Chuyên đề Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty cầu 12

Trong cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, mọi doanh nghiệp phải hoàn toàn tự chủ trong sản xuất - kinh doanh, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Mặt khác mỗi một doanh nghiệp là một thành viên trong nền kinh tế quốc dân và từng bước hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp không những chỉ chú trọng đến thực trạng và xu thế biến động của môi trường kinh doanh, mà còn phải chú trọng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp - yếu tố quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiêp. Một câu hỏi được đặt ra là: Trong điều kiện nguồn lực có hạn, làm thế nào dẫn dắt nền kinh tế đi theo đúng định hướng của kế hoạch với hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất. Thực tiễn kinh tế thị trường ở các nước phát triển cũng như thực tế của hơn 10 năm đổi mới của Việt Nam đã khẳng định rằng: Chúng ta phải sử dụng các nguồn nguồn lực có hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để đạt được những mục tiêu kế hoạch đặt ra. Trong nền kinh tế thị trường, việc giải quyết 3 vấn đề cơ bản của nền kinh tế phải do chính doanh nghiệp tự giải quyết. Doanh nghiệp phải tự chủ xây dựng kế hoạch, tự hạch toán kinh tế và đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên. Do vây vấn đề hiệu quả kin tế phải được đặt lên hàng đầu. Điều này có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của doanh nghiệp và có ý nghĩa phát huy vai trò của hệ thống doanh nghiệp Nhà nước đối với xã hội và các thành phần kinh tế khác. Để hoạt động có hiệu quả các doanh nghiệp không còn cách nào khác là phải không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau khi nghiên cứu, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty cầu 12, Em quyết định chòn đề tài: “ Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty câu 12” cho báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình với mục đích thực hành những kiến thức đã học và qua đó xin mạnh dạn đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết cấu báo cáo thực tập gồm 3 phần: Phần I: Lý luận chung về SXKD và hiệu quả SXKD Phần II: Thực trạng về hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cầu 12. Phần III: Những giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ơ công ty cầu 12.

doc60 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1745 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty cầu 12, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan