Báo cáo Thực tập tại công trường xây dựng cầu bản thay thế cầu Đa Khoa trên đường Nguyễn Thập Thập công ty 508

Ngày 11 tháng 11 năm 1975 bằng quyết định số 3682/QĐ/TCCB Bộ Giao Thông Vận Tải đã quyết định thành lập Công ty cầu 12 thuộc Xí Nghiệp Liên Hiệp Công Trình 3 với chức năng nhiệm vụ: Xây dựng công trình cầu đường. Trước yêu cầu mới ngày 24-10-1983, theo Quyết định của Bộ Giao thông vận tải, Xí nghiệp cầu đường 502, sáp nhập với Côngty cầu 12 thành Xí nghiệp xây dựng cầu đường 508 trực thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp xây dựng giao thông khu vực 5. Từ Công ty cầu 12- Xí nghiệp cầu đường 508- Công tyxây dựng đường 508 - Công ty công trình giao thông 508, và Công ty 508cho đến ngày 03-01-1992 - Công ty lại mang tên Công ty Xây dựng công trình giao thông 508 và đến tháng 5 năm 1995 được đổi tên thành Công ty 508 cho đến ngày nay

pdf53 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3720 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại công trường xây dựng cầu bản thay thế cầu Đa Khoa trên đường Nguyễn Thập Thập công ty 508, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 1 LÔØI NOÙI ÑAÀU Nhaèm giuùp ñôõ sinh vieân chuùng em coù theå tieáp caän vôùi thöïc teá coâng vieäc sau hôn boán naêm hoïc taäp treân gheá nhaø tröôøng, sau khi hoaøn thaønh hoïc lyù thuyeát sinh vieân chuùng em caàn ñeán caùc ñôn vò saûn xuaát ñeå hoïc taäp thöïc teá, lieân heä giöõa lyù thuyeát ñaõ hoïc vôùi thöïc tieãn saûn xuaát. Taïi caùc ñôn vò thöïc taäp, sinh vieân seõ tìm hieåu caùc taøi lieäu, caùc soá lieäu chuaån bò cho vieäc laøm ñoà aùn toát nghieäp sau naøy. Caùc thaày coâ trong boä moân Xaây Döïng Caàu Ñöôøng, Khoa Coâng Trình, Tröôøng Ñaïi Hoïc Giao Thoâng - Vaän Taûi Thaønh Phoá Hoà Chí Minh ñaõ taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát cho chuùng em ñi thöïc taäp trong thôøi gian 7 tuaàn. Em ñöôïc boá trí thöïc taäp taïi ñôn vò thi coâng cuûa Coâng Ty 508 . Trong khoaûng thôøi gian thöïc taäp em ñaõ nhaän ñöôïc söï giuùp ñôõ raát taän tình, chu ñaùo cuûa caùc anh chò trong coâng ty, ñaëc bieät laø ñôn vò thi coâng. Vì vaäy maø qua quaù trình thöïc taäp em ñaõ coù ñieàu kieän thaâm nhaäp thöïc teá, coù ñieàu kieän cuûng coá kieán thöùc caùc hoïc phaàn ñaõ ñöôïc hoïc vaø ñoái chieáu vôùi thöïc teá, hieåu bieát vaø thaønh thaïo caùc thao taùc cô baûn trong xaây döïng caàu -ñöôøng. Qua ñoù em coù theâm hieåu bieát veà caùch toå chöùc moät coâng trình vaø caùc yeâu caàu kyõ thuaät khi thi coâng cuõng nhö thöïc teá thi coâng ngoaøi hieän tröôøng nhö theá naøo. Qua ñaây em xin gôûi lôøi caûm ôn chaân thaønh ñeán: - Thaày Phaïm Ngoïc Saùng – giaùo vieân höôùng daãn thöïc taäp. - Caùc caùn boä kyõ sö, caùc anh chò cuûa coâng ty. - Caùc anh chò kyõ sö, caùc anh chò coâng nhaân taïi coâng tröôøng trong thôøi gian qua giuùp ñôõ taïo moïi ñieàu kieän toát nhaát ñeå cho em hoaøn thaønh toát nhieäm vuï thöïc taäp cuûa mình. Em xin höùa seõ ñem nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc taäp ñöôïc trong thôøi gian qua aùp duïng vaøo vieäc hoïc taäp moät caùch toát nhaát cuõng nhö trao doài tri thöùc cho mình. Em xin chaân thaønh caûm ôn. SV HOÀ NGOÏC AÙNH BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 2 COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ---------------------- GIAÁY XAÙC NHAÄN THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP Hoï vaø teân sinh vieân: Hoà Ngoïc Aùnh Lôùp : CÑ05A Ngaøy thaùng naêm sinh : 14/02/1987 Maõ soá sinh vieân: CÑ05001 Ñaõ coù thôøi gian thöïc taäp toât nghieäp taïi: Coâng tröôøng xaây döïng caàu baûn thay theá caàu Ña Khoa treân ñöôøng Nguyeãn Thaäp Thaäp – coâng ty 508. Töø ngaøy : 05/10/2009 ñeán ngaøy 22/11/209. HAÄN XEÙT QUÙA TRÌNH THÖÏC TAÄP  .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. NHAÄN XEÙT CUÛA CÔ QUAN Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy … thaùng 11 naêm 2009 Coâng tröôøng Caàu Ña Khoa BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 3 NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN  .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy … thaùng … naêm 2009 Giaùo Vieân Höôùng Daãn BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 4 CHÖÔNG I GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG TY 508 1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty 508 Giới thiệu sơ lược về Công ty 1. Tên công ty: Công ty 508 Ngày 11 tháng 11 năm 1975 bằng quyết định số 3682/QĐ/TCCB Bộ Giao Thông Vận Tải đã quyết định thành lập Công ty cầu 12 thuộc Xí Nghiệp Liên Hiệp Công Trình 3 với chức năng nhiệm vụ: Xây dựng công trình cầu đường. Trước yêu cầu mới ngày 24-10-1983, theo Quyết định của Bộ Giao thông vận tải, Xí nghiệp cầu đường 502, sáp nhập với Công ty cầu 12 thành Xí nghiệp xây dựng cầu đường 508 trực thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp xây dựng giao thông khu vực 5. Từ Công ty cầu 12- Xí nghiệp cầu đường 508- Công ty xây dựng đường 508 - Công ty công trình giao thông 508, và Công ty 508 cho đến ngày 03-01-1992 - Công ty lại mang tên Công ty Xây dựng công trình giao thông 508 và đến tháng 5 năm 1995 được đổi tên thành Công ty 508 cho đến ngày nay 2. Địa chỉ chi nhánh phía nam: 106 đường số 8, khu dân cư ven sông, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 3. Số điện thoại: 08 3 77 606 77 4. Số Fax: 08 3 77 606 88 5. Website: www.company508.com.vn\ 6. Địa bàn hoạt động: Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Trung, miền Đông và Tây Nam Bộ. 2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 508 Chức năng: Là một đơn vị trực thuộc Công ty 508 trên địa bàn tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Phía Nam Công ty 508 tại Thành phố Hồ Chí Minh có các chức năng chính sau: BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 5 Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp, cụm dân cư đô thị và nhà đất. Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp, dân dụng, phục vụ nông nghiệp, thể dục thể thao. Đầu tư xây dựng - kinh doanh - chuyển giao theo phương thức BOT trong và ngoài nước các công trình : Giao thông, thủy lợi, thủy điện, điện và công nghiệp. Khai thác đá, sỏi, đất sét và cao lanh. Sản xuất và mua bán: Vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị giao thông vận tải, công cụ sản xuất, hàng tiêu dùng, các mặt hàng sản xuất công nghiệp và nông nghiệp. Mua bán đồ ngũ kim, thiết bị cấp nước, thiết bị nhiệt và phụ tùng. Sản xuất thân xe và rơ moóc, bảo dưỡng và sửa chữa xe, sản phNm bê tông. . hiệm vụ • Huy động và sử dụng mọi nguồn vốn trong xã hội phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh đa ngành nghề nhằm tạo ra lợi nhuận cho Công ty và cổ tức cho tất cả các cổ đông. • Tạo công ăn việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động trong Công ty. • Đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với N hà nước theo qui định của pháp luật 3. Tổ chức bộ máy quản lý và bố trí nhân sự tại Công ty 508 Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý: Ban giám đốc: + Giám đốc: + Phó Giám đốc nội chính + Cố vấn tài chính: + Phó giám đốc vật tư thiết bị: + Phó giám đốc kỹ thuật: Đảng uỷ : + Bí thư đảng uỷ: + P.Bí thư Đảng uỷ: Công đoàn: + Chủ tịch công đoàn: + P.Chủ tịch công đoàn: + Phó Chủ tịch Công đoàn: + Uỷ viên thường trực: Đoàn thanh niên: + Bí thư đoàn: BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 6 + Phó Bí thư Các phòng chức năng: hiệm vụ, chức năng của các phòng ban 1.Phòng Hành chính – hân sự: Chức năng - Tuyển dụng nhân sự. - Đào tạo & phát triển. - Quản trị thành tích nhân viên. - Quản lý quan hệ lao động. - Quản lý chế độ lương, thưởng phúc lợi. - Phát triển tổ chức. - Quản trị hành chánh. - Tham mưu cho BGĐ về những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn của Phòng. - Các chức năng khác theo sự phân công của BGĐ, tùy tình hình thực tế công việc. hiệm vụ - Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, bao gồm: + tiếp nhận nhu cầu và lập kế hoạch tuyển dụng; + tìm kiếm, sàn lọc và tổ chức phỏng vấn lựa chọn ứng viên; + làm thủ tục tiếp nhận, bố trí, thử việc ứng viên; + đánh giá sau thử việc và đề xuất ký hợp đồng chính thức; + xây dựng & quản lý nguồn dữ liệu ứng viên, nguồn cung ứng tuyển dụng… - Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, phát triển, bao gồm: + phân tích nhu cầu đào tạo; + lập kế hoạch đào tạo bao gồm ngân sách đào tạo; + tìm kiếm, sàn lọc các nguồn đào tạo; + tổ chức thực hiện việc đào tạo theo kế hoạch được duyệt; + theo dõi, đánh giá, phản hồi kết quả đào tạo; + tổ chức triển khai công tác quy hoạch nguồn nhân lực; + tổ chức triển khai công tác quy hoạch phát triển nghề nghiệp cho nhân viên. - Tổ chức thực hiện công tác quản lý thành tích nhân viên, bao gồm: BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 7 + xây dựng quy trình, biểu mẫu quản lý, đánh giá thành tích nhân viên; + tổ chức triển khai việc đánh giá thành tích nhân viên; + thống kê kết quả đánh giá thành tích nhân viên và đúc kết nhu cầu đào tạo phát triển nghề nghiệp cho nhân viên. - Tổ chức thực hiện công tác quản lý quan hệ lao động, bao gồm: + lập và quản lý hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động; + đăng ký danh sách lao động, hợp đồng lao động với cơ quan quản lý lao động địa phương; + lưu trữ, quản lý hồ sơ nhân viên; + lập và quản lý hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhân viên; + làm thủ tục đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho nhân viên; + xây dựng, triển khai và kiểm soát việc thực hiện nội quy lao động, quy chế khen thưởng kỷ luật; + xây dựng, triển khai và kiểm soát việc thực hiện các chính sách liên quan đến người lao động; + phối hợp với công đoàn xây dựng và đăng ký Thỏa ước lao động tập thể; + tham gia ngăn ngừa và giải quyết tranh chấp lao động; + khảo sát, đo lường mức độ hài lòng nhân viên; + đảm bảo tuân thủ pháp luật về lao động… - Tổ chức thực hiện công tác quản lý chế độ lương, thưởng phúc lợi, bao gồm: + tổ chức phân tích và xếp bậc công việc trong Công ty; + xây dựng và triển khai chế độ lương, thưởng, phúc lợi; +xây dựng và triển khai thang, bảng lương; + xây dựng và triển khai thực hiện quy trình chấm công, trả lương cho nhân viên… - Tổ chức thực hiện công tác phát triển tổ chức, bao gồm: + xây dựng chiến lược nguồn nhân lực; + cải tiến, tối ưu hóa cơ cấu tổ chức; + cải tiến, tối ưu hóa định biên nhân lực; +cải tiến, tối ưu hóa các quy trình nhân sự; BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 8 + phát triển năng lực, kỹ năng nguồn nhân lực… - Tổ chức thực hiện công tác quản lý hành chính, bao gồm: + văn thư, lưu trữ, an ninh, bảo vệ, an toàn phòng chống cháy nổ; + vệ sinh, y tế văn phòng, phục vụ trà nước, tiếp khách nội bộ và bên ngoài; + công tác quản lý tài sản văn phòng; + bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất và trang bị văn phòng; + chăm sóc cây cảnh và các vật dụng bài trí trong văn phòng; + mua, quản lý và cung cấp văn phòng phNm, báo chí và trang thiết bị văn phòng; + các hoạt động tiếp tân, hội họp, hội nghị trong Công ty; + việc sử dụng điện, nước, điện thoại và các phương tiện làm việc khác; + quản lý, điều động xe con của Công ty; + giao tế, quan hệ với chính quyền địa phương, cơ quan hữu quan; - Tổ chức lập các báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của cấp trên. - Tổ chức thực hiện công tác quản lý chung (bao gồm việc xây dựng, đề xuất, triển khai thực hiện, giám sát, kiểm soát, đánh giá, hiệu chỉnh, cải tiến…): + các mục tiêu, KPI (thước đo hiệu quả hoạt động) của Phòng; + các chiến lược chức năng của Phòng; + cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự tối ưu của Phòng; + việc quản lý các nguồn lực nội bộ; + phân công, phân nhiệm, trao quyền, ủy thác trong nội bộ Phòng; + các quy định, quy trình, hướng dẫn công việc, biểu mẫu và các tài liệu khác liên quan đến lĩnh vực họat động của Phòng; + hệ thống kế hoạch và hệ thống báo cáo chức năng của Phòng; + hệ thống lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Phòng; + ngân sách hoạt động của Phòng; + cơ chế hội họp, trao đổi thông tin; + các chương trình kèm cặp, huấn luyện, động viên, phát triển nhân viên … - Các nhiệm vụ khác: + Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của Phòng. + Tham mưu cho BGĐ về những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 9 + Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám đốc. 2.Phòng Kế hoạch – Kinh doanh: Chức năng: - Xây dựng và kiểm soát kế hoạch kinh doanh. - Tiếp thị. - Bán hàng. - Chăm sóc khách hàng. - Tham mưu cho Ban Giám Đốc về những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn của Phòng - Các chức năng khác theo sự phân công của BGĐ, tùy tình hình thực tế công việc hiệm vụ - Tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, bao gồm: + chủ trì xây dựng kế hoạch kinh doanh trung hạn và ngắn hạn cho toàn Công ty; + hỗ trợ BGĐ kiểm soát, giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch; + đề xuất hiệu chỉnh kế hoạch, nếu cần. - Tổ chức thực hiện công tác tiếp thị, bao gồm: + xác định đối tượng khách hàng; + xây dựng chiến lược và kế hoạch tiếp thị, tìm kiếm khách hàng; + tổ chức triển khai và kiểm soát kế hoạch tiếp thị; - Tổ chức thực hiện công tác bán hàng, bao gồm: + tiếp xúc, tìm hiểu nhu cầu và các yêu cầu từ khách hàng; + tính toán giá thành, lập báo giá bán; + chủ trì soạn lập hồ sơ và tham gia đấu thầu xây lắp; + soạn thảo hợp đồng xây lắp; + chuyển giao hợp đồng cho các bộ phận thực hiện; + theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng; + tham gia nghiệm thu, bàn giao; + theo dõi quá trình giải ngân; + thanh quyết toán hợp đồng; + theo dõi bảo hành, bảo trì cho khách hàng; BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 10 + quản lý thông tin, hồ sơ và dữ liệu bán hàng; + lập các báo cáo bán hàng. - Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc khách hàng, bao gồm: + tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại của khách hàng; + chuyển giao xử lý và phản hồi việc xử lý cho khách hàng; + điều tra, thăm dò ý kiến khách hàng; + xây dựng quan hệ với khách hàng; - Tổ chức lập các báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của cấp trên - Tổ chức thực hiện công tác quản lý chung (bao gồm việc xây dựng, đề xuất, triển khai thực hiện, giám sát, kiểm soát, đánh giá, hiệu chỉnh, cải tiến…): + các mục tiêu, KPI (thước đo hiệu quả hoạt động) của Phòng; + các chiến lược chức năng của Phòng; + cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự tối ưu của Phòng; + việc quản lý các nguồn lực nội bộ; + phân công, phân nhiệm, trao quyền, ủy thác trong nội bộ Phòng; + các quy định, quy trình, hướng dẫn công việc, biểu mẫu và các tài liệu khác liên quan đến lĩnh vực họat động của Phòng; + hệ thống kế họach và hệ thống báo cáo chức năng của Phòng; + hệ thống lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Phòng; + ngân sách họat động của Phòng; + cơ chế hội họp, trao đổi thông tin; + các chương trình kèm cặp, huấn luyện, động viên, phát triển nhân viên … - Các nhiệm vụ khác: + Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của Phòng. + Tham mưu cho Ban Giám Đốc về những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn. + Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc. 3.Phòng Tài Chính - Kế Toán: Chức năng: - Quản trị tài chính. - Quản trị kế toán. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 11 - Tham mưu cho Ban Giám đốc về những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn của Phòng. - Các chức năng khác theo sự phân công của Ban Giám đốc, tùy tình hình thực tế công việc. hiệm vụ - Tổ chức thực hiện việc thiết kế, xây dựng, vận hành, kiểm soát và cải tiến hệ thống quản trị kế toán tài chính trong toàn công ty. - Tổ chức thực hiện công tác quản trị tài chính, bao gồm: + xây dựng chiến lược tài chính; + xây dựng các chính sách liên quan đến lĩnh vực tài chính; + lập kế hoạch tài chính hàng năm; + huy động và quản lý việc sử dụng vốn; + tìm kiếm và phân tích cơ hội đầu tư; + đầu tư và quản lý đầu tư; +quản lý rủi ro tài chính (tỉ giá, lãi suất, lạm phát..); + quản lý nguồn vốn và cơ cấu vốn; + quản lý dòng tiền; + quản lý quan hệ cổ đông; + phân tích tài chính; - Tổ chức thực hiện công tác quản trị kế toán, bao gồm: + kế toán quản trị; + kế toán tài chính; + hệ thống báo cáo; + quản lý tài sản; + quản lý ngân sách; + quản lý tiền mặt và dòng tiền mặt; + quản lý dữ liệu hàng hóa, vật tư; + quản lý công nợ; + quản lý việc thu, chi, nhập, xuất; + kiểm sóat các hợp đồng mua, bán; + lập các báo cáo thuế theo quy định; BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 12 + lập các báo cáo tài chính và báo cáo liên quan khác cho các cơ quan hữu quan; + lập các báo cáo quản trị cho Ban Giám đốc; + lưu trữ, kiểm soát chứng từ kế toán; + giao dịch với cơ quan thuế và các cơ quan hữu quan khác; + giao dịch với ngân hàng và các tổ chức tín dụng; - Tổ chức thực hiện việc cập nhật và phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến họat động kế toán tài chính. -Tổ chức thực hiện việc kiểm sóat tính tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực kế toán tài chính. - Tổ chức thực hiện công tác quản lý chung (bao gồm việc xây dựng, đề xuất, triển khai thực hiện, giám sát, kiểm soát, đánh giá, hiệu chỉnh, cải tiến…): + các mục tiêu, KPI (thước đo hiệu quả hoạt động) của Phòng; + các chiến lược chức năng của Phòng; + cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự tối ưu của Phòng; + việc quản lý các nguồn lực nội bộ; + phân công, phân nhiệm, trao quyền, ủy thác trong nội bộ Phòng; + các quy định, quy trình, hướng dẫn công việc, biểu mẫu và các tài liệu khác liên quan đến lĩnh vực họat động của Phòng; + hệ thống kế hoạch v