Chuyên đề Giải pháp nhằm hoàn thiện kỹ năng trưng bày sản phẩm tại hệ thống Beautyworld.vn

Trước khi các nhà bán lẻ lớn thâm nhập vào Việt Nam, quan điểm: “Mỗi khách hàng đều phải đuợc ít nhất là một nhân viên bán hàng tư vấn và phục vụ.” trở thành nền tảng cho các nhà quản lý cửa hàng. Họ tuyển dụng và huấn luyện rất nhiều nhân viên bán hàng. Giờ đây, khi buớc vào cửa hàng, siêu thị, nguời mua sắm tự chọn các sản phẩm trên quầy kệ rồi bỏ vào giỏ hàng của mình. Các nhân viên bán hàng chỉ có mặt tại quầy tính tiền hoặc sắp xếp hàng hóa bên các quầy kệ. Khách hàng sẽ thoải mái lựa chọn hàng hóa theo ý muốn của mình. Ngoài ra, khách hàng có thể biết thêm các loại sản phẩm cùng chức năng công dụng hay các sản phẩm mới. Sự diệu kỳ đó là do hoạt động mang tên “Trưng bày” tạo ra.

pdf101 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1171 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Giải pháp nhằm hoàn thiện kỹ năng trưng bày sản phẩm tại hệ thống Beautyworld.vn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chuyên đề thực tập SVTH: Đinh Phạm Yến Nhi – Marketing – K33 1 MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT ........................................................................................................ 4 DANH MỤC BẢNG BIỂU .................................................................................................... 5 LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................................................... 7 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI ........................................................... 8 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ : ............................................................................................................ 8 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI: .................................................................................................... 9 1.3 QUI TRÌNH THỰC HIỆN & PHUƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: .................................. 9 1.3.1 Qui trình thực hiện: ................................................................................................ 9 1.3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu: ...................................................................................... 9 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: .........................................................................................10 1.5. HẠN CHẾ ĐỀ TÀI: ....................................................................................................10 1.6 KẾT CẤU ĐỀ TÀI .....................................................................................................11 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KỸ NĂNG TRƢNG BÀY .......................................12 2.1 KHÁI QUÁT VỀ KỸ NĂNG TRƢNG BÀY SẢN PHẨM: .........................................12 2.1.1 Khái niệm về trƣng bày sản phẩm: ........................................................................12 2.1.2 Các nguyên tắc và tiêu chuẩn trƣng bày sản phẩm: ................................................13 2.1.3 Các phƣơng pháp trƣng bày: .................................................................................18 2.1.4 Các dạng trƣng bày: ..............................................................................................19 2.1.5 Tâm lý khách hàng: ...............................................................................................21 2.1.6 Qui trình thực hiện trƣng bày: ...............................................................................22 2.2 QUẢNG CÁO TẠI ĐIỂM BÁN LẺ : ..........................................................................24 Chuyên đề thực tập SVTH: Đinh Phạm Yến Nhi – Marketing – K33 2 2.2.1 Khái niệm quảng cáo: ...........................................................................................24 2.2.2 Khái quát về quảng cáo tại điểm bán lẻ: ................................................................24 2.2.3 Các loại hình quảng cáo tại điểm bán lẻ: ...............................................................25 CHƢƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BEAUTYWORLD.VN .............................28 3.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH LÂM VŨ: .................................................................28 3.2 GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG BEAUTYWORLD.VN: ...............................................30 3.2.1 Quá trình hình thành và phát triển: ........................................................................30 3.2.2 Tầm nhìn: .............................................................................................................30 3.2.3 Nguyên tắc, sứ mạng: ............................................................................................30 3.2.4 Giá trị: ..................................................................................................................31 3.2.5 Thƣơng hiệu: ........................................................................................................32 3.2.6 Cơ cấu tổ chức: .....................................................................................................33 3.2.7 Sản phẩm của công ty: ..........................................................................................35 3.2.8 Lĩnh vực họat động khác của công ty: ...................................................................39 3.2.9 Tình hình họat động trong 3 quý cuối năm 2010: ..................................................39 CHƢƠNG 4: THỰC TRẠNG TRƢNG BÀY SẢN PHẨM TẠI HỆ THỐNG BEAUTYWORLD.VN ........................................................................................................43 4.1 THỰC TRẠNG TRƢNG BÀY SẢN PHẨM TẠI HỆ THỐNG BEAUTYWORLD.VN: ..........................................................................................................................................43 4.1.1 Cửa hàng 1: ...........................................................................................................43 4.1.2 Cửa hàng 2: ...........................................................................................................48 4.1.3 Cửa hàng 3: ...........................................................................................................53 NHẬN XÉT THỰC TRẠNG CHUNG TẠI 3 CỬA HÀNG: .........................................58 4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: .........................................................................................59 Chuyên đề thực tập SVTH: Đinh Phạm Yến Nhi – Marketing – K33 3 4.2.1 Kết quả nghiên cứu định tính ................................................................................59 4.2.2 Kết quả nghiên cứu định lƣợng: ............................................................................61 4.3 NHU CẦU TRƢNG BÀY SẢN PHẨM: .....................................................................73 4.3.1 Khách hàng: .........................................................................................................73 4.3.2 Doanh nghiệp: ......................................................................................................73 CHƢƠNG 5: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KỸ NĂNG TRƢNG BÀY SẢN PHẨM TẠI HỆ THỐNG BEAUTYWORLD.VN ..............................................................74 5.1 ĐỐI VỚI CÁC CỬA HÀNG HIỆN TẠI: ................................................................74 5.2 ĐỐI VỚI CÁC CỬA HÀNG SẮP KHAI TRƢƠNG VỚI HÌNH THỨC SỬ DỤNG MÁY LẠNH VÀ CỬA KÍNH BÊN NGOÀI: ....................................................................79 5.2.1 Cách bố trí: ..........................................................................................................79 5.2.2 Hình ảnh kệ: .........................................................................................................79 5.2.3 Cách sắp xếp: .......................................................................................................81 5.2.4 Sử dụng hình thức quảng cáo tại điểm bán lẻ: .......................................................81 5.2.5 Quảng cáo bên ngoài cửa hàng:............................................................................82 KẾT LUẬN ..........................................................................................................................83 PHỤ LỤC .............................................................................................................................84 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................... 100 Chuyên đề thực tập SVTH: Đinh Phạm Yến Nhi – Marketing – K33 4 DANH MỤC VIẾT TẮT 1. Ngành trang trí móng: Nail 2. Cách bố trí cửa hàng: Layout 3. Tiệm uốn tóc: Beauty Salon 4. Tài liệu viết về công dụng, tính năng và giá của sản phẩm: Catalogue 5. Trách nhiệm hữu hạn: TNHH 6. Cửa hàng trƣng bày sản phẩm: showroom 7. Dung dịch tạo kiểu tóc: Waxx Chuyên đề thực tập SVTH: Đinh Phạm Yến Nhi – Marketing – K33 5 DANH MỤC BẢNG BIỂU Hình 3.1: Cơ cấu tổ chức công ty Lâm Vũ ........................................................ 29 Hình 3.2: Sơ đồ tổ chức nội bộ Beautyworld.vn ................................................ 33 Bảng 3.3: Số liệu doanh thu của Beautyworld.vn trong 3 quý năm 2010............ 39 Bảng 3.4: Số liệu doanh thu theo cơ cấu sản phẩm ............................................ 41 Hình 4.1: Biểu đồ thống kê các nhóm tuổi trong khảo sát .................................. 61 Hình 4.2: Biểu đồ thống kê nghề nghiệp trong khảo sát ..................................... 61 Hình 4.3: Biểu đồ thống kê khách hàng đã từng mua hàng tại Beautyworld.vn .. 62 Hình 4.4: Biểu đồ thống kê số lần khách hàng mua tại Beautyworld.vn ............. 62 Hình 4.5: Biểu đồ thống kê sức mua sản phẩm tại các cửa hàng, chợ, siêu thị. .. 63 Hình 4.6: Biểu đồ thống kê sức mua tại Beautyworld.vn……………………….64 Hình 4.7: Biểu đồ thống kê thời gian đi mua hàng của khách hàng .................... 65 Hình 4.8: Biểu đồ thống kê địa điểm mua hàng của khách hàng ....................... 66 Hình 4.9: Biểu đồ thống kê yếu tố hấp dẫn khách hàng đến địa điểm mua hàng. .......................................................................................................... 67 Hình 4.10: Biểu đồ thống kê các yếu tố hấp dẫn của Beautyworld.vn ................ 68 Chuyên đề thực tập SVTH: Đinh Phạm Yến Nhi – Marketing – K33 6 Hình 4.11: Biểu đồ thống kê lý do khách hàng đến với Beautyworld.vn ............ 68 Hình 4.12: Biểu đồ thống kê về việc thích trƣng bày trong tủ kính không? ........ 69 Hình 4.13: Biểu đồ thống kê về việc thích niêm yết giá trên sản phẩm không? ............................................................................................................... 69 Hình 4.14: Biểu đồ thống kê về việc thích cửa hàng sử dụng bảng biểu nói về công dụng và tên sản phẩm không? ............................................................................ 70 Hình 4.15: Biểu đồ thống kê về việc thích chọn nƣớc sơn ở đâu? ...................... 70 Hình 4.16: Biểu đồ thống kê về cách sắp xếp nƣớc sơn ..................................... 71 Hình 4.17: Biểu đồ thống kê về việc sắp xếp hóa mỹ phẩm dành cho tóc ở đâu? ................................................................................................................ 71 Hình 4.18: Biểu đồ đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về cách thức trƣng bày tại Beautyworld.vn ............................................................................................ 72 Chuyên đề thực tập SVTH: Đinh Phạm Yến Nhi – Marketing – K33 7 LỜI MỞ ĐẦU  Trước khi các nhà bán lẻ lớn thâm nhập vào Việt Nam, quan điểm: “Mỗi khách hàng đều phải đuợc ít nhất là một nhân viên bán hàng tư vấn và phục vụ.” trở thành nền tảng cho các nhà quản lý cửa hàng. Họ tuyển dụng và huấn luyện rất nhiều nhân viên bán hàng. Giờ đây, khi buớc vào cửa hàng, siêu thị, nguời mua sắm tự chọn các sản phẩm trên quầy kệ rồi bỏ vào giỏ hàng của mình. Các nhân viên bán hàng chỉ có mặt tại quầy tính tiền hoặc sắp xếp hàng hóa bên các quầy kệ. Khách hàng sẽ thoải mái lựa chọn hàng hóa theo ý muốn của mình. Ngoài ra, khách hàng có thể biết thêm các loại sản phẩm cùng chức năng công dụng hay các sản phẩm mới. Sự diệu kỳ đó là do hoạt động mang tên “Trưng bày” tạo ra. Chuyên đề thực tập SVTH: Đinh Phạm Yến Nhi – Marketing – K33 8 Chƣơng 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ : Trong xã hội ngày nay, việc làm đẹp ngày càng trở nên quan trọng với phụ nữ. Nhƣ câu châm ngôn: “Không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”. Thẩm mỹ viện, tiệm uốn tóc ngày càng nhiều. Dịch vụ, sản phẩm cho việc làm đẹp ngày càng phong phú và đa dạng. Kiến thức làm đẹp của phụ nữ cũng đuợc nâng cao. Họ yêu cầu cao về dịch vụ và sản phẩm làm đẹp. Vì vậy, trong thế giới làm đẹp này cũng cạnh tranh rất khốc liệt. Ai có đa dạng dịch vụ, phong phú sản phẩm và uy tín chất luợng là chiếm đuợc phần lớn túi tiền của các chị. Nắm bắt đƣợc xu hƣớng này, Beautyworld.vn thành lập nhằm phục vụ mọi khách hàng trong việc làm đẹp cho phụ nữ. Beautyworld.vn là một hệ thống phân phối phụ liệu ngành Tóc, Nail và kèm theo các dịch vụ làm đẹp khác. Cửa hàng đón tiếp đa số các khách hàng mua lẻ. Họ đòi hỏi không chỉ ở chất lƣợng, số lƣợng sản phẩm mà còn ở cách trƣng bày đẹp, cách bán hàng tận tình. Cách trƣng bày thế nào cho phù hợp với từng sản phẩm? Làm thế nào tạo cho khách hàng cảm giác thoải mái và dễ dàng chọn lựa hàng hóa? Trƣng bày ra sao cho việc kiểm kê hàng hóa đuợc dễ dàng? Do vậy, việc trƣng bày luôn là vấn đề hàng đầu đối với cửa hàng. Trƣng bày cho tiện lợi, bắt mắt là cả vấn đề đối với ngƣời quản lý Beautyworld.vn. Bên cạnh đó, Beautyworld.vn mới thành lập nên việc hoàn chỉnh cách trƣng bày còn hạn chế. Đây chính là nguyên nhân tôi chọn đề tài: “Giải pháp nhằm hoàn thiện kỹ năng trưng bày sản phẩm tại hệ thống Beautyworld.vn”. Chuyên đề thực tập SVTH: Đinh Phạm Yến Nhi – Marketing – K33 9 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI:  Về phía sinh viên: Hiểu biết thêm kỹ năng trƣng bày sản phẩm  Về phía doanh nghiệp: Giải quyết đƣợc vấn đề đang gặp phải là hoàn thiện cách trƣng bày sản phẩm tại cửa hàng. 1.3 QUI TRÌNH THỰC HIỆN & PHUƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 1.3.1 Qui trình thực hiện:  Xác định vấn đề nghiên cứu  Thu thập thông tin sơ cấp và thứ cấp  Phân tích thông tin  Nghiên cứu định tính  Lập bảng câu hỏi  Nghiên cứu định lƣợng thông qua phỏng vấn 100 mẫu  Xử lí SPSS  Phân tích kết quả SPSS.  Đề xuất giải pháp.  Hòan thiện chuyên đề thực tập. 1.3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu: 1.3.2.1 Nghiên cứu định tính: nhằm tìm hiểu sâu hơn vấn đề nghiên cứu và khám phá những yếu tố ảnh hƣởng đến đề tài đang nghiên cứu, cũng nhƣ hỗ trợ cho việc lập bảng câu hỏi. Chuyên đề thực tập SVTH: Đinh Phạm Yến Nhi – Marketing – K33 10  Số lƣợng mẫu là 3  Đối tƣợng phỏng vấn: khách hàng quen tại cửa hàng, khách hàng chƣa đến cửa hàng, nhân viên bán hàng  Phỏng vấn trực diện  Thời lƣợng phỏng vấn mỗi ngƣời dự kiến 45 phút.  Thời gian phỏng vấn: 4/3/2011-6/3/2011 1.3.2.2 Nghiên cứu định lượng: thông qua bản câu hỏi rút ra đuợc ý kiến, mức độ hài lòng của khách hàng về cách thức trƣng bày tại hệ thống Beautyworld.vn. Xử lí kết quả phỏng vấn bằng phần mềm SPSS, từ đó rút ra kết luận.  Số lƣợng mẫu là 100  Đối tƣợng phỏng vấn: khách hàng đã và chƣa đến cửa hàng. Giới tính nữ  Phỏng vấn trực tiếp và gián tiếp thông qua bản câu hỏi.  Thời gian dự kiến: 14/3/2011-24/3/2011 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:  Hiện tại, Beautyworld.vn có 3 chi nhánh. Việc nghiên cứu trong phạm vi hoạt động cả hệ thống của Beautyworld.vn  Đối tƣợng nghiên cứu: phụ nữ đã và chƣa đến mua hàng tại Beautyworld.vn 1.5. HẠN CHẾ ĐỀ TÀI: Đề tài viết về kỹ năng trƣng bày hàng hóa. Hiện tại, môn này chƣa đƣợc dạy cụ thể trong trƣờng nên việc thu thập thông tin bị nhỏ lẻ, tách rời, cần thống kê tại nhiều nguồn. Sử dụng kiến thức thực tế cao, đòi hỏi luôn theo sát sản phẩm và khách hàng. Ngoài ra, Beautyworld.vn có rất nhiều sản phẩm nên việc học sản phẩm cũng gây nhiều trở ngại. Chuyên đề thực tập SVTH: Đinh Phạm Yến Nhi – Marketing – K33 11 1.6 KẾT CẤU ĐỀ TÀI Lời mở đầu Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về kỹ năng trƣng bày. Chƣơng này tìm hiểu về những lý thuyết của việc trƣng bày sản phẩm, qui trình trƣng bày hợp lý và việc quảng cáo tại cửa hàng. Chƣơng 2: Tổng quan về hệ thống Beautyworld.vn. Chƣơng này trình bày những thông tin về hệ thống Beautyworld.vn, phân tích tình hình hoạt động của hệ thống. Thông qua đó, ngƣời viết sẽ nắm bắt đƣợc thực trạng và ra những đề xuất phù hợp với hệ thống. Chƣơng 3: Thực trạng trƣng bày tại hệ thống Beautyworld.vn. Chƣơng này hệ thống cách trƣng bày tại Beautyworld.vn, tìm ra những ƣu điểm và hạn chế trong cách trƣng bày. Chƣơng 4: Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện kỹ năng trƣng bày tại hệ thống. Thông qua những tìm hiểu trong các chƣơng trên, ngƣời viết đƣa ra những đề xuất của riêng mình nhằm hoàn thiện hạn chế và phát huy những ƣu điểm cho cách trƣng bày tại Beautyworld.vn Kết luận TÓM TẮT CHƢƠNG 1 Chƣơng này đã thống kê toàn bộ các bƣớc mà ngƣời viết cần thực hiện trong việc nghiên cứu đề tài. Chuyên đề thực tập SVTH: Đinh Phạm Yến Nhi – Marketing – K33 12 Chƣơng 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KỸ NĂNG TRƢNG BÀY 2.1 KHÁI QUÁT VỀ KỸ NĂNG TRƢNG BÀY SẢN PHẨM: 2.1.1 Khái niệm về trƣng bày sản phẩm: 2.1.1.1 Trưng bày là gì? Trƣng bày tại điểm bán là sử dụng các vật liệu trong cửa hàng hoặc các điểm bán lẻ để quảng bá cho sản phẩm hoặc thƣơng hiệu. Hoạt động này giúp củng cố quyết định của ngƣời mua theo hƣớng có lợi cho nhà bán lẻ và đóng vai trò rất lớn trong thành công chung của thƣơng hiệu và nhà bán lẻ. ( Ngƣời bán hàng thầm lặng (6/2009), Tạp chí Marketing, (55).) Nghiên cứu của Ogilvy Action trên 6.000 ngƣời tiêu dùng tại Mỹ đƣợc công bố vào tháng 11.2008 cho thấy, việc trƣng bày bên trong cửa hàng có hiệu quả hơn cả giảm giá. Trong 29% ngƣời mua hàng một cách ngẫu nhiên, có đến 18% cho biết họ bị ảnh hƣởng bởi sự trƣng bày trong cửa hàng, 24% bị ảnh hƣởng bởi việc trƣng bày bên ngoài các dãy kệ trƣng bày hàng hóa thông thƣờng và chỉ 17% là bị ảnh hƣởng bởi khuyến mãi, giảm giá. Trong 39% ngƣời mua hàng có ý định từ trƣớc nhƣng quyết định chọn thƣơng hiệu tại cửa hiệu, có 31% bị ảnh hƣởng bởi việc trƣng bày trong cửa hàng, chỉ 28% bị ảnh hƣởng bởi khuyến mãi và giảm giá và 27% bởi những hình thức khuyến mãi khác. Trƣng bày tại cửa hàng có ba dạng cơ bản: bên cạnh quầy thu tiền, trong các quầy kệ và trƣng bày trên sàn. Dạng nào cũng phải đảm bảo hai yếu tố vừa lôi cuốn ngƣời mua vừa cung cấp đủ thông tin để đảm bảo việc mua hàng. Chuyên đề thực tập SVTH: Đinh Phạm Yến Nhi – Marketing – K33 13 2.1.1.2 Vai trò của việc trưng bày hàng hóa: Trƣng bày sản phẩm là một trong những yếu tố quyết định doanh thu của sản phẩm tại điểm bán lẻ. Trƣng bày sản phẩm thể hiện tính chuyên nghiệp của cửa hàng. Đối với việc trƣng bày một cửa hàng, nhà quản lý phải thực hiện theo đúng các bƣớc trong trƣng bày, tìm hiểu các tính năng sản phẩm, thị hiếu của khách hàng trong việc mua sắm hàng hóa. Tất cả những yêu cầu đó đều đòi hỏi họ phải thật sự chuyên nghiệp, có sự đầu tƣ trong công việc. Bên cạnh đó, trƣng bày còn tác động trực tiếp vào giác quan của khách hàng. Khách hàng tiếp cận với sản phẩm thông qua các giác quan. Họ sử dụng thị giác nhìn vào sản phẩm, khứu giác để ngửi mùi thơm, xúc giác để sờ, thính giác để nghe những âm thanh, vị giác để nếm mùi vị của sản phẩm. Trƣng bày là cách thức làm cho sản phẩm tiếp cận tốt nhất đến với giác quan của khách hàng nhằm thúc đẩy việc mua sắm của họ. Từ đó, trƣng bày nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng doanh số cho doanh nghiệp. Ngoài ra, trƣng bày còn là hình thức truyền thông trực tiếp tới khách hàng. Thông qua đó, doanh nghiệp xây dựng thƣơng hiệu dựa vào các tiêu chuẩn trƣng bày. Nhận hiện thƣơng hiệu thông qua cách trƣng bày là thành công đối với các nhà bán lẻ. Ngoài việc nhận diện thƣơng hiệu , trƣng bày còn tự tiếp thị cho chính sản phẩm của mình không cần nhân viên phục vụ và tƣ vấn. Từ đó, trƣng bày sẽ thúc đẩy và tạo ra những nhu cầu mới trong việc tiêu dùng của khách hàng. 2.1.2 Các nguyên tắc và tiêu chuẩn trƣng bày sản phẩm: 2.1.2.1 Vị trí: Ở bên trong điểm bán lẻ, một sản phẩm chỉ có vài giây để thu hút sự chú ý của ngƣời mua. Do đó, yếu tố quan trọng hàng đầu trong trƣng bày là sản phẩm phải đƣợc nhìn thấy dễ dàng. Muốn vậy thì trƣớc tiên phải chọn đúng vị trí. Cho dù bao bì có bắt mắt đi chăng nữa nhƣng nếu để sai vị trí, sản phẩm cũng không có khả năng đƣợc nhìn Chuyên đề thực tập SVTH: Đinh Phạm Yến Nhi – Marketing – K33 14 thấy. Vị trí lý tƣởng là ngang tầm mắt của ngƣời tiêu dùng, trong khoảng 15o – 30o theo hƣớng nhìn xuống hoặc kệ thứ ba tính từ dƣới lên. Ngoại trừ sản phẩm có thƣơng hiệu mạnh, ngƣời mua hàng sẽ tự tìm thấy. Vì vậy, những sản phẩm ấy sẽ đ
Luận văn liên quan