Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty thương mại dịch vụ Tràng Thi

Hơn mười năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta thực hiện đổi mới trong hoàn cảnh chưa có mô hình nào trên thế giới về xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Từ Trung ương đến địa phương, mọi ngành nghề, mọi doanh nghiệp đều xông vào cuộc với tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không ngừng sáng tạo và năng động, nhất là các ngành kinh doanh và sản xuất. Trong quá trình đổi mới vươn lên,Việt Nam đã thu được nhiều thành tích to lớn, nhưng so với yêu cầu đổi mới, tiếp tục chính sách mở cửa và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thì sự phấn đấu và những kết quả đạt được là vẫn chưa đạt yêu cầu, do đó vấn đề đổi mới sản xuất kinh doanh trong Thương mại nội địa đang là vấn đề bức xúc, cần thiết nhất trong ngành Thương mại nói chung và của Công ty Thương mại Dịch vụ Tràng Thi nói riêng. Từ xu thế và trào lưu phát triển kinh tế như hiện nay, thì vấn đề kinh doanh và hiệu quả kinh doanh, đang được các nhà doanh nghiệp tìm tòi và trăn trở. Trong quá trình phát triển Công ty Thương mại Dịch vụ Tràng Thi, trải qua nhiều thăng trầm trong thực tế của thương trường, thì mục đích cuối cùng và cũng là mục đích để Công ty tồn tại, phát triển chính là sự phấn đấu để có được hiệu quả và nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chính vì vậy đã thúc đẩy tôi trọn đề tài : “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Thương mại Dịch vụ Tràng Thi” làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp. * Phạm vi đề tài: - Vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh là vấn đề thường xuyên và lâu dài, nhưng nó còn tuỳ thuộc vào rất nhiều yếu tố tác động trong đó có yếu tố khách quan như trình độ, môi trường pháp lý, môi trường kinh tế bên ngoài tác động, môi trường văn hoá, điều kiện xã hội, trình độ giáo dục, môi trường chính trị, môi trường sinh thái, các yếu tố hạ tầng cơ sở. cho nên phải có quá trình và bước đi thích hợp, ở đây tôi chỉ nhằm vận dụng lý luận vào thực tiễn, để phân tích tình hình kinh doanh của Công ty trong thời gian qua, chi phối đến sự phát triển của Công ty, trên cơ sở đó rút ra được bài học, từ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của mình để đề xuất một số giải pháp có tính cơ bản phù hợp với khả năng` thực hiện của Công ty, phù hợp với chủ chương đường lối phát triển của Thủ đô và phù hợp với tiến trình chung của thế giới, để có tính khả thi và có tính định hướng. * Mục đích nghiên cứu của đề tài: - Về lý luận: sau khi học hệ thống hoá để nâng cao nhận thức về lý luận, nhất là nhận thức về kinh tế. - Mục đích về kinh tế: Đây là thời gian học tập kết hợp với thực tế, soi vào thực tế để đúc kết, thực tập xử lý tình huống thực tế * Phương pháp nghiên cứu của đề tài: - Cơ sở là dựa vào khoa học biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, trên cơ sở dùng phương pháp thống kê so sánh, phân tích, tổng hợp, phương pháp điều tra tổng kết, đúc kết từ thực tiễn, phương pháp hệ thống trong quá trình thực hiện đề tài. * Nội dung của đề tài: Để đạt được mục đích trên thường phải giải quyết ba nội dung sau, đó là : - Cơ sở lý luận của hiệu quả kinh doanh: - Thực trạng và những vấn đề đặt ra để giải quyết trong đề tài này (ở đây là vấn đề kinh doanh Thương mại ở Công ty Thương mại Dịch vụ Tràng Thi). - Phương hướng và giải pháp giải quyết các vấn đề đặt ra trên. * Kết cấu đề tài: bao gồm ba phần: Phần thứ nhất: Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Thương mại Dịch vụ Tràng Thi Phần thứ hai : Thực trạng và những vấn đề đặt ra về hiệu quả kinh doanh ở Công ty Thương mại Dịch vụ Tràng Thi. Phần thứ ba: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Thương mại Dịch vụ Tràng Thi.

doc53 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2122 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty thương mại dịch vụ Tràng Thi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan