Đề tài Biện chứng giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xó hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sỏng tạo và phỏt triển chủ nghĩa Mac-Lenin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Trong đó tư tưởng biện chứng của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp là một trong những nhân tố đảm bảo thành công của cách mạng Việt Nam, một trong những đóng góp xuất sắc của Người vào kho tàng lý luận cỏch mạng của chủ nghĩa Mỏc - Lờnin. Quỏ trỡnh hỡnh thành tư tưởng về vấn đề giai cấp và vấn đề dân tộc của Hồ Chí Minh đó gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Người ngay từ những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Như mọi người đều thấy rừ, trước khi học thuyết Mác – Lênin được truyền bá vào Việt Nam thỡ cỏc phong trào yờu nước của người Việt Nam chống thực dân Pháp liên tục nổ ra, nhưng kết cục đều thất bại. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho các phong trào đó thất bại chính là do bế tắc về đường lối, mặc dù các bậc lónh tụ của những phong trào yờu nước ấy đó dành nhiều tõm huyết cho sự nghiệp của mỡnh, nhưng do họ không nhận thức được xu thế của thời đại, nên không thấy được giai cấp trung tâm của thời đại lúc này là giai cấp công nhân - giai cấp đại biểu cho một phương thức sản xuất mới, một lực lượng tiến bộ xó hội. Do đó, mục tiêu đi tới của những phong trào ấy không phản ánh đúng xu thế vận động của lịch sử và thời đại, nên không thể đem lại kết quả và triển vọng tốt đẹp cho sự phỏt triển của xó hội Việt Nam.

doc10 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1778 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Biện chứng giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan