Chuyên đề Phân tích và đánh giá hoạt động quản lý thanh khoản của ngân hàng quốc tế VIBank

Trong lịch sử kinh tế thế giới, ngân hàng thương mại là một trong những ngành kinh doanh lâu đời. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, nghiệp vụ ngân hàng cũng rất phong phú và trở thành một throng các định chế tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Ngân hàng là nơi nhận tiền gửi, nơi cung cấp vốn, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của Nhà nước, đồng thời cũng là cầu nối giữa thị trường tài chính quốc gia và quốc tế. Hệ thống ngân hàng quốc gia hoạt động lành mạnh và hiệu quả là tiền đề để các nguồn lực tài chính luôn chuyển, phân bố và sử dụng hiệu quả, kích thích tăng trưởng kinh tế một cách bền vững. Chính vì vai trò chủ chốt đó nên sự vững mạnh và thịnh vượng của hệ thống ngân hàng là điều cốt yếu đối với bất kỳ quốc gia nào, đặc biệt là trong nền kinh tế hiện đại với sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào các dịch vụ của ngân hàng như tiền gửi, thanh toán, tín dụng Ngày nay điều kiện kinh tế khá phát triển nhưng cũng gặp không ít rủi ro, đặc biệt đối với một tổ chức họat động kinh doanh trong lĩnh vực nhạy cảm như ngân hàng thì rủi ro mang tính chất dây chuyền, lây lan. Một trong những nguy cơ đe doạ đến sự tồn tại và ổn định của hệ thống ngân hàng là vấn đề rủi ro thanh khoản. Đây là rủi ro mà mọi ngân hàng, mọi quốc gia đều quan tâm theo dõi và quản lý chặt chẽ từng ngày từng giờ, bởi vì rủi ro thanh khoản xảy ra thì sẽ có sức tàn phá ghê gớm, có thể dẫn đến sự phá sản của một ngân hàng do mất khả năng thanh toán. Ngày nay ngày càng xuất hiện nhiều vụ sụp đổ ngân hàng do ngân hàng mất khả năng thanh toán. Do đó, vấn đề thanh khoản trong ngân hàng luôn là mối quan tâm không chỉ của các nhà quản lý kinh tế, các nhà quản trị ngân hàng mà đó còn là vấn đề hấp dẫn đối với sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu. Nhận thức được điều đó nên em xin chọn đề tài thực tập của mình là: “phân tích và đánh giá hoạt động quản lý thanh khoản của Ngân hàng Quốc tế VIB-Bank”.

doc99 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1793 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Phân tích và đánh giá hoạt động quản lý thanh khoản của ngân hàng quốc tế VIBank, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A-LỜI MỞ ĐẦU Trong lịch sử kinh tế thế giới, ngân hàng thương mại là một trong những ngành kinh doanh lâu đời. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, nghiệp vụ ngân hàng cũng rất phong phú và trở thành một throng các định chế tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Ngân hàng là nơi nhận tiền gửi, nơi cung cấp vốn, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của Nhà nước, đồng thời cũng là cầu nối giữa thị trường tài chính quốc gia và quốc tế. Hệ thống ngân hàng quốc gia hoạt động lành mạnh và hiệu quả là tiền đề để các nguồn lực tài chính luôn chuyển, phân bố và sử dụng hiệu quả, kích thích tăng trưởng kinh tế một cách bền vững. Chính vì vai trò chủ chốt đó nên sự vững mạnh và thịnh vượng của hệ thống ngân hàng là điều cốt yếu đối với bất kỳ quốc gia nào, đặc biệt là trong nền kinh tế hiện đại với sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào các dịch vụ của ngân hàng như tiền gửi, thanh toán, tín dụng…Ngày nay điều kiện kinh tế khá phát triển nhưng cũng gặp không ít rủi ro, đặc biệt đối với một tổ chức họat động kinh doanh trong lĩnh vực nhạy cảm như ngân hàng thì rủi ro mang tính chất dây chuyền, lây lan. Một trong những nguy cơ đe doạ đến sự tồn tại và ổn định của hệ thống ngân hàng là vấn đề rủi ro thanh khoản. Đây là rủi ro mà mọi ngân hàng, mọi quốc gia đều quan tâm theo dõi và quản lý chặt chẽ từng ngày từng giờ, bởi vì rủi ro thanh khoản xảy ra thì sẽ có sức tàn phá ghê gớm, có thể dẫn đến sự phá sản của một ngân hàng do mất khả năng thanh toán. Ngày nay ngày càng xuất hiện nhiều vụ sụp đổ ngân hàng do ngân hàng mất khả năng thanh toán. Do đó, vấn đề thanh khoản trong ngân hàng luôn là mối quan tâm không chỉ của các nhà quản lý kinh tế, các nhà quản trị ngân hàng mà đó còn là vấn đề hấp dẫn đối với sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu. Nhận thức được điều đó nên em xin chọn đề tài thực tập của mình là: “phân tích và đánh giá hoạt động quản lý thanh khoản của Ngân hàng Quốc tế VIB-Bank”. Để hoàn thành được đề tài này là có sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của Thầy giáo TS.Trần Trọng Nguyên cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh trong phòng Tín dụng của Ngân hàng Quốc tế VIBank. Em xin chân thành cảm ơn. Chương1:Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng Quốc tế VIB và lý thuyết sơ lược về quản lý thanh khoản I-Tổng quan về Ngân hàng Quốc tế VIB 1-Giới thiệu chung về sự xuất hiện của tổ chức ngân hàng: Ngµy x­a ng©n hµng b¾t ®Çu víi nghiÖp vô ®æi tiÒn hoÆc ®óc tiÒn cña c¸c thî vµng ,do nhu cÇu giao l­u th­¬ng m¹i gi÷a c¸c quèc gia ,c¸c vïng l·nh thæ cã ®ång tiÒn riªng kh¸c nhau. DÇn dÇn hä ®¶m nhiÖm lu«n viÖc cÊt gi÷ hé vµ thanh to¸n hé cho c¸c l·nh chóa c¸c nhµ bu«n. Sau ®ã hä dïng vèn tù cã hoÆc t¹m thêi sö dông tiÒn göi cña kh¸ch hµng ®Ó cho vay lÊy l·i, nh÷ng ng­êi nµy hä ®­îc gäi lµ ng­êi kinh doanh tiÒn tÖ hoÆc nh÷ng nhµ bu«n tiÒn. H×nh thøc bu«n tiÒn ®Çu tiªn lµ ng©n hµng cña c¸c thî vµng hoÆc của nh÷ng kÎ cho vay nÆng l·i, chñ yÕu cho vay thÊu chi víi ng­êi giµu nh»m phôc vô tiªu dïng. Sau ®ã nhiÒu nhµ bu«n gãp vèn thµnh lËp ra mét tæ chøc gäi lµ ngân hµng th­¬ng m¹i víi chøc n¨ng tµi trî ng¾n h¹n vµ thanh to¸n hé, chñ yÕu cho nhµ bu«n vay d­íi h×nh thøc chiÕt khÊu th­¬ng phiÕu . Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ngµy cµng nhiÒu lo¹i h×nh ng©n hµng míi ®­îc h×nh thµnh nh­ : ng©n hµng tiÒn göi ,ng©n hµng tiÕt kiÖm, ng©n hµng ®Çu t­, ng©n hµng Nhµ n­íc …ngo¹i trõ ng©n hµng Nhµ n­íc víi chøc n¨ng qu¶n lý vÜ m«, c¸c lo¹i h×nh ng©n hµng kh¸c ®Òu lµ nh÷ng trung gian tµi chÝnh thùc hiÖn kinh doanh tiÒn tÖ. Bªn c¹nh ®ã lµ sù ph¸t triÓn phong phó cña c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng nh­ thanh to¸n, cho vay, cho thuª, b¶o l·nh… c¸c h×nh thøc huy ®éng ®­îc më réng víi nhiÒu dÞch vô kh¸c nhau. Qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung vèn đã lµm gia t¨ng c¶ sè l­îng vµ quy m« ng©n hµng, t¹o ra mèi liªn hÖ rµng buéc chÆt chÏ, cã tÝnh hÖ thèng cao gi÷a c¸c ng©n hµng. Trong thêi ®¹i cña khoa häc c«ng nghÖ ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ ng©n hµng ®· ®­îc thay ®æi c¬ b¶n, h×nh thµnh mét hÖ thèng ng©n hµng hiÖn ®¹i víi thanh to¸n ®iÖn tö , thÎ th«ng minh, dÞch vô tiÖn Ých …§ång thêi víi nh÷ng b­íc ph¸t triÓn th× nghµnh ng©n hµng còng ®· tr¶i qua kh«ng Ýt nh÷ng th¨ng trÇm víi nh÷ng cuéc khñng ho¶ng trªn ph¹m vi quèc gia vµ quèc tÕ, g©y tæn thÊt kinh tÕ vµ bÊt æn chÝnh trÞ. Tuy nhiªn, c¸c vô sôp ®æ còng lµ mét phÇn tÊt yÕu trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña ng©n hµng. C¸c nhµ qu¶n lý ®· kh«ng ngõng c¶i tiÕn chÝnh s¸ch ®Ó h¹n chÕ nguy c¬ rñi ro vµ më ®­êng cho sù lín m¹nh kh«ng ngõng cña ngµnh ng©n hµng. C¸c ng©n hµng trong ph¹m vi quèc gia ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn vµ kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn ®ã lµ Ng©n hµng Quèc tÕ . 2-Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Quốc tế VIB 2.1-LÞch sö h×nh thµnh Ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn quèc tÕ ViÖt Nam (tªn gäi t¾t lµ Ng©n hµng Quèc tÕ –VIBank) §­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 22/Q§/NH ngµy 25/1/1996 cña thèng ®èc ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam. Cæ ®«ng s¸ng lËp Ng©n hµng Quèc tÕ bao gåm Ng©n hµng ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam, Ng©n hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng th«n ViÖt Nam, c¸c c¸ nh©n vµ doanh nghiÖp thµnh ®¹t t¹i ViÖt Nam vµ trªn tr­êng Quèc tÕ. 2.2-Qóa tr×nh ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Quèc tÕ Tõ khi b¾t ®Çu ho¹t ®éng ngµy 18/09/1996, Ng©n hµng Quèc tÕ ®ang ph¸t triÓn thµnh mét trong nh÷ng tæ chøc tµi chÝnh dÉn ®Çu thÞ tr­êng ViÖt Nam. Lµ mét ng©n hµng ®a n¨ng ,Ng©n hµng Quèc tÕ víi nÒn t¶ng hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, tiÕp tôc cung cÊp mét lo¹t c¸c dÞch vô tµi chÝnh ®a n¨ng, trän gãi cho kh¸ch hµng víi nßng cèt lµ nh÷ng doanh nghiÖp võa vµ nhá ho¹t ®éng lµnh m¹nh vµ nh÷ng c¸ nh©n, gia ®×nh cã thu nhËp æn ®Þnh t¹i c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm trªn kh¾p c¶ n­íc. Sau 9 n¨m ho¹t ®éng ,®Õn ngµy 31/12/2005 vèn ®iÒu lÖ cña Ng©n hµng Quèc tÕ lµ 510 tû ®ång ,®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m l113%. Tæng tµi s¶n Cã ®¹t trªn 8.967 tû ®ång t¨ng gÊp h¬n 2 lÇn so víi cuèi n¨m 2004 vµ ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m lµ 177 %. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ ®¹t 95tû ®ång , b»ng 230%so víi n¨m 2004. Tû lÖ lîi nhuËn ®¹t trªn vèn tù cã b×nh qu©n ®¹t trªn 20% vµ møc cæ tøc chia cho c¸c cæ ®«ng t¨ng ®Òu hµng n¨m. Tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng chi tr¶ lu«n lín h¬n 1, tû lÖ an toµn vèn tèi thiÓu lu«n lín h¬n 8%. Nguån lùc qu¶n lý vµ ho¹t ®éng kh«ng ngõng ®­îc t¨ng c­êng víi viÖc bæ nhiÖm nhiÒu chuyªn gia giµu kinh nghiÖm trong c¸c lÜnh vùc tµi chÝnh ng©n hµng vµ mét ®éi ngò chuyªn viªn kinh nghiÖm giµu nhiÖt huyÕt. H×nh ¶nh cña Ng©n hµng Quèc tÕ trong lßng c«ng chóng vµ kh¸ch hµng ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ b»ng nhiÒu ch­¬ng tr×nh ®æi míi vµ më réng n¨ng lùc phôc vô, t¨ng c­êng qu¶ng b¸ h×nh ¶nh Ng©n hµng . Ng©n hµng Quèc tÕ ®­îc Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam xÕp lo¹i A theo c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam do thèng ®èc ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam ban hµnh trong nhiÒu n¨m liªn tiÕp vµ lÇn thø 2 ®­îc tËp ®oµn Citigroup trao tÆng danh hiÖu “Ng©n hµng ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt s¾c”. Cuèi n¨m 2005 ,ngoµi Héi së t¹i ViÖt Nam, Ng©n hµng Quèc tÕ cã 30 Chi nh¸nh, Phßng Giao DÞch t¹i 9 tØnh, thµnh phè: Hµ Néi, Thµnh Phè Hå ChÝ Minh, H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, §µ N½ng, Nha Trang, §ång Nai, B×nh D­¬ng, CÇn Th¬. Trong n¨m 2006, Ng©n hµng Quèc tÕ sÏ tiÕp tôc v­¬n tÇm ho¹t ®éng ®Õn c¸c trung t©m kinh tÕ vµ nhiÒu tiÒm n¨ng kh¸c trªn ph¹m vi c¶ n­íc víi tæng sè ®¬n vÞ kinh doanh dù kiÕn lªn ®Õn 60. M¹ng l­íi ng©n hµng ®¹i lý còng kh«ng ngõng ®­îc më réng víi h¬n 2000 ng©n hµng ®¹i lý trªn 65 quèc gia trªn thÕ giíi . Víi ph­¬ng ch©m kinh doanh “lu«n gia t¨ng gi¸ trÞ cho b¹n’’, cam kÕt cña Ng©n hµng Quèc tÕ trong n¨m 2006 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo lµ kh«ng ngõng gia t¨ng gi¸ trÞ cña kh¸ch hµng , cña ®èi t¸c, cña c¸n bé nh©n viªn ng©n hµng vµ cña c¸c cæ ®«ng 3-Tổng quan về tình hình hoạt động của Ngân hàng Quốc tế VIB 3.1-Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Ngân hàng Quốc tế 3.1.1-Dịch vụ Ngân hàng Doanh nghiệp Ng©n hµng Quèc TÕ cung cÊp dÞch vô cho doanh nghiÖp vµ nh÷ng kh¸ch hµng kinh doanh kh¸c bao gåm : DÞch vô tÝn dông, c¸c dÞch vÞ hç trî doanh nghiÖp trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu, dÞch vô b¶o l·nh, dÞch vô thanh to¸n dÞch vô mua b¸n ngo¹i tÖ. C¸c kho¶n vay ®­îc cung cÊp cho nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau nh­: bæ sung vèn l­u ®éng, mua s¾m trang bÞ tµi s¶n cè ®Þnh, ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt… 3.1.2-DÞch vô Ng©n hµng C¸ nh©n Ng©n hµng Quèc TÕ cung cÊp dÞch vô cho c¸c c¸ nh©n bao gåm: dÞch vô tiÕt kiÖm, dÞch vô tÝn dông tiªu dïng, dÞch vô thanh to¸n, dÞch vô x¸c nhËn n¨ng lùc tµi chÝnh, dÞch vô thÎ, dÞch vô mua b¸n ngo¹i tÖ. C¸c kho¶n cho vay tiªu dïng h­íng ®Õn c¸c môc ®Ých sö dông vèn cô thÓ nh­: mua s¾m, söa ch÷a nhµ ®Êt, mua s¾m xe h¬i, vËt dông gia ®×nh, ®i du häc, ®Çu t­ cæ phiÕu… 3.1.3-DÞch vô Ng©n hµng §Þnh chÕ Ng©n hµng Quèc tÕ cung cÊp dÞch vô cho c¸c ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnhc¸c tæ chøc phi tµi chÝnh bao gåm : dÞch vô tiÒn göi, dÞch vô qu¶n lÝ tµi s¶n, dÞch vô cho vay, dÞch vô ®ång tµi trî, dÞch vô mua b¸n ngo¹i tÖ, dÞch vô ng©n quü. 3.2-Ho¹t ®éng trao ®æi th«ng tin gi÷a Ng©n hµng Quèc TÕ víi c¸c cæ ®«ng vµ nhµ ®Çu t­ NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cu¶ sù minh b¹ch vÒ tµi chÝnh ®èi víi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. Ng©n hµng Quèc TÕ ®· thiÕt lËp nhiÒu kªnh giao tiÕp kh¸c nhau ®Ó truyÒn t¶i th«ng tin ®Õn c¸c Cæ ®«ng vµ nhµ ®Çu t­. Mét kªnh quan träng ®Ó truyÒn t¶i th«ng tin ®Õn c¸c Cæ ®«ng vµ nhµ ®Çu t­ lµ b¸o c¸o th­êng niªn ®­îc ph¸t hµnh hµng n¨m cña Ng©n hµng .Bªn c¹nh c¸c th«ng tin chi tiÕt vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kh¸c cña ng©n hµng Quèc TÕ , B¸o c¸o Th­êng niªn cßn cho thÊy ®Þnh h­íng phát triÓn Ng©n hµng . Mét diÔn ®µn quan träng kh¸c lµ cuéc häp §¹i héi ®ång Cæ ®«ng th­êng niªn. Trong cuéc häp, Chñ tÞch Héi ®ång Qu¶n trÞ, Tr­ëng ban kiÓm so¸t vµ Tæng Gi¸m ®èc tr×nh bµy chi tiÕt vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña ng©n hµng, b¶n sao c¸c b¸o c¸o còng ®­îc göi tíi tõng cæ ®«ng. Còng trong cuéc häp c¸c cæ ®«ng ®Æt c¸c c©u hái chÊt vÊn ®èi víi héi ®ång qu¶n trÞ vµ ban l·nh ®¹o Ng©n hµng . Kªnh truyÒn t¶i th«ng tin phæ th«ng vµ réng r·i nhÊt hiÖn nay còng ®­îc Ng©n hµng Quèc TÕ chó träng ®Çu t­ ph¸t triÓn lµ trang web cña Ng©n hµng . VIB ®· chó träng ®æi míi c«ng nghÖ vµ giao diÖn lµm t¨ng kh¶ n¨ng truyÒn t¶i th«ng tin vµ t¨ng tÝnh th©n thiÖn ®èi víi nh÷ng ng­êi quan t©m ®Õn Ng©n hµng Quèc TÕ. C¸c h¹ng môc th«ng tin trªn trang web ®­îc cËp nhËt hµng ngµy. Trong n¨m 2006, Ng©n hµng Quèc TÕ sÏ tiÕp tôc ®Çu t­ ®Ó n©ng cÊp trang web cho phÐp ng©n hµng ph¸t triÓn c¸c dÞch vô ng©n hµng trùc tuyÕn vµ t¨ng c­êng kh¶ n¨ng trao ®æi th«ng tin gi÷a Ng©n hµng víi c¸c Cæ ®«ng, nhµ ®Çu t­ vµ c«ng chóng. 3.3-Ho¹t ®éng nguån vèn N¨m 2005 ho¹t ®éng nguån vèn cña Ng©n hµng Quèc tÕ ®¹t møc t¨ng tr­ëng kØ lôc. Tæng nguån vèn tÝnh ®Õn 31/12/2005 ®¹t 8967 tû ®ång, t¨ng 117% so víi n¨m trø¬c vµ v­ît 49,6% kÕ ho¹ch n¨m. C¬ cÊu nguån vèn ®­îc ®iÒu tiÕt hîp lÝ, t­¬ng thÝch víi tû träng c¬ cÊu ®Çu t­, ®Çu t­ tÝn dông vµ ®¶m b¶o an toµn cho Ng©n hµng. Ho¹t ®éng kinh doanh nguån vèn ph¸t triÓn tèt, hiÖu qu¶, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh kho¶n, vµ ®ñ vèn, ngo¹i tÖ phôc vô kh¸ch hµng. Ng©n hµng Quèc tÕ ®· chñ ®éng trong viÖc ®iÒu chØnh c¬ cÊu nguån vèn nh»m mang l¹i lîi Ých tèi ­u cho c¸c cæ ®«ng nh­ng vÉn ®¶m b¶o nguån vèn cho vay trung vµ dµi h¹n vµ nhu cÇu rót tiÒn kh«ng k× h¹n. Vèn chñ së h÷u ®¹t 529,787 tû ®ång, t¨ng 104,7% so víi n¨m 2004. Vèn ®iÒu lÖ t¨ng lªn 510 tû ®ång, kh«ng nh÷ng t¹o thªm nguån vèn ®¸p øng yªu cÇu kinh doanh cña Ng©n hµng Quèc tÕ, ®Æc biÖt lµ nguån vèn trung dµi h¹n vµ ®¶m b¶o tû lÖ an toµn vèn khi më réng kinh doanh mµ cßn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt vµ c«ng nghÖ nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña Ng©n hµng. Tû träng vèn chñ së h÷u trong tæng nguån vèn gi¶m tõ 7,3% trong n¨m 2004 xuèng cßn 6,9% trong n¨m 2005 chøng tá kh¶ n¨ng më réng quy m« c¸c cÊu thµnh kh¸c, ®Æc biÖt lµ tiÒn göi tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ. Vèn huy ®éng tõ c¸c tæ chøc tµi chÝnh tÝnh ®Õn ngµy 31/12/1005 ®¹t 2852872 tû b»ng 176,6% so víi ®Çu n¨m vµ chiÕm 31,7% tæng nguån vèn. Trong ®ã tiÒn göi cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh ®¹t 2808 tû ®ång, chiÕm 98% tæng nguån vèn huy ®éng tõ c¸c tæ chøc tµi chÝnh. ViÖc t¨ng vèn ®iÒu lÖ lªn 510 tû ®ång cïng víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng cao vµ an toµn, uy tÝn giao dÞch trªn thÞ tr­êng vµ c¸c quan hÖ hîp t¸c ®­îc duy tr× tèt ®· dÉn ®Õn viÖc c¸c tæ chøc tÝn dông trong n­íc vµ quèc tÕ ®ang ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam t¨ng h¹n møc tiÒn g­Ø t¹i Ng©n hµng Quèc tÕ. TiÒn vay tõ cña c¸c tæ chøc kh¸c gi¶m xuèng so víi n¨m 2004 còng gãp phÇn gi¶m chi phÝ vèn cña ng©n hµng. Vèn huy ®éng tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ d©n c­ ®¹t 5.268,617 tû ®ång, b»ng 163%so víi ®Çu n¨m vµ chiÕm 58% tæng nguån vèn. §©y lµ mét kÕt qu¶ rÊt ®¸ng ghi nhËn trong ®iÒu kiÖn Ng©n hµng Quèc tÕ ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh ngµy cµng t¨ng tõ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i kh¸c. Sè d­ vèn huy ®éng tõ c¸c c¸ nh©n t¹i thêi ®iÓm 31/12/2005 ®¹t 3.320,446 tû ®ång , ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng 133,5%’. KÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ trªn cã ®­îc lµ nhê Ng©n hµng Quèc tÕ ®· thùc hiÖn chÝnh s¸ch l·i suÊt linh ho¹t, më réng m¹ng l­íi ho¹t ®éng ®Õn gÇn kh¸ch hµng h¬n vµ tung ra nhiÒu s¶n phÈm huy ®éng cã søc thu hót ra thÞ tr­êng nh­ c¸c ch­¬ng tr×nh TiÕt kiÖm dù th­ëng, TiÕt kiÖm l·i suÊt luü tiÕn, TiÕt kiÖm tÆng quµ. C¬ cÊu vèn huy ®éng tõ c¸c c¸ nh©n còng cã sù thay ®æi mang tÝch chÊt tÝch cùc trong ®ã tû träng tiÒn göi cã l·i suÊt t¨ng m¹nh. Sè d­ tiÒn göi kh«ng kú h¹n t¨ng tíi 186,3% so víi n¨m 2004. Trong n¨m 2005, do ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kh¸ch hµng ®· ®­îc qu¸n triÖt tíi tõng ®¬n vÞ trong hÖ thèng Ng©n hµng Quèc tÕ, t×nh h×nh ho¹t ®éng khëi s¾c cña khèi nguån vèn vµ nç lùc cña c¶ hÖ thèng trong viÖc më réng kh¸ch hµng tiÒn göi, tæng huy ®éng tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ t¨ng 234% so víi ®Çu n¨m vµ ®¹t 1.966 tû ®ång . 3.4-Ho¹t ®éng tÝn dông §iÓm ®¸ng chó ý lµ trªn c¬ së m¹ng l­íi ho¹t ®éng ®­îc më réng, c¬ së kh¸ch hµng t¨ng tr­ëng m¹nh vµ tèc ®é huy ®éng vèn rÊt tèt nªn ho¹t ®éng tÝn dông tiÕp tôc t¨ng tr­ëng trong n¨m 2005 . D­ nî tÝn dông ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2005 ®¹t 5.255tû ®ång, t¨ng 236%so víi ®Çu n¨m vµ v­ît 24,3% so víi kÕ ho¹ch n¨m. Trong ®ã tÝn dông ng¾n h¹n ®¹t 3570,7 tû ®ång, chiÕm 67,9% tæng d­ nî vµ tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®¹t 1.707,9 tû ®ång , chiÕm 32,1% tæng d­ nî . Ng©n hµng Quèc tÕ nh×n nhËn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ho¹t ®éng trªn nhiÒu lÜnh vùc ph¸t triÓn, ®iÒu nµy thÓ hiÖn râ trong sø mÖnh cña ng©n hµng. C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá chiÕm sè l­îng lín nhÊt vµ giµu tiÒm n¨ng nhÊt trong céng ®ång doanh nghiÖp nh­ng hiÖn nay phÇn lín ®Òu gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ vµ tiÕp cËn c¸c nguån vèn tÝn dông. ChÝnh s¸ch cña Ng©n hµng Quèc tÕ ®· gióp c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá tiÕp cËn ®­îc nguån vèn víi chi phÝ hîp lý ®Ó ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ t¨ng søc c¹nh tranh. Ngoµi ra trong n¨m 2005, Ng©n hµng Quèc tÕ tiÕp tôc ®Èy m¹nh cho vay ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ nh­ cho vay ®Ó doanh nghiÖp s¶n xuÊt , thu mua hµng ho¸ xuÊt khÈu. D­ nî tÝn dông doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm 31/12/2005 lµ 3.904 tû ®ång, t¨ng 152%so víi ®Çu n¨m vµ v­ît 29,7% so víi kÕ ho¹ch n¨m . N¨m 2005, Ng©n hµng Quèc tÕ ®Èy m¹nh cho vay tiªu dïng c¸ nh©n b»ng viÖc tung ra vµ ®æi míi mét lo¹t c¸c s¶n phÈm tÝn dông c¸ nh©n b¸m s¸t nhu cÇu cña kh¸ch hµng nh­ cho vay mua s¾m, söa ch÷a nhµ ®Êt, c¨n hé chung c­, cho vay mua « t«, cho vay ®i du häc, cho vay mua s¾m vËt dông gia ®×nh. Mét lo¹t c¸c s¶n phÈm tÝn dông h­íng ®Õn nh÷ng nhãm kh¸ch hµng cô thÓ còng ®­îc ®­a ra nh­ Cho vay tÝn chÊp c¸n bé qu¶n lý ®iÒu hµnh, cho vay ®èi víi c¸n bé nh©n viªn …d­ nî tÝn dông t¹i thêi ®iÓm 31/12/2005 lµ 1351 tû ®ång, t¨ng 106% so víi ®Çu n¨m . Ho¹t ®éng tÝn dông ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng thøc phª duyÖt tËp trung , chó träng chÊt l­îng tÝn dông lu«n ®­îc kiÓm so¸t tèt do ho¹t ®éng tÝn dông ®­îc kiÓm so¸t chÆt chÏ, tu©n thñ ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c¸c quy ®Þnh ,quy tr×nh nghiÖp vô cña Ng©n hµng Quèc tÕ. Tû lÖ nî qu¸ h¹n tÝnh ®Õn thêi ®iÓm cuèi n¨m chØ chiÕm 0.87%tæng d­ nî gi¶m so víi møc 1,11%cña n¨m 2004. 3.5-Ho¹t ®éng dÞch vô Trong n¨m 2005, song song víi c¸c ho¹t ®éng huy ®éng vèn vµ tÝn dông, ho¹t ®éng dich vô ®· ®­îc quan t©m ®Æc biÖt vµ ®­îc qu¸n triÖt tõ Héi së chÝnh ®Õn tõng ®¬n vÞ trong hÖ thèng Ng©n hµng Quèc tÕ c¶ vÒ chÊt vµ l­îng. Tæng thu dÞch vô t¨ng gÊp 4 lÇn so víi n¨m 2004 . N¨m 2005, ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ®­îc t¨ng c­êng theo c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u qua viÖc bæ sung nh©n sù cho phßng Tµi trî Th­¬ng m¹i H«i së c¸c chi nh¸nh, cã kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng xuÊt khÈu. Trong n¨m 2005 Ng©n hµng Quèc tÕ ®· më 1.647 L/C nhËp khÈu, ®¹t tæng gi¸ trÞ 162 triÖu USD, t¨ng 209% vÒ mÆt sè l­îng vµ 219% vÒ mÆt gi¸ trÞ so víi n¨m 2004 ChÊt l­îng L/C nhËp khÈu ®­îc ®¶m b¶o tèt c¸c kho¶n tiÒn thanh to¸n ®Òu ®­îc thùc hiÖn ®óng h¹n cho c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi. Doanh sè nhê thu nhËp khÈu vµ xuÊt khÈu còng t¨ng tr­ëng lÇn l­ît lµ 159%vµ 89% vÒ mÆt sè l­îng, 172%vµ 152% vÒ mÆt gi¸ trÞ so víi n¨m 2004. Doanh thu dÞch vô thanh to¸n quèc tÕ toµn hÖ thèng t¨ng tíi 218,5%so víi n¨m 2004. C¸c ®¬n vÞ ®ãng gãp nhiÒu nhÊt vµo kÕt qu¶ chung cña ho¹t ®éng tµi trî th­¬ng m¹i trong n¨m qua lµ Héi së, Chi nh¸nh VIB Hå ChÝ Minh, Chi nh¸nh VIB H¶i Phßng, Chi nh¸nh VIB Hµ Néi vµ Chi nh¸nh VIB Ba §×nh. C¸c chi nh¸nh míi thµnh lËp còng ®· cã b­íc ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh . DÞch vô chuyÓn tiÒn kiÒu hèi còng ®· ph¸t triÓn. N¨m 2005, Ng©n hµng Quèc TÕ hîp t¸c víi Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam ph¸t hµnh thÎ tÝn dông Quèc TÕ MasterCard Céi nguån vµ chÊp thuËn thanh to¸n c¸c lo¹i thÎ MasterCard, Visa, Diner Clup ,…Ho¹t ®éng ph¸t hµnh thÎ ghi nî néi ®Þa values còng ®­îc ®Èy m¹nh qua viÖc ph¸t triÓn mét ®éi ngò ®¹i lý ®«ng ®¶o, x©y dùng mét m¹ng l­íi chÊp nhËn thÎ réng kh¾p vµ mét hÖ thèng ngµnh hµng ­u ®·i cho chñ thÎ phong phó . C¸c dÞch vô mang l¹i gi¸ trÞ gia t¨ng cho kh¸ch hµng còng ®­îc ®Çu t­ ph¸t triÓn. Trªn nÒn t¶ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, Ng©n hµng Quèc tÕ b¾t ®Çu ®­a ra nh÷ng tiÖn Ých t¹o sù thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng khi giao dÞch víi ng©n hµng nh­ Moble Banking vµ Internet Banking . 3.6-Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, khuyÕch tr­¬ng vµ quan hÖ c«ng chóng . Trong n¨m 2005, viÖc ®Èy m¹nh qu¶ng b¸ h×nh ¶nh, th­¬ng hiÖu cña ng©n hµng ®Õn c«ng chóng ®­îc ho¹ch ®Þnh tõ ®Çu n¨m víi c¸c ch­¬ng tr×nh ho¹ch ®Þnh cô thÓ. C¸c ho¹t ®éng x©y dùng th­¬ng hiÖu ®­îc duy tr× tèt trong n¨m vµ ph©n phèi ®Òu trªn ph¹m vi toµn quèc. Sù æn ®Þnh vÒ chÊt l­îng dÞch vô vµ tinh h×nh tµi chÝnh, tæ chøc, ho¹t ®éng cïng kh¶ n¨ng ph¸t triÓn bÒn v÷ng lµ nh÷ng yÕu tè quan träng gióp th­¬ng hiÖu Ng©n hµng Quèc tÕ ngµy cµng m¹nh. Bé nhËn dÞªn Ng©n hµng Quèc tÕ, hoµn chØnh trong n¨m 2004 tiÕp tôc ®­îc ¸p dông thèng nhÊt trªn toµn hÖ thèng ng©n hµng ®· t¹o ra h×nh ¶nh míi trong mäi ho¹t ®éng vµ giao tiÕp cña Ng©n hµng vµ lµ 1 b­íc ph¸t triÓn mang tÝnh chuyªn nghiÖp trong qu¶n lý h×nh ¶nh cña Ng©n hµng. Còng trong n¨m 2005, víi hµng lo¹t s¶n phÈm, dÞch vô g¾n bã thiÕt thùc víi ®êi sèng céng ®ång ®­îc ®­a ra phôc vô kh¸ch hµng, nhiÒu b¸o ®µi trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng ®· tham gia viÕt bµi vµ ®­a tin vÒ ng©n hµng vµ c¸c s¶n phÈm cña ng©n hµng nh­ : b¸o Lao ®éng, Hµ Néi míi, Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam, Sµi gßn Gi¶i phãng, Tuæi trÎ,Thanh niªn,vietnamnet, Vnexpress ,…c¸c chuyªn trang, chuyªn môc ®­îc c¸c b¸o c¸o ®Çu t­, thêi b¸o ng©n hµng x©y dùng nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ tiªn Ých s¶n phÈm tµi chÝnh ng©n hµng cho b¹n ®äc còng liªn tôc viÕt bµi vÒ s¶n phÈm cña Ng©n hµng Quèc tÕ. Ng©n hµng Quèc tÕ ®· tham gia nhiÒu ch­¬ng tr×nh v¨n ho¸, vui ch¬i, gi¶i trÝ bæ Ých vµ thu hót nhiÒu ng­êi quan t©m nh­ “h·y chän gi¸ ®óng”, “ë nhµ chñ nhËt”, “®iÓm hÑn ©m nh¹c”, ph¸t sãng trªn VTV3 ®µi truyÒn h×nh ViÖt Nam . 3.7-Ph¸t triÓn m¹ng l­íi chi nh¸nh Do yªu cÇu ph¸t triÓn dÞch vô vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc phôc vô kh¸ch hµng, c«ng t¸c ph¸t triÓn m¹ng l­íi chi nh¸nh ®­îc coi lµ mét träng ®iÓm trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Quèc tÕ . N¨m 2005 ,m¹ng l­íi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Quèc tÕ ®­îc mở réng c¶ quy m« vµ vïng ®Þa lý .§Õn ngµy 31/12/2005, Ng©n hµng Quèc tÕ ®· hiÖn d
Luận văn liên quan