Chuyên đề Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Đại Từ

* Lý do chọn đề tài. Từ khi nhà nước ta chuyển nền kinh tế từ bao cấp sang nền kinh tế thị trường thì bộ mặt nước ta có nhiều thay đổi từ một nước nhập siêu sang tất cả các lĩnh vực thì nay đã có mặt hàng xuất khẩu. Đời sống nhân dân ngày càng ấm no, sản xuất ngày càng phát triển. Đảng và Nhà nước đặt ra mục tiêu xã hội công bằng dân chủ và văn minh. Chính vì vậy bảo hiểm xã hội thể hiện sự quan tâm của Nhà nước tới người lao động sản xuất. Tuy nhiên trên thực tế chỉ có những người lao động làm việc trong các doanh nghiệp Nhà nước mới được tham gia bảo hiểm xã hội một cách đầy đủ, còn phần lớn người lao động làm việc ở khu vực ngoài quốc doanh thì không được chủ doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội, hoặc bằng cách này cách khác vi phạm quyền lợi của người lao động. Giống như tình hình chung trong cả nước bảo hiểm xã hội huyện Đại Từ gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội của khu vực ngoài quốc doanh. Chính vì vậy em chọn đề tài ''Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Đại Từ ". * Mục đích của đề tài .Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội ngoài quốc doanh nhằm đáp ứng yêu cầu của người lao động. . Phân tích đánh giá để thấy được quản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực ngoài quốc doanh ảnh hưởng như thế nào đến mục tiêu ổn định cuộc sống cho người lao động của Nhà nước. . Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực ngoài quốc doanh trong thời gian tới. * Đối tượng nghiên cứu. . Chủ yếu nghiên cứu : nghiệp vụ quản lý thu bảo hiểm xã hội. . Phân tích thực trạng thu bảo hiểm xã hội khu vực ngoài quốc doanh. * Phương pháp nghiên cứu. . Nghiên cứu tư liệu, tài liệu về quản lý, quản lý thu BHXH . . Các văn bản quy phạm pháp luật về BHXH. . Phương pháp phân tích thống kê số liệu. . Phương pháp so sánh, tổng kết thực tiễn trên cơ sở các báo cáo tổng kết của bảo hiểm xã hội huyện Đại Từ qua các năm. * Nội dung nghiên cứu đề tài. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận Nội dung của chuyên đề được thể hiện trong ba chương: Chương I : Cơ sỏ lý luận về quản lý thu bảo hiểm xã hội từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Chương II : Thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Đại Từ. Chương III : Hoàn thiện một số giải pháp nhằm tăng thu bảo hiểm xã hội khu vực ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Đại Từ.

docx48 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2043 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Đại Từ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên