Đề tài Các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên tại huyện Phục Hòa – tỉnh Cao Bằng

Thanh niên là lực lượng nòng cốt của xã hội, tượng chưng cho sức mạnh và sự năng động sáng tạo là tương lai của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia và của nhân loại. Theo quan điểm của Mác : “ Lực lượng nào nắm được thanh niên thì lực lượng đó làm chủ thế giới”. Đây không chỉ là quan điểm mà còn là kim chỉ nam của công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. Hồ Chí Minh cũng khẳng định vị trị, vai trò cách mạng của thanh niên đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội. Người cho rằng: “ Nhà nước thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do thanh niên”. Vì vậy ngay sau khi thành lập Đảng, Bác Hồ đã chủ trương thành lập một tổ chức đoàn kết tập hợp thanh niên đi theo tiếng gọi của Đảng. Tổ chức đó là tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hiện nay. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng cộng sản Việt Nam. Là đội quân xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ, là lực lượng nòng cốt chính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới, Đảng luôn quan tâm xây dựng nguồn nhân lực con người, đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ, chăm lo, đào tạo giáo dục bồi dưỡng và tạo mọi điều kiện cho thanh niên phấn đấu trưởng thành. Sống có lý tưởng, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, trí tuệ và nghề nghiệp, có khả năng tiếp nhận tri thức, có trình độ văn hóa, có sức khỏe làm chủ khoa học và công nghệ mới vươn lên tầm thời đại để sánh vai cùng thanh niên trước lịch sử vẻ vang. Tổ chức Đoàn là một môi trường lành mạnh, để thanh niên phấn đấu học tập và rèn luyện xung kích đi đầu trong các nhiệm vụ, đáp ứng được mọi yêu cầu của đất nước. Thanh niên có nhu cầu tham gia vào các hoạt động xã hội, có ý thức đóng góp trách nhiệm của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Có ý trí vươn lên, lập thân, lập nghiệp, mang tri thức khoa học kỹ thuật để góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phần lớn thanh niên có đạo đức, lối sống lành mạnh, thích giao lưu học hỏi mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong thời kỳ đổi mới, thanh niên thể hiện tính năng động, sáng tạo nhạy bén, thích ứng với cơ chế mới, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hăng hái tham gia vào công cuộc đổi mới đất nước, có ý thức tự cường. Ngày nay xuất hiện ngày càng nhiều mô hình tập thể thanh niên tiên tiến và các tài năng trẻ trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, trong điều kiện cơ chế thị trường với xu thế mở cửa và thách thức của đất nước sau khi gia nhập WTO. Công tác Đoàn đã được bộc lộ nhiều yếu kém và hạn chế về nội dung hoạt động cũng như các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên. Đặc biệt đứng trước những diễn biến phức tạp của khu vực và thế giới. “ Âm mưu diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những tác động mặt trái của nền kinh tế phát triển, các tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng lôi kéo một số thanh niên lười lao động, thiếu trách nhiệm với cuộc sống xã hội, thích hưởng thụ, không tham gia vào các tổ chức Đoàn – Hội cũng như các phong trào hoạt động của Đoàn.

doc56 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1752 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên tại huyện Phục Hòa – tỉnh Cao Bằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan