Báo cáo Tóm tắt Nghiên cứu tác động môn bóng đá 5 người đối với phát triển thể chất cho sinh viên đại học Đà Nẵng

1. Thông tin chung: Tên đề tài: Nghiên cứu tác động môn Bóng đá 5 người đối với phát triển thể chất cho sinh viên Đại học Đà Nẵng Mã số: B2017-BN01-08 Chủ nhiệm đề tài: ThS. Võ Đình Hợp Tổ chức chủ trì: Đại học Đà Nẵng Thời gian thực hiện: 2017-2019 2. Mục tiêu: - Đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất và nhu cầu học tập, tập luyện môn Bóng đá 5 người của sinh viên Đại học Đà Nẵng; Xây dựng chương trình giảng dạy môn Bóng đá 5 người cho sinh viên Đại học Đà Nẵng; Phân tích tác động của môn Bóng đá 5 người đối với phát triển thể chất của sinh viên 3. Tính mới và sáng tạo: - Tổng quan nghiên cứu cơ sở lý luận đã cập nhật một số văn bản mới liên quan đến công tác GDTC trường học, công tác GDTC trường học đã có những định hướng và chiến lược phát triển cụ thể trong từng giai đoạn trên cơ sở Luật TDTT được Quốc hội Khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 10/11/2006 - Kết quả nghiên cứu thực trạng công tác GDTC của Đại học Đà Nẵng đã cho thấy công tác GDTC trong trường học còn nhiều hạn chế bất cập về nội dung chương trình, tập luyện ngoại khóa, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trình độ thể lực của sinh viên - Tác động của môn Bóng đá 5 người đến sự phát triển thể chất của sinh viên, đến sức khỏe và lối sống của sinh viên

pdf39 trang | Chia sẻ: Trịnh Thiết | Ngày: 06/04/2024 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Tóm tắt Nghiên cứu tác động môn bóng đá 5 người đối với phát triển thể chất cho sinh viên đại học Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG MÔN BÓNG ĐÁ 5 NGƢỜI ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Mã số: B2017-BN01-08 Chủ nhiệm đề tài: ThS. Võ Đình Hợp Đà Nẵng, tháng 6 năm 2020 ii iii iv v DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA TT Họ và tên Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn Nội dung nghiên cứu cụ thể đƣợc giao 1 Võ Đình Hợp Đại học Đà Nẵng, GDTC Nghiên cứu lý thuyết, triển khai thực nghiệm và đánh giá tác động 2 Trần Đình Liêm Đại học Đà Nẵng, GDTC Xây dựng chương trình môn Bóng đá 5 người 3 Đàm Hùng Phi Đại học Đà Nẵng, GDTC Điều tra thực trạng vi DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP TT Tên đơn vị trong và ngoài nƣớc Nội dung phối hợp nghiên cứu Họ và tên ngƣời đại diện 1 2 3 Khoa Giáo dục thể chất - ĐHĐN Trung tâm Thể thao ĐHĐN Trường Đại học TDTT Đà Nẵng Tham gia kiểm tra thể lực sinh viên Hỗ trợ tổ chức các hoạt động thi đấu Hỗ trợ phương tiện kiểm tra y học, kiểm tra sư phạm Võ Đình Hợp Trần Văn Huệ Lê Đức Chương vii M Ụ C L Ụ C DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA ................................................................... v DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP .............................................................................. vi MỤC LỤC ................................................................................................................................ vii DANH MỤC BẢNG ................................................................................................................. ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ ............................................................................................................. x THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................................................. xi INFORMATION ON RESEARCH RESULTS .................................................................. xiii MỞ ĐẦU .................................................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết .............................................................................................................................. 1 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu ............................................................................................... 1 3. Mục tiêu của đề tài ..................................................................................................................... 1 4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu ................................................................................................. 2 5. Bố cục của báo cáo ...................................................................................................................... 2 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI ...................................................................... 3 1.1. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƢỚC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI ....................................................................................................... 3 1.1.1 Quan điểm, đường lối của Đảng về giáo dục thể chất và thể thao trường học ........................ 3 1.1.2. Chủ trương, chính sách của Nhà nước về giáo dục thể chất và thể thao trường học ................... 3 1.1.3. Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục thể chất và thể thao trường học. ............ 3 1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƢỜNG HỌC ..................................... 3 1.2.1. Một số khái niệm liên quan .................................................................................................... 3 1.2.2. Mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung chương trình của GDTC trong các trường đại học ................. 3 1.2.3. Thực trạng công tác GDTC các trường đại học ...................................................................... 3 1.3. ĐẶC ĐIỂM TÂM, SINH LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC TỐ CHẤT THỂ LỰC LỨA TUỔI SINH VIÊN .......................................................................................................................... 3 1.3.1. Đặc điểm tâm lý lứa tuổi 18-22 .............................................................................................. 3 1.3.2. Đặc điểm sinh lý lứa tuổi 18-22 ............................................................................................. 3 1.3.3. Đặc điểm phát triển các tố chất thể lực .................................................................................. 3 1.4. BÓNG ĐÁ 5 NGƢỜI – MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN PHÙ HỢP VỚI SINH VIÊN ...... 3 1.4.1.Thực trạng thể thao tự chọn trong trường học ......................................................................... 3 1.4.2. Bóng đá 5 người, môn thể thao tự chọn phù hợp với lứa tuổi sinh viên: ............................... 3 1.5. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC GDTC CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẲNG .................... 4 1.5.1. Giới thiệu về Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) ............................................................................... 4 1.5.2. Công tác Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao của Đại học Đà Nẵng .............................. 4 1.6. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ............................................................. 4 CHƢƠNG 2: TỔ CHỨC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................... 6 2.1. TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU ..................................................................................................... 6 2.1.1. Tiến trình nghiên cứu ............................................................................................................. 6 2.1.2. Địa điểm nghiên cứu .............................................................................................................. 6 2.1.3. Các giai đoạn nghiên cứu ....................................................................................................... 6 2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................................................................... 6 2.2.1. Phương pháp tham khảo tài liệu có liên quan đến đề tài ........................................................ 6 2.2.2. Phương pháp điều tra xã hội học ............................................................................................ 6 2.2.3. Phương pháp kiểm tra y học ................................................................................................... 6 2.2.4. Phương pháp kiểm tra sư phạm .............................................................................................. 6 2.2.5. Phương pháp thực nghiệm ...................................................................................................... 6 2.2.6. Phương pháp toán thống kê .................................................................................................... 6 viii CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................................................ 7 3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GDTC VÀ HĐTT CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG .............................................................................................................................................. 7 3.1.1. Thực trạng về tổ chức quản lý hoạt động GDTC và HĐTT ................................................... 7 3.1.2. Thực trạng về chương trình GDTC & HĐTT ......................................................................... 7 3.1.3. Đội ngũ giảng viên GDTC...................................................................................................... 7 3.1.4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện phục vụ công tác GDTC và ngoại khóa thể thao ...... 8 3.1.5. Nhu cầu, thái độ của sinh viên ĐHĐN đối với hoạt động TDTT ........................................... 9 3.1.6. Kết quả học tập và trình độ thể lực của sinh viên ................................................................. 11 3.1.7. Bàn luận ................................................................................................................................ 14 3.2. XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN – BÓNG ĐÁ 5 NGƢỜI14 3.2.1. Cơ sở xây dựng chương trình ............................................................................................... 14 3.2.2. Xác định mục tiêu của chương trình môn thể thao tự chọn - Bóng đá 5 người .................... 14 3.2.3. Xác định nội dung giáo dục của chương trình và tiêu chí đánh giá ...................................... 15 3.2.4. Bàn luận về chương trình TTTC - Bóng đá 5 người cho sinh viên ĐHĐN .......................... 17 3.3. TÁC ĐỘNG CỦA MÔN BÓNG ĐÁ 5 NGƢỜI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CỦA SINH VIÊN ĐHĐN ................................................................................................ 18 3.3.1.Tổ chức thực nghiệm chương trình TTTC - Bóng đá 5 người .............................................. 18 3.3.2. Kết quả kiểm tra ban đầu của nhóm Thực nghiệm .............................................................. 19 3.3.3. Phân tích tác động của môn bóng đá 5 người đối với sự phát triển thể chất của sinh viên ĐHĐN ............................................................................................................................................ 20 3.3.4. Đánh giá của sinh viên về chương trình TTTC - Bóng đá 5 người ...................................... 21 3.3.5. Bàn luận về tác động của môn TTTC Bóng đá 5 người đối với sự phát triển thể chất của sinh viên ĐHĐN ............................................................................................................................. 22 KẾT LUẬN .............................................................................................................................. 24 ix D A N H M Ụ C B Ả N G Bảng 2. 1: Tiến trình nghiên cứu ..................................................................................................... 6 Bảng 3. 1: Số lượng đội ngũ giảng viên GDTC tại khoa GDTC từ 2016 đến 2018 (người) ........... 8 Bảng 3. 2: Cơ cấu đội ngũ giảng viên theo môn TT chuyên sâu tại khoa GDTC năm 2018 (người) ......................................................................................................................................................... 8 Bảng 3. 3: Công trình TDTT phục vụ hoạt động GDTC và NKTT ................................................ 8 Bảng 3. 4: Mức độ nhu cầu tập luyện TT của SV ĐHĐN (n = 645) ............................................... 9 Bảng 3. 5: Nhu cầu lựa chọn các môn TTTC của SV ĐHĐN (n = 645) ........................................ 9 Bảng 3. 6: Mức độ yêu thích môn học TD của SV ĐHĐN (n= 645) ........................................... 10 Bảng 3. 7: Kết quả học tập môn TD tại Đại học Đà Nẵng (2017-2018) ....................................... 11 Bảng 3. 8: Thực trạng thể chất sinh viên ĐHĐN (n = 645)........................................................... 11 Bảng 3. 9: So sánh giá trị trung bình các chỉ tiêu đánh giá thể chất nam sinh viên ĐHĐN với TBTCVN 19 tuổi (n=108) ............................................................................................................. 11 Bảng 3. 10: So sánh giá trị trung bình các chỉ tiêu đánh giá thể chất nữ sinh viên ĐHĐN với TBTCVN 19 tuổi ........................................................................................................................... 12 Bảng 3. 11: Đánh giá thể lực nam sinh viên lứa tuổi 19 ĐHĐN theo qui định 53/2008/BGD&ĐT (n=94) ............................................................................................................................................ 13 Bảng 3. 12: Đánh giá thể lực nữ sinh viên lứa tuổi 19 ĐHĐN theo qui định 53/2008/BGD&ĐT 13 Bảng 3. 13: Ý kiến của chuyên gia về mục tiêu của chương trình giáo dục bóng đá 5 người (n = 28) .................................................................................................................................................. 14 Bảng 3. 14: Tổng hợp ý kiến đánh giá về nội dung chương trình TTTC - Bóng đá 5 người (n=22) ....................................................................................................................................................... 15 Bảng 3. 15: Tổng hợp ý kiến về nội dung kiểm tra đánh giá (n=22) ............................................. 17 Bảng 3. 16: Kiểm tra hình thái của sinh viên nhóm Thực nghiệm (n = 41) .................................. 19 Bảng 3. 17: Kết quả kiểm tra thể lực chung của sinh viên nhóm TTTC - Bóng đá 5 người trước thực nghiệm (n = 41) ..................................................................................................................... 19 Bảng 3. 18: Kết quả kiểm tra kỹ thuật nhóm thực nghiệm (n = 41) .............................................. 19 Bảng 3. 19: Kết quả kiểm tra thể lực chung sau giai đoạn 1 ......................................................... 20 Bảng 3. 20: So sánh thể lực chung ban đầu và sau giai đoạn 1 ..................................................... 20 Bảng 3. 21: Kết quả kiểm tra thể lực chung sau thực nghiệm của ................................................ 21 Bảng 3. 22: So sánh thể lực chung sau thực nghiệm của nhóm thực nghiệm ............................... 21 Bảng 3. 23: Đánh giá của sv về kiến thức, kỹ năng được trang bị và cảm nhận chung về chương trình TTTC đã tham gia (n = 41) ................................................................................................... 22 x D A N H M Ụ C B I Ể U Đ Ồ Biểu đồ 3. 1: Nhu cầu lựa chọn các môn TT của nam SV ĐHĐN (%) ......................................... 10 Biểu đồ 3. 2: Nhu cầu lựa chọn các môn TT của nữ SV ĐHĐN (%) ............................................ 10 Biểu đồ 3. 3: Sự chênh lệch các chỉ tiêu đánh giá thể chất của nữ ................................................ 12 Biểu đồ 3. 4: Tỷ lệ % xếp loại thể lực nam SV ĐHĐN theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo .................................................................................................................................................. 13 Biểu đồ 3. 5: Tỷ lệ % xếp loại thể lực nữ SV ĐHĐN theo ............................................................ 14 xi THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1. Thông tin chung: Tên đề tài: Nghiên cứu tác động môn Bóng đá 5 người đối với phát triển thể chất cho sinh viên Đại học Đà Nẵng Mã số: B2017-BN01-08 Chủ nhiệm đề tài: ThS.. Võ Đình Hợp Tổ chức chủ trì: Đại học Đà Nẵng Thời gian thực hiện: 2017-2019 2. Mục tiêu: - Đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất và nhu cầu học tập, tập luyện môn Bóng đá 5 người của sinh viên Đại học Đà Nẵng; Xây dựng chương trình giảng dạy môn Bóng đá 5 người cho sinh viên Đại học Đà Nẵng; Phân tích tác động của môn Bóng đá 5 người đối với phát triển thể chất của sinh viên 3. Tính mới và sáng tạo: - Tổng quan nghiên cứu cơ sở lý luận đã cập nhật một số văn bản mới liên quan đến công tác GDTC trường học, công tác GDTC trường học đã có những định hướng và chiến lược phát triển cụ thể trong từng giai đoạn trên cơ sở Luật TDTT được Quốc hội Khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 10/11/2006 - Kết quả nghiên cứu thực trạng công tác GDTC của Đại học Đà Nẵng đã cho thấy công tác GDTC trong trường học còn nhiều hạn chế bất cập về nội dung chương trình, tập luyện ngoại khóa, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trình độ thể lực của sinh viên - Tác động của môn Bóng đá 5 người đến sự phát triển thể chất của sinh viên, đến sức khỏe và lối sống của sinh viên 4. Kết quả nghiên cứu: a. Về mặt khoa học: mở ra một hướng mới về nghiên cứu tác động của các môn thể thao tự chọn mới đáp ứng nhu cầu và sự phát triển thể chất của sinh viên b. Về mặt giáo dục và đào tạo: Xây dựng được chương trình môn thể thao tự chọn Bóng đá 5 người cho sinh viên nói chung và Đại học Đà Nẵng; kết quả đề tài tạo ra một tài liệu chuyên khảo có giá trị liên quan đến lĩnh vực giáo dục thể chất. c. Về kinh tế - xã hội: Kết quả đề tài là tài liệu để giảng viên, huấn luyện viên TDTT tiếp tục nghiên cứu về môn Bóng đá 5 người; là cơ sở để mọi người đặc biệt lứa tuổi thanh thiếu niên tập luyện kỹ chiến thuật môn Bóng đá 5 người nhằm tăng cường sức khỏe 5. Sản phẩm: a. Chương trình môn học Bóng đá 5 người dành cho sinh viên Đại học Đà Nẵng đã được Hội đông Khoa học và Đào tạo Khoa GDTC thông qua b. Sách tham khảo với tiêu đề “Bóng đá 5 người”. Sách được xuất bản bởi Nhà xuất bản Thể thao và Du Lịch, số ISBN: 978-604-85-0834-0, theo Quyết định số 185/QĐ-NXB TTDL tháng 12/2019. Nội dung cuốn sách được tổ chức thành 5 chương với 210 trang. c. Nhóm tác giả cũng đã công bố 2 bài báo khoa học trên tạp chí/kỷ yếu: 1) “Xây dựng chương trình môn học thể thao tự chọn – Bóng đá 5 người theo hướng đáp ứng nhu cầu và hứng thú của người học”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc về công tác GDTC và TDTT các trường đại học, cao đảng năm 2019, NXB Đại học Cần Thơ, ISBN: 978- 604-965-264-6 2) “Nhu cầu và thái độ của sinh viên Đại học Đà Nẵng đối với hoạt động TDTT”, Tạp chí Khoa học Đào tạo và huấn luyện thể thao- Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, số 6-2019, ISSN 1859-4417 6. Phƣơng thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết xii quả nghiên cứu: Chương trình môn Bóng đá 5 người được áp dụng giảng dạy cho sinh viên Đại học Đà Nẵng từ năm học 2020-2021 Tổ chức chủ trì (ký, họ và tên, đóng dấu) Ngày tháng năm Chủ nhiệm đề tài (ký, họ và tên) xiii INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 1. General information: Project title: Research on impact of 5-person football on physical development of Da Nang University students Code number: B2017-BN01-08 Coordinator: MA Vo Dinh Hop Implementing institution: The University of Danang Duration: from 2017 -2019 2. Objective(s): To evaluate the current status of physical education and the need to study and practice 5- player football tactic; develop new physical education curriculum; analyze the impact of 5-player football tactic on the physical development for the students of the University of Danang. 3. Creativeness and innovativeness: The overview of this theoretical research has updated a number of new documents related to the physical education, with specific directions and development strategies in each period based on existing laws defined by the Gymnastics and Sports Association, approved by the 11th National Assembly, at the 10th session on November 10, 2006. The result of the physical education research of the University of Da Nang has shown that the school still has many shortcomings regarding the content of the program, extra-curricular training, teaching staff, facilities, and fitness level of students The positive impact of 5-player football tactic on the physical development of students, and as well as to the health and lifestyle of students. 4. Research results: a. In term of new physical education study: Opening up a new direction for studying the impact of new elective sports to meet the needs and physical development of students. b. In terms of education and training: Building an elective program for students in general and the University of Danang; to create a valuable research and development project related to the field of physical education. c. Regarding socio-economy: The results of the thesis are useful materials which can be used for professors and coaches to continue studying football development; is the basis for adolescents to practice the 5-person football tactic to improve health. 5. Products: a. The 5-person football tactic course for University of Danang was approved by the Education and Training Council and the Faculty of Education and Training. b. Reference material: Book titled "Football 5 people". The book is published by the Culture and To
Luận văn liên quan