tra thi công trình.  Phòng kiểm soát chất lƣợng: kiểm tra quy trình thi công, nghiệm thu công trình theo thời gian.  Phòng kế toán: thực hiện công tác kế toán đúng quy định và theo chế độ kế toán hiện hành.  Kỹ sƣ chỉ huy công trình: thực hiện quản lý công trƣờng với đội ngũ công nhân lành nghề, đồng thời phối hợp với các đội trƣởng và đội phó công trình chỉ đạo công nhân thực hiện công trình.  Dự toán công trình – Đặng Quốc Dũng phụ trách về dự toán công trình, phối hợp với chỉ huy công trƣờng. Theo dõi thực tế thi công và dự toán bản vẽ.  Công nhân công trƣờng: với đội ngũ công nhân đƣợc tuyển chọn từ các trƣờng cao đẳng, trung câp học chuyên nghiệp thƣợc chuyên ngành.  Cơ cấu tổ chức và sơ đồ bộ máy quản lý Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại đơn vị theo mô hình trực tiếp chức năng, trong đó Tổng giám đốc là ngƣời đại diện theo pháp luật, trực tiếp điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của công ty, chịu trách nhiệm cao nhất về toàn bộ hoạt động kinh doanh và các công việc liền quan đến đoàn thể. Trƣờng Đại Học Hoa Sen KT101 Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang 5 Tại công ty TNHH Thƣơng mại và xây lắp Nam Yên cơ cấu tổ chức dƣới dạng động nhằm thích nghi với ngành nghề mang tính đặc thù cao. Trong đó, các bộ phận nhƣ kế toán, kỹ thuật, kiểm soát chất lƣợng, tổ chức hành chính…gọi chung là khối văn phòng, là phần tĩnh, ít thay đổi. Riêng các bộ phận dƣới quyền của chỉ huy trƣởng, tùy theo số lƣợng công trình thi công , thời điểm giai đoạn thi công , đặc điểm quy mô, yêu cầu kỹ thuật công trình mà cơ cấu tổ chức của các đội có sự thay đổi phú hợp, thông thƣờng đƣợc tổ chức thành những đội khác nhau. Ngoài đội trƣởng, đội phó còn có các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân lao động thì chịu sự điều động của chỉ huy trƣởng thông qua đội trƣởng công trình. Do đó, công tác kế toán bắt buộc phải theo dõi sát để tính lƣơng đúng , đủ, kịp thời. Trƣờng Đại Học Hoa Sen KT101 Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang 6 Hình 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 2.2. Tổ chức bộ máy sản xuất. TGĐ Lƣơng Công Toại Chinh PGĐ Nguyễn Thị Ngọc Trang Phòng kế toán Phòng kỹ thuật Phòng hành chính Phòng kiểm soát chất lƣợng Bộ phận dự toán Bộ phận công trình Phòng kỹ thuật Chỉ huy công trƣờng Các đội thi công Trƣờng Đại Học Hoa Sen KT101 Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang 7 Xuất phát từ đặc điểm sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp, có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp, sản xuất đƣợc sản xuất đơn chiếc, riêng lẻ với những sản phẩm là các công trình nên công ty có hình thức tổ chức theo đơn đặt hàng. Sau khi hợp đồng đƣợc ký kết, công ty sẽ tiến hành lập bản dự toán khối lƣợng cho từng công trình thi công. Sau khi trúng thầu hoặc đƣợc chỉ định thầu, công ty TNHH Thƣơng mại và xây lắp Nam Yên(bên B) tiến hành ký kết hợp đồng với bên A. Sau khi hợp đồng đƣợc ký kết, trong đó hai bên đã thống nhất với nhau về giá trị thanh toán của công trình cùng với những điệu kiện khác nhau. Công ty TNHH Thƣơng mại và xây lắp Nam Yên( bên B) tiến hành lập bảng dự toán công trình cho từng đơn vị khối lƣợng xây lắp và căn cứ vào thời gian thực hiện công trình đã ký kết trong hợp đồng công ty tiến hành chuẩn bị công việc thi công. Việc thi công dựa theo từng hạng mục khác nhau nhƣ hạng mục hệ thống điện nƣớc phục vụ thi công, hạng mục hệ thống điện nƣớc phục vụ cho khối văn phòng… Khi công trình hoàn thành, công ty tiến hành kiểm tra chất lƣơng công trình và kỹ thuật xây lắp các công trình theo thiết kế đã đƣợc duyệt. Công ty xây lắp( bên B) phải chịu trách nhiệm trƣớc chủ đầu tƣ về kỹ thuật, chất lƣợng xây lắp công trình phải theo đúng thiết kế. Và sau đó công ty ( bên B) tiến hành bàn giao công trình cho bên A theo đúng thời gian đã ký trong hợp đồng thông qua biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng. 2.3. Sơ đồ bộ máy Kế toán  Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy kế toán Tổ chức bộ máy kế toán thực hiện hoạch toán theo đúng pháp lệnh kế toán và các chế độ kế toán nhà nƣớc quy đinh. Lập đầy đủ và kịp thời các báo cáo quyết toán đúng quy định. Lập kế hoạch tài chính tháng, quý, năm để cân đối kịp thời vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê công cụ, vật tƣ, tài sản định kỳ hàng năm. Kịp thời phản ánh kiểm kê tài sản đồng thời đề xuất các biện pháp xử lý trong trƣờng họp thiếu hụt so với sổ sách kế toán. Trƣờng Đại Học Hoa Sen KT101 Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang 8 Phối hợp với phòng kế hoạch theo dõi, kiểm tra, nghiệm thu quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, sữa chữa, trang bị tài sản cố định. Cùng với các phòng nghiệp vụ tham mƣu cho ban giám đốc trong việc ký kết hợp đồng mua bán. Tổ chức phổ biến, hƣớng dẫn kịp thời các chế độ tài chính kế toán, thuế do nhà nƣớc mới ban hành cho kế toán công ty. Báo cáo các chỉ tiêu có liên quan khi ban giám đốc cần. Hình 2: Sơ đồ bộ máy kế toán Bộ máy kế toán của một doanh nghiệp là tập hợp những ngƣời làm kế toán tại doanh nghiệp cùng với các phƣơng tiện trang thiết bị dùng để ghi chép, tính toán xử lý toàn bộ thông tin liên quan đến công tác kế toán tại doanh nghiệp từ khâu thu nhận, kiểm tra, xử lý đến khâu tổng hợp, cung cấp những thông tin kinh tế về các hoạt động của đơn vị. Vì công ty Nam Yên là một công ty nhỏ nên tất cả bộ KT Trƣởng Trần Thị Mỹ Linh Kế toán tổng hợp Kế toán Vật Tƣ Kế toán Công Nợ Thủ Kho Công Trình Thủ Quỹ Trƣờng Đại Học Hoa Sen KT101 Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang 9 máy kế toán chỉ đƣợc một nhân viên kế toán đảm nhiệm với đầy đủ chức năng của hệ thống kế toán cùng với một chị thủ quỹ.  Nhiệm vụ từng phần hành kế toán. Kế toán trưởng: Có nhiệm vụ tổ chúc thực hiện công tác kế toán, thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính, cuối kỳ lập báo cáo tài chính trong công ty. Đồng thời chịu trách nhiệm và giám sát mọi hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Kế toán Tổng hợp: Theo dõi và tổng hợp các thành phần kế toán trong công ty để trình lên kế toán trƣởng xét duyệt. Có nhiệm vụ theo dõi và thực hiện nghiệp vụ thu, chi bằng tiền khi có chỉ đạo của cấp trên. Theo dõi, cập nhật kịp thời các khoản nợ thanh toán của tất cả các khách hàng. Tiến hành thanh toán lƣơng cho công nhân công trình và lƣơng văn phòng. Kế toán vật tư: Nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra và phản ánh việc giao nhận hàng hóa, vật tƣ khi có sự chỉ đạo. Lập bẳng kê khai thuế hàng tháng, báo cáo thuế theo quy định. Đồng thời, có trách nhiệm hƣớng dẫn, triển khai việc ghi chép các chứng từ ban đầu của các đội trƣởng ở các công trình. Kế toán công nợ: Theo dõi thu chi tiền mặt tại quỹ cũng nhƣ ngân hàng, phối hợp với bộ phận kỹ thuật đ
Luận văn liên quan