Bảo hiểm nhận thọ ở Việt Nam và phương hướng triển khai

Sau khi chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển manh mẽ, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước, các hoạt động kinh doanh của nghành BH cũng đã từng bước phát triển đáp ứng tích cực nhu cầu của nền kinh tế xã hội. Sự phát triển của nghành BH được thể hiện qua các mặt: + Doanh nghiệp BH hoạt động rộng khắp trong cả nước dưới các hình thức khác nhau như : Công ty BH 100% vốn của nước ngoài Công ty BH cổ phần Công ty BH liên doanh Công ty BH của Nhà nước với các công ty trực thuộc, chi nhánh văn phòng đại diện và mạng lưới đại lý. Sự phát triển của các công ty BH đã từng bước tạo thuận lợi cho việc tham gia bảo hiểm của mọi đối tượng. + Nhiều nghiệp vụ bảo hiểm mới được nghiên cứu đưa ra phục vụ khách hàng, trong đó có nghiệp vụ "Bảo hiểm Nhân thọ". Tuy BHNT mới với hơn 4 năm hoạt động, BHNT còn rất mới mẻ; Tuy nhiên Chính Phủ đã bắt đầu xem BHNT như là một yếu tố quan trọng trong hệ thống tài chính, đặc biệt trong việc huy động nguồn tiền trong nước.Thực vậy, BHNT có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển và hỗ trợ cho nền kinh tế thị trường Việt Nam, BHNT thể hiện sự quan tâm lo lắng của người chủ gia đình đối với người phụ thuộc hoặc của cha mẹ đối với con cái. Chính vì thế, BHNT sẽ là gánh vác, chia sẻ những khó khăn về tài chính với bạn và gia đình bạn. Do BHNT là xu hướng phát triển tất yếu trong xã hội văn minh, do BHNT có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống của mỗi người, nên em đã chọn đề tài: “BHNT ở Việt Nam và phương hướng triển khai”

doc30 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 2030 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bảo hiểm nhận thọ ở Việt Nam và phương hướng triển khai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lêi nãi ®Çu Sau khi chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn manh mÏ, ®êi sèng cña nh©n d©n ®­îc n©ng lªn râ rÖt. Cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc, c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña nghµnh BH còng ®· tõng b­íc ph¸t triÓn ®¸p øng tÝch cùc nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ x· héi. Sù ph¸t triÓn cña nghµnh BH ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c mÆt: + Doanh nghiÖp BH ho¹t ®éng réng kh¾p trong c¶ n­íc d­íi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau nh­ : C«ng ty BH 100% vèn cña n­íc ngoµi C«ng ty BH cæ phÇn C«ng ty BH liªn doanh C«ng ty BH cña Nhµ n­íc víi c¸c c«ng ty trùc thuéc, chi nh¸nh v¨n phßng ®¹i diÖn vµ m¹ng l­íi ®¹i lý... Sù ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty BH ®· tõng b­íc t¹o thuËn lîi cho viÖc tham gia b¶o hiÓm cña mäi ®èi t­îng. + NhiÒu nghiÖp vô b¶o hiÓm míi ®­îc nghiªn cøu ®­a ra phôc vô kh¸ch hµng, trong ®ã cã nghiÖp vô "B¶o hiÓm Nh©n thä". Tuy BHNT míi víi h¬n 4 n¨m ho¹t ®éng, BHNT cßn rÊt míi mÎ; Tuy nhiªn ChÝnh Phñ ®· b¾t ®Çu xem BHNT nh­ lµ mét yÕu tè quan träng trong hÖ thèng tµi chÝnh, ®Æc biÖt trong viÖc huy ®éng nguån tiÒn trong n­íc.Thùc vËy, BHNT cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc ph¸t triÓn vµ hç trî cho nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ViÖt Nam, BHNT thÓ hiÖn sù quan t©m lo l¾ng cña ng­êi chñ gia ®×nh ®èi víi ng­êi phô thuéc hoÆc cña cha mÑ ®èi víi con c¸i. ChÝnh v× thÕ, BHNT sÏ lµ g¸nh v¸c, chia sÎ nh÷ng khã kh¨n vÒ tµi chÝnh víi b¹n vµ gia ®×nh b¹n. Do BHNT lµ xu h­íng ph¸t triÓn tÊt yÕu trong x· héi v¨n minh, do BHNT cã ý nghÜa quan träng ®èi víi cuéc sèng cña mçi ng­êi, nªn em ®· chän ®Ò tµi: “BHNT ë ViÖt Nam vµ ph­¬ng h­íng triÓn khai” §©y lµ vÊn ®Ò rÊt phøc t¹p cÇn ®­îc nghiªn cøu, lý gi¶i tõ nhiÒu gãc ®é, nhiÒu c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau míi cã thÓ ®Çy ®ñ.Trong ph¹m vi bµi viÕt nµy, em xin tr×nh bµy nh÷ng kiÕn thøc mµ m×nh ®· ®­îc häc.Tuy nhiªn do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ vµ ch­a cã kinh nghiÖm nªn ch¾c ch¾n bµi viÕt cßn rÊt nhiÒu thiÕu sãt . PhÇn I MéT Sè VÊN §Ò Lý LUËN VÒ BHNT I. ®Æc ®iÓm vµ t¸c dông cña BHNT 1. Kh¸i niÖm & ®Æc ®iÓm: a. kh¸i niÖm: VÒ mÆt ph¸p lý: BHNT lµ b¶n hîp ®ång qua ®ã, ®Ó ®æi lÊy phÝ cña ng­êi tham gia, nhµ BH cam kÕt sÏ tr¶ cho mét hoÆc nhiÒu ng­êi ®­îc h­ëng mét kho¶n tiÒn Ên ®Þnh ( sè tiÒn BH hay trî cÊp) trong tr­êng hîp ng­êi ®­îc BH chÕt hoÆc cßn sèng ®Õn mét thêi ®iÓm ®­îc chØ râ trong hîp ®ång. VÒ mÆt kü thuËt: BHNT lµ nghiÖp vô chøa ®ùng c¸c cam kÕt vµ sù thi hµnh c¸c cam kÕt nµy phô thuéc vµo tuæi thä cña con ng­êi. Nh­ vËy BHNT lµ lo¹i h×nh BH b¶o ®¶m cho c¸c rñi ro cã liªn quan ®Õn tuæi thä cña con ng­êi, BHNT cã ®èi t­îng tham gia rÊt réng lín, bao gåm mäi ng­êi ë c¸c løa tuæi kh¸c nhau. ë ViÖt Nam BHNT lµ lo¹i h×nh BH chØ liªn quan ®Õn c¸c sù kiÖn x¶y ra trong cuéc sèng con ng­êi. Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, c¸c bªn khi tham gia vµo lÜnh vùc BHNT ph¶i th«ng qua mét v¨n b¶n lµ hîp ®ång BHNT. Hîp ®ång BHNT lµ sù cam kÕt gi÷a hai bªn, theo ®ã bªn nhËn BH (CTBHNT) cã tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô chi tr¶ cho bªn ®­îc BH khi cã c¸c sù kiÖn BH x¶y ra, cßn bªn ®­îc BH cã tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô ®ãng phÝ BH nh­ tho¶ thuËn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.( lµ mét d¹ng hîp ®ång song vô). Trong hîp ®ång BHNT quy ®×nh râ quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn tham gia. BHNT lµ mét lo¹i cña BH con ng­êi, nã cã ®Çy ®ñ ®Æc ®iÓm cña BH con ng­êi nãi chung vµ nã còng cã c¸c ®Æc ®iÓm riªng biÖt cña BHNT. b. ®Æc ®iÓm cña BHNT BHNT cã c¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n sau ®©y: BHNT võa mang tÝnh chÊt tiÕt kiÖm, võa mang tÝnh chÊt rñi ro. §Æc ®iÓm nµy lµ sù kh¸c biÖt c¬ b¶n gi÷a BHNT vµ BH phi nh©n thä. Nh©n d©n tiÕt kiÖm khi mua BHNT kh¸c víi c¸c h×nh thøc tiÕt kiÖm kh¸c ë chç ng­êi BH ®¶m b¶o tr¶ cho ng­êi tham gia BH hay ng­êi th©n cña hä mét sè tiÒn rÊt lín ngay c¶ khi hä míi tiÕt kiÖm ®­îc mét kho¶n tiÒn nhá. Ta thÊy, sè tiÒn BH ®­îc chi tr¶ khi hÕt h¹n hîp ®ång vµ khi khi ng­êi ®­îc BH sèng ®Õn mét ®é tuæi nhÊt ®Þnh th× sè tiÒn ®ã xem nh­ mét kho¶n tiÕt kiÖm ®Ó ®Çu t­ cho t­¬ng lai, cßn khi ng­êi ®­îc BH kh«ng may gÆp rñi ro trong thêi h¹n BH ®­îc Ên ®Þnh, ng­êi ®­îc h­ëng quyÒn lîi BH sÏ ®­îc nhËn nh÷ng kho¶n trî cÊp hay sè tiÒn BH tõ c«ng ty BH. Tøc lµ khi sù kiÖn BH x¶y ra th× c«ng ty BH ph¶i cã tr¸ch nhiÖm chi tr¶ sè tiÒn BH, kh«ng c¨n cø vµo sè phÝ ®ãng BH nhiÒu hay Ýt. BHNT ®¸p øng ®­îc rÊt nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau cña ng­êi tham gia BH. Víi BH phi nh©n thä chØ ®¸p øng ®­îc mét môc ®Ých lµ gãp phÇn kh¾c phôc hËu qu¶ khi ®èi t­îng tham gia gÆp sù cè, tõ ®ã gãp phÇn æn ®Þnh tµi chÝnh cho ng­êi tham gia, th× BHNT l¹i ®¸p øng ®­îc nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau nh­: æn ®Þnh cuéc sèng khi giµ yÕu (b¶o hiÓm h­u trÝ); gióp cho gia ®×nh mét sè tiÒn khi hä bÞ tö vong, lµ vËt thÕ chÊp ®Ó vay vèn ... BHNT cã c¸c lo¹i hîp ®ång BHNT rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p. sù ®a d¹ng vµ phøc t¹p nµy thÓ hiÖn ngay ë c¸c s¶n phÈm cña BHNT. Vµ mçi s¶n phÈm BHNT còng cã c¸c loµi kh¸c nhau, ch¼ng h¹n hîp ®ång BHNT hçn hîp cã c¸c hîp ®ång thêi h¹n 5 n¨m, 10 n¨m. Thêi h¹n trong hîp ®ång kh¸c nhau sÏ dÉn tíi sù kh¸c nhau vÒ sè tiÒn BH, phÝ BH, ph­¬ng ph¸p ®ãng phÝ kh¸c nhau ... Ngay trong mét b¶n hîp ®ång th× mèi quan hÖ gi÷a c¸c bªn còng rÊt phøc t¹p. PhÝ trong BHNT chÞu t¸c ®éng tæng hîp cña rÊt nhiÒu nh©n tè v× vËy qu¸ tr×nh ®Þnh phÝ kh¸ phøc t¹p. Trong qu¸ tr×nh ®Þnh phÝ ph¶i c¨n cø vµo nhiÒu yÕu tè nh­: chi phÝ khai th¸c vµ qu¶n lý hîp ®ång. ®é tuæi cña ng­êi ®­îc BH Tuæi thä b×nh qu©n cña con ng­êi. Sè tiÒn BH Thêi h¹n tham gia. Tû lÖ l¹m ph¸t vµ thiÓu ph¸t cña ®ång tiÒn... BHNT cã sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ – x· héi nhÊt ®Þnh. Ngoµi nh÷ng ®iÒu kiÖn KT – XH, m«i tr­êng ph¸p lý còng cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña BHNT Tæng hîp c¸c ®iÒu kiÖn KT – XH vµ ph¸p lý ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña BHNT. 2. T¸c dông cña BHNT: Lµ mét lo¹i cña BH con ng­êi, BHNT cã ®Çy ®ñ t¸c dông cña BH con ng­êi nãi chung nh­: Gãp phÇn æn ®Þnh cuéc sèng cho c¸c c¸ nh©n vµ gia ®×nh lµ chç dùa tinh thÇn cho ng­êi ®­îc BH. Gãp phÇn æn ®Þnh tµi chÝnh vµ s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp, t¹o lËp mèi quan hÖ gÇn gòi g¾n bã gi÷a ng­êi lao ®éng vµ ng­êi s­ dông lao ®éng. Th«ng qua viÖc thu phÝ h×nh thµnh quü BH, quü nµy ®­îc sö dông chñ yÕu vµo môc ®Ých båi th­êng chi tr¶ vµ dù phßng. Khi nhµn rçi nã sÏ lµ nguån vèn ®Çu t­ h÷u Ých gãp phÇn ph¸t triÓn KT – XH. Lµ c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó huy ®éng nguån vèn nhµn rçi trong d©n c­, thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l¹m ph¸t. Gãp phÇn gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò x· héi nh­: gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp, t¨ng vèn ®Çu t­ cho gi¸o dôc con c¸i, t¹o ra mét nÕp sèng tèt ®Ñp, tiÕt kiÖm cã kÕ ho¹ch... BHNT lµ lo¹i BH nh©n ®¹o nhÊt, nã cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn cuéc sèng hµng ngµy cña con ng­êi. Nã cho phÐp chóng ta chuyÓn giao rñi ro cña m×nh cho c¸c c«ng ty BHNT nÕu ta sö dông s¶n phÈm BHNT. BHNT kh«ng chØ cã t¸c dông víi ng­êi ®­îc BH vµ gia ®×nh mµ nã cßn mang l¹i lîi Ých cho ng­êi BH vµ c¶ x· héi. a. T¸c dông ®èi víi ng­êi ®­îc BH vµ gia ®×nh hä: Trong cuéc sèng hµng ngµy, con ng­êi cã rÊt nhiÒu mèi lo, x· héi cµng ph¸t triÓn, tiÕn bé ®ßi hái b¶n th©n mçi ng­êi ph¶i cã suy nghÜ, lo l¾ng vµ ®Æt kÕ ho¹ch lµm viÖc, lao ®éng còng nh­ häc tËp... ®Ó hoµ nhËp ®­îc víi x· héi. Ngay c¶ lóc khoÎ m¹nh nçi lo vÒ tµi chÝnh cho con c¸i vµo ®¹i häc hay sinh c¬ lËp nghiÖp, nçi lo khi vÒ h­u, hay chuÈn bÞ lËp gia ®×nh... lu«n lu«n tån t¹i trong mçi chóng ta. Råi nçi lo rñi ro bÊt ngê Ëp ®Õn, khoÎ m¹nh ®· ®µnh, n÷a lµ èm ®au, th­¬ng tËt råi chÕt, ®· kh«ng kiÕm ®­îc tiÒn cßn bao nhiªu chi phÝ ph¸t sinh. Kh«ng chØ ¶nh h­ëng ®Õn thu nhËp cña chÝnh ng­êi ®ã, cßn ¶nh h­ëng ®Õn gia ®×nh vµ nh÷ng ng­êi phô thuéc, ngoµi ra cßn ¶nh h­ëng ®Õn c¶ doanh nghiÖp (nÕu ®ã lµ mét trong nh÷ng ng­êi chñ chèt). Kh«ng ai muèn nghÜ ®Õn c¸i chÕt nh­ng kh«ng ai biÕt ®­îc nã sÏ ®Õn víi m×nh lóc nµo. BHNT ®· vµ ®ang ®­îc triÓn khai tõ hµng tr¨m n¨m nay nh­ lµ mét ph­¬ng thøc ®¶m b¶o ®Òn bï phÇn thu nhËp bÞ mÊt vµ c¸c chi phÝ ®Õn kú ph¶i tr¶ hay hËu qu¶ cña c¸i chÕt ®­îc gi¶i quyÕt ngay lËp tøc, b»ng tiÒn mÆt vµ kh«ng ph¶i chÞu bÊt cø lo¹i thuÕ nµo. Kh¶ n¨ng cña BHNT lµ lµm viÖc nµy khi ®­îc cÇn ®Õn nhÊt – lóc chÕt – nã cung cÊp phÇn nµo sù ®¶m b¶o vÒ tµi chÝnh cho hµng triÖu con ng­êi trªn thÕ giíi ®­îc nh­ ngµy h«m nay. Chi phÝ ch«n cÊt vµ hËu sù. Khi mét ng­êi chÕt, mét sè kho¶n cÇn ph¶i chi tr¶ nh­ vay thÕ chÊp, vay c¸ nh©n, nî mua xe..., ngoµi ra cßn mét sè chi phÝ liªn quan ®Õn ng­êi chÕt nh­ viÖn phÝ, chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh ngoµi BHYT vµ c¸c chi phÝ mai t¸ng liªn quan. Riªng ë mét sè n­íc cã mét sè lo¹i thuÕ nh­ thuÕ ®¸nh vµo tµi s¶n thõa kÕ... V× vËy, BHNT cã thÓ cung cÊp tiÒn mÆt cÇn thiÕt ®Ó tr¶ cho tÊt c¶ nh÷ng chi phÝ nµy. ë ViÖt Nam, tham gia BHNT gióp ng­êi d©n cã mét kho¶n tiÒn ®Ó lo chi phÝ mai t¸ng còng nh­ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tiÒn b¹c sau khi chÕt. Sù b¶o trî nh÷ng ng­êi phô thuéc. Nh÷ng ng­êi phô thuéc vÉn ph¶i ®­îc æn ®Þnh cuéc sèng, vÉn ph¶i cã chi phÝ gia ®×nh ®Ó mua thøc ¨n, quÇn ¸o, c¸c kho¶n chi kh¸c liªn quan ®Õn cuéc sèng hµng ngµy cña hä. BHNT cã thÓ cung cÊp tiÒn ®Ó gióp c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh cho tíi khi hä t×m ®­îc kÕ sinh nhai kh¸c hoÆc cã thªm thu nhËp. Chi phÝ gi¸o dôc Mét trong nh÷ng môc tiªu hµng ®Çu cña nh÷ng bËc cha mÑ trªn thÕ giíi lµ cã ®ñ kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó göi con hä vµo c¸c tr­êng ®¹i häc, v× häc thøc lµ c¸i vèn quý nhÊt mµ cha mÑ cã thÓ giµnh cho con. Nh÷ng c¸i chÕt cña bè hoÆc mÑ ®ang lµm viÖc cã thÓ ®ång nghÜa víi viÖc gi¶m nguån thu nhËp cña gia ®×nh ¶nh h­ëng ®Õn viÖc häc cña con c¸i hä. BHNT gióp ®ì ®Ó ch¾c ch¾n tÝch luü ®­îc kho¶n tiÒn ®¶m b¶o sù häc hµnh cho con c¸i. Cha mÑ cã thÓ tham gia BH dµi h¹n hoÆc BH hçn hîp cã thêi h¹n cã l·i ®Ó ®¸p øng tiÒn häc phÝ cho con c¸i hä häc ®¹i häc ngay c¶ khi hä cßn sèng. Thu nhËp khi vÒ h­u. HÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu cã nh÷ng chÝnh s¸ch, ch­¬ng tr×nh ®Ó ®¶m b¶o cho c¸ nh©n cã thu nhËp khi vÒ h­u. MÆc dï vËy, sè thu nhËp nµy th­êng kh«ng ®ñ ®¶m b¶o cho mét ng­êi h­u trÝ. Hîp ®ång BHNT l©u dµi ®¶m nhiÖm hai vai trß. Thø nhÊt lµ BH rñi ro cho ng­êi ®­îc BH trong suèt thêi gian lµm viÖc. Sau ®ã tiÒn tiÕt kiÖm ®­îc tÝch luü cã thÓ ®­îc sö dông lµm nguån thu nhËp khi vÒ h­u. b. T¸c ®éng tíi doanh nghiÖp, c¸ nh©n kinh doanh. BHNT c¸ nh©n ®¶m b¶o tr¶ mét kho¶n tiÒn ®Ó c«ng viÖc kinh doanh vÉn tiÕp tôc trong tr­êng hîp tö vong cña chñ doanh nghiÖp, ®èi t¸c hoÆc ng­êi chñ chèt. Mét doanh nghiÖp còng cã thÓ dïng BHNT ®Ó ®¶m b¶o mét sè chÕ ®é ®·i ngé cho ng­êi lµm c«ng. BHNT còng ®¶m b¶o sù tiÕp tôc kinh doanh cho doanh nghiÖp nÕu chñ doanh nghiÖp hoÆc nh÷ng nh©n vËt chñ chèt cña tæ chøc nµy chÕt. NÕu ng­êi chñ doanh nghiÖp chÕt, cæ phÇn cña anh ta trong doanh nghiÖp sÏ trë thµnh mét phÇn tµi s¶n. TÊt c¶ tµi s¶n bao gåm c¶ nh÷ng tµi s¶n tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña anh ta chuyÓn thµnh tµi s¶n thõa kÕ cña anh ta vµ tµi s¶n nµy ph¶i ®­îc dïng ®Ó tr¶ c¸c kho¶n nî, kÓ c¶ nî kinh doanh. NÕu kh«ng ®ñ tr¶ nî, ng­êi thùc hiÖn di chóc buéc ph¶i b¸n doanh nghiÖp víi kho¶n lç lín ®Ó cã ®­îc sè tiÒn cÇn thiÕt tr¶ c¸c kho¶n nî. TÊt nhiªn, viÖc b¶n doanh nghiÖp víi bÊt cø gi¸ nµo sÏ bÞ lç rÊt lín so víi gi¸ trÞ thùc tÕ trªn thÞ tr­êng. ChÝnh v× vËy viÖc chuÈn bÞ tõ tr­íc mét hîp ®ång mua b¸n cã thÓ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò r¾c rèi liªn quan ®Õn c¸i chÕt ®ét ngét cña nhµ kinh doanh. Mét bªn ®ång ý b¸n toµn bé tµi s¶n vµ lîi nhuËn trong kinh doanh cho ®èi t¸c ®ång ý mua quyÒn lîi víi gi¸ ®Æc biÖt. NÕu nh©n viªn ( hoÆc thµnh viªn trong gia ®×nh ) kh«ng ®ñ tiÒn mua doanh nghiÖp th× BHNT lµ c¸ch phæ biÕn nhÊt ®Ó cung cÊp vèn ho¹t ®éng nµy. Nh©n viªn sÏ mua hîp ®ång BH nh©n m¹ng cña chñ së h÷u doanh nghiÖp. Anh ta võa lµ chñ hîp ®ång võa lµ ng­êi tr¶ phÝ BH vµ lµ ng­êi h­ëng quyÒn lîi BH. STBH ®ñ ®Ó ng­êi ®ã mua doanh nghiÖp. c. T¸c dông ®èi víi x· héi: Mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch ®Ó thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña mçi quèc gia lµ b¾t ®Çu ngay trong tõng gia ®×nh, v× mçi gia ®×nh lµ mét tÕ bµo cña x· héi. BHNT lµ mét trong nh÷ng ph­¬ng thøc hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó thùc hiÖn huy ®éng tiÕt kiÖm c¸ nh©n. BHNT gióp cho b¶n th©n mçi ng­êi d©n cã ý thøc tiÕt kiÖm, cã ý thøc ch¨m lo ®Õn t­¬ng lai. BHNT còng t¹o nguån vèn ®Çu t­ dµi h¹n trong n­íc. BHNT lµ c¸ch thøc huy ®éng vèn ®Çu t­ kh¸ hiÖu qu¶ trong d©n c­, kh«ng nh÷ng thÕ mµ c¸c hîp ®ång ®Çu BHNT l¹i lµ c¸c hîp ®ång dµi h¹n, ®iÒu ®ã ®ång nghÜa víi nguån vèn ®Çu t­ dµi h¹n trong n­íc. Ngay tõ khi ra ®êi, BHNT ®· thu hót ®­îc mét lùc l­îng lín lao ®éng trong x· héi, gãp phÇn gi¶i quyÕt phÇn nµo ®­îc n¹n thÊt nghiÖp lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò bøc thiÕt cña x· héi ta hiÖn nay. S¬ l­îc lÞch sö ph¸t triÓn cña bhnt Trªn thÕ giíi Trong cuéc sèng hµng ngµy, mçi ng­êi th­êng gÆp nh÷ng rñi ro bÊt ngê khã l­êng tr­íc ®­îc. ChÝnh v× vËy, BH ra ®êi ®Ó chia sÎ rñi ro víi sè ®«ng vµ mét vµi ng­êi trong sè hä g¸nh chÞu. Cã thÓ nãi trªn thÕ giíi BHNT ra ®êi tõ n¨m 1583, víi hîp ®ång ®Çu tiªn ®­îc ký kÕt gi÷a ng­êi ®­îc BH lµ William Gybbon ë Lu©n §«n – Anh Quèc. Tuy nhiªn m·i cho ®Õn n¨m 1759, c«ng ty BHNT ®Çu tiªn míi ®­îc thµnh lËp ë Ch©u Mü nh­ng chØ b¸n BH cho c¸c con chiªn nhµ thê. Ba n¨m sau, BHNT ®­îc ph¸t triÓn réng r·i cho tÊt c¶ nh©n d©n do c«ng ty BHNT ®Çu tiªn cña Anh thµnh lËp n¨m 1762. Tõ ®ã ®Õn nay, hµng lo¹t c«ng ty BHNT ra ®êi, BHNT kh«ng chØ xuÊt hiÖn ë c¸c n­íc Ch©u ¢u, Ch©u Mü mµ cßn xuÊt hiÖn ë Ch©u ¸ : NhËt n¨m 1881; Hµn Quèc n¨m 1905; Singapore n¨m 1908...; Theo sè liÖu thèng kª n¨m 1990 trong 100% phÝ BHNT trªn thÕ giíi th×: PhÝ BHNT ë Ch©u Mü chiÕm :34,8% PhÝ BHNT ë Ch©u ¢u chiÕm :31,4% PhÝ BHNT ë Ch©u ¸ chiÕm :33,8% Trong ®ã n¨m thÞ tr­êng BHNT lín nhÊt thÕ giíi lµ : NhËt, Mü, Anh, Ph¸p vµ §øc. BiÓu 1: Doanh thu phÝ BHNT mét sè n­íc n¨m 1994 STT N­íc PhÝ BH( triÖu USD) ThÞ phÇn thÞ tr­êng(%)  1 NhËt 477.016 42,55  2 Mü 241.419 22,42  3 Anh 74.786 6,67  4 Ph¸p 69.741 6,62  5 §øc 51.400 4,58  BiÓu 2: C¬ cÊu phÝ BHNT n¨m 1994 Khu vùc Phi nh©n thä(%) Nh©n thä(%)  Ch©u ¸ 25 75  B¾c mü 57 43  Ch©u ©u 50 50  Nam mü 80 20  Ch©u phi 29 71  C¸c khu vùc kh¸c 60 40  Tæng thÓ 42 57  ë ViÖt Nam Sù ra ®êi: ë viÖt Nam tr­íc n¨m 1975 ®· cã c«ng ty H­ng ViÖt ( MiÒn Nam ViÖt Nam) ®· triÓn khai lo¹i h×nh b¶o hiÓm “BHNT” vµ ho¹t ®éng trong thêi gian ng¾n chØ 1 – 2 n¨m. §Õn n¨m 1987, Tæng c«ng ty B¶o HiÓm ViÖt Nam (B¶o ViÖt) ®· tæ chøc nghiªn cøu ®Ò tµi “BHNT vµ viÖc vËn dông vµo ViÖt Nam” vµ ®Õn n¨m 1990 B¶o ViÖt ®· triÓn khai nghiÖp vô “B¶o hiÓm sinh m¹ng c¸ nh©n – mét lo¹i h×nh ng¾n h¹n cña B¶o HiÓm nh©n thä” Sau mét thêi gian nghiªn cøu, ngµy 20/03/1996 Bé Tµi ChÝnh ®· ký QuyÕt ®Þnh sè 281/TC/TCNH, cho phÐp Tæng c«ng ty B¶o HiÓm ViÖt Nam triÓn khai 2 lo¹i h×nh BHNT lµ: BHNT cã thêi h¹n 5 n¨m, 10 n¨m. BHNT trÎ em ( an sinh gi¸o dôc). b. Sù ph¸t triÓn Víi h¬n 4 n¨m ho¹t ®éng, BHNT cßn qu¸ míi mÎ trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam. Tuy nhiªn, ngay khi ra ®êi BHNT ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn víi tèc ®é kh¸ nhanh. §Õn hÕt th¸ng 12 n¨m 1996 C«ng ty BHNT ®· tËp huÊn vµ h­íng dÉn triÓn khai víi 1256 hîp ®ång vµ sè phÝ thu gÇn 1 tû VN§. Mét n¨m sau, 31/12/1997 cã 39/42 c«ng ty tõ B×nh ThuËn trë ra triÓn khai BHNT víi sè hîp ®ång khai th¸c ®­îc lµ 25.937 hîp ®ång, ®­a tæng sè hîp ®ång ®ang cã hiÖu lùc cña c«ng ty ®ang qu¶n lý lªn ®Õn 35.558 hîp ®ång víi doanh thu gÇn 20 tû VN§. HiÖn nay, BHNT ®ang ®­îc ®¸nh gi¸ lµ ph¸t triÓn nhÊt ë miÒn B¾c ViÖt Nam, vµ sÏ ph¸t triÓn m¹nh h¬n n÷a trong t­¬ng lai v× doanh thu cña nghiÖp vô nµy rÊt lín. §Þnh h­íng ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010: Doanh thu : 6.000 ®Õn 10.000 tû VN§. Tû träng: 50% trªn tæng phÝ BH toµn thÞ tr­êng. C¸c lo¹i h×nh bhnt & néi dung c¬ b¶n cña hîp ®ång bhnt C¸c lo¹i h×nh BHNT BHNT ®¸p øng rÊt nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau cña ng­êi tham gia, cã thÓ nãi ®Ó ®¸p øng vµ tho¶ m·n c¸c nhu cÇu cña ng­êi tham gia, ng­êi BH ph¶i thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm BHNT, thùc chÊt lµ ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i hîp ®ång BHNT. Trong thùc tÕ cã 3 lo¹i h×nh BHNT: BH trong tr­êng hîp tö vong BH trong tr­êng hîp sèng BHNT hçn hîp. 1.1. B¶o hiÓm trong tr­êng hîp tö vong: §©y lµ lo¹i h×nh phæ biÕn nhÊt trong BHNT vµ ®­îc chia thµnh 2 nhãm: BH tö kú cßn gäi lµ BH t¹m thêi( hay BH sinh m¹ng cã thêi h¹n) §­îc ký kÕt BH cho c¸i chÕt x¶y ra trong thêi gian ®· quy ®Þnh cña hîp ®ång. NÕu c¸i chÕt x¶y ra trong thêi h¹n hîp ®ång th× ng­êi BH ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n sè tiÒn BH cho ng­êi thô h­ëng quyÒn lîi BH ®­îc chØ ®Þnh. Ta thÊy BH tö kú cã ®Æc ®iÓm: Thêi h¹n x¸c BH ®Þnh. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi mang tÝnh t¹m thêi. Møc phÝ BH thÊp v× kh«ng ph¶i lËp quü tiÕt kiÖm cho ng­êi ®­îc BH. BH tö kú ®­îc ®a d¹ng ho¸ thµnh c¸c lo¹i h×nh sau ®©y: BH tö kú cè ®Þnh: Cã møc thu phÝ BH vµ STBH cè ®Þnh, kh«ng thay ®æi trong suèt thêi gian cã hiÖu lùc cña hîp ®ång. BH tö kú cã thÓ t¸i tôc: Cã thÓ ®­îc t¸i tôc vµo ngµy kÕt thóc hîp ®ång vµ kh«ng yªu cÇu cã thªm b»ng chøng nµo vÒ søc khoÎ cña ng­êi ®­îc BH, nh­ng cã sù giíi h¹n vÒ ®é tuæi,( phÝ t¨ng lªn t¹i lóc t¸i tôc v× ®é tuæi cña ng­êi ®­îc BH t¨ng). BH tö kú cã thÓ chuyÓn ®æi: Cho phÐp ng­êi ®­îc BH cã sù lùa chän chuyÓn ®æi 1 phÇn hay toµn bé hîp ®ång thµnh 1 hîp ®ång BHNT trän ®êi hay BHNT hçn hîp t¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã khi hîp ®ång ®ang cßn hiÖu lùc. BH tö kú gi¶m dÇn: §©y lµ lo¹i h×nh BH mµ cã 1 bé phËn cña STBH gi¶m hµng n¨m theo mét møc ®é quy ®Þnh. Bé phËn nµy gi¶m tíi 0 vµo cuèi thêi h¹n cña hîp ®ång. BH tö kú t¨ng dÇn: PhÝ BH sÏ t¨ng dÇn theo STBH vµ ph¶i dùa trªn tuæi t¸c cña ng­êi ®­îc BH khi t¸i tôc hîp ®ång. BH thu nhËp gia ®×nh. BH thu nhËp gia ®×nh t¨ng dÇn. BH tö kú cã ®iÒu kiÖn: §iÒu kiÖn ë ®©y lµ viÖc thanh to¸n trî cÊp chØ ®­îc thùc hiÖn khi ng­êi ®­îc BH bÞ chÕt ®ång thêi ng­êi thô h­ëng quyÒn lîi BH ®­îc chØ ®Þnh trong hîp ®ång ph¶i cßn sèng. BHNT trän ®êi (BH tr­êng sinh) Lo¹i h×nh BH nµy cam kÕt chi tr¶ cho ng­êi thô h­ëng BH mét sè tiÒn BH ®· ®­îc Ên ®Þnh tr­íc trªn hîp ®ång. Khi ng­êi ®­îc BH chÕt vµo bÊt cø lóc nµo kÓ tõ ngµy ký kÕt hîp ®ång. Ph­¬ng ch©m cña ng­êi BH ë ®©y lµ “BH ®Õn khi chÕt”. Cã mét sè tr­êng hîp lo¹i h×nh BH nµy cßn ®¶m b¶o chi tr¶ cho ng­êi ®­îc BH ngay c¶ khi hä sèng ®Õn 100 tuæi. Víi lo¹i h×nh BHNT trßn ®êi hiÖn nay th­êng cã c¸c lo¹i hîp ®ång sau: BHNT trän ®êi phi lîi nhuËn: Lo¹i nµy cã møc phÝ vµ STBH cè ®Þnh suèt cuéc ®êi. V× vËy khi thanh to¸n STBH cho ng­êi thô h­ëng kh«ng cã lîi nhuËn ®­îc chia. BHNT trän ®êi cã tham gia chia lîi nhuËn: T­¬ng tù nh­ lo¹i BH trªn nh­ng khi thanh to¸n STBH cho ng­êi thô h­ëng quyÒn lîi hä ®­îc chia mét phÇn lîi nhuËn nh­ ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång. BHNT trän ®êi ®ãng phÝ liªn tôc: Lo¹i nµy yªu cÇu ng­êi ®­îc BH ®ãng phÝ liªn tôc cho tíi khi chÕt. BHNT trän ®êi ®ãng phÝ mét lÇn: Lµ lo¹i h×nh BH mµ ng­êi ®­îc BH chØ ®ãng phÝ mét lÇn khi ký hîp ®ång, cßn ng­êi BH ph¶i ®¶m b¶o chi tr¶ bÊt cø lóc nµo khi c¸i chÕt cña ng­êi ®­îc BH xuÊt hiÖn. BHNT trän ®êi quy ®Þnh sè lÇn ®ãng phÝ BH: Lo¹i nµy kh«ng ®ßi hái ng­êi ®­îc BH ph¶i ®ãng phÝ liªn tôc hay mét lÇn, mµ quy ®Þnh râ sè n¨m ®ãng phÝ BH. 1.2. BH trong tr­êng hîp sèng( cßn gäi lµ BH sinh kú) Thùc chÊt cña lo¹i h×nh BH nµy lµ ng­êi BH cam kÕt chi tr¶ nh÷ng kho¶n tiÒn ®Òu ®Æn trong mét kho¶n thêi gian x¸c ®Þnh hay trong suèt cuéc ®êi ng­êi tham gia BH. Nªu ng­êi ®­îc BH chÕt tr­íc ngµy ®Õn h¹n thanh to¸n th× sÏ kh«ng ®­îc chi tr¶ bÊt kú mét kho¶n tiÒn nµo. Nh­ vËy lµ c¸c kho¶n trî cÊp ®Þnh kú chØ ®­îc b¾t ®Çu thanh to¸n vµo 1 ngµy Ên ®Þnh vµ chØ ®­îc tr¶ khi ng­êi ®­îc BH cßn sèng. Còng cã mét sè c«ng ty BH cßn ¸p dông c¸c ®iÒu kho¶n bæ sung ®Ó hoµn phÝ BH cho ng­êi thô h­ëng quyÒn lîi BH khi ng­êi ®­îc BH bÞ tö vong. Lo¹i h×nh BH nµy rÊt phï hîp víi nh÷ng ng­êi khi vÒ h­u hay nh÷ng ng­êi kh«ng ®­îc h­ëng trî cÊp h­u trÝ tõ BHXH ®Õn ®é tuæi t­¬ng øng víi tuæi vÒ h­u ®¨ng ký tham gia, ®Ó ®­îc h­ëng nh÷ng kho¶n trî cÊp ®Þnh kú hµng th¸ng. V× vËy tªn gäi “BH tiÒn tr
Luận văn liên quan