Chuyên đề Thực trạng kế toán bán hàng Công ty MTS

Phân công lao động xã hội phát triển đã quyết định một bộ phận lao động xã hội được tách ra khỏi quá trình sản xuất, chuyên làm nhiệm vụ lưu thông hàng hoá, hình thành một ngành kinh kế riêng biệt - kinh tế thương mại. Như vậy thương mại là một ngành kinh tế độc lập có chức năng quan trọng là thực hiện quá trình lưu thông hàng hoá đưa hàng hoá từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng do vậy góp phần gắn sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng góp phần gắn sản xuất với thị trường, thúc đẩy sản xuất ngày càng phát triển. Cũng như các doanh nghiệp khác tồn tại trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp thương mại cũng là một đơn vị kinh doanh, do vậy cũng phải hạch toán kinh tế, lấy thu bù đắp chi phí sao cho có lãi. Muốn quản lý kinh tế tốt và kinh doanh có hiệu quả các doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích tình hình thực hiện doanh thu của mình qua mỗi kỳ kinh doanh để tìm ra các biện pháp nhằm tăng doanh thu bán hàng. Doanh thu là một chỉ tiêu quan trọng vì doanh thu chính là cơ sở để xác định số thuế phải nộp cho Ngân sách Nhà nước, là khoản để bù đắp vốn kinh doanh và chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, lợi nhuận của doanh nghiệp cũng được xác định từ doanh thu Chỉ tiêu doanh thu nói lên tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó định hướng sự phát triển kinh doanh trong tương lai. Ngoài ra, doanh thu là yếu tố khẳng định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trên thương trường. Do đó việc phân tích để tìm ra nguyên nhân của sự tăng, giảm doanh thu trong các kỳ kinh doanh là rất quan trọng. Công ty TNHH Minh Trường Sinh là doanh nghiệp thương mại hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ôtô chịu sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp trong ngành và chịu sự tác đông của thị trường; do vậy để hoạt động kinh doanh có hiệu quả Công ty rất chú trọng trong việc tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh, bộ máy kế toán trong Công ty Để tiếp cận với thực tế và có thể vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, tôi đã quyết định thực tập tại Công ty TNHH Minh Trường Sinh và đã lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Minh Trường Sinh” làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp cuối khoá. Kết cấu chuyên đề gồm ba phần chính: PhÇn I: Lý luận chung về kế toán bán hang và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại Chương II- Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Minh Trường Sinh Chương III- Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Minh Trường Sinh.

doc81 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1947 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Thực trạng kế toán bán hàng Công ty MTS, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Phân công lao động xã hội phát triển đã quyết định một bộ phận lao động xã hội được tách ra khỏi quá trình sản xuất, chuyên làm nhiệm vụ lưu thông hàng hoá, hình thành một ngành kinh kế riêng biệt - kinh tế thương mại. Như vậy thương mại là một ngành kinh tế độc lập có chức năng quan trọng là thực hiện quá trình lưu thông hàng hoá đưa hàng hoá từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng do vậy góp phần gắn sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng góp phần gắn sản xuất với thị trường, thúc đẩy sản xuất ngày càng phát triển. Cũng như các doanh nghiệp khác tồn tại trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp thương mại cũng là một đơn vị kinh doanh, do vậy cũng phải hạch toán kinh tế, lấy thu bù đắp chi phí sao cho có lãi. Muốn quản lý kinh tế tốt và kinh doanh có hiệu quả các doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích tình hình thực hiện doanh thu của mình qua mỗi kỳ kinh doanh để tìm ra các biện pháp nhằm tăng doanh thu bán hàng. Doanh thu là một chỉ tiêu quan trọng vì doanh thu chính là cơ sở để xác định số thuế phải nộp cho Ngân sách Nhà nước, là khoản để bù đắp vốn kinh doanh và chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, lợi nhuận của doanh nghiệp cũng được xác định từ doanh thu… Chỉ tiêu doanh thu nói lên tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó định hướng sự phát triển kinh doanh trong tương lai. Ngoài ra, doanh thu là yếu tố khẳng định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trên thương trường. Do đó việc phân tích để tìm ra nguyên nhân của sự tăng, giảm doanh thu trong các kỳ kinh doanh là rất quan trọng. Công ty TNHH Minh Trường Sinh là doanh nghiệp thương mại hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ôtô chịu sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp trong ngành và chịu sự tác đông của thị trường; do vậy để hoạt động kinh doanh có hiệu quả Công ty rất chú trọng trong việc tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh, bộ máy kế toán trong Công ty… Để tiếp cận với thực tế và có thể vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, tôi đã quyết định thực tập tại Công ty TNHH Minh Trường Sinh và đã lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Minh Trường Sinh” làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp cuối khoá. Kết cấu chuyên đề gồm ba phần chính: PhÇn I: Lý luận chung về kế toán bán hang và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại Chương II- Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Minh Trường Sinh Chương III- Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Minh Trường Sinh. phÇn mét lý luËn chung vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng trong doanh nghiÖp kinh doanh th­¬ng m¹i I. sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. 1.1ý nghÜa, vai trß cña kÕ to¸n b¸n hµng ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng cã sù chñ ®éng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Hä tiÕn hµnh s¶n xuÊt, kinh doanh, t¹o ra c¸c s¶n phÈm vµ cung cÊp dÞch vô nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña thÞ tr­êng th«ng qua qu¸ tr×nh b¸n hµng víi môc tiªu lîi nhuËn. B¸n hµng lµ viÖc quyÒn së h÷u s¶n phÈm, hµng ho¸ g¾n víi lîi Ých hoÆc rñi ro cho kh¸ch hµng ®ång thêi ®­îc kh¸ch hµng thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. B¸n hµng lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, th«ng qua b¸n hµng th× gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸ ®­îc thùc hiÖn, hµng ho¸ chuyÓn tõ h×nh th¸i hiÖn vËt sang h×nh th¸i tiÒn tÖ (T - H - T’), doanh nghiÖp thu håi ®­îc vèn bá ra, vßng lu©n chuyÓn vèn ®­îc hoµn thµnh, ®Èy nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn nãi riªng vµ hiÖu qu¶ sö dông vè nãi chung, ®ång thêi gãp phÇn tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi. T×nh h×nh b¸n hµng hµng ph¶n ¸nh n¨ng lùc kinh doanh vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp. §Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô, c¸c doanh nghiÖp ph¶i chi ra c¸c kho¶n chi phÝ. §ã lµ tæng gi¸ trÞ lµm gi¶m lîi Ých kinh tÕ trong kú d­íi h×nh thøc c¸c kho¶n tiÒn ®· chi ra, c¸c kho¶n khÊu trõ vµo tµi s¶n hoÆc ph¸t sinh c¸c kho¶n nî lµm gi¶m vèn chñ së h÷u, ®ång thêi doanh nghiÖp còng thu ®­îc c¸c kho¶n doanh thu vµ thu nhËp kh¸c, ®ã lµ tæng gi¸ trÞ c¸c lîi Ých kinh tÕ thu ®­îc trong kú ph¸t sinh tõ c¸c ho¹t ®éng gãp phÇn lµm t¨ng vèn chñ së h÷u. Nh­ vËy, h¹ch to¸n b¸n hµng ®ång thêi lµ qu¸ tr×nh ghi nhËn doanh thu b¸n hµng vµ thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕt qu¶ b¸n hµng. Ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i ®Æc biÖt chó träng ®Õn c«ng t¸c tæ chøc b¸n hµng vµ do ®ã, nghiÖp vô b¸n hµng cïng víi viÖc h¹ch to¸n b¸n hµng vµ kÕt qu¶ b¸n hµng cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý vµ c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. §èi víi c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp, viÖc h¹ch to¸n b¸n hµng vµ kÕt qu¶ b¸n hµng cung cÊp sè liÖu, tµi liÖu phôc vô cho viÖc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, viÖc h¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n hµng cã ý nghÜa quan träng, nã tÝnh to¸n vµ kiÓm tra viÖc sö dông tµi s¶n, tiÒn vèn ... nh»m cung cÊp th«ng tin ®¶m b¶o cho hiÖu qu¶, quyÒn chñ ®éng kinh doanh vµ tù chñ vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Tæ chøc hîp lý qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nghiÖp vô nµy cßn sÏ gióp tiÕt kiÖm chi phÝ h¹ch to¸n mµ vÉn ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c néi dung, yªu cÇu cña c«ng t¸c kÕ to¸n vµ h¬n n÷a cã thÓ tr¸nh ®­îc nh÷ng sai sãt cã thÓ x¶y ra trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.1.1 Yªu cÇu vµ nhiÖm vô cña viÖc h¹ch to¸n b¸n hµng vµ kÕt qu¶ b¸n hµng Nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña nghiÖp vô b¸n hµng nãi riªng vµ kÕt qu¶ kinh doanh nãi chung, c¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c nghiÖp vô b¸n hµng ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra lµ: Tæ chøc hÖ thèng chøng tõ ghi chÐp ban ®Çu vµ tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ hîp lý. c¸c chøng tõ ban ®Çu ph¶i ®Çy ®ñ, hîp ph¸p, lu©n chuyÓn khoa häc, tr¸nh bá sãt, ghi chÐp trïng l¾p, kh«ng qu¸ phøc t¹p mµ vÉn ®¶m b¶o yªu cÇu qu¶n lý, n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n. Doanh nghiÖp lùa chän h×nh thøc sæ kÕ to¸n ®Ó ph¸t huy ®­îc ­u ®iÓm cña chóng vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®¸p øng nhu cÇu qu¶n lý ®¬n gi¶n vµ tiÕt kiÖm. - X¸c ®Þnh ®óng thêi ®iÓm hµng ho¸ ®­îc coi b¸n ®Ó kÞp thêi ghi nhËn doanh thu vµ lËp b¸o c¸o b¸n hµng. B¸o c¸o th­êng xuyªn, kÞp thêi t×nh h×nh b¸n hµng vµ thanh to¸n víi kh¸ch hµng chi tiÕt theo tõng lo¹i hµng, tõng hîp ®ång kinh tÕ. - X¸c ®Þnh ®óng vµ tËp hîp ®Çy ®ñ chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh b¸n hµng còng nh­ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, ph©n bæ chi phÝ cßn l¹i cuèi kú vµ kÕt chuyÓn chi phÝ cho hµng b¸n trong kú ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, ch×nh x¸c cho nhµ qu¶n lý cã nh÷ng quyÕt ®Þnh h÷u hiÖu vµ ®¸nh gi¸ d­îc chÊt l­îng ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®¶m b¶o thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu trªn, h¹ch to¸n b¸n hµng cã nh÷ng nhiÖm vô sau: Ghi chÐp, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ kÞp thêi vµ chi tiÕt sù biÕn ®éng hµng b¸n ë tr¹ng th¸i: hµng ®i ®­êng, hµng trong kho, trong quÇy, hµng göi b¸n… - Ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi khèi l­îng hµng b¸n vµ ghi nhËn doanh thu b¸n hµng vµ c¸c chØ tiªu liªn quan kh¸c cña khèi l­îng hµng b¸n (gi¸ vèn, doanh thu thuÇn…). - Ph©n bæ chi phÝ mua hµng hîp lý cho sè l­îng hµng ®· b¸n vµ tån cuèi kú. - Lùa chän ph­¬ng ph¸p vµ x¸c ®Þnh ®óng gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n ®Ó ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cña chØ tiªu l·i gép. - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng, thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o hµng ho¸ vµ b¸o c¸o b¸n hµng, cung cÊp kÞp thêi t×nh h×nh hµng b¸n ®Ó phôc vô cho doanh nghiÖp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh. Theo dâi vµ ph¸n ¸nh kÞp thêi c«ng nî víi kh¸ch hµng. B¸o c¸o kÞp thêi, th­êng xuyªn t×nh h×nh b¸n hµng, t×nh h×nh thanh to¸n ®¶m b¶o ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ hµng b¸n . Tæ chøc vËn dông tèt hÖ thèng t¹i kho¶n kÕ to¸n, hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp. KÕ to¸n b¸n hµng thùc hiÖn tèt nh÷ng nhiÖm vô cña m×nh sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, gióp cho ng­êi sö dông th«ng tin kÕ to¸n n¾m ®­îc toµn diÖm ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, gióp cho nhµ qu¶n lý chØ ®¹o kinh doanh kÞp thêi, phï hîp víi t×nh h×nh biÕn ®éng thùc tÕ cña thÞ tr­êng vµ viÖc lËp kÕ ho¹ch kinh doanh trong t­¬ng lai cña doanh nghiÖp. 1.1.2C¸c phu¬ng thøc b¸n hµng 1.1.2.1 Bán buôn Ph­¬ng thøc b¸n hµng cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®èi víi viÖc sö dông tµi kho¶n kÕ to¸n ph¶n ¸nh t×nh h×nh xuÊt kho thµnh phÈm, hµng ho¸ ®ång thêi cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc x¸c ®Þnh thêi ®iÓm b¸n hµng, h×nh thµnh doanh thu bÊn hµng vµ tiÕt kiÖm chi phÝ b¸n hµng ®Ó t¨ng lîi nhuËn. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ b¸n hµng theo nhiÒu ph­¬ng thøc kh¸c nhau nh­ b¸n bu«n, b¸n lÎ, göi b¸n.... Trong ®ã, mçi ph­¬ng thøc b¸n hµng l¹i cã thÓ ®­îc thùc hiªn d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau (trùc tiÕp, chuyÓn hµng chê chÊp nhËn ...). + Bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp tại kho: Theo hình thức này, khách hàng đến kho của doanh nghiệp trực tiếp nhận hàng và áp tải hàng về. Sau khi giao nhận hàng hoá, đại diện bên khách hàng ký nhận đã đủ hàng vào chứng từ bán hàng của công ty đồng thời trả tiền ngay hoặc ký giấy nhận nợ. + Bán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng: theo hình thức giao hàng trực tiếp: Theo hình thức này, hàng hoá bán ra khi mua về từ nhà cung cấp không đem về nhập kho của doanh nghiệp mà giao bán ngay hoặc chuyển bán ngay cho khách hàng của mình tại địa điểm do hai bên thoả thuận. Sau khi giao hàng hoá cho khách hàng thì đại diện khách hàng sẽ phải ký nhận vào chứng từ bán hàng và quyền sở hữu hàng hoá đã được chuyển giao cho khách hàng, hàng hoá được xác định là tiêu thụ. 1.1.2.2 Phương thức bán lẻ hàng hoá: + Bán lẻ thu tiền trực tiếp: Theo hình thức này, trước khi nhận bàn giao hàng hoá, khách hàng phải thanh toán đủ tiền theo giá trị hợp đồng. + Bán hàng trả góp: khách hàng được trả tiền mua hàng thành nhiều lần trong một thời gian nhất định và khách hàng phải trả cho công ty một số tiền lớn hơn giá bán trả tiền ngay một lần. 1.1.2.3 Ph­¬ng thøc göi hµng ®¹i lý hay ký göi hµng ho¸ §©y lµ ph­¬ng thøc b¸n hµng trong ®ã doanh nghiÖp th­¬ng m¹i giao hµng cho c¬ së ®¹i lý, ký göi ®Ó c¸c c¬ së nµy trùc tiÕp b¸n hµng. Bªn nhËn lµm ®¹i lý , ký göi sÏ trùc tiÕp b¸n hµng, thanh to¸n tiÒn hµng vµ ®­îc h­ëng hoa hång ®¹i lý. Sè hµng chuyÓn giao cho c¸c c¬ së ®¹i lý vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cho ®Õn khi c¬ së ®¹i lý, ký göi thanh to¸n tiÒn, chÊp nhËn thanh to¸n hoÆc th«ng b¸o vÒ sè hµng ®· b¸n ®­îc. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng ngµy cµng ph¸t triÓn, mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ lín m¹nh th× ph¶i kh«ng ngõng v­¬n ra chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. V× vËy, viÖc ®a d¹ng ho¸ ph­¬ng thøc vµ h×nh thøc b¸n hµng lµ ®iÒu v« cïng cÇn thiÕt. 1.2 KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng 1.2.1 KÕ to¸n b¸n hµng Doanh thu b¸n hµng Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô lµ toµn bé sè tiÒn thu ®­îc hoÆc sÏ thu ®­îc tõ c¸c giao dÞch vµ nghiÖp vô ph¸t sinh doanh thu nh­ b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng bao gåm tÊt c¶ c¸c kho¶n phô thu vµ phÝ thu thªm ngoµi gi¸ b¸n (nÕu cã) §èi víi s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ, doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô lµ gi¸ b¸n ch­a tÝnh thuÕ GTGT bao gåm c¶ phô thu vµ phÝ thu thªm ngoµi gi¸ b¸n (nÕu cã) mµ doanh nghiÖp ®­îc h­ëng. §èi víi s¶n phÈm, hµng ho¸ thuéc ®èi t­îng kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ hoÆc chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp th× doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô lµ tæng gi¸ thanh to¸n bao gåm thuÕ vµ c¸c kho¶n phô thu thªm ngoµi gi¸ b¸n (nÕu cã) mµ doanh nghiÖp ®­îc h­ëng. §iÒu kiÖn ghi nhËn doanh thu : - Doanh nghiÖp ®· chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u s¶n phÈm hoÆc hµng ho¸ cho ng­êi mua. - Doanh nghiÖp kh«ng cßn n¾m gi÷ quyÒn qu¶n l‎ý hµng ho¸ nh­ ng­êi së h÷u hµng ho¸ hoÆc quyÒn kiÓm so¸t hµng ho¸. - Doanh thu ®­îc x¸c ®Þnh t­¬ng ®èi ch¾c ch¾n. - Doanh nghiÖp ®· thu ®­îc hoÆc sÏ thu ®­îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch b¸n hµng. - X¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ liªn quan ®Õn giao dÞch b¸n hµng. Tµi kho¶n sö dông. * TK 511 :Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô: Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh doanh thu cña sè l­îng s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô ®· cung cÊp ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô trong kú kh«ng ph©n biÖt doanh thu ®· thu ®­îc hay ch­a thu ®­îc tiÒn. * TK 3387 :Doanh thu ch­a thùc hiÖn: Lµ doanh thu cña nhiÒu kú nh­ng ®· ®­îc kh¸ch hµng thanh to¸n tr­íc . * TK 531:Hàng bán bị trả lại: : Dïng ®Ó theo dâi doanh thu cña sè hµng ho¸, thµnh phÈm, lao vô, dÞch vô ®· tiªu thô nh­ng bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i. §©y lµ tµi kho¶n ®iÒu chØnh cña tµi kho¶n 511 ®Ó tÝnh doanh thu thuÇn. * TK 532 – Gi¶m gi¸ hµng b¸n: §­îc sö dông ®Ó theo dâi toµn bé c¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n cho kh¸ch hµng trªn gi¸ b¸n ®· tho¶ thuËn. C¸c kho¶n bít gi¸, håi khÊu vµ kho¶n gi¶m gi¸ ®Æc biÖt do nh÷ng nguyªn nh©n thuéc vÒ ng­êi b¸n sÏ ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n nµy * TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n : Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt b¸n, hµng ký göi ®· b¸n ..... * TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép. TK nµy sö dông ®Ó ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ®Çu ra, sè thuÕ GTGT ph¶i nép, sè thuÕ GTGT ®· nép vµ cßn ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nµy n­íc. Ngoµi ra, trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸, kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh­ TK 157, 521, 111, 112, 131, … 1.2.2 Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n. Kế toán doanh thu bán hàng theo phương thức bán buôn Trong phương thức bán buôn công ty thường áp dụng hình thức giao hàng trực tiếp tại kho: Theo hình thức này, khách hàng đến kho của doanh nghiệp trực tiếp nhận hàng và áp tải hàng về. Sau khi giao nhận hàng hoá, đại diện bên khách hàng ký nhận đã đủ hàng vào chứng từ bán hàng của công ty đồng thời trả tiền ngay hoặc ký giấy nhận nợ. * Trường hợp xuất bán trực tiếp tại kho: Căn cứ vào hoá đơn GTGT, kế toán ghi: - Phản ánh giá vốn hàng bán: Nợ TK 632 : trị giá vốn hàng xuất kho Có TK 156 : Phản ánh doanh thu hàng bán: Nợ TK 111,112 : tổng giá thanh toán (thanh toán ngay) Nợ TK 131 : tổng giá thanh toán Có TK 511 : Doanh thu bán hàng chưa có thuế GTGT Có TK 33311: Thuế GTGT đầu ra H¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng kh«ng tham gia thanh to¸n VÒ thùc chÊt doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ®øng ra lµm trung gian, m«i giíi gi÷a bªn mua vµ bªn b¸n ®Ó h­ëng hoa hång. Bªn b¸n chÞu tr¸ch nhiÖm nhËn hµng vµ thanh to¸n cho bªn b¸n. Khi nhËn ®­îc hoa hång m«i giíi, kÕ to¸n ghi c¸c bót to¸n: + Ph¶n ¸nh doanh thu, thuÕ GTGT ph¶i nép Nî TK lq (111,112,131…) Tæng gi¸ thanh to¸n. Cã TK 511: Doanh thu b¸n hµng kh«ng cã thuÕ GTGT. Cã TK 3331 (33311): ThuÕ GTGT ®Çu ra. + Ph¶n ¸nh chi phÝ liªn quan ®Õn b¸n hµng Nî TK 641: Chi phÝ b¸n hµng. Nî TK 1331: ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ. Cã TK lq (111,112,338…): Tæng gi¸ thanh to¸n. B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng cã tham gia thanh to¸n. Bót to¸n 1: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng tiªu thô + NÕu hµng mua ®­îc chuyÓn b¸n th¼ng Nî TK 157: TrÞ gi¸ mua ch­a thuÕ. Nî TK 1331: ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ. Cã TK 111, 112, 331… Tæng gi¸ thanh to¸n. Khi ng­êi mua th«ng b¸o nhËn ®­îc hµng vµ chÊp nhËn thanh to¸n hoÆc thanh to¸n th× ph¶n ¸nh bót to¸n gi¸ vèn cña hµng chuyÓn b¸n th¼ng: Nî TK 632: TrÞ gi¸ mua thùc tÕ c¶u hµng b¸n th¼ng. Cã TK 157:TrÞ gi¸ hµng göi b¸n. + NÕu hµng mua b¸n th¼ng giao nhËn trùc tiÕp tay ba víi nhµ cung cÊp vµ kh¸ch hµng: Nî TK 632: TrÞ gi¸ mua ch­a thuÕ. Nî TK 1331: ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ. Cã TK 111, 112, 331…Tæng gi¸ thanh to¸n. Bót to¸n 2: Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n vËn chuyÓn th¼ng Nî TK 111, 112, 131…Tæng gi¸ thanh to¸n. Cã TK 511: Doanh thu b¸n hµng ch­a cã thuÕ GTGT. Cã TK 3331(33311): ThuÕ GTGT ®Çu ra H¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n lÎ hµng hãa. - Khi xuÊt kho giao hµng b¸n lÎ cho cöa hµng, quÇy hµng. kÕ to¸n chi tiÕt kho hµng theo ®Þa ®iÓm lu©n chuyÓn néi bé cöa hµng. Nî TK 156 - Chi tiÕt kho, quÇy, cöa hµng nhËn b¸n. Cã TK 156 - Kho hµng ho¸ (kho chÝnh). Cuèi ngµy khi nhËn ®­îc b¸o c¸o b¸n hµng vµ giÊy nép tiÒn kÕ to¸n ghi nhËn doanh thu b¸n hµng vµ kÕt chuyÓn gi¸ vèn. Bót to¸n 1: Ph¶n ¸nh gi¸ vèn Nî TK 632: Gi¸ vèn hµng ho¸. Cã TK 156 - Chi tiÕt kho, quÇy hµng. Bót to¸n 2: Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng Nî TK 111, 112, 131…Tæng gi¸ thanh to¸n. Cã TK 511: Doanh thu b¸n hµng ch­a cã thuÕ GTGT. Cã TK 3331 (33311): ThuÕ GTGT ®Çu ra. Tr­êng hîp ph¸t sinh thõa, thiÕu tiÒn hµng ph¶i t×m ra nguyªn nh©n, nÕu ch­a t×m ra nguyªn nh©n th× ph¶i lËp biªn b¶n xö lý. + NÕu nép thõa so víi doanh thu b¸n hµng Nî TK 111: Sè tiÒn thùc nép. Cã TK 511: Doanh thu b¸n hµng ch­a cã thuÕ GTGT. Cã TK 3331 (33311): THuÕ GTGT ®Çu ra. Cã TK 3381: Sè tiÒn thõa ch­a râ nguyªn nh©n. + NÕu nép thiÕu tiÒn hµng Nî TK 111: Sè tiÒn thùc nép. Nî TK 1381: Sè tiÒn thiÕu ch­a râ nguyªn nh©n. Cã TK 511: Doanh thu b¸n hµng ch­a cã thuÕ GTGT. Cã TK 3331 (33311): ThuÕ GTGT ®Çu ra. H¹ch to¸n c¸c kho¶n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n. H¹ch to¸n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i NÕu sè hµng ®· tiªu thô bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i hoÆc tõ chèi thanh to¸n do vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt nh­ hµng kÐm phÈm chÊt, kh«ng ®óng chñng lo¹i, mÉu m·, kÕ to¸n dïng tµi kho¶n 531 ®Ó ph¶n ¸nh. Khi chÊp nh©n cho kh¸ch hµng tr¶ l¹i hµng mµ hä ®· mua tr­íc ®©y, kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ ®­îc lËp khi kh¸ch hµng tr¶ hµng ®Ó ghi doanh thu vµ gia vèn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. + Ph¶n ¸nh doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, kÕ to¸n ghi: Nî TK 531: Doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Nî TK 33311: ThuÕ GTGT cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Cã TK 111, 112, 131: Sè tiÒn tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng hoÆc chÊp nh©n trõ vµo nî + Ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: Nî TK 156: Ghi t¨ng hµng hãa Cã TK 632: Ghi gi¶m gi¸ vèn H¹ch to¸n gi¶m gi¸ hµng b¸n C¸c kho¶n tiÒn gi¶m trõ cho kh¸ch hµng tÝnh trªn gi¸ b¸n ®· tho¶ thuËn v× lý do vi ph¹m c¸c ®iÒu kiÖn trong hîp ®ång kinh tÕ ®· ký ®­îc h¹ch to¸n trªn TK 532. Khi cã nghiÖp vô gi¶m gi¸ hµng b¸n ph¸t sinh, kÕ tãan ghi: Nî TK 532: Gi¶m gi¸ hµng b¸n Nî TK 3331: ThuÕ GTGT tr¶ l¹i cho kh¸ch t­¬ng øng víi sè gi¶m gi¸ hä ®­îc h­ëng Cã TK 111, 112, 131: Sè tiÒn tr¶ ngay hoÆc chÊp nhËn tr¶. 1.3 h¹ch to¸n kÕt qu¶ B¸N hµng trong DOANH NGHÖP th­¬ng m¹i . 1.3.1 Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n sö dông H¹ch to¸n kÕt qu¶ b¸n hµng lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng, tæng hîp nhÊt cña kh©u qu¶n lý. Nã cung cÊp nh÷ng th«ng tin kinh tÕ mét c¸ch nhanh nhÊt vµ cã ®é tin cËy cao. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh nh­ hiÖn nay, mçi doanh nghiÖp ®Òu tËn dông hÕt nh÷ng n¨ng lùc s½n cã nh»m t¨ng lîi nhuËn kinh doanh, còng cè vµ më réng thªm thÞ phÇn cña m×nh trªn thÞ tr­êng. Do vËy, kÕ to¸n cÇn ph¶i cung cÊp ®­îc toµn bé th«ng tin vÒ doanh thu, chi phÝ vµ kÕt qu¶ b¸n hµng. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh Doanh thu thuÇn vÒ tiªu thô hµng ho¸ , dịch vụ Gi¸ vèn hµng ho¸ tiªu thụ Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp = - - - KÕt qu¶ b¸n hµng chÝnh lµ kÕt qu¶ kinh doanh trong doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. Nã ®­îc x¸c ®Þnh b»ng phÇn chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn vÒ tiªu thô hµng ho¸ víi c¸c kho¶n chi phÝ kinh doanh vµ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: Doanh thu thuÇn vÒ tiªu thô Tæng sè doanh thu thùc tÕ Gi¶m gi¸ hµng b¸n Doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu = - - - §Ó h¹ch to¸n kÕt qu¶ kinh doanh, kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh: dïng ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp. Tµi kho¶n nµy më chi tiÕt cho tõng ho¹t ®éng. TK 421- Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi: TK nµy dïng ®Ó kÕt chuyÓn l·i ( lç) trong kú. TK 641 - Chi phi b¸n hµng: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸. TK 641 cuèi kú kh«ng cã sè d­ vµ ®­îc chi tiÕt thµnh 7 tµi kho¶n cÊp 2: + TK 6411 - Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng. + TK 6412 - Chi phÝ vËt liÖu bao b×. + TK 6413 - Chi phÝ dông cô, ®å dïng. + TK 6414 - Chi phÝ khÊu hao TSC§. + TK 6415 - Chi phÝ B¶o hµnh hµng ho¸. + TK 6417 - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. + TK 6418 - Ch
Luận văn liên quan