Đề tài Công tác quản lí, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn xã Kiên Lao –Lục Ngạn- Bắc Giang

Công cuộc đổi mới do Đảng, Nhà nước ta khởi xướng, lãnh đạo tiến hành từ năm 1986 đến nay đã đem lại những thành tựu vô cùng to lớn trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hoá- xã hội, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng và mọi mặt của đời sống xã hội.Sự nghiệp đổi mới của Đảng đã và đang tiếp tục khẳng định một chân lí: Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với Cách mạng nước ta trong bất kì hoàn cảnh nào cũng là tuyệt đối đúng đắn. Công cuộc đổi mới đặt ra một yêu cầu cấp thiết đó là phải không ngừng đổi mới hệ thống cán bộ các cấp từ Trung ương đến cơ sở đáp ứng với nhiệm vụ hiện nay. Cán bộ Đoàn có vị trí quan trọng trong công tác dân vận của Đảng và là nguồn cung cấp cán bộ cho Hệ thống chính trị. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X xác định cán bộ là nhân tố then chốt, công tác cán bộ Đoàn là bộ phận quan trọng của công tác cán bộ Đảng. Có thể khẳng định, yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn đang là một đòi hỏi mang tính cấp thiết ở tất cả các cấp bộ Đoàn trong giai đoạn hiện nay. Xuất phát từ yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đòi hỏi phải đào tạo ra những con người mới có năng lực chuyên môn cao, thành thạo chuyên môn của mình đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của của Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi trong giai đoạn mới, nhân tố có tính quyết định xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đưa đất nước từng bước quá độ lên Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa. Xuất phát từ tình hình nhận thức của Đoàn viên, Thanh niên ngày càng cao, nhu cầu của thanh niên có nhiều thay đổi. Đòi hỏi người cán bộ Đoàn phải không ngừng hoàn thiện, có đủ năng lực đáp ứng được với sự phát triển về trình độ của đối tượng vận động. Chuyên đề này được nghiên cứu dựa trên những Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác cán bộ trong thời kì đổi mới và một số Nghị quyết của Trung ương Đoàn: Em lựa chọn nghiên cứu vấn đề trên không phải là một lĩnh vực mới mà trước đó cũng đã có nhiều nghiên cứu, hội thảo xung quanh nội dung này. Tuy nhiên các công trình nghiên cứu, các hội thảo đó chưa đi sâu và chưa phân tích mang tính hệ thống. Vì vậy em lựa chọn đề tài: “ Công tác quản lí, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn xã Kiên Lao –Lục Ngạn- Bắc Giang ” làm chuyên đề tốt nghiệp chương trình trung cấp lí luận chính trị- hành chính và nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam.

doc49 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1986 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Công tác quản lí, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn xã Kiên Lao –Lục Ngạn- Bắc Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên