Báo cáo Vấn đề nguồn nhân lực cho các cơ quan Báo, Đài Phát Thanh – Truyền Hình

Xã hội ngày càng đi lên vì thế vấn đề nguồn nhân lực ngày càng được quan tõm chu đỏo hơn. Vấn đề này đang là mối quan tõm hàng đầu của mọi ngành nghề trong xó hội chứ khụng chỉ riờng cỏc cơ quan Bỏo chớ, Đài PT-TH. Trong hoạt động báo chí hiện nay, một vấn đề quan trọng đặt ra là nguồn lực con người bắt đầu từ khâu đào tạo đến việc lưạ chọn, bố trí công tác. Đảng và Nhà nước ta coi trọng sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ vì nhận thức sâu sắc về nguồn lực con người, về đào tạo con người và sử dụng con người tốt hơn. Đồng chí Lê Duẩn đã khẳng định: “ khi đã có đường lối đúng rồi, thì cán bộ là yếu tố quyết định tất cả, không có cán bộ trung thành đủ năng lực chuyên môn, không thể tổ chức thực hiện được các yêu cầu phát triển báo chí trong giai đoạn hiện nay. Nguồn nhân lực tốt thì cơ quan báo chí sẽ ổn định và phát triển”. Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề nguồn nhân lực cho các cơ quan báo chí là một vấn đề quan trọng và vẫn đang còn có nhiều hạn chế chính vì lí do đó nên tôi quyết định lựa chọn đề tài “ Vấn đề nguồn nhân lực cho các cơ quan báo, Đài PT – TH”. Hoạt động bỏo chớ phỏt triển thỡ khụng chỉ đầu tư ở cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật mà cũn phải đầu tư cả cho nguồn nhõn lực. Khi được quan tõm đầu tư đỳng mức nguồn nhõn lực hoạt động ổn định, chất lượng tin bài sẽ cao hơn và đương nhiờn cơ quan bỏo chớ sẽ phỏt triển tốt hơn hẳn. Nguồn nhõn lực cho cỏc cơ quan bỏo chớ đó và đang cú những bước biến chuyển cho phự hợp với cỏc yờu cầu ngày càng cao và luụn cú sự thay đổi đa dạng của đời sống thực tế. Tuy nhiờn sự thay đổi đú vẫn tồn tại một số vấn đề đỏng quan tõm. vì những lý do trên tôi chọn đề tài “Vấn đề nguồn nhõn lực cho cỏc cơ quan Bỏo, Đài Phỏt Thanh – Truyền Hỡnh ” để nghiờn cứu.

doc21 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1710 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Vấn đề nguồn nhân lực cho các cơ quan Báo, Đài Phát Thanh – Truyền Hình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan