Chuyên đề Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Cao Phong - Tỉnh Hòa bình với sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói " trong công cuộc kiến thiết nước nhà có 4 vấn đề cần phải chú ý đến , cũng phải coi là quan trọng như nhau : " kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội ". văn hóa Việt Nam là thành quả lao đông sáng tạo và đấu tranh dựng nước, giữ nước hàng ngàn năm của cộng đồng các dân tộc trên đất nước Việt Nam . là kết quả giao lưu quốc tế , tiếp thu những tinh hoa của nhiều nền văn hóa trên thế giới giữ vững bản sắc và không ngừng phát triển từ đời này qua đời khác , văn hóa Việt Nam đã hun đúc lên tâm hồn , khí phách bản lĩnh Việt Nam , góp phần làm sáng rõ lịch sử vẻ vang của dân tộc. Ngày nay cùng với xu thế "quốc tế hóa" hòa nhập vào dòng chảy chung của nhân loại chúng ta đang tiến hành công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước . Tổng kết thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội trong những năm qua. Đảng ta thấy rằng xây dựng chủ nghĩa xã hội không thể coi trọng vấn đề văn hoá , dư thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã đặt vấn đề xây dựng văn hóa ngang hàng với các vấn đề quan trọng khác, xem văn hoá có nghĩa như là các vấn đề vấn đề phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế , chính sách đối ngoại đối với các thành phần kinh tế phát triển . khoa học công nghệ , giáo dục , an ninh quốc phòng v.v. Mặt khác , cùng với việc thưc hiện công nghiệp hoá , hiện đại hoá nền kinh tế thị trường đã tạo ra tâm lý tiêu dùng lối sống chạy theo vật chất tầm thường của một bộ phận dân cư. Đặc biệt là chiến lược "diễn biến hòa bình" bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch khác đang chĩa mũi nhọn vào nước ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong đó có lĩnh vực văn hóa tư tưởng. Tệ sùng bái nước ngoài, coi thường những giá trị văn hóa dân tộc, chạy theo lối sống thực dụng cá nhân vị kỷ. Đang gây hại đến thuần phong mỹ tục. không ít trường hợp vì đồng tiền mà trà đạp lên tình nghĩa gia đình, quan hệ thầy trò, tình bạn, tình đồng chí, đồng nghiệp. Bên cạnh đó là các tệ nạn xã hội, mặt trái của cơ chế thị trường. Nhiều hủ tục lạc hậu khá lan tràn nhất là trong việc cưới, việc tang lễ hội : Thông tư 04/TT - BVH-TT của Bộ văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội. Trong bài phát biểu khai mạc tại hội nghị lần thứ 5 . Ban chấp hành trung ương Đảng ( khóa VIII ) của đồng chí Lê Khả Phiêu chỉ rõ : "Những tiêu cực đang xuất hiện có nhiều hướng gia tăng trên nhiều lĩmh vực của đời sống văn hoá tinh thần nhất là sự xuống cấp về tư tưởng , đạo đức và đời sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ , đảng viên và nhân dân . Dẫn tới nguy cơ đối với văn minh của Đảng và sự phát triển của đất nước ". vì vậy việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc để trước sau "Ta vẫn là ta" là một vấn đề có ý nghĩa sống còn của nền vă hoá, là trách nhiệm nặng nề, một việc làm hết sức có ý nghĩa đối với sự phát triển của đất nước. Đây cũng là trách nhiệm chung của các cấp Uỷ Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể quần chúng trong đó có lực lượng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải thực sự làm nòng cốt Một nhà nghiên cứu lý luận văn hóa nhận xét rằng " Muốn đưa một nước từ nghèo trở thành một đất nước giàu mạnh chỉ cần vài chục năm nhưng để giữ gìn và phát huy bẳn sắc văn hóa của một dân tộc thì phải mất hàng nghìn năm

doc54 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1831 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Cao Phong - Tỉnh Hòa bình với sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan