Chuyên đề Kế toán thuế giá trị gia tăng và tình hình thực hiện thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH Tong Jou Việt Nam

Thuế là một phạm trù lịch sử, tồn tại và phát tirển cùng với sự tồn tại và phát triển của NhàNước. Đối với bất kỳ quốc gia nào thì thuế cũng đóng một vai trò quan trọng và chiếm phần lớn trong tổng thu ngân sách Nhà Nước. Việc thực thi một chính sách thuế có hiệu quả sẽ đảm bảo ổn định cho nguồn thu này, từ đó tạo điều kiện để mở rộng sản xuất và phát triểnkinh tế-xã hội đất nước. Ở Việt Nam, trong bước chuyển biến của nền kinh tế, các sắc thuế hiện tại tỏ ra không còn phù hợp và cùng với xu thếhoà nhập khu vực và quốc tế cần có những sắc thuế phù hợp. Do đó trong chương trình công tác cải cách thuế bước hai (1998 -2000) Bộ Tài chính đã đưa ra các loại thuế mới thay thế các sắc thuế không còn phù hợp và đưa thêm các loại thuế mới phát sinh mà Nhà nước cần phải thu [5]. Một trong những bước cải cách này đó là ThuếDoanh Thu được thay thế bằng Thuế Giá Trị Gia Tăng mà Quốc hội đã thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999.Đến nay, sau gần 10 năm thực hiện Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng đã thực sự đi vào đời sống kinh tế và phát huy nhiều tác dụng như: Khuyến khích phát triển kinh tế sản xuất, kinh doanh, tăng cường xuất khẩu và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Song chính trong quá trình thực hiện, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng đã nảysinh nhiều vấn đề. Để phù hợp hơn với tình hình thực tế, Quốc hội cũng đã thông qua Luật sửa đổi số 57/2005/QH11 ngày 29/11/2005, cùng với nghị định 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.Và mớiđây tại kỳ họp thứ 3 ngày 03/06/2008 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII cũng thông qua Luật điều chỉnh, đã chính thức áp dụng kể từ ngày 01/01/2009 [6].

pdf83 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 7333 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Kế toán thuế giá trị gia tăng và tình hình thực hiện thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH Tong Jou Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan