Đề tài Các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của Hiệu trưởng các trường THPT tỉnh Hà tây

Giáo dục là một bộ phận khăng khít của hệ thống kinh tế, xã hội. Giáo dục phát triển chuẩn bị cho xã hội một nền dân trí, một đội ngũ nhân lực, một bộ phận nhân tài, góp phần quan trọng vào việc phát triển đất nước. Đảng ta coi giáo dục và đào tạo là chìa khoá hướng tới tương lai, là quốc sách hàng đầu của chiến lược phát triển kinh tế, xã hội. Đại hội IX của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định mục tiêu chiến lược và quan điểm phát triển kinh tế, xã hội thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đất nước là "Đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hoá và giáo dục, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao dân trí, giáo dục và đào tạo con người, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của đất nước". Luật giáo dục năm 1998 điều 2 đã nêu: "Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất, năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Đó là những phẩm chất và năng lực cơ bản của con người trong xã hội hiện nay. Những phẩm chất và năng lực của người lao động được hình thành không những bằng các giờ học văn hoá ở trên lớp mà còn được hình thành, củng cố, rèn luyện và phát triển thông qua các hoạt động giáo dục, trong đó có hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Giáo dục là quá trình tác động để hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ theo mục đích của xã hội. Quá trình này được thực hiện bằng nhiều con đường. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một trong những con đường đó. Thông qua các hoạt động, học sinh củng cố, mở rộng những kiến thức, rèn luyện các kỹ năng, xây dựng và phát triển tình cảm đạo đức của mình. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp không gò bó, không máy móc giúp các em học sinh tăng cường ý thức tự quản, tính tích cực, chủ động sáng tạo của tuổi trẻ.

doc114 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3943 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của Hiệu trưởng các trường THPT tỉnh Hà tây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan